Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2015NPSEO.PL

RELACJE Z SESJI

Zobacz...


PREZENTACJE

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

Zobacz....Sesje eksperckie

Otwarcie konferencji.
Wyst?pienia:
Joanna Berdzik (MEN), prof. Stanis?aw Kistryn (UJ), Anna Goc?owska (ORE), Agnieszka Borek (EE), Hanna Gemza, Anna Kostruba?a-Brak, Laura Rabiej (UJ);

Wyk?ad otwieraj?cy:
Mikael Risku - Dobra szko?a: fi?skie podej?cie do przysz?o?ci; Wyk?ad dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz (UJ) - Dobra szko?a. Uwarunkowania i mechanizmy.


Sesja plenarna:
prof. Peter Moss - Co to jest “dobra szko?a”? Pytanie g??boko polityczne;
prof. Kathleen Lynch - Edukowanie dla sprawiedliwego spo?ecze?stwa


Sesja fakultatywna:
dr Roman Dorczak - Jak kszta?ci? dyrektorów szkó?? Wyzwania przywództwa edukacyjnego


Sesja plenarna:
prof. Michael Apple - Czy g?ówne reformy edukacji s? rzeczywi?cie demokratyczne? Rynki, standardy i nierówno?ci;

Panel dyskusyjny:
Dobra szko?a. W pogoni za jednoro?cem, prof. Michael Apple, Katarzyna Hall, prof. Kathleen Lynch, dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. Peter Moss, Alicja Pacewicz


Zamkni?cie konferencji:
Wyst?pienie dyr. Marek Piotrowski (ORE) - Kapita? spo?eczny w edukacji;
Wyk?ad prof. Henryk Mizerek - Dobra szko?a. Tam gdzie kres drogi staje si? jej pocz?tkiem;

Zamkni?cie Konferencji:
dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz - Dobra szko?a: nasz moralny obowi?zek;SESJA I
 

Witold Ko?odziejczyk - Od edukacji pouczania w kierunku szko?y umo?liwiania


Ulrich Hammerschmidt - Systemowe uwik?ania nad granic? mi?dzy szko??


Kamila Hernik, Karolina Malinowska - Szko?a w spo?eczno?ci lokalnej. Wyniki bada? i dobre praktyki


Marzanna Pogorzelska - Edukacja antydyskryminacyjna jako sposób na uczniowsk? aktywno??, respektowanie norm spo?ecznych i indywidualizacj? oddzia?ywa? wychowawczych


Dorota Kulesza - Elementarz twórczego ?ycia - o koncepcji pracy szko?y


Krzysztof Durna? - Nauczyciel-mentor, tutor, coach. Modele doskonalenia nauczycieli - do?wiadczenie z wdra?ania zmiany


Jerzy Rz?dzki - J?zyk Serca (Nonviolent Comunication) jako filozofia wspierania rozwoju ucznia oraz budowania wspó?pracy w szkole


Jacek Strzemieczny, temat: Si?a informacji zwrotnej w uczeniu si? i nauczaniu


Jennifer Lawless - Wspó?praca nauczycieli jako kluczowy czynnik podnoszenia wyników nauczania


Adam Steinmetz - Budowanie wspó?pracy mi?dzy szko?? a wspólnot? lokaln?: obywatele czy cyber-prze?ladowcy?


Mikael Risku - Strategiczne przywództwo pedagogiczne jako rozwi?zanie dla zmieniaj?cego si? ?wiata


Magdalena Biernat - Szko?a z edukacj? medialn?, informacyjn? i cyfrow? - jak uczy? kreatywnego korzystania z mediów, krytycznej analizy informacji i wspiera? twórczo?? uczniówSESJA II
 

Aleksandra Mikulska - Kultura nadziei i mo?liwo?ci-jak wykorzysta? wiedz? o nastawieniach mentalnych do poprawy jako?ci uczenia si? i nauczania


Marta Raw?uszko - Dzia?ania antydyskryminacyjne – jak je prowadzi?, aby mia?y sens? Kilka z?otych zasad


Marta Chrab?szcz - Szko?a sprzyjaj?ca uczeniu si?


Hanna K?dzierska - Uczniowska aktywno?? na "ja?owym biegu"- o (nie)dobrych praktykach w dobrej szkole


S?awomir Krzycha?a (zamiast) Jaros?awa Traczy?skiego - Tutoring w polskiej rzeczywisto?ci szkolnej i pozaszkolnej - ograniczenia i mo?liwo?ci


Joanna Ko?odziejczyk, Bart?omiej Walczak - Czy zaanga?owani rodzice s? potrzebni w szkole? O wp?ywie rodziców na edukacj? szkoln? dziecka


Aleksandra Pezda - Po co internet w szkole jak z XIX wieku?


Agnieszka Borek, Magdalena T?dziagolska - Proste, przydatne i praktyczne projekty ewaluacji wewn?trznej, czyli jak bada? w szkole to, co najwa?niejsze


Matthew Daniels - Wykorzystanie danych do pomiaru post?pów uczniów


John Fischer - Praca nauczyciela: wspó?praca, obserwacja, autoanaliza w?asnej pracy jako kluczowe elementy rozwoju szko?y


Sharon Pruski - Wykorzystanie danych pochodz?cych od uczniów jako wyzwanie i wsparcie szko?y w osi?ganiu doskona?o?ci w nauce - przypadek Walii


Alexandra Ioan, Anna-Maria Rampelt - Deformalizacja edukacji formalnejSESJA III
 

Danuta Sterna, Ewa Nawrocka - Ocenianie pomagaj?ce si? uczy? w klasach I – III


Jacek Py?alski - Agresja rówie?nicza w szkole/placówce - co dzia?a, co nie dzia?a a co szkodzi?


Katarzyna Salamon-Bobi?ska, Stanis?aw Bobula, Norbert Karaszewski, Jerzy Rz?dzki - Program nauki zachowania (PNZ) jako systemowe wsparcie dla uczniów przejawiaj?cych trudno?ci w zachowaniu i obni?onej motywacji do nauki


Marek Szurawski - Szkolne Kluby MemoryLab i Domowa Akademia Rodzinna jako formy realizacji idei Accelerated Learning we wspó?czesnej szkole


Dominik Zuziak - Dobre praktyki - animacja kultury: telewizja szkolna i kino szkolne


Ilona I?owiecka-Ta?ska - ?ycie z sekundnikiem: lekcje przyrody w codziennej praktyce nauczania


Magdalena Swat-Pawlicka, Jacek Strzemieczny - Jak doskonali? w szkole nauczanie i uczenie si? w oparciu o praktyki analizy i obserwacji?


Dr Marek Kaczmarzyk - Neurony lustrzane, empatia i rozproszona istota wychowania


prof. Peter Moss - Co to jest “dobra szko?a”? Pytanie g??boko polityczne.SESJA IV
 

Maria Papis - Dobra praktyka-jak wykorzysta? wyniki ewaluacji zewn?trznej do wprowadzenia zmiany w szkole?


Agata Kula, Katarzyna Mitschke - Samouczenie si? (self-directed learning) w edukacji demokratycznej


Jan Palacz - Czas zawodowców – modu?owe kszta?cenie zawodowe, kreowanie rzeczywisto?ci szkolnej w perspektywie wyzwa? przysz?o?ci


Katarzyna Gawlicz - Demokracja we wczesnej edukacji - warunki, mo?liwo?ci, rozwi?zania


Tomasz Kasprzak - Rola dyrektora w ewaluacji wewn?trznej, czyli czy przywództwo rozproszone jest mo?liwe?


Katarzyna Znaniecka-Vogt, Micha? Mi?siewicz - Kszta?cenie przysz?ych nauczycieli a wyzwania szko?y jutra.Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u