Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2015NPSEO.PL

RELACJE Z SESJI

Zobacz...


PREZENTACJE

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

Zobacz....SESJE

MAGDALENA BIERNAT
SESJA: Szkoła z edukacją medialną, informacyjną i cyfrową - jak uczyć kreatywnego korzystania z mediów, krytycznej analizy informacji i wspierać twórczość uczniów
Umiejętności wyszukiwania i krytycznej oceny informacji, bezpiecznego i kreatywnego korzystania z mediów, a także myślenia logicznego, algorytmicznego i programowania odgrywają kluczową rolę w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie elementów edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej w szkołach. W ramach sesji przedstawimy: - katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych wraz z jego odwołaniami do obowiązującej nauczycieli podstawy programowej; - komplet scenariuszy lekcji do prowadzenia edukacji medialnej na każdym poziomie nauczania wraz z metodyką nauczania, w tym wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi i młodzieżą; - ideę Otwartych Zasobów Edukacyjnych (materiałów edukacyjnych dostępnych na wolnej licencji) jako metody współpracy, wzajemnego uczenia się i dzielenia się doświadczeniami przez nauczycieli; - ogólnopolski program szkoleniowy dla przyszłych trenerów i nauczycieli edukacji medialnej, który realizowany będzie w 2015 roku; - dobre praktyki nauczania edukacji medialnej w szkołach i współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze edukacji medialnej. Sesja skierowana jest do nauczycieli i dyrektorów szkół. Będzie miała formę prezentacji multimedialnej i warsztatu.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
 • Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
 • Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

 

AGNIESZKA BOREK i MAGDALENA TĘDZIAGOLSKA
SESJA: Proste, przydatne i praktyczne projekty ewaluacji wewnętrznej, czyli jak badać w szkole to, co najważniejsze
Szkoła to miejsce uczenia się. Uczą się w niej uczniowie i powinni to czynić także nauczyciele. Dlatego szkoła ma obowiązek dokonywania systematycznej ewaluacji wewn., która powinna być wykorzystywana do refleksji nad jakością procesów edukacyjnych i do podejmowania decyzji ukierunkowanych na rozwój. Każda szkoła decyduje o tym, jak będzie prowadzić ewaluację wewn.
W 2013 r. Agnieszka Borek i Marzena Siejewicz przedstawiły trzypoziomowy model zarządzania ewaluacją wewnętrzną:

 • Mikro - autoewaluacja nauczyciela (Ja - nauczyciel - i moje lekcje, ja i moi uczniowie, moje działania na zajęciach lekcyjnych i ich efekty);
 • Mezo – ewaluacja, która dotyczy pracy zespołów w szkole (działania i efekty działań w zespołach, których jestem członkiem, np. zespołu przedmiotowego, nauczycieli uczących w jednym oddziale czy zespołów wychowawczych);
 • Makro - to ewaluacja działań całej szkoły.

Model został przełożony na praktykę w ramach programu szkoleniowego dla rad pedagogicznych „Od badania do działania, czyli 3P – prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole”. Zespół trenerów i trenerek Ery Ewaluacji wypracował projekty ewaluacji wewnętrznej, które zostały wdrożone przez nauczycieli w ponad 300 polskich szkołach i przedszkolach. Doświadczenia realizacji tych ewaluacji zaowocowały m.in. publikacją zawierającą zbiór gotowych projektów ewaluacji wraz z narzędziami badawczymi dla szkół i przedszkoli do samodzielnego wykorzystania przez te placówki.
Propozycje te zostały przygotowane tak, by:

 • respektowały wartości takie jak: demokratyczność, dialogiczność, partnerstwo, jawność, szacunek, odpowiedzialność
 • proces projektowania badania, zbierania danych, analizowania, formułowania wniosków i rekomendacji angażował jak największą liczbę nauczycieli
 • sprowadzać ewaluację jak najbliżej procesu uczenia się uczniów
 • zbierać dane metodami, które są dostosowane do realiów polskiej szkoły i codziennej pracy nauczyciela z uczniami
 • wyniki ewaluacji na poziomie zespołów nauczycieli miały wpływ zarówno na pracę zespołów nauczycieli, poszczególnych nauczycieli i zmianę pracy na poziomie całej szkoły.

Celem sesji jest zapoznanie uczestników – nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek – z proponowanym podejściem metodologicznym do ewaluacji wewnętrznej i przedyskutowanie go. Podczas sesji zaprosimy do dyskusji na temat jej zawartości (projekty i narzędzia badawcze dla szkół i przedszkoli) oraz do podzielenia się przez dyrektorów i nauczycieli rozwiązaniami, które sprawdzają się w ewaluacji wewnętrznej w ich szkołach lub placówkach.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 • Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
 • Wymaganie 12: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

 

STANISŁAW BOBULA, KATARZYNA SALAMON-BOBIŃSKA, NORBERT KARASZEWSKI , JERZY RZĄDZKI
SESJA: Program nauki zachowania (PNZ) jako systemowe wsparcie dla uczniów przejawiających trudności w zachowaniu i obniżonej motywacji do nauki.
Celem sesji jest zapoznanie uczestników z koncepcją systemowego rozwiązania opartego na programie nauki zachowania, skierowanego dla grupy uczniów sprawiających trudności wychowawcze i dydaktyczne, a także podjęcie refleksji na temat tego, w jaki sposób zastosować program lub jego elementy w placówkach uczestników.
Przebieg sesji:

 1. Wprowadzenie teoretyczne - gdzie system PNZ w szkolnym systemie dyscyplinarnym?
 2. Główne założenia i cele programu PNZ - praca metodą grup eksperckich (Jigsaw).
 3. Prezentacja przykładów prowadzenia rozmów w programie PNZ w formie scenek zamodelowanych przez prowadzących.
 4. Co może pomóc, co może utrudniać wprowadzanie programu PNZ w szkole - praca w grupach uczestników, której efektem będą plakaty z "polem siłowym" (sesja implementacyjna).
 5. Jak można zastosować program PNZ lub jego elementy w szkole od zaraz - praca w grupach metodą World Cafe (sesja implementacyjna).

Adresaci - nauczyciele, dyrektorzy szkół, psycholodzy i pedagodzy szkolni

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne
 • Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 • Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

 

MARTA CHRABĄSZCZ:
SESJA: Szkoła sprzyjająca uczeniu się
Jak tworzyć szkołę sprzyjającą uczeniu się? Jak dobrze i efektywnie organizować procesy edukacyjne, by przynosiły one oczekiwane rezultaty? Jak organizować nauczanie, by uczniowie umiejętnie się uczyli? Jak w praktyce wykorzystywać wiedzę na temat skutecznego uczenia się?
Podczas sesji zostanie zaprezentowany model szkoły wspierającej uczenie się oraz przedstawiony zostanie katalog wartościowych działań podejmowanych przez szkoły w zakresie organizacji procesów uczenia się.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

MATT DANIELS
SESJA: Wykorzystanie danych do pomiaru postępów uczniów
Podczas sesji przedstawię, jak w Elyria High School wykorzystujemy dane do pomiaru poziomu uczniów przed rozpoczęciem danego kursu, oraz jak analizujemy dane do lepszego rozplanowania elementów nauczania. Używamy rozmaitych form oceniania kształtującego, co pozwala nam zmierzyć poziom zrozumienia tematu podczas lekcji i po niej. Pozwala nam to na wprowadzenie szybkich zmian i skierowanie większej uwagi na trudniejsze tematy.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:
Wymaganie 11: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

 

KRZYSZTOF DURNAŚ
SESJA: Nauczyciel- mentor, tutor, coach. Modele doskonalenia nauczycieli - doświadczenie z wdrażania zmiany.
Sesja łączy elementy prezentacji z krótkimi warsztatami coachingowymi. Celem sesji jest: -przedstawienie doświadczeń i refleksji z podejmowanych w szkole działań w zakresie doskonalenia zespołu nauczycieli, -zaprezentowanie modelu doskonalenia nauczycieli wypracowanego w szkole -zaprezentowanie technik coachingowych przydatnych w pracy dyrektora Sesja adresowana do dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli, którzy w coachingu dostrzegają nowe możliwości zarówno w zakresie zarządzania szkołą/placówką, jak i rozwojem osobistym.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:
Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
Wymaganie 12: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

 

JOHN FISCHER
SESJA: Praca nauczyciela: współpraca, obserwacja, autoanaliza własnej pracy jako kluczowe elementy rozwoju szkoły.
Co mogą zrobić dyrektorzy i inni przywódcy w szkole, aby pomóc nauczycielom w praktyce nauczania, oraz we współpracy z innymi nauczycielami i z uczniami? Na całym świecie nauczyciele angażują się w grupy dyskusyjne i badawcze, próbując reformować swoje placówki. Dzięki różnych formom badań i protokołów obserwacji nauczyciele i administratorzy mogą konstruktywnie współpracować. Przykładając uwagę szczegółów tych strategii można łatwiej osiągnąć konsensus co do oczekiwań wobec nauczyciela. Podczas warsztatu wykorzystane zostaną materiały wideo i przykłady protokołów obserwacji. Uczestnicy sesji pomogą odpowiedzieć na pytanie “Co to znaczy być dobrym nauczycielem?”

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 • Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

 

KATARZYNA GAWLICZ
SESJA: Demokracja we wczesnej edukacji - warunki, możliwości, rozwiązania
Celem sesji jest podjęcie wspólnej refleksji nad możliwością organizowania instytucji wczesnej edukacji (przedszkoli i szkół podstawowych – zwłaszcza klas I-III) jako przestrzeni demokratycznych. W czasie sesji zastanowimy się nad kwestiami związanymi ze znaczeniem demokracji w placówkach edukacyjnych dla małych dzieci: zarówno nad tym, jak można rozumieć to pojęcie w kontekście codziennego życia w szkole lub przedszkolu, jak i nad tym, jakie mogą być konsekwencje wprowadzania rozwiązań demokratycznych dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie placówki. Przeanalizujemy możliwe korzyści płynące z takiego podejścia, związane między innymi ze wzrostem zaangażowania i odpowiedzialności za własne działania (w tym naukę) u dzieci, z poczuciem sensowności własnych działań i większej satysfakcji u nauczycieli i nauczycielek oraz świadomym i autentycznym zaangażowaniem rodziców i lokalnej społeczności w życie placówki. Zidentyfikujemy również potencjalne bariery utrudniające wprowadzanie rozwiązań demokratycznych (na poziomie organizacji systemu edukacji, w tym ram prawnych regulujących jego funkcjonowanie, wymogów instytucji nadzoru, ideologii edukacyjnych, własnych wyobrażeń dotyczących tego, kim jest dziecko oraz instytucja dla małych dzieci) oraz zastanowimy się nad możliwościami ich przekraczania. Próbując wskazać narzędzia, które mogą być pomocne we wprowadzaniu demokratycznych praktyk w obszarze wczesnej edukacji, odwołamy się do doświadczeń ze szkół i przedszkoli w Polsce i za granicą (w tym między innymi we włoskim mieście Reggio Emilia, w krajach skandynawskich oraz w Niemczech). Sesja jest adresowana do dyrektorek i dyrektorów oraz nauczycielek i nauczycieli pracujących w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych (szczególnie w klasach I-III).

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 • Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
 • Wymaganie 4: Uczniowie są aktywni

 

KAMILA HERNIK i KAROLINA MALINOWSKA
SESJA: Szkoła w społeczności lokalnej. Wyniki badań i dobre praktyki
Celem sesji jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie współpracy szkoły ze społecznością lokalną. Przedstawione propozycje powstały w oparciu o badania dotyczące roli szkoły w wiejskich społecznościach lokalnych przeprowadzone przez IBE (więcej informacji na stronie: http://eduentuzjasci.pl/badanie-wspolpracy). W trakcie sesji przeanalizujemy rozwiązania wdrażane w badanych szkołach, zaprezentujemy przykłady, a także pokażemy czynniki warunkujące sukces i porażkę inicjatyw. U podstaw podjęcia tego tematu, leży idea szkoły jako instytucji otwartej i włączającej zarówno rodziców uczniów, jak i innych członków społeczności lokalnej do wspólnych działań. Taka uspołeczniona szkoła to wspólnota nauczycieli, uczniów, rodziców, mieszkańców społeczności, w której wszyscy oni mają prawo decydowania o sprawach szkoły, współpracują ze sobą i wspierają się nawzajem, a dobra komunikacja daje im możliwość nawiązania prawdziwej współpracy. Zapraszamy na sesję nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządów lokalnych i wszystkie osoby zainteresowane relacjami szkół i społeczności lokalnych. Zależy nam na dyskusji w gronie uczestników.

Wymaganie, w którym mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

 

ILONA IŁOWIECKA-TAŃSKA
SESJA: Życie z sekundnikiem: lekcje przyrody w codziennej praktyce nauczania
W 2014 roku Centrum Nauki Kopernik przeprowadziło badanie sposobu prowadzenia lekcji przyrody w szkołach podstawowych. Przez dziewięć tygodni obserwatorzy CNK obserwowali pracę nauczycieli w 10 różnych szkołach w Polsce. Dzięki badaniu chcieliśmy lepiej zrozumieć, w jaki sposób pracują na co dzień nauczyciele. Na co poświęcają czas podczas lekcji? Jakie metody pracy stosują najczęściej? Jednym słowem - jak wyglądają, widziane "od środka" lekcje? Podczas sesji przeprowadzimy warsztat na temat miejsca metod aktywnych, w tym metody badawczej, w codziennej pracy nauczycieli. Wychodząc od wyników badań dotyczących organizacji lekcji, zastanowimy się razem nad tym, w jaki sposób organizować pracę w klasie, żeby móc częściej stosować metody badawcze i inne metody aktywne.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 • Wymaganie 4: Uczniowie są aktywni

 

MAREK KACZMARZYK
SESJA: Neurony lustrzane, empatia i rozproszona istota wychowania
Proces socjalizacji definiowany jako nabywanie wiedzy i kompetencji oraz kształtowanie hierarchii wartości jest tak złożony, że precyzyjne sterowanie rozwojem człowieka nie jest możliwe. Celem sesji będzie próba zdefiniowania obszarów i kompetencji jakie odpowiadają ogromnej różnorodności subśrodowisk w jakich funkcjonuje człowiek we współczesnym świecie. W takich warunkach podstawowe są pytania o granice odpowiedzialności nauczyciela/wychowawcy. Poprzez odkrycie znaczenia mechanizmów lustrzanych neurobiologia rzuca nowe światło na procesy kształtowania kompetencji, nawyków, sądów a nawet niechęci i powszechnych fobii. Mememtyczna interpretacja zadań jakie pełnią mechanizmy lustrzane będzie także okazją do refleksji nad ich rolą w kształtowaniu modelu rzeczywistości jaki jest nam dostępny bezpośrednio oraz kreowaniu kompetencyjnej różnorodności jaka sprzyja rozwiązywaniu problemów stawianych przez środowiska społeczne.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

TOMASZ KASPRZAK
SESJA: Rola dyrektora w ewaluacji wewnętrznej, czyli czy przywództwo rozproszone jest możliwe?
Prawo oświatowe nakłada na dyrektora obowiązek organizacji ewaluacji wewnętrznej, przy czym nie definiuje, w jaki sposób ma być prowadzony ten proces. Okazuje się, że w różny sposób i z różnym skutkiem dyrektorzy i szkoły radzą sobie z tym wyzwaniem. Jednocześnie współczesne teorie przywództwa podkreślają znaczenie redefinicji ról i włączania nauczycieli w procesy przywództwa szkolnego. Warto zadać pytanie - czy taka sytuacja jest możliwa w wypadku ewaluacji wewnętrznej? Jeżeli tak jaki ma to skutek dla szkoły? Celem sesji jest: • przedstawienie modeli i sposobów działania dyrektorów w obszarze prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w oparciu o wnioski z badań „Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej” prowadzonych przez IBE oraz na podstawie wniosków ze szkoleń „Efektywna ewaluacja w praktyce – niezbędnik dyrektora i wicedyrektora”, prowadzonych przez Erę Ewaluacji, które ukończyło kilkanaście tysięcy dyrektorów; • wymiana doświadczeń między uczestnikami sesji na temat przydatnych sposobów prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w szkołach i placówkach. Adresatami sesji są przede wszystkim dyrektorzy prowadzący we własnych szkołach i placówkach ewaluację. Ponadto sesja ta adresowana jest do osób wspierających szkoły w prowadzeniu badań.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 11: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
 • Wymaganie 12: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

 

HANNA KĘDZIERSKA
SESJA: Uczniowska aktywność na "jałowym biegu"- o (nie)dobrych praktykach w dobrej szkole.
Celem sesji będzie krytyczna analiza aplikacji tzw. aktywnych metod dydaktycznych w procesie uczenia. Odwołując się do własnych doświadczeń m.in. pracy metodą projektów będę odsłaniać "miejsca krytyczne" prowadzące do zjawiska "jałowego biegu" czyli działań pozornych w szkole. Analiza ta będzie inspiracją do poszukiwania możliwości przekraczania edukacyjnego pozoru oraz okazją do dzielenia się dobrymi praktykami. Wykład jest przeznaczony dla nauczycieli (na każdym etapie kształcenia), którzy gotowi są do pogłębionej dyskusji i po/myślenia na nowo o szkole i własnej profesjonalnej działalności.

Wymaganie, w którym mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

JOANNA KOŁODZIEJCZYK i BARTŁOMIEJ WALCZAK
SESJA: Czy zaangażowani rodzice są potrzebni w szkole? O wpływie rodziców na edukację szkolną dziecka
Proponujemy Państwu rozmowę o czymś, co zapewne nie jest obce Państwa doświadczeniu. Rzecz dotyczyć będzie bowiem współpracy między szkołą a rodzicami. Chcielibyśmy opowiedzieć o efektach naszych badań związanych z tym tematem. Problem, który szczególnie nas zainspirował dotyczy tego, jak wygląda zaangażowanie rodziców w edukację dzieci w Polsce i na świecie. Wyjdziemy od pozornie prostego pytania: co to znaczy angażować się jako rodzic w edukację dziecka, by przyjrzeć się temu, ile imion nosi to zaangażowanie i od czego zależy, jak wygląda w Polsce, a jak na świecie. Od determinant zaangażowania rodziców przejdziemy do pytania o konsekwencje: czym skutkuje zaangażowanie rodziców. Czy aby na pewno wpływa na osiągnięcia edukacyjne uczniów, jak powszechnie się zakłada? A jeżeli tak, to w jakich obszarach ten wpływ ma znaczenie, a w jakich nie ma lub ma niewielkie? Na przykład czy pomaganie dziecku w odrabianiu prac domowych wpływa rzeczywiście na jego osiągnięcia? Ważne wydaje nam się także pytanie, co z tymi dziećmi, których rodzice, z różnych powodów, nie angażują się w ich edukację. Czy zachęcanie do zaangażowania rodziców może skutkować nierównymi szansami edukacyjnymi uczniów? Czy bierzemy to pod uwagę? Ostatni problem, któremu chcielibyśmy się przyjrzeć na sesji dotyczy roli ucznia w relacjach szkoła-dom, tego jak dzieci wpływają na kształt tych relacji. I na ile w relacjach szkoła - rodzina traktujemy dzieci podmiotowo.

Wymaganie, w którym mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

 

WITOLD KOŁODZIEJCZYK
SESJA: Od edukacji pouczania w kierunku szkoły umożliwiania
Celem sesji jest zaprezentowanie nowych modeli dydaktycznych wspierających budowanie cech charakteru i nawyków skutecznego działania. Sesja kierowana jest do dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych wdrożeniem zajęć metodami problemowymi (WebQuest, Challenge Based Learning), które rozwijają takie postawy jak odpowiedzialność, samodzielność, organizację własnej pracy, współpracę i przedsiębiorczość. W czasie sesji zostaną zaprezentowane przykłady zajęć ze szkół realizujących projekt Collegium Futurum - innowacyjnej metody pracy w zintegrowanych przestrzeniach, w których odbywa się dziś edukacja (szkolna, wirtualna i społeczna). Podczas multimedialnej prezentacji zostaną zaprezentowana najważniejsze wyzwania, przed którymi stają nauczyciele i uczniowie pracujący na poszczególnych przedmiotach metodami problemowymi.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

AGATA KULA i KATARZYNA MITSCHKE
SESJA: Samouczenie się (self-directed learning) w edukacji demokratycznej
Celem warsztatu jest umożliwienie uczestnikom doświadczenia wolności w przestrzeni edukacyjnej. Chcemy wspólnie z uczestnikami stworzyć projekt ewaluacji tego typu doświadczenia. Warsztat podzielony będzie na 3 części: 1. Zapoznanie się ze sposobami ewaluacji w progresywnych systemach edukacji. 2. Doświadczenie uczenia się niedyrektywnego. 3. Stworzenie dokumentacji - ewaluacja doświadczenia, które było udziałem uczestników warsztatu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wprowadzaniem niedyrektywnych sposobów uczenia się w różnych systemach edukacji.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 • Wymaganie 4: Uczniowie są aktywni

 

DOROTA KULESZA
SESJA: Elementarz twórczego życia - o koncepcji pracy szkoły
"Elementarz twórczego życia - o koncepcji pracy szkoły" to prezentacja koncepcji pracy gimnazjum opierającej się na pedagogice twórczości. Celem sesji jest teoretyczne i praktyczne przedstawienie filozofii pedagogiki twórczości. Sesja ma poprowadzić uczestników drogą, której kolejne przystanki nazywać się będą: 1/ Patrz - pytaj - słuchaj 2/ Nie szufladkuj 3/ Trafiaj w sedno 4/ Puszczaj wodze wyobraźni 5/ Kombinuj 6/ Nie oceniaj pochopnie 7/ Toleruj wieloznaczność 8/ Bądź oryginalny 9/ Skup się na zadaniu 10/ Wykorzystuj okazje 11/ Nie rozpamiętuj - działaj 12/ Wyrażaj siebie Być może podczas tej drogi uczestnicy przeżyją przygodę, aby ostatecznie zobaczyć też porządek. Na sesję zaprasza dyrektorka Gimnazjum Niepublicznego im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim (gmina Niepołomice) Dorota Kulesza.

Wymaganie, w którym mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

 

ALEKSANDRA LOAN I ANA MARIA RAMPELT
SESJA: Deformalizacja edukacji formalnej
Dzisiejszą szkołę określa się jako instytucję edukacji formalnej. Jednak to zasady i metody edukacji nieformalnej stworzyły środowisko umożliwiające aktywne uczenie się, upodmiotowienie i rozwój osobisty. Celem naszej sesji jest zbadanie złożonej relacji edukacji formalnej i nieformalnej. Stoimy na stanowisku, że szkoła może i powinna wykorzystywać narzędzia i praktyki edukacji nieformalnej. Omawiając elementy, które da się przenieść do szkół, skupimy się na współpracy nauczycieli, która jest niezbędna do rozwoju refleksji i demokratyzacji procesu uczenia się.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 • Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

 

JENIFER LAWLESS
SESJA: Współpraca nauczycieli jako kluczowy czynnik podnoszenia wyników nauczania
Sesja będzie poświęcona naprawie upadających szkół poprzez budowanie zaufania i motywacji wśród (nieraz niechętnych) dorosłych. Prowadząca sesję przybliży wyniki badań Roberta Marzano i Williama Bridgesa, oraz innych badaczy zajmujących się skutecznym przywództwem i wdrażaniem reform w szkolnictwie.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 • Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
 • Wymaganie 11: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

 

ALEKSANDRA MIKULSKA
SESJA: Kultura nadziei i możliwości- jak wykorzystać wiedzę o nastawieniach mentalnych do poprawy jakości uczenia się i nauczania
Celami sesji będzie: przekazanie podstawowej wiedzy na temat nastawień mentalnych; pokazanie pracy nad informacją zwrotną kierowaną do ucznia- z wykorzystaniem wiedzy o nastawieniach mentalnych; pokazanie kolejnych kroków poprawy jakości uczenia się i nauczania poprzez tworzenie w szkole kultury nadziei i możliwości (dzięki wykorzystaniu wiedzy o nastawieniach mentalnych). Podczas sesji uczestnicy poznają typy i określą swoje nastawienie mentalne. Dowiedzą się w jaki sposób formułować pomagającą w rozwoju informację zwrotną do ucznia (podstawowe zasady). Prześledzą kolejne kroki budowania atmosfery nadziei i możliwości dla każdego ucznia w SP 8 im. J. Piłsudskiego we Wrocławiu – z wykorzystaniem wiedzy o nastawieniach mentalnych. Poznają wpływ pracy z nastawieniami mentalnymi na poprawę uczenia się i nauczania. Sesja dedykowana jest przede wszystkim dyrektorom i nauczycielom, ale także każdemu, kto zainteresowany jest wspomaganiem dziecka w rozwoju.

Wymaganie, w którym mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

PETER MOSS
SESJA: Co to jest “dobra szkoła”? Pytanie głęboko polityczne.
Pod wpływem neoliberalizmu szkoły w Wielkiej Brytanii zmieniły się w firmy konkurujące o klientów, czyli rodziców-konsumentów. Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie dzieci do uczestnictwa w elastycznym rynku pracy i do wyścigu po pracę i dobra ekonomiczne. Dobra szkoła w tym ujęciu to “fabryka rozwiązywania egzaminów”, osiągająca dobre wyniki w schematycznych, standaryzowanych testach. Podczas prezentacji zmierzę się z tym podejściem. Wykażę, że pytanie „Co to jest dobra szkoła?” jest z gruntu polityczne. Można bowiem odpowiedzieć na nie na wiele sposobów. Odpowiedzi te są związane z innymi kwestiami politycznymi, na przykład: Jak oceniamy naszą epokę? Jaki jest cel edukacji? Jakie są fundamentalne wartości w edukacji? Jak postrzegamy dziecko, nauczyciela i szkołę? Aby sprowokować dyskusję własne odpowiedzi na te pytania, pokażę, jak ja sam rozumiem dobrą szkołę i zilustruję odpowiedzi przykładami. Wreszcie podkreślę wagę jeszcze jednego pytania: Jakie trzeba spełnić warunki, aby szkoła mogła być dobra?
Po wykładzie „Co to jest dobra szkoła? Pytanie głęboko polityczne” zaproszę wszystkich uczestników konferencji zainteresowanych pogłębieniem tego tematu na nieoficjalną dyskusję. Nie będzie formalnej prezentacji, cały czas poświęcimy na dialog, pytania, dyskusję. Z góry cieszę się na tę spontaniczną wymianę poglądów i doświadczeń.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 • Wymaganie 12: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

 

JAN PALACZ
SESJA: Czas zawodowców – modułowe kształcenie zawodowe, kreowanie rzeczywistości szkolnej w perspektywie wyzwań przyszłości
Cele sesji:

 1. Przedstawienie wniosków i przemyśleń z wprowadzenia kształcenia modułowego w 35 szkołach zawodowych Wielkopolski. 2.Wskazanie przykładowych dróg do implementacji dobrych praktyk i budowania koncepcji szkoły zawodowej ukierunkowanej na wyzwania przyszłości.

Przebieg sesji:

 1. Koncepcja programu rozwoju szkoły jako element zarządzania w kierunku jakości i rozwoju szkoły.
 2. Standardy wymagań wobec szkół zawodowych.
 3. Koncepcje kształcenia zawodowego wobec wyzwań rynku pracy.
 4. Moja wielka przygoda "Czas zawodowców- wielkopolskie kształcenia zawodowe".
 5. Przyszłość kształcenia modułowego zawodowego wobec zmian na rynku pracy.
 6. Kształcenie ustawiczne w zgodzie z ideą uczenia się przez całe życie.
 7. Refleksje praktyka - perspektywy, zagrożenia i przykłady dobrych praktyk dla programów rozwojowych szkoły zawodowej.
 8. Jakość pracy szkoły - wyzwanie czy pilna potrzeba?

Adresaci: nauczyciele, kierownicy i dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkolni doradcy zawodowi, pedagodzy, dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych poszukujący pomysłu na zmianę koncepcji zarządzania szkołą.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 • Wymaganie 12: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

 

MARIA PAPIS
SESJA: Dobra praktyka-jak wykorzystać wyniki ewaluacji zewnętrznej do wprowadzenia zmiany w szkole?
Celem sesji jest uświadomienie uczestnikom:

 • jak i czy, wyniki ewaluacji zewnętrznej mogą wpływać na efektywność pracy szkoły,
 • roli dyrektora jako przywódcy,
 • możliwości przygotowania i wdrożenia zmiany w koncepcji pracy szkoły ukierunkowanej na skuteczne, świadome i celowe nauczanie i uczenie się.

Potencjalni odbiorcy-dyrektorzy szkół poszukujący nowej jakości pracy.
Przebieg sesji:

 1. Prezentacja multimedialna- od ewaluacji do zmiany.
 2. Dyrektor w roli lidera-moja zmiana.
 3. Warsztat(moja praktyka)-jak wprowadzać zmianę (wymaganie 1 i 2).

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

ALEKSANDRA PEZDA
SESJA: Po co Internet w szkole jak z XIX wieku?
Dyscyplina i jednolitość - według takich zasad zorganizowana jest szkoła, jaką znamy. "Jak XIX-wieczna fabryka" - konstatują dzisiaj ze smutkiem innowatorzy. Niecierpliwie poszukujemy rozwiązań, jak dopasować skostniałą szkołę do tempa, z jakim zmagają się uczniowie. Co zrobić, żeby szkoła zachęcała, nie zniechęcała? W nowych technologiach, którymi na co dzień żyją i dzieci, i dorośli widzimy głównie zagrożenia. Jeśli je wykorzystujemy, to w sposób tak tradycyjny, że wykluczamy ich przydatność. To nas zniechęca jeszcze bardziej. A przecież Internet można wykorzystać w szkole tak, żeby łączył, nie dzielił, rozwijał, nie ograniczał.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 • Wymaganie 4: Uczniowie są aktywni

 

MARZANNA POGORZELSKA
SESJA: Edukacja antydyskryminacyjna jako sposób na uczniowską aktywność, respektowanie norm społecznych i indywidualizację oddziaływań wychowawczych
Celem sesji jest wskazanie współzależności pomiędzy wskazanymi poniżej wymaganiami (4,5,6) a edukacją antydyskryminacyjną. W sesji realizowanej w formie warsztatu osoby uczestniczące będą miały możliwość nabycia wiedzy i umiejętności, które pozwolą im w praktyce szkolnej realizować wyszczególnione wymagania w odniesieniu do różnych przesłanek dyskryminacji. Warsztat umożliwi ponadto refleksję i dyskusję nad wyzwaniami, które łączą się z wymienionymi wymaganiami, przyczynami niepowodzeń w ich realizacji i sposobami na ich efektywnego wdrażania.
Potencjalni adresaci: kadra pedagogiczna szkół.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 4: Uczniowie są aktywni
 • Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne
 • Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

SHARON PRUSKI
SESJA: Wykorzystanie danych pochodzących od uczniów jako wyzwanie i wsparcie szkoły w osiąganiu doskonałości w nauce - przypadek Walii
Celem sesji jest pokazanie, jak samorządy w Walii wykorzystują dane i autoewaluację do monitorowania i ewaluacji szkół, oraz jak formułują wyzwania i dbają o najwyższą jakość edukacji.
Walia przejęła odpowiedzialność za swój system szkolnictwa w 1999 r., kiedy to przegłosowano decentralizację władz (oddzielenie od reszty Zjednoczonego Królestwa). Od tej pory system edukacji rozwijał się tak, aby sprostać potrzebom kraju, który jest jednym z najsłabiej rozwiniętych obszarów Zjednoczonego Królestwa (i Unii Europejskiej) na podstawie wskaźników społeczno-ekonomicznych.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 11: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewn. i wewn.
 • Wymaganie 12: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

 

JACEK PYŻALSKI
SESJA: Agresja rówieśnicza w szkole/placówce - co działa, co nie działa a co szkodzi?
Warsztat dotyczy agresji rówieśniczej w szkole oraz struktury oraz zakresu wybranych rozwiązań dotyczących diagnozy, profilaktyki i interwencji. Rozpoczniemy od samego rozumienia zjawiska przemocy rówieśniczej, w tym jego najpoważniejszej formy - bullyingu (nękania) wskazując także na procesualny charakter jego powstawania w szkole/placówce. Wybrane rozwiązania profilaktyczne i interwencyjne przeanalizujemy pod względem tego, które z nich są korzystne i skuteczne, które nie działają i wreszcie jakich nie warto wprowadzać, gdyż ich stosowanie szkodzi. Weźmiemy tu także pod uwagę czas wprowadzania rozwiązań, tzn. które warto stosować tam gdzie jeszcze poważna przemoc rówieśnicza nie wystąpiła, a które tam, gdzie sprawy przybrały już bardziej poważny charakter. Warsztat może przydać się edukatorom nauczycieli oraz praktykom - pedagogom, psychologom, nauczycielom, dyrektorom szkół/placówek.

Wymaganie, w którym mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne

 

MARTA RAWŁUSZKO
SESJA: Działania antydyskryminacyjne – jak je prowadzić, aby miały sens? Kilka złotych zasad
Celem sesji będzie pogłębienie praktycznej wiedzy na temat wymogu prowadzenia działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność szkolną. W dyskusji oprzemy się na konkretnych przykładach działań pochodzących z raportów ewaluacyjnych SEO. Odniesiemy je do aktualnych analiz zjawiska dyskryminacji w polskich szkołach – badań opartych na wywiadach z nauczycielami/nauczycielkami. Wspólne spotkanie umożliwi refleksję nad praktycznymi zasadami, którymi warto się kierować wprowadzając rozwiązana antydyskryminacyjne do społeczności szkolnych. Przedyskutujemy wybrane dobre praktyki. Myślą przewodnią będzie dla nas nie tyle formalne spełnienie wymagań, ile rzeczywiste odniesienie się do zachowań dyskryminujących. Sesja skierowana jest do wszystkich tych, dla których przeciwdziałanie wykluczeniu i zapewnienie równego bezpieczeństwa oraz szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów i uczennic jest faktycznie ważną składową koncepcji dobrej szkoły. Sesja będzie prowadzona w formie interaktywnej prezentacji, opartej na wspólnej refleksji i rozmowie.

Wymaganie, w którym mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

MIKA RISKU
SESJA: Strategiczne przywództwo pedagogiczne jako rozwiązanie dla zmieniającego się świata
Celem warsztatu jest wsparcie liderów edukacyjnych, w przewodzeniu szkołom wobec wyzwań zmieniającego się świata.
Podstawą warsztatu są prowadzone od wielu lat szkolenia i projekty prowadzone przez instytut z, inspektorami, dyrektorami oraz innymi przywódcami w szkołach i z osobami zasiadającymi w organach prowadzących. Podczas projektu uczestnicy uczą się strategicznego przywództwa w zmieniającym się środowisku przy wykorzystaniu przywództwa pedagogicznego i rozproszonego. Zaleca się, aby uczestnicy przeczytali artykuł prowadzącego opublikowany w ubiegłym roku. Powinni też być gotowi na aktywną pracę podczas warsztatu, zgodnie z metodami przywództwa uczestniczącego używanego w podobnych projektach w Finlandii .

 

 

JERZY RZĄDZKI
SESJA: Tytuł sesji: Język Serca (Nonviolent Comunication)jako filozofia wspierania rozwoju ucznia oraz budowania współpracy w szkole
Celem sesji jest zapoznanie z założeniami koncepcji Języka Serca (Nonviolent Comunication) w relacjach szkolnych - praktyczne zmierzenie z elementami metody (wyrażanie siebie, kontakt z partnerami, wdzięczność), a także podjęcie refleksji na temat możliwości zastosowania komunikacji opartej na potrzebach w przestrzeni szkolnej.
Przebieg sesji:
1. Omówimy główne założenia teoretyczne koncepcji:
a. Naczelne wartości takie jak szczerość i odwaga w równym poszanowaniu potrzeb swoich i partnerów (uczniów rodziców, kolegów)
b. Bariery na drodze do kontaktu ze sobą i z innymi w szkole
c. Cztery sposoby słuchania trudnych szkolnych komunikatów
d. Cztery kroki do wyrażenia siebie i wysłuchania partnera
2. Podejmiemy praktyczne wyzwanie by uczciwie wyrazić to co w nas żywe wobec siebie i partnerów
3. Spróbujemy zastosować Sokrateńskie pytania wsparte językiem potrzeb do rozwiązywania przykładowego problemu w sytuacji szkolnej - ćwiczenie
4. Zastanowimy się co możemy zrobić by wdrożyć język serca w swoje własne szkolne życie

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
 • Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
 • Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

 

ADAM STEINMETZ
SESJA: Budowanie współpracy między szkołą a wspólnotą lokalną: obywatele czy cyber-prześladowcy?
WPROWADZENIE: Krótko omówię, jaka jest (i jaka powinna być) szkoła w XXI wieku. Pokażę, jak moja szkoła zaznacza swoją obecność w życiu wspólnoty lokalnej i vice versa. Moim zdaniem szkoły powinny tworzyć możliwość przeżywania doświadczeń społecznych. Takie kształcenie demokratycznie myślących obywateli umożliwi rozwój naukowy, osobisty i społeczny (czyli edukację).
STUDIUM PRZYPADKU: Naszym celem jest “wychowanie ludzi wykształconych i gotowych uczyć się przez całe życie, odpowiedzialnych, produktywnych członków społeczeństwa, odnoszących się do innych z szacunkiem”. Na drodze do osiągnięcia tego celu staje wzrastająca cyberprzemoc. Usiłuję (1) opisać wyjątkowe zjawisko cyberprzemocy (2) ustalić jak i dlaczego ma ono wpływ na osiągnięcia uczniów i (3) pokazać, jakie wysiłki podejmuje nasza szkoła, aby wyeliminować cyberprzemoc.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 • Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

 

DANUTA STERNA i EWA NAWROCKA
SESJA: Ocenienie pomagające się uczyć w klasach I - III
Jakie ocenianie rozwija ucznia i pomaga mu się uczyć? Szczególnie ważne pytanie w stosunku do małych dzieci, które nie straciły jeszcze naturalnej chęci do nauki. Od tego w jaki sposób będziemy im pomagać w uczeniu się, zależy czy szkoła będzie dla nich tylko obowiązkiem, czy może miejscem ciekawym i rozwojowym. Badania nad edukacją dowodzą, że stopnie nie wpływają, ani na motywację uczniów, ani na podniesienie ich wyników nauczania. Podczas zajęć zastanowimy się, jakiej oceny potrzebują uczniowie, jak ją formułować, przekazywać i wykorzystywać. Skorzystamy z doświadczeń nauczycielek nauczania wczesnoszkolnego, które podzieliły się nimi podczas konferencji poświęconych ocenie rozwojowej. Ich świetne pomysły mogą przydać się nauczycielom na każdym etapie nauczania.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 • Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

MAREK SZURAWSKI
SESJA: Szkolne Kluby MemoryLab i Domowa Akademia Rodzinna jako formy realizacji idei Accelerated Learning we współczesnej szkole
Celem sesji jest omówienie - na bazie doświadczeń w szkołach lubelskich, bolesławieckich i świdnickich - praktycznych aspektów zakładania i prowadzenia Szkolnych Klubów MemoryLab i Domowej Akademii Rodzinnej, umożliwiających stopniowe tworzenie społeczności szkolnej, uczącej się inaczej (lepiej) i zwiększenie skuteczności procesów edukacyjnych poprzez zaangażowanie w te procesy samych uczniów. Proponowany wykład wprowadzający i część warsztatowa, przede wszystkim dla nauczycieli zainteresowanych innowacyjnymi metodami uczenia i uczenia się.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 • Wymaganie 4: Uczniowie są aktywni

 

JACEK ŚCIBOR
SESJA: Superbelfrzy - facebook jako medium edukacyjnych mikrozmian
Facebook, którego młodzież podobno coraz bardziej nie lubi, może stać się idealnym medium do stworzenia wirtualnej przestrzeni dzielenia się informacjami edukacyjnymi przez grupę zainteresowanych nauczycieli. Edukacja jako pasja łączy nie tylko belfrów, ale osoby związane z nią poprzez biznes czy badania naukowe. Nieformalna, płynna grupa, powstała w 2011 roku mająca zasięg ogólnosieciowy, zmienia nie tylko członków, ale - inspirując działaniami - również innych nauczycieli. Współpraca to potęga jeszcze nieodkryta przez system kształcenia nauczycieli w Polsce - o udanej, oddolnej próbie zmian tego stanu w mikroskalach jednostek, zespołów, szkół i gmin będzie to wystąpienie.

Wymaganie, w którym mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

 

JACEK STRZEMIECZNY i MAGDALENA SWAT-PAWLICKA
SESJA: Jak doskonalić w szkole nauczanie i uczenie się w oparciu o praktyki analizy i obserwacji?
Celem sesji jest zaprezentowanie sposobu na profesjonalizację pracy szkoły, skoncentrowaną na skutecznym uczeniu się uczniów i prowadzącym do niego nauczaniu. Taka profesjonalizacja wymaga wspólnej pracy nauczycieli, obserwacji, analiz, refleksji wykorzystujących dowody w poprawianiu i prowadzeniu szkolnego nauczania. Podczas sesji zostaną zaprezentowane praktyki: obserwacja wybranych uczniów, obserwacja koleżeńska, analiza prac uczniowskich, spacer edukacyjny, rozwijanie lekcji oraz doskonaląca analiza lekcji. Praktyki te są wypracowywane i stosowane w programie „Szkoła Ucząca Się” prowadzonym wspólnie od roku 2000 przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Nad wymienionymi profesjonalnymi praktykami pracy szkoły od roku 2012 pracuje kilkanaście szkół oraz zespół programu SUS "Laboratoria praktyki edukacyjnej”.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 • Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

 

JACEK STRZEMIECZNY
SESJA: Siła informacji zwrotnej w uczeniu się i nauczaniu
Informacja zwrotna ma znaczący wpływ na osiągnięcia uczniów, co potwierdzają liczne badania. Aby jednak informacja zwrotna była efektywna, musi być umiejętnie skonstruowana i przekazana. To, w jaki sposób w nauczaniu informacje zwrotne są tworzone i wykorzystywane w oczywisty sposób jest ważne w pracy dyrektorów i nauczycieli. Jaka rola w nauczaniu przypada określaniu celów i kryteriów sukcesu, jak ja należy formułować, kiedy w trakcie nauczania jest najlepszy moment na dawanie informacji zwrotnej, jak powinna być skonstruowana to tylko kilka z pytań tej sesji. Poruszona będzie także kwestia informacji zwrotnej wzajemnie udzielanej przez uczniów i jak uczeń może samodzielnie ewaluować swoją pracę, czyli pozyskiwać informację zwrotną. W styczniu tego roku przyjętej przez Sejm poprawce do Ustawy o systemie oświaty, dopisał, że w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, ocenianie ma na celu: „udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć”. W ramach nadzoru pedagogicznego powinniśmy wiedzieć, co praktycznie ma to oznaczać.

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:
Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
Wymaganie 12: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

 

MAŁGORZATA TARASZKIEWICZ
SESJA: Kluczowe pytanie szkoły: Jakie masz ISU (indywidualny styl uczenia się)?
Celem sesji jest prezentacja narzędzi do diagnozy Indywidualnego Stylu Uczenia się uczniów oraz przykładowych materiałów wspomagających efektywne uczenie się w warunkach szkoły masowej i udzielania indywidualnej pomocy edukacyjnej.
W trakcie sesji uczestnicy zostaną zaproszeni do wykonania na sobie diagnozy w zakresie jednego z parametrów wpływających na efektywne uczenie się.
Adresaci sesji: osoby zainteresowane efektywną edukacją dostosowaną do indywidualnych potrzeb ucznia w warunkach szkoły masowej

Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 • Wymaganie 4: Uczniowie są aktywni

Przejdź do cz. 2 >>>>

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u