Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2015NPSEO.PL

RELACJE Z SESJI

Zobacz...


PREZENTACJE

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

Zobacz....SESJE

MAGDALENA BIERNAT
SESJA: Szko?a z edukacj? medialn?, informacyjn? i cyfrow? - jak uczy? kreatywnego korzystania z mediów, krytycznej analizy informacji i wspiera? twórczo?? uczniów
Umiej?tno?ci wyszukiwania i krytycznej oceny informacji, bezpiecznego i kreatywnego korzystania z mediów, a tak?e my?lenia logicznego, algorytmicznego i programowania odgrywaj? kluczow? rol? w budowaniu spo?ecze?stwa informacyjnego. Dlatego tak wa?ne jest wprowadzanie elementów edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej w szko?ach. W ramach sesji przedstawimy: - katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych wraz z jego odwo?aniami do obowi?zuj?cej nauczycieli podstawy programowej; - komplet scenariuszy lekcji do prowadzenia edukacji medialnej na ka?dym poziomie nauczania wraz z metodyk? nauczania, w tym wykorzystanie metod aktywizuj?cych w pracy z dzie?mi i m?odzie??; - ide? Otwartych Zasobów Edukacyjnych (materia?ów edukacyjnych dost?pnych na wolnej licencji) jako metody wspó?pracy, wzajemnego uczenia si? i dzielenia si? do?wiadczeniami przez nauczycieli; - ogólnopolski program szkoleniowy dla przysz?ych trenerów i nauczycieli edukacji medialnej, który realizowany b?dzie w 2015 roku; - dobre praktyki nauczania edukacji medialnej w szko?ach i wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi dzia?aj?cymi w obszarze edukacji medialnej. Sesja skierowana jest do nauczycieli i dyrektorów szkó?. B?dzie mia?a form? prezentacji multimedialnej i warsztatu.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 3: Uczniowie nabywaj? wiadomo?ci i umiej?tno?ci okre?lone w podstawie programowej
 • Wymaganie 7: Nauczyciele wspó?pracuj? w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
 • Wymaganie 10: Wykorzystywane s? zasoby szko?y lub placówki oraz ?rodowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

 

AGNIESZKA BOREK i MAGDALENA T?DZIAGOLSKA
SESJA: Proste, przydatne i praktyczne projekty ewaluacji wewn?trznej, czyli jak bada? w szkole to, co najwa?niejsze
Szko?a to miejsce uczenia si?. Ucz? si? w niej uczniowie i powinni to czyni? tak?e nauczyciele. Dlatego szko?a ma obowi?zek dokonywania systematycznej ewaluacji wewn., która powinna by? wykorzystywana do refleksji nad jako?ci? procesów edukacyjnych i do podejmowania decyzji ukierunkowanych na rozwój. Ka?da szko?a decyduje o tym, jak b?dzie prowadzi? ewaluacj? wewn.
W 2013 r. Agnieszka Borek i Marzena Siejewicz przedstawi?y trzypoziomowy model zarz?dzania ewaluacj? wewn?trzn?:

 • Mikro - autoewaluacja nauczyciela (Ja - nauczyciel - i moje lekcje, ja i moi uczniowie, moje dzia?ania na zaj?ciach lekcyjnych i ich efekty);
 • Mezo – ewaluacja, która dotyczy pracy zespo?ów w szkole (dzia?ania i efekty dzia?a? w zespo?ach, których jestem cz?onkiem, np. zespo?u przedmiotowego, nauczycieli ucz?cych w jednym oddziale czy zespo?ów wychowawczych);
 • Makro - to ewaluacja dzia?a? ca?ej szko?y.

Model zosta? prze?o?ony na praktyk? w ramach programu szkoleniowego dla rad pedagogicznych „Od badania do dzia?ania, czyli 3P – prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole”. Zespó? trenerów i trenerek Ery Ewaluacji wypracowa? projekty ewaluacji wewn?trznej, które zosta?y wdro?one przez nauczycieli w ponad 300 polskich szko?ach i przedszkolach. Do?wiadczenia realizacji tych ewaluacji zaowocowa?y m.in. publikacj? zawieraj?c? zbiór gotowych projektów ewaluacji wraz z narz?dziami badawczymi dla szkó? i przedszkoli do samodzielnego wykorzystania przez te placówki.
Propozycje te zosta?y przygotowane tak, by:

 • respektowa?y warto?ci takie jak: demokratyczno??, dialogiczno??, partnerstwo, jawno??, szacunek, odpowiedzialno??
 • proces projektowania badania, zbierania danych, analizowania, formu?owania wniosków i rekomendacji anga?owa? jak najwi?ksz? liczb? nauczycieli
 • sprowadza? ewaluacj? jak najbli?ej procesu uczenia si? uczniów
 • zbiera? dane metodami, które s? dostosowane do realiów polskiej szko?y i codziennej pracy nauczyciela z uczniami
 • wyniki ewaluacji na poziomie zespo?ów nauczycieli mia?y wp?yw zarówno na prac? zespo?ów nauczycieli, poszczególnych nauczycieli i zmian? pracy na poziomie ca?ej szko?y.

Celem sesji jest zapoznanie uczestników – nauczycieli i dyrektorów szkó? i placówek – z proponowanym podej?ciem metodologicznym do ewaluacji wewn?trznej i przedyskutowanie go. Podczas sesji zaprosimy do dyskusji na temat jej zawarto?ci (projekty i narz?dzia badawcze dla szkó? i przedszkoli) oraz do podzielenia si? przez dyrektorów i nauczycieli rozwi?zaniami, które sprawdzaj? si? w ewaluacji wewn?trznej w ich szko?ach lub placówkach.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?
 • Wymaganie 7: Nauczyciele wspó?pracuj? w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
 • Wymaganie 12: Zarz?dzanie szko?? lub placówk? s?u?y jej rozwojowi

 

STANIS?AW BOBULA, KATARZYNA SALAMON-BOBI?SKA, NORBERT KARASZEWSKI , JERZY RZ?DZKI
SESJA: Program nauki zachowania (PNZ) jako systemowe wsparcie dla uczniów przejawiaj?cych trudno?ci w zachowaniu i obni?onej motywacji do nauki.
Celem sesji jest zapoznanie uczestników z koncepcj? systemowego rozwi?zania opartego na programie nauki zachowania, skierowanego dla grupy uczniów sprawiaj?cych trudno?ci wychowawcze i dydaktyczne, a tak?e podj?cie refleksji na temat tego, w jaki sposób zastosowa? program lub jego elementy w placówkach uczestników.
Przebieg sesji:

 1. Wprowadzenie teoretyczne - gdzie system PNZ w szkolnym systemie dyscyplinarnym?
 2. G?ówne za?o?enia i cele programu PNZ - praca metod? grup eksperckich (Jigsaw).
 3. Prezentacja przyk?adów prowadzenia rozmów w programie PNZ w formie scenek zamodelowanych przez prowadz?cych.
 4. Co mo?e pomóc, co mo?e utrudnia? wprowadzanie programu PNZ w szkole - praca w grupach uczestników, której efektem b?d? plakaty z "polem si?owym" (sesja implementacyjna).
 5. Jak mo?na zastosowa? program PNZ lub jego elementy w szkole od zaraz - praca w grupach metod? World Cafe (sesja implementacyjna).

Adresaci - nauczyciele, dyrektorzy szkó?, psycholodzy i pedagodzy szkolni

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 5: Respektowane s? normy spo?eczne
 • Wymaganie 6: Szko?a lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzgl?dnieniem ich indywidualnej sytuacji
 • Wymaganie 9: Rodzice s? partnerami szko?y lub placówki

 

MARTA CHRAB?SZCZ:
SESJA: Szko?a sprzyjaj?ca uczeniu si?
Jak tworzy? szko?? sprzyjaj?c? uczeniu si?? Jak dobrze i efektywnie organizowa? procesy edukacyjne, by przynosi?y one oczekiwane rezultaty? Jak organizowa? nauczanie, by uczniowie umiej?tnie si? uczyli? Jak w praktyce wykorzystywa? wiedz? na temat skutecznego uczenia si??
Podczas sesji zostanie zaprezentowany model szko?y wspieraj?cej uczenie si? oraz przedstawiony zostanie katalog warto?ciowych dzia?a? podejmowanych przez szko?y w zakresie organizacji procesów uczenia si?.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?

 

MATT DANIELS
SESJA: Wykorzystanie danych do pomiaru post?pów uczniów
Podczas sesji przedstawi?, jak w Elyria High School wykorzystujemy dane do pomiaru poziomu uczniów przed rozpocz?ciem danego kursu, oraz jak analizujemy dane do lepszego rozplanowania elementów nauczania. U?ywamy rozmaitych form oceniania kszta?tuj?cego, co pozwala nam zmierzy? poziom zrozumienia tematu podczas lekcji i po niej. Pozwala nam to na wprowadzenie szybkich zmian i skierowanie wi?kszej uwagi na trudniejsze tematy.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:
Wymaganie 11: Szko?a lub placówka, organizuj?c procesy edukacyjne, uwzgl?dnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje w zawodzie oraz innych bada? zewn?trznych i wewn?trznych

 

KRZYSZTOF DURNA?
SESJA: Nauczyciel- mentor, tutor, coach. Modele doskonalenia nauczycieli - do?wiadczenie z wdra?ania zmiany.
Sesja ??czy elementy prezentacji z krótkimi warsztatami coachingowymi. Celem sesji jest: -przedstawienie do?wiadcze? i refleksji z podejmowanych w szkole dzia?a? w zakresie doskonalenia zespo?u nauczycieli, -zaprezentowanie modelu doskonalenia nauczycieli wypracowanego w szkole -zaprezentowanie technik coachingowych przydatnych w pracy dyrektora Sesja adresowana do dyrektorów szkó? i placówek oraz nauczycieli, którzy w coachingu dostrzegaj? nowe mo?liwo?ci zarówno w zakresie zarz?dzania szko??/placówk?, jak i rozwojem osobistym.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:
Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?
Wymaganie 7: Nauczyciele wspó?pracuj? w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
Wymaganie 12: Zarz?dzanie szko?? lub placówk? s?u?y jej rozwojowi

 

JOHN FISCHER
SESJA: Praca nauczyciela: wspó?praca, obserwacja, autoanaliza w?asnej pracy jako kluczowe elementy rozwoju szko?y.
Co mog? zrobi? dyrektorzy i inni przywódcy w szkole, aby pomóc nauczycielom w praktyce nauczania, oraz we wspó?pracy z innymi nauczycielami i z uczniami? Na ca?ym ?wiecie nauczyciele anga?uj? si? w grupy dyskusyjne i badawcze, próbuj?c reformowa? swoje placówki. Dzi?ki ró?nych formom bada? i protoko?ów obserwacji nauczyciele i administratorzy mog? konstruktywnie wspó?pracowa?. Przyk?adaj?c uwag? szczegó?ów tych strategii mo?na ?atwiej osi?gn?? konsensus co do oczekiwa? wobec nauczyciela. Podczas warsztatu wykorzystane zostan? materia?y wideo i przyk?ady protoko?ów obserwacji. Uczestnicy sesji pomog? odpowiedzie? na pytanie “Co to znaczy by? dobrym nauczycielem?”

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?
 • Wymaganie 7: Nauczyciele wspó?pracuj? w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

 

KATARZYNA GAWLICZ
SESJA: Demokracja we wczesnej edukacji - warunki, mo?liwo?ci, rozwi?zania
Celem sesji jest podj?cie wspólnej refleksji nad mo?liwo?ci? organizowania instytucji wczesnej edukacji (przedszkoli i szkó? podstawowych – zw?aszcza klas I-III) jako przestrzeni demokratycznych. W czasie sesji zastanowimy si? nad kwestiami zwi?zanymi ze znaczeniem demokracji w placówkach edukacyjnych dla ma?ych dzieci: zarówno nad tym, jak mo?na rozumie? to poj?cie w kontek?cie codziennego ?ycia w szkole lub przedszkolu, jak i nad tym, jakie mog? by? konsekwencje wprowadzania rozwi?za? demokratycznych dla osób zaanga?owanych w funkcjonowanie placówki. Przeanalizujemy mo?liwe korzy?ci p?yn?ce z takiego podej?cia, zwi?zane mi?dzy innymi ze wzrostem zaanga?owania i odpowiedzialno?ci za w?asne dzia?ania (w tym nauk?) u dzieci, z poczuciem sensowno?ci w?asnych dzia?a? i wi?kszej satysfakcji u nauczycieli i nauczycielek oraz ?wiadomym i autentycznym zaanga?owaniem rodziców i lokalnej spo?eczno?ci w ?ycie placówki. Zidentyfikujemy równie? potencjalne bariery utrudniaj?ce wprowadzanie rozwi?za? demokratycznych (na poziomie organizacji systemu edukacji, w tym ram prawnych reguluj?cych jego funkcjonowanie, wymogów instytucji nadzoru, ideologii edukacyjnych, w?asnych wyobra?e? dotycz?cych tego, kim jest dziecko oraz instytucja dla ma?ych dzieci) oraz zastanowimy si? nad mo?liwo?ciami ich przekraczania. Próbuj?c wskaza? narz?dzia, które mog? by? pomocne we wprowadzaniu demokratycznych praktyk w obszarze wczesnej edukacji, odwo?amy si? do do?wiadcze? ze szkó? i przedszkoli w Polsce i za granic? (w tym mi?dzy innymi we w?oskim mie?cie Reggio Emilia, w krajach skandynawskich oraz w Niemczech). Sesja jest adresowana do dyrektorek i dyrektorów oraz nauczycielek i nauczycieli pracuj?cych w przedszkolach oraz w szko?ach podstawowych (szczególnie w klasach I-III).

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?
 • Wymaganie 3: Uczniowie nabywaj? wiadomo?ci i umiej?tno?ci okre?lone w podstawie programowej
 • Wymaganie 4: Uczniowie s? aktywni

 

KAMILA HERNIK i KAROLINA MALINOWSKA
SESJA: Szko?a w spo?eczno?ci lokalnej. Wyniki bada? i dobre praktyki
Celem sesji jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspó?pracy szko?y ze spo?eczno?ci? lokaln?. Przedstawione propozycje powsta?y w oparciu o badania dotycz?ce roli szko?y w wiejskich spo?eczno?ciach lokalnych przeprowadzone przez IBE (wi?cej informacji na stronie: http://eduentuzjasci.pl/badanie-wspolpracy). W trakcie sesji przeanalizujemy rozwi?zania wdra?ane w badanych szko?ach, zaprezentujemy przyk?ady, a tak?e poka?emy czynniki warunkuj?ce sukces i pora?k? inicjatyw. U podstaw podj?cia tego tematu, le?y idea szko?y jako instytucji otwartej i w??czaj?cej zarówno rodziców uczniów, jak i innych cz?onków spo?eczno?ci lokalnej do wspólnych dzia?a?. Taka uspo?eczniona szko?a to wspólnota nauczycieli, uczniów, rodziców, mieszka?ców spo?eczno?ci, w której wszyscy oni maj? prawo decydowania o sprawach szko?y, wspó?pracuj? ze sob? i wspieraj? si? nawzajem, a dobra komunikacja daje im mo?liwo?? nawi?zania prawdziwej wspó?pracy. Zapraszamy na sesj? nauczycieli, dyrektorów szkó?, przedstawicieli samorz?dów lokalnych i wszystkie osoby zainteresowane relacjami szkó? i spo?eczno?ci lokalnych. Zale?y nam na dyskusji w gronie uczestników.

Wymaganie, w którym mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 10: Wykorzystywane s? zasoby szko?y lub placówki oraz ?rodowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

 

ILONA I?OWIECKA-TA?SKA
SESJA: ?ycie z sekundnikiem: lekcje przyrody w codziennej praktyce nauczania
W 2014 roku Centrum Nauki Kopernik przeprowadzi?o badanie sposobu prowadzenia lekcji przyrody w szko?ach podstawowych. Przez dziewi?? tygodni obserwatorzy CNK obserwowali prac? nauczycieli w 10 ró?nych szko?ach w Polsce. Dzi?ki badaniu chcieli?my lepiej zrozumie?, w jaki sposób pracuj? na co dzie? nauczyciele. Na co po?wi?caj? czas podczas lekcji? Jakie metody pracy stosuj? najcz??ciej? Jednym s?owem - jak wygl?daj?, widziane "od ?rodka" lekcje? Podczas sesji przeprowadzimy warsztat na temat miejsca metod aktywnych, w tym metody badawczej, w codziennej pracy nauczycieli. Wychodz?c od wyników bada? dotycz?cych organizacji lekcji, zastanowimy si? razem nad tym, w jaki sposób organizowa? prac? w klasie, ?eby móc cz??ciej stosowa? metody badawcze i inne metody aktywne.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szko?a lub placówka realizuje koncepcj? pracy ukierunkowan? na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?
 • Wymaganie 4: Uczniowie s? aktywni

 

MAREK KACZMARZYK
SESJA: Neurony lustrzane, empatia i rozproszona istota wychowania
Proces socjalizacji definiowany jako nabywanie wiedzy i kompetencji oraz kszta?towanie hierarchii warto?ci jest tak z?o?ony, ?e precyzyjne sterowanie rozwojem cz?owieka nie jest mo?liwe. Celem sesji b?dzie próba zdefiniowania obszarów i kompetencji jakie odpowiadaj? ogromnej ró?norodno?ci sub?rodowisk w jakich funkcjonuje cz?owiek we wspó?czesnym ?wiecie. W takich warunkach podstawowe s? pytania o granice odpowiedzialno?ci nauczyciela/wychowawcy. Poprzez odkrycie znaczenia mechanizmów lustrzanych neurobiologia rzuca nowe ?wiat?o na procesy kszta?towania kompetencji, nawyków, s?dów a nawet niech?ci i powszechnych fobii. Mememtyczna interpretacja zada? jakie pe?ni? mechanizmy lustrzane b?dzie tak?e okazj? do refleksji nad ich rol? w kszta?towaniu modelu rzeczywisto?ci jaki jest nam dost?pny bezpo?rednio oraz kreowaniu kompetencyjnej ró?norodno?ci jaka sprzyja rozwi?zywaniu problemów stawianych przez ?rodowiska spo?eczne.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szko?a lub placówka realizuje koncepcj? pracy ukierunkowan? na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?

 

TOMASZ KASPRZAK
SESJA: Rola dyrektora w ewaluacji wewn?trznej, czyli czy przywództwo rozproszone jest mo?liwe?
Prawo o?wiatowe nak?ada na dyrektora obowi?zek organizacji ewaluacji wewn?trznej, przy czym nie definiuje, w jaki sposób ma by? prowadzony ten proces. Okazuje si?, ?e w ró?ny sposób i z ró?nym skutkiem dyrektorzy i szko?y radz? sobie z tym wyzwaniem. Jednocze?nie wspó?czesne teorie przywództwa podkre?laj? znaczenie redefinicji ról i w??czania nauczycieli w procesy przywództwa szkolnego. Warto zada? pytanie - czy taka sytuacja jest mo?liwa w wypadku ewaluacji wewn?trznej? Je?eli tak jaki ma to skutek dla szko?y? Celem sesji jest: • przedstawienie modeli i sposobów dzia?ania dyrektorów w obszarze prowadzenia ewaluacji wewn?trznej w oparciu o wnioski z bada? „Wykorzystanie wyników ewaluacji zewn?trznej i wewn?trznej” prowadzonych przez IBE oraz na podstawie wniosków ze szkole? „Efektywna ewaluacja w praktyce – niezb?dnik dyrektora i wicedyrektora”, prowadzonych przez Er? Ewaluacji, które uko?czy?o kilkana?cie tysi?cy dyrektorów; • wymiana do?wiadcze? mi?dzy uczestnikami sesji na temat przydatnych sposobów prowadzenia ewaluacji wewn?trznej w szko?ach i placówkach. Adresatami sesji s? przede wszystkim dyrektorzy prowadz?cy we w?asnych szko?ach i placówkach ewaluacj?. Ponadto sesja ta adresowana jest do osób wspieraj?cych szko?y w prowadzeniu bada?.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 11: Szko?a lub placówka, organizuj?c procesy edukacyjne, uwzgl?dnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje w zawodzie oraz innych bada? zewn?trznych i wewn?trznych
 • Wymaganie 12: Zarz?dzanie szko?? lub placówk? s?u?y jej rozwojowi

 

HANNA K?DZIERSKA
SESJA: Uczniowska aktywno?? na "ja?owym biegu"- o (nie)dobrych praktykach w dobrej szkole.
Celem sesji b?dzie krytyczna analiza aplikacji tzw. aktywnych metod dydaktycznych w procesie uczenia. Odwo?uj?c si? do w?asnych do?wiadcze? m.in. pracy metod? projektów b?d? ods?ania? "miejsca krytyczne" prowadz?ce do zjawiska "ja?owego biegu" czyli dzia?a? pozornych w szkole. Analiza ta b?dzie inspiracj? do poszukiwania mo?liwo?ci przekraczania edukacyjnego pozoru oraz okazj? do dzielenia si? dobrymi praktykami. Wyk?ad jest przeznaczony dla nauczycieli (na ka?dym etapie kszta?cenia), którzy gotowi s? do pog??bionej dyskusji i po/my?lenia na nowo o szkole i w?asnej profesjonalnej dzia?alno?ci.

Wymaganie, w którym mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?

 

JOANNA KO?ODZIEJCZYK i BART?OMIEJ WALCZAK
SESJA: Czy zaanga?owani rodzice s? potrzebni w szkole? O wp?ywie rodziców na edukacj? szkoln? dziecka
Proponujemy Pa?stwu rozmow? o czym?, co zapewne nie jest obce Pa?stwa do?wiadczeniu. Rzecz dotyczy? b?dzie bowiem wspó?pracy mi?dzy szko?? a rodzicami. Chcieliby?my opowiedzie? o efektach naszych bada? zwi?zanych z tym tematem. Problem, który szczególnie nas zainspirowa? dotyczy tego, jak wygl?da zaanga?owanie rodziców w edukacj? dzieci w Polsce i na ?wiecie. Wyjdziemy od pozornie prostego pytania: co to znaczy anga?owa? si? jako rodzic w edukacj? dziecka, by przyjrze? si? temu, ile imion nosi to zaanga?owanie i od czego zale?y, jak wygl?da w Polsce, a jak na ?wiecie. Od determinant zaanga?owania rodziców przejdziemy do pytania o konsekwencje: czym skutkuje zaanga?owanie rodziców. Czy aby na pewno wp?ywa na osi?gni?cia edukacyjne uczniów, jak powszechnie si? zak?ada? A je?eli tak, to w jakich obszarach ten wp?yw ma znaczenie, a w jakich nie ma lub ma niewielkie? Na przyk?ad czy pomaganie dziecku w odrabianiu prac domowych wp?ywa rzeczywi?cie na jego osi?gni?cia? Wa?ne wydaje nam si? tak?e pytanie, co z tymi dzie?mi, których rodzice, z ró?nych powodów, nie anga?uj? si? w ich edukacj?. Czy zach?canie do zaanga?owania rodziców mo?e skutkowa? nierównymi szansami edukacyjnymi uczniów? Czy bierzemy to pod uwag?? Ostatni problem, któremu chcieliby?my si? przyjrze? na sesji dotyczy roli ucznia w relacjach szko?a-dom, tego jak dzieci wp?ywaj? na kszta?t tych relacji. I na ile w relacjach szko?a - rodzina traktujemy dzieci podmiotowo.

Wymaganie, w którym mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 9: Rodzice s? partnerami szko?y lub placówki

 

WITOLD KO?ODZIEJCZYK
SESJA: Od edukacji pouczania w kierunku szko?y umo?liwiania
Celem sesji jest zaprezentowanie nowych modeli dydaktycznych wspieraj?cych budowanie cech charakteru i nawyków skutecznego dzia?ania. Sesja kierowana jest do dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych wdro?eniem zaj?? metodami problemowymi (WebQuest, Challenge Based Learning), które rozwijaj? takie postawy jak odpowiedzialno??, samodzielno??, organizacj? w?asnej pracy, wspó?prac? i przedsi?biorczo??. W czasie sesji zostan? zaprezentowane przyk?ady zaj?? ze szkó? realizuj?cych projekt Collegium Futurum - innowacyjnej metody pracy w zintegrowanych przestrzeniach, w których odbywa si? dzi? edukacja (szkolna, wirtualna i spo?eczna). Podczas multimedialnej prezentacji zostan? zaprezentowana najwa?niejsze wyzwania, przed którymi staj? nauczyciele i uczniowie pracuj?cy na poszczególnych przedmiotach metodami problemowymi.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szko?a lub placówka realizuje koncepcj? pracy ukierunkowan? na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?

 

AGATA KULA i KATARZYNA MITSCHKE
SESJA: Samouczenie si? (self-directed learning) w edukacji demokratycznej
Celem warsztatu jest umo?liwienie uczestnikom do?wiadczenia wolno?ci w przestrzeni edukacyjnej. Chcemy wspólnie z uczestnikami stworzy? projekt ewaluacji tego typu do?wiadczenia. Warsztat podzielony b?dzie na 3 cz??ci: 1. Zapoznanie si? ze sposobami ewaluacji w progresywnych systemach edukacji. 2. Do?wiadczenie uczenia si? niedyrektywnego. 3. Stworzenie dokumentacji - ewaluacja do?wiadczenia, które by?o udzia?em uczestników warsztatu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wprowadzaniem niedyrektywnych sposobów uczenia si? w ró?nych systemach edukacji.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szko?a lub placówka realizuje koncepcj? pracy ukierunkowan? na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?
 • Wymaganie 4: Uczniowie s? aktywni

 

DOROTA KULESZA
SESJA: Elementarz twórczego ?ycia - o koncepcji pracy szko?y
"Elementarz twórczego ?ycia - o koncepcji pracy szko?y" to prezentacja koncepcji pracy gimnazjum opieraj?cej si? na pedagogice twórczo?ci. Celem sesji jest teoretyczne i praktyczne przedstawienie filozofii pedagogiki twórczo?ci. Sesja ma poprowadzi? uczestników drog?, której kolejne przystanki nazywa? si? b?d?: 1/ Patrz - pytaj - s?uchaj 2/ Nie szufladkuj 3/ Trafiaj w sedno 4/ Puszczaj wodze wyobra?ni 5/ Kombinuj 6/ Nie oceniaj pochopnie 7/ Toleruj wieloznaczno?? 8/ B?d? oryginalny 9/ Skup si? na zadaniu 10/ Wykorzystuj okazje 11/ Nie rozpami?tuj - dzia?aj 12/ Wyra?aj siebie By? mo?e podczas tej drogi uczestnicy prze?yj? przygod?, aby ostatecznie zobaczy? te? porz?dek. Na sesj? zaprasza dyrektorka Gimnazjum Niepublicznego im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Boche?skim (gmina Niepo?omice) Dorota Kulesza.

Wymaganie, w którym mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szko?a lub placówka realizuje koncepcj? pracy ukierunkowan? na rozwój uczniów

 

ALEKSANDRA LOAN I ANA MARIA RAMPELT
SESJA: Deformalizacja edukacji formalnej
Dzisiejsz? szko?? okre?la si? jako instytucj? edukacji formalnej. Jednak to zasady i metody edukacji nieformalnej stworzy?y ?rodowisko umo?liwiaj?ce aktywne uczenie si?, upodmiotowienie i rozwój osobisty. Celem naszej sesji jest zbadanie z?o?onej relacji edukacji formalnej i nieformalnej. Stoimy na stanowisku, ?e szko?a mo?e i powinna wykorzystywa? narz?dzia i praktyki edukacji nieformalnej. Omawiaj?c elementy, które da si? przenie?? do szkó?, skupimy si? na wspó?pracy nauczycieli, która jest niezb?dna do rozwoju refleksji i demokratyzacji procesu uczenia si?.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?
 • Wymaganie 7: Nauczyciele wspó?pracuj? w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

 

JENIFER LAWLESS
SESJA: Wspó?praca nauczycieli jako kluczowy czynnik podnoszenia wyników nauczania
Sesja b?dzie po?wi?cona naprawie upadaj?cych szkó? poprzez budowanie zaufania i motywacji w?ród (nieraz niech?tnych) doros?ych. Prowadz?ca sesj? przybli?y wyniki bada? Roberta Marzano i Williama Bridgesa, oraz innych badaczy zajmuj?cych si? skutecznym przywództwem i wdra?aniem reform w szkolnictwie.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?
 • Wymaganie 7: Nauczyciele wspó?pracuj? w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
 • Wymaganie 11: Szko?a lub placówka, organizuj?c procesy edukacyjne, uwzgl?dnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje w zawodzie oraz innych bada? zewn?trznych i wewn?trznych

 

ALEKSANDRA MIKULSKA
SESJA: Kultura nadziei i mo?liwo?ci- jak wykorzysta? wiedz? o nastawieniach mentalnych do poprawy jako?ci uczenia si? i nauczania
Celami sesji b?dzie: przekazanie podstawowej wiedzy na temat nastawie? mentalnych; pokazanie pracy nad informacj? zwrotn? kierowan? do ucznia- z wykorzystaniem wiedzy o nastawieniach mentalnych; pokazanie kolejnych kroków poprawy jako?ci uczenia si? i nauczania poprzez tworzenie w szkole kultury nadziei i mo?liwo?ci (dzi?ki wykorzystaniu wiedzy o nastawieniach mentalnych). Podczas sesji uczestnicy poznaj? typy i okre?l? swoje nastawienie mentalne. Dowiedz? si? w jaki sposób formu?owa? pomagaj?c? w rozwoju informacj? zwrotn? do ucznia (podstawowe zasady). Prze?ledz? kolejne kroki budowania atmosfery nadziei i mo?liwo?ci dla ka?dego ucznia w SP 8 im. J. Pi?sudskiego we Wroc?awiu – z wykorzystaniem wiedzy o nastawieniach mentalnych. Poznaj? wp?yw pracy z nastawieniami mentalnymi na popraw? uczenia si? i nauczania. Sesja dedykowana jest przede wszystkim dyrektorom i nauczycielom, ale tak?e ka?demu, kto zainteresowany jest wspomaganiem dziecka w rozwoju.

Wymaganie, w którym mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?

 

PETER MOSS
SESJA: Co to jest “dobra szko?a”? Pytanie g??boko polityczne.
Pod wp?ywem neoliberalizmu szko?y w Wielkiej Brytanii zmieni?y si? w firmy konkuruj?ce o klientów, czyli rodziców-konsumentów. G?ównym zadaniem szko?y jest przygotowanie dzieci do uczestnictwa w elastycznym rynku pracy i do wy?cigu po prac? i dobra ekonomiczne. Dobra szko?a w tym uj?ciu to “fabryka rozwi?zywania egzaminów”, osi?gaj?ca dobre wyniki w schematycznych, standaryzowanych testach. Podczas prezentacji zmierz? si? z tym podej?ciem. Wyka??, ?e pytanie „Co to jest dobra szko?a?” jest z gruntu polityczne. Mo?na bowiem odpowiedzie? na nie na wiele sposobów. Odpowiedzi te s? zwi?zane z innymi kwestiami politycznymi, na przyk?ad: Jak oceniamy nasz? epok?? Jaki jest cel edukacji? Jakie s? fundamentalne warto?ci w edukacji? Jak postrzegamy dziecko, nauczyciela i szko??? Aby sprowokowa? dyskusj? w?asne odpowiedzi na te pytania, poka??, jak ja sam rozumiem dobr? szko?? i zilustruj? odpowiedzi przyk?adami. Wreszcie podkre?l? wag? jeszcze jednego pytania: Jakie trzeba spe?ni? warunki, aby szko?a mog?a by? dobra?
Po wyk?adzie „Co to jest dobra szko?a? Pytanie g??boko polityczne” zaprosz? wszystkich uczestników konferencji zainteresowanych pog??bieniem tego tematu na nieoficjaln? dyskusj?. Nie b?dzie formalnej prezentacji, ca?y czas po?wi?cimy na dialog, pytania, dyskusj?. Z góry ciesz? si? na t? spontaniczn? wymian? pogl?dów i do?wiadcze?.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?
 • Wymaganie 12: Zarz?dzanie szko?? lub placówk? s?u?y jej rozwojowi

 

JAN PALACZ
SESJA: Czas zawodowców – modu?owe kszta?cenie zawodowe, kreowanie rzeczywisto?ci szkolnej w perspektywie wyzwa? przysz?o?ci
Cele sesji:

 1. Przedstawienie wniosków i przemy?le? z wprowadzenia kszta?cenia modu?owego w 35 szko?ach zawodowych Wielkopolski. 2.Wskazanie przyk?adowych dróg do implementacji dobrych praktyk i budowania koncepcji szko?y zawodowej ukierunkowanej na wyzwania przysz?o?ci.

Przebieg sesji:

 1. Koncepcja programu rozwoju szko?y jako element zarz?dzania w kierunku jako?ci i rozwoju szko?y.
 2. Standardy wymaga? wobec szkó? zawodowych.
 3. Koncepcje kszta?cenia zawodowego wobec wyzwa? rynku pracy.
 4. Moja wielka przygoda "Czas zawodowców- wielkopolskie kszta?cenia zawodowe".
 5. Przysz?o?? kszta?cenia modu?owego zawodowego wobec zmian na rynku pracy.
 6. Kszta?cenie ustawiczne w zgodzie z ide? uczenia si? przez ca?e ?ycie.
 7. Refleksje praktyka - perspektywy, zagro?enia i przyk?ady dobrych praktyk dla programów rozwojowych szko?y zawodowej.
 8. Jako?? pracy szko?y - wyzwanie czy pilna potrzeba?

Adresaci: nauczyciele, kierownicy i dyrektorzy szkó? prowadz?cych kszta?cenie zawodowe, szkolni doradcy zawodowi, pedagodzy, dyrektorzy gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych poszukuj?cy pomys?u na zmian? koncepcji zarz?dzania szko??.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szko?a lub placówka realizuje koncepcj? pracy ukierunkowan? na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?
 • Wymaganie 12: Zarz?dzanie szko?? lub placówk? s?u?y jej rozwojowi

 

MARIA PAPIS
SESJA: Dobra praktyka-jak wykorzysta? wyniki ewaluacji zewn?trznej do wprowadzenia zmiany w szkole?
Celem sesji jest u?wiadomienie uczestnikom:

 • jak i czy, wyniki ewaluacji zewn?trznej mog? wp?ywa? na efektywno?? pracy szko?y,
 • roli dyrektora jako przywódcy,
 • mo?liwo?ci przygotowania i wdro?enia zmiany w koncepcji pracy szko?y ukierunkowanej na skuteczne, ?wiadome i celowe nauczanie i uczenie si?.

Potencjalni odbiorcy-dyrektorzy szkó? poszukuj?cy nowej jako?ci pracy.
Przebieg sesji:

 1. Prezentacja multimedialna- od ewaluacji do zmiany.
 2. Dyrektor w roli lidera-moja zmiana.
 3. Warsztat(moja praktyka)-jak wprowadza? zmian? (wymaganie 1 i 2).

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szko?a lub placówka realizuje koncepcj? pracy ukierunkowan? na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?

 

ALEKSANDRA PEZDA
SESJA: Po co Internet w szkole jak z XIX wieku?
Dyscyplina i jednolito?? - wed?ug takich zasad zorganizowana jest szko?a, jak? znamy. "Jak XIX-wieczna fabryka" - konstatuj? dzisiaj ze smutkiem innowatorzy. Niecierpliwie poszukujemy rozwi?za?, jak dopasowa? skostnia?? szko?? do tempa, z jakim zmagaj? si? uczniowie. Co zrobi?, ?eby szko?a zach?ca?a, nie zniech?ca?a? W nowych technologiach, którymi na co dzie? ?yj? i dzieci, i doro?li widzimy g?ównie zagro?enia. Je?li je wykorzystujemy, to w sposób tak tradycyjny, ?e wykluczamy ich przydatno??. To nas zniech?ca jeszcze bardziej. A przecie? Internet mo?na wykorzysta? w szkole tak, ?eby ??czy?, nie dzieli?, rozwija?, nie ogranicza?.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szko?a lub placówka realizuje koncepcj? pracy ukierunkowan? na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?
 • Wymaganie 4: Uczniowie s? aktywni

 

MARZANNA POGORZELSKA
SESJA: Edukacja antydyskryminacyjna jako sposób na uczniowsk? aktywno??, respektowanie norm spo?ecznych i indywidualizacj? oddzia?ywa? wychowawczych
Celem sesji jest wskazanie wspó?zale?no?ci pomi?dzy wskazanymi poni?ej wymaganiami (4,5,6) a edukacj? antydyskryminacyjn?. W sesji realizowanej w formie warsztatu osoby uczestnicz?ce b?d? mia?y mo?liwo?? nabycia wiedzy i umiej?tno?ci, które pozwol? im w praktyce szkolnej realizowa? wyszczególnione wymagania w odniesieniu do ró?nych przes?anek dyskryminacji. Warsztat umo?liwi ponadto refleksj? i dyskusj? nad wyzwaniami, które ??cz? si? z wymienionymi wymaganiami, przyczynami niepowodze? w ich realizacji i sposobami na ich efektywnego wdra?ania.
Potencjalni adresaci: kadra pedagogiczna szkó?.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 4: Uczniowie s? aktywni
 • Wymaganie 5: Respektowane s? normy spo?eczne
 • Wymaganie 6: Szko?a lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzgl?dnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

SHARON PRUSKI
SESJA: Wykorzystanie danych pochodz?cych od uczniów jako wyzwanie i wsparcie szko?y w osi?ganiu doskona?o?ci w nauce - przypadek Walii
Celem sesji jest pokazanie, jak samorz?dy w Walii wykorzystuj? dane i autoewaluacj? do monitorowania i ewaluacji szkó?, oraz jak formu?uj? wyzwania i dbaj? o najwy?sz? jako?? edukacji.
Walia przej??a odpowiedzialno?? za swój system szkolnictwa w 1999 r., kiedy to przeg?osowano decentralizacj? w?adz (oddzielenie od reszty Zjednoczonego Królestwa). Od tej pory system edukacji rozwija? si? tak, aby sprosta? potrzebom kraju, który jest jednym z najs?abiej rozwini?tych obszarów Zjednoczonego Królestwa (i Unii Europejskiej) na podstawie wska?ników spo?eczno-ekonomicznych.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 11: Szko?a lub placówka, organizuj?c procesy edukacyjne, uwzgl?dnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje w zawodzie oraz innych bada? zewn. i wewn.
 • Wymaganie 12: Zarz?dzanie szko?? lub placówk? s?u?y jej rozwojowi

 

JACEK PY?ALSKI
SESJA: Agresja rówie?nicza w szkole/placówce - co dzia?a, co nie dzia?a a co szkodzi?
Warsztat dotyczy agresji rówie?niczej w szkole oraz struktury oraz zakresu wybranych rozwi?za? dotycz?cych diagnozy, profilaktyki i interwencji. Rozpoczniemy od samego rozumienia zjawiska przemocy rówie?niczej, w tym jego najpowa?niejszej formy - bullyingu (n?kania) wskazuj?c tak?e na procesualny charakter jego powstawania w szkole/placówce. Wybrane rozwi?zania profilaktyczne i interwencyjne przeanalizujemy pod wzgl?dem tego, które z nich s? korzystne i skuteczne, które nie dzia?aj? i wreszcie jakich nie warto wprowadza?, gdy? ich stosowanie szkodzi. We?miemy tu tak?e pod uwag? czas wprowadzania rozwi?za?, tzn. które warto stosowa? tam gdzie jeszcze powa?na przemoc rówie?nicza nie wyst?pi?a, a które tam, gdzie sprawy przybra?y ju? bardziej powa?ny charakter. Warsztat mo?e przyda? si? edukatorom nauczycieli oraz praktykom - pedagogom, psychologom, nauczycielom, dyrektorom szkó?/placówek.

Wymaganie, w którym mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 5: Respektowane s? normy spo?eczne

 

MARTA RAW?USZKO
SESJA: Dzia?ania antydyskryminacyjne – jak je prowadzi?, aby mia?y sens? Kilka z?otych zasad
Celem sesji b?dzie pog??bienie praktycznej wiedzy na temat wymogu prowadzenia dzia?a? antydyskryminacyjnych obejmuj?cych ca?? spo?eczno?? szkoln?. W dyskusji oprzemy si? na konkretnych przyk?adach dzia?a? pochodz?cych z raportów ewaluacyjnych SEO. Odniesiemy je do aktualnych analiz zjawiska dyskryminacji w polskich szko?ach – bada? opartych na wywiadach z nauczycielami/nauczycielkami. Wspólne spotkanie umo?liwi refleksj? nad praktycznymi zasadami, którymi warto si? kierowa? wprowadzaj?c rozwi?zana antydyskryminacyjne do spo?eczno?ci szkolnych. Przedyskutujemy wybrane dobre praktyki. My?l? przewodni? b?dzie dla nas nie tyle formalne spe?nienie wymaga?, ile rzeczywiste odniesienie si? do zachowa? dyskryminuj?cych. Sesja skierowana jest do wszystkich tych, dla których przeciwdzia?anie wykluczeniu i zapewnienie równego bezpiecze?stwa oraz szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów i uczennic jest faktycznie wa?n? sk?adow? koncepcji dobrej szko?y. Sesja b?dzie prowadzona w formie interaktywnej prezentacji, opartej na wspólnej refleksji i rozmowie.

Wymaganie, w którym mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 6: Szko?a lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzgl?dnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

MIKA RISKU
SESJA: Strategiczne przywództwo pedagogiczne jako rozwi?zanie dla zmieniaj?cego si? ?wiata
Celem warsztatu jest wsparcie liderów edukacyjnych, w przewodzeniu szko?om wobec wyzwa? zmieniaj?cego si? ?wiata.
Podstaw? warsztatu s? prowadzone od wielu lat szkolenia i projekty prowadzone przez instytut z, inspektorami, dyrektorami oraz innymi przywódcami w szko?ach i z osobami zasiadaj?cymi w organach prowadz?cych. Podczas projektu uczestnicy ucz? si? strategicznego przywództwa w zmieniaj?cym si? ?rodowisku przy wykorzystaniu przywództwa pedagogicznego i rozproszonego. Zaleca si?, aby uczestnicy przeczytali artyku? prowadz?cego opublikowany w ubieg?ym roku. Powinni te? by? gotowi na aktywn? prac? podczas warsztatu, zgodnie z metodami przywództwa uczestnicz?cego u?ywanego w podobnych projektach w Finlandii .

 

 

JERZY RZ?DZKI
SESJA: Tytu? sesji: J?zyk Serca (Nonviolent Comunication)jako filozofia wspierania rozwoju ucznia oraz budowania wspó?pracy w szkole
Celem sesji jest zapoznanie z za?o?eniami koncepcji J?zyka Serca (Nonviolent Comunication) w relacjach szkolnych - praktyczne zmierzenie z elementami metody (wyra?anie siebie, kontakt z partnerami, wdzi?czno??), a tak?e podj?cie refleksji na temat mo?liwo?ci zastosowania komunikacji opartej na potrzebach w przestrzeni szkolnej.
Przebieg sesji:
1. Omówimy g?ówne za?o?enia teoretyczne koncepcji:
a. Naczelne warto?ci takie jak szczero?? i odwaga w równym poszanowaniu potrzeb swoich i partnerów (uczniów rodziców, kolegów)
b. Bariery na drodze do kontaktu ze sob? i z innymi w szkole
c. Cztery sposoby s?uchania trudnych szkolnych komunikatów
d. Cztery kroki do wyra?enia siebie i wys?uchania partnera
2. Podejmiemy praktyczne wyzwanie by uczciwie wyrazi? to co w nas ?ywe wobec siebie i partnerów
3. Spróbujemy zastosowa? Sokrate?skie pytania wsparte j?zykiem potrzeb do rozwi?zywania przyk?adowego problemu w sytuacji szkolnej - ?wiczenie
4. Zastanowimy si? co mo?emy zrobi? by wdro?y? j?zyk serca w swoje w?asne szkolne ?ycie

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szko?a lub placówka realizuje koncepcj? pracy ukierunkowan? na rozwój uczniów
 • Wymaganie 7: Nauczyciele wspó?pracuj? w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
 • Wymaganie 9: Rodzice s? partnerami szko?y lub placówki

 

ADAM STEINMETZ
SESJA: Budowanie wspó?pracy mi?dzy szko?? a wspólnot? lokaln?: obywatele czy cyber-prze?ladowcy?
WPROWADZENIE: Krótko omówi?, jaka jest (i jaka powinna by?) szko?a w XXI wieku. Poka??, jak moja szko?a zaznacza swoj? obecno?? w ?yciu wspólnoty lokalnej i vice versa. Moim zdaniem szko?y powinny tworzy? mo?liwo?? prze?ywania do?wiadcze? spo?ecznych. Takie kszta?cenie demokratycznie my?l?cych obywateli umo?liwi rozwój naukowy, osobisty i spo?eczny (czyli edukacj?).
STUDIUM PRZYPADKU: Naszym celem jest “wychowanie ludzi wykszta?conych i gotowych uczy? si? przez ca?e ?ycie, odpowiedzialnych, produktywnych cz?onków spo?ecze?stwa, odnosz?cych si? do innych z szacunkiem”. Na drodze do osi?gni?cia tego celu staje wzrastaj?ca cyberprzemoc. Usi?uj? (1) opisa? wyj?tkowe zjawisko cyberprzemocy (2) ustali? jak i dlaczego ma ono wp?yw na osi?gni?cia uczniów i (3) pokaza?, jakie wysi?ki podejmuje nasza szko?a, aby wyeliminowa? cyberprzemoc.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?
 • Wymaganie 10: Wykorzystywane s? zasoby szko?y lub placówki oraz ?rodowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

 

DANUTA STERNA i EWA NAWROCKA
SESJA: Ocenienie pomagaj?ce si? uczy? w klasach I - III
Jakie ocenianie rozwija ucznia i pomaga mu si? uczy?? Szczególnie wa?ne pytanie w stosunku do ma?ych dzieci, które nie straci?y jeszcze naturalnej ch?ci do nauki. Od tego w jaki sposób b?dziemy im pomaga? w uczeniu si?, zale?y czy szko?a b?dzie dla nich tylko obowi?zkiem, czy mo?e miejscem ciekawym i rozwojowym. Badania nad edukacj? dowodz?, ?e stopnie nie wp?ywaj?, ani na motywacj? uczniów, ani na podniesienie ich wyników nauczania. Podczas zaj?? zastanowimy si?, jakiej oceny potrzebuj? uczniowie, jak j? formu?owa?, przekazywa? i wykorzystywa?. Skorzystamy z do?wiadcze? nauczycielek nauczania wczesnoszkolnego, które podzieli?y si? nimi podczas konferencji po?wi?conych ocenie rozwojowej. Ich ?wietne pomys?y mog? przyda? si? nauczycielom na ka?dym etapie nauczania.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?
 • Wymaganie 6: Szko?a lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzgl?dnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

MAREK SZURAWSKI
SESJA: Szkolne Kluby MemoryLab i Domowa Akademia Rodzinna jako formy realizacji idei Accelerated Learning we wspó?czesnej szkole
Celem sesji jest omówienie - na bazie do?wiadcze? w szko?ach lubelskich, boles?awieckich i ?widnickich - praktycznych aspektów zak?adania i prowadzenia Szkolnych Klubów MemoryLab i Domowej Akademii Rodzinnej, umo?liwiaj?cych stopniowe tworzenie spo?eczno?ci szkolnej, ucz?cej si? inaczej (lepiej) i zwi?kszenie skuteczno?ci procesów edukacyjnych poprzez zaanga?owanie w te procesy samych uczniów. Proponowany wyk?ad wprowadzaj?cy i cz??? warsztatowa, przede wszystkim dla nauczycieli zainteresowanych innowacyjnymi metodami uczenia i uczenia si?.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szko?a lub placówka realizuje koncepcj? pracy ukierunkowan? na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?
 • Wymaganie 4: Uczniowie s? aktywni

 

JACEK ?CIBOR
SESJA: Superbelfrzy - facebook jako medium edukacyjnych mikrozmian
Facebook, którego m?odzie? podobno coraz bardziej nie lubi, mo?e sta? si? idealnym medium do stworzenia wirtualnej przestrzeni dzielenia si? informacjami edukacyjnymi przez grup? zainteresowanych nauczycieli. Edukacja jako pasja ??czy nie tylko belfrów, ale osoby zwi?zane z ni? poprzez biznes czy badania naukowe. Nieformalna, p?ynna grupa, powsta?a w 2011 roku maj?ca zasi?g ogólnosieciowy, zmienia nie tylko cz?onków, ale - inspiruj?c dzia?aniami - równie? innych nauczycieli. Wspó?praca to pot?ga jeszcze nieodkryta przez system kszta?cenia nauczycieli w Polsce - o udanej, oddolnej próbie zmian tego stanu w mikroskalach jednostek, zespo?ów, szkó? i gmin b?dzie to wyst?pienie.

Wymaganie, w którym mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 7: Nauczyciele wspó?pracuj? w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

 

JACEK STRZEMIECZNY i MAGDALENA SWAT-PAWLICKA
SESJA: Jak doskonali? w szkole nauczanie i uczenie si? w oparciu o praktyki analizy i obserwacji?
Celem sesji jest zaprezentowanie sposobu na profesjonalizacj? pracy szko?y, skoncentrowan? na skutecznym uczeniu si? uczniów i prowadz?cym do niego nauczaniu. Taka profesjonalizacja wymaga wspólnej pracy nauczycieli, obserwacji, analiz, refleksji wykorzystuj?cych dowody w poprawianiu i prowadzeniu szkolnego nauczania. Podczas sesji zostan? zaprezentowane praktyki: obserwacja wybranych uczniów, obserwacja kole?e?ska, analiza prac uczniowskich, spacer edukacyjny, rozwijanie lekcji oraz doskonal?ca analiza lekcji. Praktyki te s? wypracowywane i stosowane w programie „Szko?a Ucz?ca Si?” prowadzonym wspólnie od roku 2000 przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Ameryka?sk? Fundacj? Wolno?ci. Nad wymienionymi profesjonalnymi praktykami pracy szko?y od roku 2012 pracuje kilkana?cie szkó? oraz zespó? programu SUS "Laboratoria praktyki edukacyjnej”.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szko?a lub placówka realizuje koncepcj? pracy ukierunkowan? na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?
 • Wymaganie 7: Nauczyciele wspó?pracuj? w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

 

JACEK STRZEMIECZNY
SESJA: Si?a informacji zwrotnej w uczeniu si? i nauczaniu
Informacja zwrotna ma znacz?cy wp?yw na osi?gni?cia uczniów, co potwierdzaj? liczne badania. Aby jednak informacja zwrotna by?a efektywna, musi by? umiej?tnie skonstruowana i przekazana. To, w jaki sposób w nauczaniu informacje zwrotne s? tworzone i wykorzystywane w oczywisty sposób jest wa?ne w pracy dyrektorów i nauczycieli. Jaka rola w nauczaniu przypada okre?laniu celów i kryteriów sukcesu, jak ja nale?y formu?owa?, kiedy w trakcie nauczania jest najlepszy moment na dawanie informacji zwrotnej, jak powinna by? skonstruowana to tylko kilka z pyta? tej sesji. Poruszona b?dzie tak?e kwestia informacji zwrotnej wzajemnie udzielanej przez uczniów i jak ucze? mo?e samodzielnie ewaluowa? swoj? prac?, czyli pozyskiwa? informacj? zwrotn?. W styczniu tego roku przyj?tej przez Sejm poprawce do Ustawy o systemie o?wiaty, dopisa?, ?e w ramach oceniania wewn?trzszkolnego, ocenianie ma na celu: „udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobi? dobrze i jak powinien si? dalej uczy?”. W ramach nadzoru pedagogicznego powinni?my wiedzie?, co praktycznie ma to oznacza?.

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:
Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?
Wymaganie 6: Szko?a lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzgl?dnieniem ich indywidualnej sytuacji
Wymaganie 12: Zarz?dzanie szko?? lub placówk? s?u?y jej rozwojowi

 

MA?GORZATA TARASZKIEWICZ
SESJA: Kluczowe pytanie szko?y: Jakie masz ISU (indywidualny styl uczenia si?)?
Celem sesji jest prezentacja narz?dzi do diagnozy Indywidualnego Stylu Uczenia si? uczniów oraz przyk?adowych materia?ów wspomagaj?cych efektywne uczenie si? w warunkach szko?y masowej i udzielania indywidualnej pomocy edukacyjnej.
W trakcie sesji uczestnicy zostan? zaproszeni do wykonania na sobie diagnozy w zakresie jednego z parametrów wp?ywaj?cych na efektywne uczenie si?.
Adresaci sesji: osoby zainteresowane efektywn? edukacj? dostosowan? do indywidualnych potrzeb ucznia w warunkach szko?y masowej

Wymagania, w których mie?ci si? tematyka sesji:

 • Wymaganie 1: Szko?a lub placówka realizuje koncepcj? pracy ukierunkowan? na rozwój uczniów
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?
 • Wymaganie 4: Uczniowie s? aktywni

Przejd? do cz. 2 >>>>

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u