Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2015NPSEO.PL

PREZENTACJE

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

Zobacz....
Relacje z sesji

Sesja I/1
Witold Ko?odziejczyk - redaktor naczelny miesi?cznika "Edukacja i Dialog", cz?onek redakcji Portalu o Nowoczesnej Edukacji Edunews.pl i rady merytorycznej Edustyle

Temat: Od edukacji pouczania w kierunku szko?y umo?liwiania

Prowadz?cy zaprezentowa? innowacyjne modele dydaktyczne (WebQuest, Challenge Based Learning) nastawione na budowanie w uczniach takich cech i postaw jak: samodzielno??, odpowiedzialno??, kreatywno??, wspó?praca, przedsi?biorczo??, wzajemny szacunek. Wyzwania zwi?zane z modelami to m.in. weryfikacja wyznawanych przez szko?? warto?ci, zaanga?owanie nauczycieli oraz przeniesienie na ucznia odpowiedzialno?ci za proces uczenia si?. Szko?a nie jest ju? dominuj?cym ?rodowiskiem uczenia si? – istotne s? równie? przestrze? publiczna i wirtualna.

Atmosfera sesji eksperckiej sprzyja?a uczeniu si? – uczestnicy byli zainteresowani, a po jej zako?czeniu (w trakcie „refleksji”) ?ywo dyskutowali o mo?liwo?ciach wprowadzenia zmian w ich szko?ach.


Sesja I/2
Ulrich Hammerschmidt - dyrektor szko?y Waldblick – Mittelschule we Freitalu, nauczyciel fizyki i matematyki

Temat: Systemowe uwik?ania granicy mi?dzy szko?? i nadzorem.

Ekspert zaprosi? do dyskusji i refleksji wobec swoich hipotez dotycz?cych wp?ywu nadzoru pedagogicznego na to, co najistotniejsze dla szko?y - na lekcj?. Wskaza? ró?nice mi?dzy logik? zarz?dzania zak?adem produkcyjnym i organizacj? (urz?dem) a szko?? czy kreatywn? firm? pracuj?c? metoda projektów. Uruchomi? dyskusj? nad rol? ewaluacji zewn?trznej i autoewaluacji w kontek?cie korzy?ci dla nauczyciela i mo?liwo?ci doskonalenia procesów uczenia si?.


SESJA I/3

Kamila Hernik i Karolina Malinowska – Instytut Bada? Edukacyjnych

Temat: SZKO?A W ?RODOWISKU LOKALNYM: WYNIKI BADA? I DOBRE PRAKTYKI

W pierwszej cz??ci sesji prowadz?ce przedstawi?y wyniki bada? ilo?ciowych i jako?ciowych dotycz?cych funkcjonowania szko?y w ?rodowisku lokalnym:

 • badanie roli szko?y w ?rodowisku lokalnym (6 wiejskich szkó? podstawowych),
 • badanie otoczenia instytucjonalnego szkó? (8 przedszkoli, 8 szkó? podstawowych i 8 gimnazjów) oraz
 • Mi?dzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia si? TALIS 2013 (ok. 11 tys. nauczycieli, 500 dyrektorów szkó? podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych)

Prowadz?ce omówi?y przyk?ady dobrych praktyk z badanych szkó? ujmuj?c temat funkcjonowania szko?y w ?rodowisku na kilku wymiarach. Po pierwsze zaprezentowa?y sposoby lokalnego zakorzenienia szko?y: korzystania z kontekstu lokalnego w warstwie formalnej i symbolicznej, korzystania z lokalnych zasobów przez realizacj? lekcji poza szko?? i zapraszanie specjalistów spoza szko?y na lekcje, kultywowania lokalnych tradycji, tworzenia specjalizacji szkó? („tradycja wynaleziona”) i wspó?decydowania o sprawach spo?eczno?ci. Po drugie prelegentki omówi?y przyk?ady wspó?pracy szko?y z mieszka?cami i podejmowania dzia?a? na rzecz mieszka?ców: udost?pniania im szkolnych zasobów, organizowania wydarze? skierowanych do ca?ej spo?eczno?ci i udzia?u
w wydarzeniach spo?eczno?ci, dzia?a? pomocowych i wolontariatu i in. Po trzecie zaprezentowa?y tak?e zasady i sposoby skutecznej komunikacji szko?y z mieszka?cami.
Przedstawione podczas sesji przyk?ady zosta?y szczegó?owo omówione w wydanym przez Instytut Bada? Edukacyjnych poradniku dla nauczycieli i dyrektorów „Jak skutecznie komunikowa? si? i wspó?pracowa? z rodzicami i spo?eczno?ci? lokaln?”, który zosta? rozdany wszystkim uczestnikom.
Interesuj?cym wk?adem do sesji by?o wyst?pienie go?cia specjalnego – p. Iwony Nowak-Gancarz, dyrektorki szko?y podstawowej z Niemicy (woj. zachodniopomorskie), uczestnicz?cej w ww. badaniach. Zaprezentowa?a ona dzia?ania szko?y w kontek?cie specjalizacji ekologicznej placówki.
W sesji refleksji uczestnicy dyskutowali w grupach nad nast?puj?cymi zagadnieniami:

 1. Co u?atwia a co utrudnia podejmowanie przez szko?y dzia?a? na rzecz spo?eczno?ci szkolnej?

   Czynniki zach?caj?ce:
  • Pozytywne postawa rodziców i ró?nych partnerów placówki;
  • ?wiadome uczestnictwo rodziców, zaplanowane konkretnie plany dzia?ania;
  • Otwarte postawy nauczycieli i dyrektora;
  • Wi?zi absolwentów ze sw? szko??;

   Czynniki utrudniaj?ce:
  • Ograniczony czas;
  • Trudno?ci w diagnozowaniu potrzeb;
  • Trudno?ci w nawi?zywaniu kontaktów;
 1. Jak zach?ca? nauczycieli do otwarcia swoich dzia?a? dydaktycznych i wychowawczych na spo?eczno?? lokaln??
  • U?wiadamia? nauczycielom, ?e w spo?eczno?ci lokalnej tkwi? wielkie pok?ady „eksperckie”;
  • Przyk?ady sukcesów w takim dzia?aniu;
  • Tworzy? zespo?y nauczycieli wspó?dzia?aj?cych ze ?rodowiskiem;
  • Wspó?organizowanie z ró?nymi instytucjami lokalnych imprez;
  • Pokazywanie nauczycielom, jak skutecznie mo?na realizowa? podstaw? programow? poza murami szko?y;
  • Ukazywanie korzy?ci;
 1. jaka jest rola dyrektora w otwieraniu szkó? na wspó?prac? ze spo?eczno?ci? lokaln??
  • Uznanie wspó?dzia?ania ze ?rodowiskiem za kluczowe dzia?anie szko?y;
  • Rozpoznawanie potrzeb i mo?liwo?ci ?rodowiska;
  • Poszukiwanie w ?rodowisku szans rozwojowych szko?y;
  • Kreowanie postaw nauczycieli sprzyjaj?cych wspó?dzia?aniu ze ?rodowiskiem i otwarty na pomys?y, propozycje nauczycieli;
  • Umiej?tne tworzenie procedur wspó?dzia?ania ze ?rodowiskiem;

Sesja I/4

Marzanna Pogorzelska – adiunkt, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

Temat: Edukacja antydyskryminacyjna jako sposób na uczniowsk? aktywno??, respektowanie norm spo?ecznych i indywidualizacj? oddzia?ywa? wychowawczych.

Prowadz?ca -  Marzanna Pogorzelska wprowadzi?a nas w tematyk? odnosz?c si? do swojego do?wiadczenia - osoby realizuj?cej przez wiele lat ró?norodne dzia?ania i projekty antydyskryminacyjne dla m?odzie?y. Sesja mia?a charakter warsztatowy.  
Wychodz?c od rozumienia poj?cia dyskryminacji i przypomnienia ró?norodnych przes?anek dyskryminacji pod??yli?my w kierunku  poznania pomys?ów oraz wymiany do?wiadcze? na temat dzia?a? antydyskryminacyjnych realizowanych w szko?ach i placówkach. Rozwa?aj?c konkretny przyk?ad tzw. „?ywych Bibliotek” szukali?my argumentów pokazuj?cych korzy?ci oraz mo?liwe trudno?ci wi???ce si? z wdra?aniem tego typu dzia?a? w szko?ach. Uczyli?my si? uwa?no?ci na j?zyk stosowany w literaturze, czy zadaniach edukacyjnych proponowanych uczniom. Zaskakuj?ce okaza?o si? jak –cz?sto nie?wiadomie – jest on dyskryminuj?cy niektóre grupy spo?eczne, jak mocno powiela on stereotypy. Podczas sesji  refleksji sygnalizowali?my konieczno?? poszukiwania przestrzeni edukacyjnej (miejsca, warsztatów, szkole?, modu?ów na studiach pedagogicznych dla obecnych i przysz?ych nauczycieli) dedykowanej pog??bianiu tematyki antydyskryinacyjnej. Nasze rozwa?ania doprowadzi?y te? do postawienia pytania: Jak nauczy? si? oraz uczy? rozumienia ró?nicy pogl?dów  bez negatywnych emocji? Poszukiwanie odpowiedzi cz??? z uczestników rozpocznie w praktyce tu? po przyje?dzie z konferencji. „Antydyskryminacja to praca nad warto?ciami” – podsumowa?a nasze dyskusje Marzanna.
 


Sesja I/5
Dorota Kulesza, Monika Bartoszek

Temat: Elementarz twórczego ?ycia – o koncepcji pracy szko?y

Dorota Kulesza oraz Monika Bartoszek z Gimnazjum Niepublicznego w Zabierzowie Boche?skim zabra?y nas w podró?, której has?em przewodnim by?a my?l Krzysztofa Szmidta Twórcza szko?a, to taka szko?a, w której w sposób celowy i systematyczny (nie od ?wi?ta i nie raz do roku) budzi si?, wspiera i rozwija zdolno?ci my?lenia i dzia?ania twórczego.

Sesj? rozpocz?? krótki wst?p teoretyczny, przybli?aj?cy nam gimnazjum, w którym koncepcja pracy opiera si? o za?o?enia pedagogiki twórczo?ci, za? spo?eczno?ci szkolnej towarzysz? has?a:

 • Patrz, pytaj s?uchaj
 • Nie szufladkuj
 • Trafiaj w sedno
 • Puszczaj wodze wyobra?ni.

Od s?ów do czynów – kolejnym elementem spotkania sta? si? warsztat, podczas którego uczestniczki i uczestnicy w grupach wizualizowali z gazet, tektur, serwetek i podobnych materia?ów swoje koncepcje. Fascynuj?cym by?o obserwowa?, jak nawi?za?y si? wi?zi ponad grupowe, dzi?ki którym powsta?y nie cztery, a stanowi?ca jedno?? metafora naszej wizji dobrej szko?y.


Sesja I/6

KRZYSZTOF DURNA? - wychowawca, dyrektor szko?y, trener, coach
Temat: Nauczyciel- mentor, tutor, coach. Modele doskonalenia nauczycieli - do?wiadczenie z wdra?ania zmiany.

Razem mo?emy osi?gn?? to, o czym oddzielnie mogliby?my jedynie pomarzy?.

Krzysztof Durna? sam siebie nazywa dyrektorem poszukiwaczem. Od kilku lat poszukuje skutecznego sposobu doskonalenia zespo?u nauczycieli. Pytania, które chodzi?y mu po g?owie: Co zaoferowa? moim nauczycielom? Doskonali? si? do czego? Dla kogo? Czy wszyscy musimy si? doskonali? tak samo? Skutecznym sposobem doskonalenia okaza?y si? spotkania akademii coachingu. Dlaczego coaching? Koncentruje si? na poszukiwaniu rozwi?za? problemu, a nie na poszukiwaniu przyczyn. Coaching dobrze zrobi?  wspó?pracy nauczycieli  w szkole. Wzmocni? ich poczucie warto?ci i motywacj?.

W sesji refleksji uczestnicy zastanawiali si? nad pytaniami:

 1. Gdzie mo?na zastosowa? coaching w szkole?
 2. Jak znale?? w szkole czas i miejsce na taki sposób wsparcia nauczycieli? Jak budowa? zespó??
 3. Jaka powinna by?/mo?e by? rola dyrektora i nauczycieli podczas takiego wsparcia?

Sesja I/7
Jerzy Rz?dzki -
pedagog, coach, trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej

Temat: J?zyk Serca (Nonviolent Comunication) jako filozofia wspierania rozwoju ucznia oraz budowania wspó?pracy w szkole.

Wszyscy potrzebujmy kontaktów spo?ecznych opieraj?cych si? na dzieleniu si? emocjami."Nie mog? zapobiec wojnom które tocz? si? na ?wiecie, ale mog? zapobiec wojnie, która toczy si? w moim sercu". Marshall Rosenberg - Cztery rodzaje naszych reakcji na trudne  sytuacje:

 • szakal do wewn?trz (obwinianie siebie za t? sytuacj?) - w tej postawie ranimy siebie
 • szakal na zewn?trz (obwinianie/ocenianie innych osób za t? sytuacj?) - w tej postawie ranimy innych
 • ?yrafa ws?uchania siebie (skupienie na swoich uczuciach i potrzebach)
 • ?yrafa ws?uchana w innych (skupienie na uczuciach i potrzebach innych).

Pytanie do nas jest takie, czy karmimy nasz? wewn?trzn? ?yraf? czy mo?e szakala? Bariery komunikacyjne

 • Oceny np. "jeste? leniwy..."
 • Wpieranie odpowiedzialno?ci np. "zawiod?e? mnie", "kto? mnie zdenerwowa?"
 • Skupienie na strategiach np. "zrób zadania"
 • Porównania np. "Marek ma lepsze oceny od Ciebie"
 • Powinno?ci np. "musisz si? lepiej uczy?", "uczniowie powinny si? nam k?ania?"
 • ??dania np. "Chc? aby? teraz siedzia? cicho i pracowa? nad zadaniem"

Cztery kroki porozumienia bez przemocy (j?zyk ?yrafy):

 • Obserwacja - "kiedy przychodzisz 5 minut po dzwonku..."
 • Uczucie - "jestem z?y i rozczarowany..."
 • Potrzeba - "bo chcia?bym móc ufa?, ?e potrafimy dotrzyma? naszych umów..."
 • Pro?ba - "powiedz mi prosz?, co si? wydarzy?o?" (prosz?c zak?adamy, ?e kto? mo?e powiedzie? nie, lub w inny ni? my si? spodziewamy spe?ni? nasz? pro?b?)

Ka?dy cz?owiek ma potrzeb? swobody, ?wi?towania, odnowy fizycznej, zabawy, integralno?ci, wspólnoty duchowej, wspó?zale?no?ci. Wymaganie respektowane s? normy spo?eczne, obszar z poziomu D "Relacje pomi?dzy wszystkimi cz?onkami spo?eczno?ci szkolnej s? oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu" bezpo?rednio odwo?uje si? do potrzeb wszystkich uczniów (w szczególno?ci potrzeby wspó?zale?no?ci). Komunikacj? bez przemocy mo?na z powodzeniem u?ywa? w szko?ach do prowadzenia mediacji, które opieraj? si? na rozmow? o tym co widz? obserwuj?, jakie maj? z wi?zu z tym uczucia i potrzeby, oraz jakie maj? wzajemnie pomys?y na to, aby ich potrzeby zosta?y wzajemnie zaspokojone.

Wyra?anie wdzi?czno?ci innym osobom jest kluczem do poczucia szcz??ci w ?yciu. Aby wyrazi? wdzi?czno?? powiedzmy drugiej osobie:

 • co zrobi?a ta osoba? 
 • co czu?e?/a? w tamtej chwili?
 • co czujesz teraz, gdy o tym my?lisz?
 • jakie Twoje potrzeby to zaspokoi?o?

Wyra?anie wdzi?czno?ci zmienia nas samych, tak, ?e jeste?my inaczej postrzegani przez osoby, które z naszego otoczenia. Nie mo?emy zmieni? innych, ale mo?emy zmieni? siebie!


Sesja I/8
Dr Jacek Strzemieczny - wspó?za?o?yciel i prezes zarz?du Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO)

Temat: Si?a informacji zwrotnej w uczniu si? i nauczaniu.

 • Czym te prace ró?ni? si? od siebie? - zapyta? dr. Jacek Strzemieczny  prowadz?cy sesj?  na temat ucz?cej roli informacji zwrotnej. 
 • Wszystkim? Odpowiedzieli uczestnicy porównuj?c ze sob? t?  sam? prac? ucznia najpierw opatrzon? stopniem a potem informacj? zwrotn?.

Po tym wst?pie ekspert zaprezentowa? form?   informacja zwrotna, która sk?ada si? z czterech elementów: wyszczególnienie dobrych cech pracy ucznia, wskazania rzeczy, które nale?y poprawi?, przekazanie informacji jak poprawi? i jak pracowa? dalej oraz

podkre?li? , ?e informacja zwrotna  odnosi si? wy??cznie do wcze?niej  ustalonych kryteriów.

Uzasadnienie dla informacji zwrotnej zawarte s? w   zaprezentowanych  przez eksperta wynikach bada?  J. Hattie.    

Najwi?kszy  wspó?czynnik efektywno?ci w tych badaniach przypada  monitorowaniu nauczania czyli sta?emu  sprawdzaniu co uczniowie rozumiej?, informacji zwrotnej , eksponowanie celów nauczania.

Pytanie jaki postawi? prowadz?cy uczestnikom brzmia?o

 • Je?eli wiemy jak wa?na jest informacja zwrotna, która jest  niezb?dnym elementem  wszystkich strategii nauczania,  dlaczego w szkole ten wa?ny element jest tak ma?o ?wiadomie wykorzystywany?

Odpowiedzi, które podali uczestnicy spotkania pokazywa?y: brak czasu, brak wiedzy, osobowo?? nauczycieli, tradycj? zwi?zana z dotychczasowym systemem oceny , problem w?adzy.

W dalszej cz??ci prowadz?cy po??czy? informacj? zwrotn? z poj?ciem uczenia si? definiowanego  w perspektywy nauk poznawczych, z siedmioma zasadami tworz?cymi po??dane ?rodowisko ucznia si? oraz z trzema g?ównymi pytaniami ucz?cego si?:

 1. Dok?d zmierzam? Jakie s? moje cele?
 2. W jaki sposób chc? tam doj??? Jakie post?py czyni? w kierunku osi?gni?cia celu?
 3. Jaki jest nast?pny – najbli?szy krok?

W kolejnej cz??ci wyk?adu  przytoczone zosta?y badania wskazuj?ce, ?e ??czenie informacji zwrotnej ze stopniem w du?ej mierze zmniejsza si?? informacji zwrotnej.

W podsumowaniu dr. Jacek Strzemieczny  pokaza? cztery poziomy informacji zwrotnej:

 • na poziomie zadania : jak dobrze zosta?o wykonane zadanie
 • na poziomie procesu : jakie strategie s? potrzebne aby wykona? zadanie
 • na poziomie samosterowno?ci:  jakiej warunkowej wiedzy i rozmienienia potrzebuje ucz?cy si?  aby wykona? zadanie
 • na poziomie „ja”

Ko?cowe zdanie dotyczy?o zagadnienia informacji nastawionej na trwa?o?? i na rozwój.

Ko?cowe pi?? minut otrzymali uczestnicy aby wymieni? jedn? informacj?, która jest dla nich u?yteczna.


Sesja I/9
Jennifer Lawless
- dyrektorka inicjatyw strategicznych w ramach publicznych szkó? w okr?gu Toledo, Ohio, USA

Temat: Wspó?praca nauczycieli jako kluczowy czynnik podnoszenia wyników nauczania.

Podczas sesji Jennifer Lawless dzieli?a si? swoimi do?wiadczeniami w pracy z dziesi?cioma szko?ami w okr?gu Toledo (Ohio, US), których uczniowie osi?gaj? najni?sze wyniki. Tym co dzia?a i przynosi wymierne efekty - cho? nie jest ?atwe jest: praca z danymi i uwzgl?dnianie ich w podczas podejmowania decyzji, np. zwi?zanych z priorytetami do dzia?ania, stwarzanie nauczycielom warunków do wspólnej pracy i koncentrowanie si? na potrzebach uczniów. Opisywane  przez ni? dzia?ania bazuj? na za?o?eniach, bardzo widocznych w naszych wymaganiach: wspó?praca ze ?rodowiskiem lokalnym, anga?owanie nauczycieli, uczniowie - ich potrzeby i uczenie si? w centrum zainteresowa? nauczycieli.


Sesja I/10
Adam Steinmetz - nauczyciel w du?ej szkole publicznej, Ohio, USA

Temat: Budowanie wspó?pracy miedzy szko?? a wspólnot? lokaln?: obywatele czy cyberprze?ladowcy?

Sesja dotyczy?a kwestii, jak du?e znaczenie ma obecnie n?kanie w sieci.

Na pocz?tku wyk?adowca zach?ci? do rozwa?enia czym sta?a si? w obecnych czasach szko?a. Oprócz „standardowych” przedmiotów, uczymy obecnie krytycznego my?lenia, komunikacji, wspó?pracy i kreatywno?ci. Zmienia si? szko?a i zmieniaj? si? uczniowie. Dzieci maj? swoj? drug? to?samo?? w sieci, uwa?aj?, ?e to co dzieje si? w sieci, jest równie wa?ne, jak to co dzieje si? w „realu”. Szko?a stanowi wspólnot? oraz buduje wspólnot? ze spo?eczno?ci? lokaln?. Szko?a to g?ówne miejsce, gdzie ucze? uczy si? jak by? obywatelem. Obecnie zaj?cia powinny by? oparte o wspó?prac? i by? prowadzone z wykorzystaniem narz?dzi on-line. Wyk?adowca podawa? przyk?ady wykorzystania narz?dzi on-line np. tworzenie stron internetowych i spo?eczno?ciowych, dzi?ki którym mo?e si? kontaktowa? z uczniami. Szko?a powinna odtwarza? rzeczywisto?? ucznia i bra? pod uwag? to co jest dla niego wa?ne – w tym przypadku jest to obecno?? w mediach spo?eczno?ciowych.

Definicja: N?kanie w Internecie to celowe i powtarzaj?ce si? krzywdzenie osób przy pomocy komputerów, telefonów komórkowych i innych uprzedze? elektronicznych (Hinduja Patchin, Bullying Beyond the Schoolyard, 2009).

Statystyki: 91% uczniów ma e-mail, 72% - uczestniczy w mediach spo?eczno?ciowych, 60% - wysy?a SMSy, 77% raczej zrezygnuje z telewizji ni? z Internetu, ALE tylko 7% rodziców w USA martwi si? kwesti? n?kania w sieci, pomimo tego, ?e 90% uczniów tego do?wiadczy?o (by?o n?kanym, n?ka?o lub s?ysza?o o takich praktykach). N?kanie ma wp?yw na zwi?kszenie si? ryzyka depresji, zaburzenia snu i od?ywiania, brak zainteresowania dzia?alno?ci? spo?eczn?.

?ycie w Internecie, które to czy si? non-stop, równie? w weekendy, powoduje, ?e wzrasta poziom agresji mi?dzy uczniami ju? od poniedzia?ku (wcze?niej kolejne dni tygodnia przynosi?y wzrost agresji). Powoduje to konieczno?? interwencji w szkole ju? od pocz?tku tygodnia.

Przezwyci??eniem tego mo?e by? promowania postaw obywatelskich i pozytywnych reakcji spo?ecznych: uprzejmo??, szacunek, prawa cz?owieka, empatia, refleksyjno??, rozwi?zywanie problemów.

Propozycja: zbudowanie z uczniami kodeksu post?powania przed umieszczeniem jakiej? informacji w sieci - z wykorzystaniem s?ów kluczy np. TROSKA (CARE), MY?LE? (THINK) itp.

T – tolerancja

R – rozs?dek

O – odpowiedzialno??

S – szacunek

K – kole?e?sko??

A – asertywno??

T – czy to b?dzie Traumatyczne dla kogo??

R – czy to b?dzie Rozs?dne?

O – czy to jest Obiektywne?

S – czy to jest S?uszne?

K – Czy to nie jest Krzywdz?ce?

A – czy to jest Adekwatne do rzeczywisto?ci?

 

Korzystanie z Internetu, mediów spo?eczno?ciowych, nie jest mod?, która przeminie – jest to trwa?y element naszej rzeczywisto?ci i nale?y te zjawiska traktowa? powa?nie.

Nauczyciele i administracja szko?y musz? stworzy? otoczenie, która inspiruje ofiary i ?wiadków przemocy w sieci do podejmowania dzia?a?. Kolejny krok to dzia?anie  - natychmiastowe nagrywanie/zrzucanie z ekranu), d?ugoterminowe – refakcja, mediacja, komunikacja. Nast?pnie – w??czenie rodziców. Szko?a musi by? tutaj spo?eczno?ci?, która wspólnie powinna sobie poradzi? z rozwi?zaniem tego problemu.

Na zako?czenie wyk?adowca zaproponowa? pytania do refleksji:

 1.  Co robi moja szko?a w sprawie zwalczania n?kania w Internecie?
 2. Jakie rodzaje dzia?a? mog? wdro?y? szko?y i nauczyciele w celu zwalczania n?kania w Internecie?
 3. Czy obowi?zkiem szko?y jest nauczenie uczniów, w jaki sposób w?a?ciwe korzysta? z Internetu?

Czy szko?y powinny anga?owa? si? w konflikty on-line mi?dzy swoimi uczniami?


Sesja I/11
Mikael Risku - dyrektor Instytutu Przywództwa Edukacyjnego, Wydzia? Pedagogiki Uniwersytetu w Jyväskylä w Finlandii
.

Strategiczne przywództwo pedagogiczne jako rozwi?zanie dla zmieniaj?cego si? ?wiata.

Sesja niespodzianka :)

Sesj? rozpocz?li?my od rozwa?a? na tym czym jest przywództwo edukacyjne. Dyrektor jako osoba, która ogl?da lekcje, s?ucha nauczycieli i szuka sposobów jak ich wspiera?.

Dobry lider pedagogiczny:

 • jest ekspert w prowadzeniu lekcji
 • dostrzega potencja? intelektualny swoich nauczycieli
 • ma narz?dzia pedagogiczne, które pomagaj? wiedz? doprowadzi? do punktu podj?cia decyzji.

Najwa?niejsze w pracy przywództwa pedagogicznego to stwarzanie mo?liwo?ci dialogu, ró?nymi metodami, umiej?tno?? stawiania pyta?, które prowokuj? my?lnie, daj? dobr? energi?, otwieraj? na mo?liwo?ci, wywo?uj? wi?cej pyta?.

Druga cz??? sesji to wymiana my?li ponad czterdziestu osób na platformie padlet.com

Dyskutowali?my na nast?puj?ce tematy dotycz?ce polskiej edukacji:

 • jakie zmiany spo?eczne zachodz? w Polsce?
 • jaka powinna by? misja szko?y?
 • jaka powinna by? wizja szko?y?
 • jakie strategie powinna podj?? szko?a?
 • jak sprawi?, by nauka by?a rado?ci??

Narz?dzie uruchomi?o w osobach uczestnicz?cych du?o rado?ci i pomys?ów na prac?. Poznawali?my swoje opinie, inspirowali?my si? nimi i odkrywali?my nowe perspektywy. Fantastyczna wymiana my?li!


Sesja I/12
Magdalena Biernat  - dyrektor Fundacji Nowoczesna Polska

Temat: Szko?a z edukacja medialn?, informacyjn? i cyfrow? – jak uczy? kreatywnego korzystania z mediów, krytycznej analizy informacji i wspiera? twórczo?? uczniów.

W pierwszej cz??ci spotkania uczestnicy poznali Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych – jego struktur?, obszary i zagadnienia. Dowiedzieli si? w jaki sposób jest on powi?zany z podstaw? programow? i jak  go stosowa? w nauczaniu. G?ównym celem katalogu jest bezpiecznie i twórcze korzystanie z zasobów medialnych. Opracowany zosta? tak?e  program edukacji medialnej, który podobnie jak katalog mo?na znale?? na stronie: edukacjamedialna.edu.pl – s? tam  do pobrania  scenariusze lekcji wraz z opracowaniami ( ponad 200 propozycji do swobodnego korzystania dla wszystkich grup wiekowych). Obecne w katalogu zagadnienia to: bezpieczne korzystanie z informacji, kompetencje zwi?zane z budowaniem wizerunku, j?zyk mediów, kreatywne korzystanie z mediów, tworzenie w?asnej twórczo?ci w mediach, granice wolno?ci, bezpiecze?stwo, prawa u?ytkowników, reklama, warto?? informacji, obs?uga, mobilne bezpiecze?stwo. Program wydany jest na wolnej licencji i  mo?na z niego swobodnie korzysta? i przetwarza?.

Jednym z obszarów pracy Fundacji jest tworzenie koalicji na rzecz otwartych zasobów , która opiera si? na za?o?eniu, ?e wiedza jest dobrem publicznym a wspó?praca czyni j? bardziej dost?pn? i bardziej skuteczn?. Wolna licencja zak?ada mo?liwo?? przetwarzania i swobodnego wykorzystywania, t?umaczenia na obce  j?zyki, udoskonalania i  rozpowszechniania zasobów edukacyjnych..

W drugiej cz??ci, w grupach, uczestnicy pracowali z ró?nymi scenariuszami lekcji proponowanymi przez Fundacj?, szukali ich mocnych stron i problemów jakie mo?e nastr?cza? ich realizacja, ciekawych  metod do wykorzystania na lekcjach z edukacji medialnej.

Na zako?czenie przedstawiony zosta? ogólnopolski program edukacji medialnej przeznaczony dla przysz?ych trenerów i nauczycieli.


Strony: 1, [2], [3], [4]

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u