Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2015NPSEO.PL

RELACJE Z SESJI

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

Zobacz....PREZENTACJE

Wyk?ady otwieraj?ce:

Prezentacja Zespo?u SEO

Mikael Risku „Dobra szko?a: fi?skie podej?cie do przysz?o?ci”

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz „Dobra szko?a. Uwarunkowania i mechanizmy”

Pierwszy cykl sesji eksperckich:

Sesja I/1, Witold Ko?odziejczyk

Sesja I/2, Ulrich Hammerschmidt

Sesja I/3, Kamila Hernik, Karolina Malinowska

Sesja I/4, Marzanna Pogorzelska

Sesja I/5, Dorota Kulesza

Sesja I/6, Krzysztof Durna?

Sesja I/7, Jerzy Rz?dzki

Sesja I/8, Jacek Strzemieczny

Sesja I/9, Jennifer Lawless

Sesja I/10, Adam Steinmetz

Sesja I/11, Mikael Risku

Sesja I/12, Magdalena Biernat

Drugi cykl sesji eksperckich:

Sesja II/1, Aleksandra Mikulska

Sesja II/2, Marta Raw?uszko

Sesja II/3, Marta Chrab?szcz

Sesja II/4, Hanna K?dzierska

Sesja II/5, Jaros?aw Traczy?ski

Sesja II/6, Joanna Ko?odziejczyk, Bart?omiej Walczak

Sesja II/7, Aleksandra Pezda

Sesja II/8, Agnieszka Borek, Magdalena T?dziagolska

Sesja II/9, Matthew Daniels

Sesja II/10, John Fischer

Sesja II/11, Sharon Pruski

Sesja II/12, Alexandra Ioan, Anna-Maria Rampelt

Sesja plenarna, wyk?ady:

prof. Peter Moss „Co to jest ‘dobra szko?a’? Pytanie g??boko polityczne”

prof. Kathleen Lynch „Edukowanie dla sprawiedliwego spo?ecze?stwa”

Trzeci cykl sesji eksperckich:

Sesja III/1, Danuta Sterna i Ewa Nawrocka

Sesja III/2, Jacek Py?alski

Sesja III/3, Stanis?aw Bobula, Norbert Karaszewski, Jerzy Rz?dzki, Katarzyna Salamon-Bobi?ska

Sesja III/4, Marek Szurawski

Sesja III/5, Dominik Zuziak

Sesja III/6, Ilona I?owiecka-Ta?ska

Sesja III/7, Jacek Strzemieczny

Sesja III/8, Marek Kaczmarzyk

Sesja III/9, Jennifer Lawless

Sesja III/10, Alexandra Ioan, Anna-Maria Rampelt

Sesja III/11, Mikael Risku

Sesja III/12, Peter Moss

Czwarty cykl sesji eksperckich:

Sesja IV/1, Maria Papis

Sesja IV/2, Agata Kula, Katarzyna Mitschke

Sesja IV/3, Jan Palacz

Sesja IV/4, Ma?gorzata Taraszkiewicz

Sesja IV/5, Katarzyna Gawlicz

Sesja IV/6, Jacek ?cibor

Sesja IV/7, Tomasz Kasprzak

Sesja IV/8, Matthew Daniels

Sesja IV/9, John Fischer

Sesja IV/10, Sharon Pruski

Sesja IV/11, Adam Steinmetz

Sesja IV/12, Katarzyna Znaniecka-Vogt i Micha? Mi?siewicz

Sesja fakultatywna 1, Marianna Hajdukiewicz

Sesja fakultatywna 2, dr Roman Dorczak

Sesja fakultatywna 3, Sto pyta? do koordynatorów projektu

Sesja plenarna, wyk?ad:

prof. Michael Apple "Czy g?ówne reformy edukacji s? rzeczywi?cie demokratyczne? Rynki, standardy i nierówno?ci"

Sesja plenarna, panel dyskusyjny:

„Dobra szko?a. W pogoni za jednoro?cem” udzia?: prof. Michael Apple, Katarzyna Hall, prof. Kathleen Lynch, dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. Peter Moss, Alicja Pacewicz

Sesja plenarna, wyk?ad zamykaj?cy:

Prof. Henryk Mizerek „Dobra szko?a. Tam gdzie kres drogi staje si? jej pocz?tkiem”.

Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz „Dobra szko?a: nasz moralny obowi?zek”.


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u