Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2015NPSEO.PL

RELACJE Z SESJI

Zobacz...


PREZENTACJE

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

Zobacz....EKSPERCI

Magdalena Biernat - dyrektorka zarz?dzaj?ca fundacji Nowoczesna Polska. Socjolo?ka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i L’Université libre de Bruxelles. Od 2011 roku wspó?tworzy projekt edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej w fundacji Nowoczesna Polska. Wieloletnia koordynatorka biblioteki internetowej Wolne Lektury


Agnieszka Borek - socjolo?ka, badaczka spo?eczna i edukatorka. Uczestniczy?a w kilkudziesi?ciu projektach badawczych dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarz?dowych i instytucji publicznych. Zaanga?owana w edukacj? doros?ych. Bada zagadnienia zwi?zane z procesami edukacyjnymi realizowanymi w szko?ach oraz uczeniem si? szko?y jako instytucji. Koordynatorka po stronie Ery Ewaluacji projektu systemowego Program Wzmocnienia Efektywno?ci Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jako?ci Pracy Szko?y, realizowanego przez O?rodek Rozwoju Edukacji w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Dzia?anie 3.1 wspó?finansowane z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Superwizorka szkole? dla dyrektorów i nauczycieli, które s? realizowane w ramach projektu nadzoru pedagogicznego. Cz?onkini zespo?u metodologicznego Systemu Ewaluacji O?wiaty. Jako rodzi?, który czuje si? partnerem, stale wspó?pracuje ze szko??, w której ucz? si? jej dzieci.


Stanis?aw Bobula – psycholog, edukator i coach, pracowa? osiem lat jako psycholog w gimnazjum w Krakowie, od 2005 r. wspó?pracuje z NODN „Sophia”, od wrze?nia 2011 r. w?a?ciciel firmy szkoleniowej Era Edukacji. Od 2010 r. trener w zespole projektu NPSEO. W swojej pracy wykorzystuje wiedz? z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki i coachingu. Koncentruje si? na takich zagadnieniach jak ADHD, dyscyplina w klasie i szkole, motywacja uczniów do nauki, ewaluacja, wspó?praca szko?y z rodzicami, udzia? uczniów w ?yciu szkolnym, komunikacja interpersonalna, higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela, nowoczesne metody nauczania oraz zastosowanie nowych technologii w procesie dydaktycznym.


Marta Chrab?szcz – doktor nauk humanistycznych; by?y dyrektor szko?y, wspó?pracuje z Fundacj? „Wychowanie do szcz??cia”; nauczyciel liceum; nauczyciel akademicki w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej w Tarnowie; autorka programu z j?zyka polskiego Spotkanie, za który otrzyma?a II miejsce w ogólnopolskim konkursie O?rodka Rozwoju Edukacji (2012), autorka programu z j?zyka polskiego Rado?? uczenia si?, za który otrzyma?a III miejsce w ogólnopolskim konkursie O?rodka Rozwoju Edukacji (2012); autorka prac nagrodzonych i wyró?nionych w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez czasopismo „J?zyki Obce w Szkole”; autorka ksi??ki B??dne krainy romantyków. Kreacje przestrzeni we „wschodnich” powie?ciach poetyckich (2010); autorka publikacji z zakresu edukacji i zarz?dzania w o?wiacie (np. „Dyrektor Szko?y”); cz?onek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej O?wiaty, cz?onek zarz?du Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza o. w Tarnowie; egzaminator OKE.


Matt Daniels - uko?czy? studia licencjackie na kierunku nauczanie przedmiotów ?cis?ych w szko?ach ?rednich w Bowling Green State University. Na tej samej uczelni zdoby? dyplom magistra na kierunku edukacja czytelnicza . Od 2003 r. pracuje jako nauczyciel przedmiotów ?cis?ych w Liceum Elyria High School. Wyk?ada? tu ró?ne przedmioty, w tym biologi?, chemi? i fizyk?.

 

Krzysztof Durna? - wychowawca, dyrektor szko?y, trener, coach. Na sta?e wspó?pracuje z Centrum Rozwoju i Edukacji w ?odzi, Centrum Kszta?cenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Warszawie oraz z Uniwersytetem ?ódzkim jako wyk?adowca na studiach podyplomowych z zarz?dzania o?wiat?. Absolwent Studiów Podyplomowych Liderów O?wiaty, studiów z Coachingu dla Kadr O?wiaty. Mentor kursów edukacyjnych. Prowadzi zaj?cia w ramach autorskich szkole? dla dyrektorów i nauczycieli w Polsce, na Ukrainie, Bia?orusi. Cz?onek zarz?du ?ódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego.Autor publikacji z zakresu zarz?dzania szko?? i problematyki wychowawczej.

 

John Fischer - wicerektor do spraw akademickich w Bowling Green State University. By? nauczycielem, g?ównie klas od IV do IX oraz kszta?ci? nauczycieli. Na Uniwersytecie Bowling Green pomaga? za?o?y? Mi?dzynarodowy Instytut Edukacji Demokratycznej. W swoich badaniach szuka zwi?zków pomi?dzy edukacj? w miastach a reform? szkó? demokratycznych. Przede wszystkim interesuj? go kwestie kultury, demokracji i demokratycznej praktyki nauczania. Obecnie, w Centrum Edukacyjnym BGSU GEAR-UP, jest dyrektorem projektu, który polega na d?ugoterminowej, dwunastoletniej wspó?pracy z dwiema miejskimi szko?ami w Toledo w stanie Ohio, w ramach program federalnego GEAR-UP. John Fischer by? równie? dyrektorem projektu Partnerstwa Polska – Ohio, którego celem by?o wsparcie i wzajemne uczenie si? nauczycieli z Ohio i z Polski. Jego ostatnie publikacje koncentruj? si? na kwestiach zwi?zanych z reform? szkó?, na nauczaniu o tolerancji oraz wykorzystaniu nowych technik na zaj?ciach z nauk spo?ecznych. Publikuje w czasopi?mie The High School Journal, Theory and Research in Social Education, Social Education, and Pedagogies.

 

Katarzyna Gawlicz - pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki Dolno?l?skiej Szko?y Wy?szej we Wroc?awiu, gdzie prowadzi zaj?cia z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Jest absolwentk? filozofii Uniwersytetu Wroc?awskiego i gender Studies Uniwersytetu ?rodkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Stopie? doktora nauk humanistycznych uzyska?a w Roskilde University (Dania). Jej zainteresowania naukowe obejmuj? problematyk? wczesnej edukacji (w tym szczególnie kwestie demokracji w edukacji), badania nad dzieci?stwem i gender. Prowadzi nieformaln? grup? samokszta?ceniow? nauczycielek zainteresowanych analizowaniem i przeobra?aniem w?asnych dzia?a? pedagogicznych.

 

Kamila Hernik - socjolo?ka, starsza specjalistka ds. bada? i analiz w Zespole Bada? Nauczycieli Instytutu Bada? Edukacyjnych, doktorantka Instytutu Studiów Spo?ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W IBE zajmuje si? problematyk? funkcjonowania szkó? w ?rodowisku lokalnym oraz koordynuje mi?dzynarodowe badania nauczania i uczenia si? (TALIS – Teaching and Learning International Survey) w Polsce. Od 2004 r. prowadzi?a projekty badawczo-analityczne i wdro?eniowe zarówno w ramach sektora pozarz?dowego, jak i komercyjnego z zakresu ekonomii spo?ecznej, dialogu spo?ecznego, rynku pracy, spo?eczno?ci lokalnych i organizacji pozarz?dowych.

 

Ilona I?owiecka-Ta?ska – Antropolog kultury, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Jako badacz zajmuje si? kwesti? modernizacji spo?ecznej i wspó?czesnymi przeobra?eniami roli nauki i naukowców. W Centrum Nauki Kopernik pracuje w Dziale Ewaluacji i Analiz, gdzie odpowiada za planowanie i realizacj? bada?. Autorka szeregu artyku?ów i publikacji na temat promocji nauki.

 

Marek Kaczmarzyk – biolog, neurodydaktyk i memetyk, autor podr?czników i programów szkolnych, nauczyciel i wyk?adowca. Autor kilkudziesi?ciu artyku?ów i ksi??ek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kszta?cenia i wychowania. Od 2000 r. kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydzia? Biologii i Ochrony ?rodowiska). Koordynator projektów edukacyjnych, twórca programów i wyk?adowca studiów podyplomowych dla nauczycieli. Od 2012 r. prowadzi Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe dzia?aj?ce w ramach Centrum Kszta?cenia Ustawicznego U?, gdzie jest tak?e koordynatorem Bloku Kszta?cenia Nauczycieli.

 

Tomasz Kasprzak - socjolog, ewaluator i trener. Pracownik Instytutu Bada? Edukacyjnych (Zespó? Wspó?pracy Krajowej i Zagranicznej). Od ponad 12 lat cz?onek zespo?ów badawczych i ewaluator projektów realizowanych przez organizacje pozarz?dowe, administracj? publiczn?, inicjatywy wspólnotowe. Od 2009 r. cz?onek zespo?u realizuj?cego program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szkó?. Cz?onek Europejskiej Sieci Przywództwa w Szkole.

 

Norbert Karaszewski - magister psychologii, pracuje z nauczycielami i rodzicami w zakresie rozwijania umiej?tno?ci wychowawczych opartych na budowaniu odpowiedzialno?ci uczniów/dzieci za swoje zachowanie. Wspó?autor i realizator Program nauki zachowania (PNZ), oraz propagator profesjonalnego (systemowego) podej?cia w rozwi?zywaniu problemów wychowawczych w szkole w oparciu o Funkcjonaln? analiz? zachowania jako elementu szkolnego systemu uczenia w?a?ciwych zachowa?.

 

Hanna K?dzierska – doktor habilitowany, pedagog, Kierownik Pracowni Jako?ciowych Bada? Szko?y i Profesji Nauczyciela Katedry Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzone przez ni? badania koncentruj? si? wokó? problematyki pracy i socjalizacji zawodowej nauczycieli, jako?ciowych metodologii w badaniach pedeutologicznych. Uczestniczy?a jako ekspert w projektach edukacyjnych, których celem by?o propagowanie aktywnych metod uczenia si? uczniów/nauczycieli oraz budowanie edukacyjnych wspólnot praktyki. Jest autork? i redaktork? prac naukowych z tego zakresu, m.in. Cz?owiek integralny. Holistyczna wizja cz?owiecze?stwa ( z H. Romanowsk? –?akomy; 2009) , Jako?ciowe inspiracje w badaniach edukacyjnych(2010), Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty-wzory-pola dyskursu (2012), Mi?dzy powo?aniem a strategi? maksymalizacji zysków – przemiany dróg wyboru zawodu nauczyciela, (w:)Nauczyciele: Programowe (nie)przygotowanie (red.)B.D. Go??bniak; H. Kwiatkowska, DSW, Wroc?aw 2012, Napisz? Ci bajk?... Budowanie do?wiadcze? edukacyjnych studentów metod? projektów, Problemy Wczesnej Edukacji (w druku).

 

Joanna Ko?odziejczyk – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarz?dzaniu, nauczyciel akademicki; prowadzi zaj?cia dla studentów w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego oraz w Instytucie Zarz?dzania w Pa?stwowej Szkole Zawodowej w O?wi?cimiu, po?wi?cone komunikacji spo?ecznej, zarz?dzaniu zasobami ludzkimi i zarz?dzaniu w organizacjach publicznych. Autorka publikacji dotycz?cych m.in. komunikacji i ewaluacji.

 

Witold Ko?odziejczyk - redaktor naczelny miesi?cznika "Edukacja i Dialog", cz?onek redakcji Portalu o Nowoczesnej Edukacji Edunews.pl i rady merytorycznej Edustyle. Apple Education Mentor. Twórca Collegium Futurum - projektu szko?y przysz?o?ci. Autor licznych publikacji promuj?cych innowacje w zarz?dzaniu o?wiat?, trener kadry kierowniczej o?wiaty. Autor ksi??ki "Gra o szko??. W poszukiwaniu zasad zarz?dzania w nowych czasach". Wspó?autor raportu „Jak b?dzie zmienia? si? edukacja. Wyzwania dla polskiej szko?y i ucznia”.

 

Dorota Kulesza - Polonistka, edukatorka, arteterapeutka, pedagog twórczo?ci, superwizor treningu twórczo?ci Polskiego Stowarzyszenia Kreatywno?ci. Od 2001 r. dyrektorka Niepublicznego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Boche?skim (gmina Niepo?omice), trenerka w projektach "Nadzór pedagogiczny" i "Przywództwo edukacyjne". Cz?onek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej O?wiaty. By?a ekspertk? w projektach: „Opracowanie i wdro?enie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” (MEN), „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodost?pnym kompleksowym wspomaganiu szkó? (ORE). Jej zainteresowania naukowe skupiaj? si? wokó? psychologii pozytywnej i jej zastosowania w edukacji, wyzwalania aktywno?ci twórczej uczniów (cho? nie tylko), budowania klimatu dla rozwoju kreatywno?ci, wp?ywu biografii na kszta?towanie postawy twórczej, twórczo?ci codziennej, metody projektu i arteterapii. Prowadzi treningi twórczo?ci dla uczniów i doros?ych.

 

Agata Kula - nauczycielka literatury polskiej i teorii wiedzy w liceum z matur? mi?dzynarodow?, mentorka w szkole demokratycznej, autorka tekstów i wywiadów publikowanych m.in. w "Tygodniku Powszechnym".

 

Jennifer Lawless - zdoby?a dyplom licencjata nauk spo?ecznych oraz dyplom magistra historii. Prac? w szkolnictwie zacz??a jako nauczycielka nauk spo?ecznych w Jesup W. Scott High School w Toledo, w stanie Ohio. Nast?pnie obj??a stanowisko dyrektora nauk spo?ecznych i j?zyków obcych w publicznych szko?ach Toledo. W tej chwili Jennifer Lawless jest dyrektork? inicjatyw strategicznych i wdra?a reformy maj?ce na celu podniesienie wyników uczniów w ca?ym podleg?ym jej regionie, przede wszystkim koncentruj?c si? na najs?abszych szko?ach.

 

Alexandra Loan - otrzyma?a dyplom magistra polityki publicznej w Hertie School of Governance w Berlinie w 2014 r. Obecnie pracuje nad doktoratem po?wi?conego tematyce ?adu organizacyjnego. Ma do?wiadczenie jako trenerka i mened?erka projektów prowadzonych z wieloma rumu?skimi i mi?dzynarodowymi fundacjami oraz organizacjami pozarz?dowymi, zajmuj?cych si? szeroko poj?t? edukacj? nieformaln?. Mi?dzy innymi wspó?pracowa?a z Fundacj? Noi Orizonturi/New Horizons, Fundacj? na rzecz przywództwa CODECS, Stowarzyszeniem Expedi?ie în Cultur? /Expedition Inside Culture, Fundacj? Hertie i niemieckim oddzia?em Fundacji Ashoka. Ze wzgl?du na aktywne dzia?anie na rzecz spo?ecze?stwa obywatelskiego jest zainteresowana rozwojem i wp?ywem organizacji trzeciego sektora, oraz wspó?prac? mi?dzysektorow? w rozwi?zywaniu problemów spo?ecznych.


Karolina Malinowska - psycholog, badacz, trener umiej?tno?ci psychospo?ecznych, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka Szko?y Wy?szej Psychologii Spo?ecznej w Warszawie (psychologia spo?eczna i spo?eczna psychologia kliniczna) i studiów doktoranckich o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk spo?ecznych w Instytucie Studiów Spo?ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji dotycz?cych systemu edukacji, w tym szczególno?ci na temat nauczycieli oraz publikacji z zakresu psychospo?ecznych uwarunkowa? aktywno?ci zawodowej i spo?ecznej osób z ograniczon? sprawno?ci?. Obecnie kieruje badaniem uwarunkowa? efektywno?ci komunikacji nauczycieli i rodziców uczniów.

 

Micha? Mi?siewicz – dyrektor programowy w Fundacji Dobrej Edukacji, gdzie zajmuje si? projektowaniem innowacyjnej instytucji kszta?c?cej przysz?ych nauczycieli. Absolwent Uniwersytetu Harvarda (czteroletnie studia licencjackie) oraz College of Europe w Natolinie (studia magisterskie). Na przestrzeni swojej kariery zawodowej na ró?ne sposoby zwi?zany edukacj? i nauk?: jako asystent w College of Europe, analityk ds. edukacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wspó?pracownik Zespo?u Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, wreszcie twórca i szef Wydzia?u Analiz Systemowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy?szego. Jego pasj? jest zmienianie rzeczywisto?ci i projektowanie dzia?a?, dzi?ki którym Polska stanie si? (jeszcze) m?drzejszym krajem.

 

Aleksandra Mikulska - dyrektor Szko?y Podstawowej Nr 8 im. J. Pi?sudskiego z klasami integracyjnymi, a tak?e absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów O?wiaty oraz Akademii Przywództwa Liderów O?wiaty. W swojej szkole od lat stosuje nowoczesne metody nauczania i zarz?dzania czego efektem s? sukcesy uczniów- oprócz wyników nauczania ( wbrew powszechnej opinii o mo?liwo?ciach uczniów z niepe?nosprawno?ciami)- zawsze w wysokich staninach (7,8,9). Dzi?ki wprowadzeniu partycypacyjnego modelu zarz?dzania opartego na, wspólnie ze wszystkimi podmiotami spo?eczno?ci szkolnej wypracowanymi, warto?ciami, wizji i misji wdro?y?a wiele zmian (m.in. ocenianie kszta?tuj?ce, obserwacje kole?e?skie, coaching nauczycielski i rówie?niczy, nowatorski w skali kraju projekt nauczania dzieci z Zespo?em Downa w szkole ogólnodost?pnej). Dzieli si? dobrymi praktykami – zw?aszcza z zakresu wdra?ania zmian podczas ogólnopolskich spotka? o?wiatowych (np. kongresów OSKKO). Jest dyrektorem-konsultantem i mentorem w kursach internetowych Studiów Podyplomowych Liderów O?wiaty. Ponadto uczestniczy?a w edukacyjnych projektach unijnych (np. projekcie systemowym realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. Podniesienie efektywno?ci kszta?cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- w charakterze eksperta oraz dyrektora szko?y pilota?owej oraz Przywództwo Edukacyjne – realizowanym przez O?rodek Rozwoju Edukacji i Uniwersytet Jagiello?ski- w charakterze eksperta- twórcy nowatorskiego programu kszta?cenia kadry kierowniczej o?wiaty).

 

Katarzyna Mitschke - pedago?ka o specjalno?ci spo?eczno-opieku?czej, polonistka oraz nauczycielka kszta?cenia zintegrowanego. Wspó?za?o?ycielka szko?y demokratycznej w Krakowie. Pasjonatka literatury dla dzieci, redaktorka serwisu www.dziecisawazne.pl

 

Peter Moss - jest profesorem emerytowanym pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Oddziale Badawczym im. Thomasa Corama, w Instytucie Pedagogiki, University College London. Jego zainteresowania obejmuj?: edukacj? i opiek? wczesnoszkoln?, kszta?cenie kadr placówek dla dzieci; zwi?zek mi?dzy opiek?, p?ci? i zatrudnieniem, pedagogik? spo?eczn? oraz problem demokracji w placówkach edukacyjnych. Przez ostatnie pi?? lat prowadzi? badania mi?dzynarodowe, przede wszystkim w Europie. Obecnie jest koordynatorem Mi?dzynarodowej Sieci Polityki Urlopowej i Bada?, wydaje te? rocznik zwi?zany z pracami sieci nad polityk? urlopow?. Ostatnio wydane ksi??ki to mi?dzy innymiTransformative Change and Real Utopias in Early Childhood Education; Radical Education and the Common School: A Democratic Alternative (wspó?autor: Michael Fielding – ta ksi??ka wygra?a w 2012 roku pierwsz? nagrod? przyznawan? corocznie przez Towarzystwo Bada? Edukacyjnych); Social Pedagogy and Working with Children and Young People (red. Claire Cameron) oraz Early Childhood and Compulsory Education: Reconceptualising the Relationship.

 

Ewa Nawrocka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 w ?widniku. Uko?czy?a studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie, studia podyplomowe "Pedagogika Marii Montessori" (UMCS, 2008 r.) i studia podyplomowe "Kszta?cenie zdalne w edukacji" (UMCS, 2010 r.) oraz liczne szkolenia podnosz?ce efektywno?? nauczania w klasie i w szkole. Systematycznie uczestniczy w ogólnopolskich projektach i programach podnosz?cych jako?? pracy szko?y. S? to mi.in.: "Szko?a z klas?", "Dzieci z klas?", "Nauczyciel z klas?", "Rozwijanie Nauczania i Uczenia si?", "Panel RUN ", "Laboratorium Praktyki Edukacyjnej" (w bie??cym roku szkolnym). Od 2008 r. wspó?pracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej - pe?ni funkcj? mentora kursów internetowych (m.in. Ocenianie Kszta?tuj?ce, Jak motywowa? uczniów do nauki, Kursy dla moderatorów /koordynatorów/ Aktywnej Edukacji, Lider Oceniania Kszta?tuj?cego i inne); pe?ni?a funkcj? kierownika kursu internetowego oraz superwizora mentorów kursów internetowych. Od 2009 r. pe?ni funkcj? eksperta w ramach III Priorytetu PO KL (wspó?praca z MEN, obecnie z ORE). Od 2013 r. trener Aktywnej Edukacji (w ramach wspó?pracy z CEO), od 2014 r. trener SUS (w ramach wspó?pracy z CEO). Prowadzi szkolenia dla moderatorów AE, dla nauczycieli, dyrektorów oraz rad pedagogicznych. Obecnie wspó?tworzy materia?y szkoleniowe do kursu internetowego "Ocenianie Kszta?tuj?ce 1" oraz materia?y do warsztatu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu oceny rozwojowej. Od kilku lat wdra?a ocenianie kszta?tuj?ce w klasach I-III, w tym informacj? zwrotn? dla ucznia (ocen? rozwojow?) wspieraj?c? ich proces uczenia si?.

 

Jan Palacz - od 23 dyrektor Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Posiada bogaty dorobek zawodowy jako nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor jednej z najwi?kszych szkó? zawodowych w Wielkopolsce. Wspó?twórca Zespo?u Szkó? Specjalnych w G?bicach, Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie i zespo?u nauczycieli doradców. Prowadzi? liczne szkolenia grantowe dla nauczycieli i dyrektorów szkó?, trener i ekspert w projekcie SORE, ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, trener CDN w Pile w zakresie szkole? dla nauczycieli. Wdro?y? liczne eksperymenty i innowacje pedagogiczne z zakresu szkolnictwa specjalnego i zawodowego. Od wielu lat jest aktywny na konferencjach naukowych i tematycznych, gdzie prezentowa? przyk?ady dobrych praktyk w zakresie szkolnictwa zawodowego i zarz?dzania szko??. Wspó?pracuje z licznymi uczelniami w kraju, zrealizowa? wiele projektów unijnych s?u??cych rozwojowi szkó? zawodowych, wdro?y? kwalifikacyjne kursy zawodowe i kszta?cenie modu?owe na szerok? skal?.

 

Maria Papis - absolwentka UAM w Poznaniu, Wydzia? Biologii i Nauk o Ziemi, specjalno?? nauczycielska 1981 r. Od 1 wrze?nia 1999 r. kieruje Gimnazjum w Pniewach. Wcze?niej, w latach 1988-1999 pe?ni?a funkcj? wicedyrektora w Szkole Podstawowej w Pniewach. Pe?ni?c funkcj? dyrektora gimnazjum, poza licznymi kursami doskonal?cymi, uko?czy?a studia podyplomowe: Zarz?dzanie o?wiat? i dydaktyka przedsi?biorczo?ci(2000-2002), Resocjalizacja i profilaktyka spo?eczna(2009-2010), Lider O?wiaty(2012-2014). Jej sta? pracy to 33 lata. Praca z m?odzie?? jest od zawsze jej pasj?. Jako nauczyciel i dyrektor poszukuje mo?liwo?ci stworzenia uczniom jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju. Wspiera inicjatywy s?u??ce realizacji tego celu. Bardzo cenna jest dla niej atmosfera wspó?pracy.

 

Aleksandra Pezda - dziennikarka, publicystka, specjalizuje si? w dziedzinie edukacji. Autorka ksi??ki „Koniec Epoki Kredy. Internet dla nauczycieli i rodziców” –przewodnika po internecie. Przez kilkana?cie lat publikowa?a w Gazecie Wyborczej, by?a wspó?autork? wyprawy reporterów do szkó?, która sta?a si? pocz?tkiem akcji Szko?a z Klas? 2.0. Pisa?a o tym, jak dzisiejsza szko?a odnajduje si? wobec wyzwa? cywilizacji cyfrowej. Wspó?autorka i prowadz?ca wielu konferencji i debat, równie? mi?dzynarodowych, dotycz?cych wspó?czesnej edukacji. Sprawdza?a i opisywa?a jak dzia?a szko?a w wielu krajach europejskich i w Azji. Ostatnio prowadzi w radiu TOK FM wtorkowe wieczory, a w nich audycje „Gra w klasy” i „Jestem z miasta”.

 

Marzanna Pogorzelska –przez wiele lat nauczycielka j?zyka angielskiego i opiekunka Szkol-nej Grupy Amnesty International w liceum w K?dzierzynie-Ko?lu. Obecnie adiunkt na Uniwersytecie Opolskim w Instytucie Nauk Pedagogicznych. Polska laureatka Nagrody im. I. Sendlerowej „Za naprawianie ?wiata” w 2010 r. oraz Europejskiej Nagrody Tolerancji i nagrody „Hiacynt” (2008). Autorka licznych projektów dotycz?cych wielokulturowo?ci i tolerancji. Jej zainteresowania naukowe dotycz? pedagogiki mi?dzykulturowej, krytycznej, edukacji praw cz?owieka i gender.

 

Sharon Pruski - w 1977 r. otrzyma?a w London University podwójny dyplom magistra – z ?ywienia i zarz?dzania. Nast?pnie uko?czy?a studia magisterskie i studia podyplomowe z pedagogiki, oraz kurs zarz?dzania i przywództwa w samorz?dzie, a tak?e kurs z przywództwa w szkolnictwie. Pracowa?a jako nauczycielka w wielu szko?ach ?rednich w Po?udniowej Walii. Przez krótki czas wyk?ada?a na uniwersytecie. Przez 5 lat uczy?a w szko?ach policealnych. W 1994 r., wróci?a do nauczania w szko?ach ?rednich, a od 1996 r. uczy w szkole w gminie Neath Port Talbot. Tutaj do jej obowi?zków nale?a?o stworzenie nowego departamentu przedmiotów zawodowych. W 2002 r. zosta?a oddelegowana do samorz?du NPT, gdzie zajmowa?a si? wdra?aniem kszta?cenia zawodowego do programu szkó? ?rednich, jak równie? w??czaniem przedsi?biorczo?ci i kompetencji kluczowych do programu na wszystkich poziomach nauczania. W 2004 r. zosta?a sta?? cz?onkini? zespo?u naprawy szkó? w NPT. W dalszym ci?gu zajmowa?a si? te? kszta?ceniem zawodowym, planowaniem kariery uczniów w wieku 14-19 lat, jak równie? nauczaniem kompetencji kluczowych i przedsi?biorczo?ci. W 2007 r. zacz??a prowadzi? program naprawczy 5 szkó?, co obejmowa?o formu?owanie nowe zada? i wspieranie rozwoju tych placówek. By?a te? odpowiedzialna za monitorowanie, ewaluacj? i sprawdzanie jako?ci ?cie?ek kariery uczniów w wieku 14 – 19 lat w NPT. Odnosi?a sukcesy w zdobywaniu funduszy unijnych na programy wspierania uczniów zagro?onych wypadni?ciem z systemu szkolnictwa w latach 2005 – 2008 i w latach 2009 – 2013. Ma do?wiadczenie we wspó?pracy mi?dzynarodowej (partnerstwa europejskie I globalne). Zorganizowa?a 2 udane wymiany mi?dzynarodowe w imieniu Dyrektorów Edukacji Walijskiej oraz wizyt? polskich wizytatorów ds. ewaluacji w pa?dzierniku 2013 r. Zdobywa?a granty dla szkó? wspó?pracuj?cych z partnerami w ramach Unii Europejskiej i poza ni?. W tej chwili jest oddelegowana do prowadzenia programu finansowanego przez Uni? Europejsk? (bud?et: 1,3 mln euro), wraz z samorz?dami z ?otwy i Hiszpanii . Program ten dotyczy podnoszenia wiedzy o edukacji rozwojowej i obywatelstwie globalnym i trwa od kwietnia 2013 r. do marca 2016 r. W 2014 r. rz?d walijski wdro?y? krajowy model rozwoju szkó?. Otrzyma?a wtedy stanowisko doradcy do spraw wyzwa?. Po powrocie do g?ównego zespo?u, z którego delegowano j? do 2016 r., zajmuje si? edukacj? przedszkoln? (dzieci w wieku 3-7 lat) oraz wspieraniem szkó? dla uczniów w wieku 12- 14 lat.

 

Jacek Py?alski - profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz adiunkt w Instytucie Medycyny Pracy w ?odzi. Autor licznych publikacji. Zainteresowania badawcze zwi?zane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy w?ród m?odzie?y. Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotycz?cej agresji elektronicznej pt." Agresja elektroniczna w?ród dzieci i m?odzie?y"(GWP, Sopot 2011). Autor, wspó?wykonawca, wykonawca, kierownik 60 projektów badawczych, zarówno krajowych i mi?dzynarodowych. Reprezentant Polski z nominacji MNiSW w dwóch akcjach Europejskiej Fundacji nauki COST [European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research] Action IS0801: Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings. oraz COST IS1210 dotycz?cej wizerunku i satysfakcji z wygl?du. Wi?cej: www.jacekpyzalski.pl.

 

Ana Maria Rampelt od 12 lat wyk?ada kulturoznawstwo, a od 10 lat jest trenerk? edukacji nieformalnej i mened?erk? projektów. Podejmowa?a si? rozmaitych zada? w tym obszarze, pracowa?a jako ekspertka ds. ewaluacji, autorka zada? egzaminacyjnych, t?umaczka, trenerka nauczycieli. Za?o?y?a te? organizacj? pozarz?dow? zajmuj?c? si? edukacj? mi?dzykulturow? i programami aktywizacji obywatelskiej dla m?odzie?y, edukatorów i osób pracuj?cych z m?odzie??. Jej zainteresowania zawodowe obracaj? si? wokó? promowania podej?cia uczestnicz?cego w edukacji.

 

Marta Raw?uszko - socjolo?ka, trenerka antydyskryminacyjna, wyk?adowczyni gender studies, cz?onkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA). Wspó?koordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej – porozumienia 52 organizacji pozarz?dowych, które poprzez dzia?ania systemowe, ale tak?e codzienn? wspó?prac? ze szko?ami promuj? edukacj? antydyskryminacyjn? w Polsce. Cz?onkini zespo?u badawczego TEA, który dokona? analizy danych SEO dotycz?cych realizacji wymogu „prowadzenia dzia?a? antydyskryminacyjnych” w roku szkolnym 2013/2014.

 

Mika Risku - jest dyrektorem Instytutu Przywództwa Edukacyjnego, który dzia?a na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Jyväskylä w Finlandii. Instytut kszta?ci na wielu poziomach i umo?liwia kontynuacj? edukacji w kraju i zagranic?. Ma te? istotne osi?gni?cia badawcze. Poniewa? instytut dzia?a na Wydziale Pedogogiki, ma bliskie zwi?zki z wieloma dziedzinami naukowymi i rozmaitymi pr?dami edukacyjnymi. Jako dyrektor instytutu, Mika Risku zajmuje si? i dydaktyk?, i badaniami. Przede wszystkim interesuje go strategiczne przywództwo jako narz?dzie rozwijania edukacji z my?l? o sprostaniu wyzwaniom przysz?o?ci. Obecnie koncentruje si? na polityce edukacyjnej, rozproszonym przywództwie i pedagogice przywództwa. Przed podj?ciem pracy na uczelni Mika Risku przez wiele lat by? nauczycielem i dyrektorem w szkole ?redniej.

 

Jerzy Rz?dzki – pedagog, coach, trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej, specjalista profilaktyki zachowa? problemowych. Posiada do?wiadczenie w pracy z ofiarami przemocy i z dzie?mi po urazach, Do?wiadczony trener Nonviolent Comunication (Porozumienie bez Przemocy), uczy? si? m. innymi u Marshalla Rosenberga. Od ponad 20 lat pracuje te? z osobami doros?ymi prowadz?c warsztaty i szkolenia z zakresu umiej?tno?ci wychowawczych, komunikacji i innych obszarów zwi?zanych z prac? z dzie?mi i m?odzie??. Prowadzi w Zielonej Górze gabinet konsultacje dla rodziców i nauczycieli. Wspó?pracuje z Pa?stwow? Agencj? Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych. Realizuje tak?e szkolenia dla biznesu, jest m. innymi konsultantem Zwi?zku Browarów Polskich oraz trenerem szkole? dla Kompanii Piwowarskiej W ostatnich latach trener czo?owych projektów MEN System Ewaluacji O?wiaty oraz Szko?a Wspó?pracy. Ekspert w projektach Wspomagania Szkó? (SORE).

 

Katarzyna Salamon-Bobi?ska - socjolo?ka, socjoterapeutka i edukatorka. Posiada do?wiadczenie w pracy w zakresie profilaktyki i terapii. Prowadzi zaj?cia w Niepublicznym O?rodku Doskonalenia Nauczycieli "Sophia" - w swojej pracy koncentruje si? na takich zagadnieniach jak: dyscyplina w klasie - zarz?dzanie klas?, motywacja uczniów do nauki, przeciwdzia?anie agresji i przemocy rówie?niczej oraz wspó?praca w szkole. Stale wspó?pracuje z "Er? Ewaluacji" prowadz?c szkolenia z zakresu ewaluacji w projekcie: „Program wzmocnienia systemu efektywno?ci nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III" a tak?e Pa?stwow? Agencj? Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.

 

Adam Steinmetz od 8 lat uczy klasy szóste (uczniowie w wieku 11-12 lat) w du?ej szkole publicznej, w pó?nocno-wschodnim Ohio, do której ucz?szczaj? uczniowie ze zró?nicowanych ?rodowisk. W 2007 r. uko?czy? pedagogik? w Bowling Green State University (specjalizacja: lingwistyka i nauki spo?eczne). Uczestniczy? w pracach wielu zespo?ów, bra? udzia? w mi?dzynarodowych konferencjach po?wi?conych uczeniu si? w Polsce, Rumunii i w USA. Zajmowa? si? tematem wyparcia Holokaustu w ramach zaj?? szkolnych. Opublikowa? artyku? pt. “?mier? wyk?adu” w czasopi?mie „Ohio Social Studes Review”. W tym roku zamierza zdoby? dyplom na kierunku “Program i proces nauczania” w Bowling Green State University. Ponadto Adam Steinmetz od pocz?tku pracy w szkole jest g?ównym trenerem futbolu I zapasów.

 

Danuta Sterna – z wykszta?cenia matematyczka, zajmowa?a si? geometri? algebraiczn?. Prac? rozpocz??a w wieku 22 lat w Politechnice Warszawskiej, jako wyk?adowca matematyki. Od 1990 r. pracowa?a w ró?nych liceach w Warszawie, ucz?c matematyki. Przez cztery lata by?a dyrektorem liceum. Ma do?wiadczenie nauczycielskie w pracy na wy?szej uczelni, w liceum i gimnazjum. Od 2000 r. wspó?pracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Kieruje zespo?em prowadz?cym warsztaty dla nauczycieli z ca?ej Polski. Szczególnie wa?ne jest dla niej poszukiwanie efektywnych metod nauczania, specjalizuje si? w ocenianiu kszta?tuj?cym. Prowadzi serwis informacyjny o ocenianiu kszta?tuj?cym. Tworzy programy dla szkó? i nauczycieli, jest autork? ksi??ki „Ocenianie kszta?tuj?ce w praktyce” i „Ucz? (si?) w szkole”. Prowadzi program - Rozwijanie uczenia si? i nauczania (RUN). Propaguje w Polsce równie? metod? projektu i portfolio.

 

Jacek Strzemieczny – wspó?za?o?yciel i prezes zarz?du Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). Doktor nauk pedagogicznych, trener i superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Lider programu Szko?a Ucz?ca si? (SUS), prowadzonego od 2000 r. przez CEO i Polsko-Ameryka?sk? Fundacj? Wolno?ci. W latach 1980–89 kierowa? przedszkolem i O?rodkiem Rozwoju Umiej?tno?ci Wychowawczych przy PTP. W latach 1989–2004 by? dyrektorem Departamentu Kszta?cenia i Doskonalenia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej i dyrektorem polsko-ameryka?skiego programu Edukacja Obywatelska w Spo?ecze?stwie Demokratycznym. Od 1996 r. cz?onek mi?dzynarodowego stowarzyszenia Ashoka International. W 2002 r. na ?wiatowym Forum Ekonomicznym nagrodzony przez Schwab Foundation for Social Entrepreneurship tytu?em „Wybitny Innowator Spo?eczny". W 2006 r. zosta? pierwszym laureatem Penn Kemble Award za wybitny wk?ad w edukacj? dla demokracji.

 

Magdalena Swat-Pawlicka – specjalista ds. szkole?, cz?onkini Projektu „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny, jako?ci pracy”, trenerka szkol?ca wizytatorów ds. ewaluacji, nauczycieli i dyrektorów


Marek Szurawski - t?umacz, ?eglarz - marynista, dziennikarz i szkoleniowiec, propagator metod twórczego wykorzystania ludzkiego potencja?u. Po studiach na Politechnice Warszawskiej za?o?y? Akademi? ECCE HOMO XXI, niepubliczn? placówk? o?wiatow?, propaguj?c? nowoczesne techniki twórczego uczenia si?, my?lenia i autorozwoju. Autor licznych t?umacze?, opracowa?, programów radiowych i telewizyjnych, i trzech bestsellerowych ksi??ek „Pami??. Trening interaktywny”, „Pami?? i intelekt. Trening mistrzowski” i „Pami?? na ca?e ?ycie. Trening arcymistrzowski”. Twórca programów szkoleniowych „Pami?? dla sukcesu” dla firm, instytucji i szkó? wy?szych, programu Szkolnych Klubów MemoryLab i Wakacyjnych Obozów „New Mind Master”.

 

Jacek ?cibor - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego od zawsze ucz?cy informatyki w szko?ach podstawowych prywatnych i publicznych oraz gimnazjach (obecnie w Zespole Szkó? w Chrz?stawie Wielkiej k. Wroc?awia), wieloletni pracownik Zak?adu Dydaktyki Wydzia?u Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bia?ymstoku, za?o?yciel i administrator grupy „Superbelfrzy RP”, redaktor naczelny kwartalnika "IT w edukacji", autor, prelegent i trener edukacyjnych konferencji technologicznych, popularyzator wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu.

 

Ma?gorzata Taraszkiewicz – psycholog edukacyjny, doradca rozwojowy szkó?, neurometodyk, ekspert ds. analityki edukacyjnej (diagnozy strategii uczenia si? dzieci i doros?ych), wyk?adowca neuropedagogiki, educoach i superwizor edukacyjny. Autorka i wspó?autorka ponad 30 poradników edukacyjnych z zakresu nowoczesnej metodyki nauczania, bezpiecze?stwa w szkole, wspierania rozwoju talentów i kreatywno?ci. Liderka i wspó?za?o?ycielka Grupy Edukacyjnej 21 – zespo?u ekspertów promuj?cych prac? szko?y na miar? XXI wieku i potrzeb wspó?czesnych dzieci. W przesz?o?ci: nauczyciel akademicki na Wydziale Psychologii UW, szef Pracowni Informacji Pedagogicznej, Medioteki i redaktor naczelny Wydawnictw CODN, koordynator kilku mi?dzynarodowych programów, koordynator Polskiej Kampanii na rzecz Uczenia si?. Autorka merytorycznego programu w projektach „Umiem si? uczy?”, „Wiem, umiem, znam – rad? sobie dam”. Wykreowa?a i by?a redaktorem naczelnym kilku e-czasopism dla rodziców i nauczycieli (m.in. TRENDY Uczenie si? w XXI wieku, Awangarda w Edukacji, Wielka Zabawa). Pomys?odawczyni i autorka projektu INDYWIDUALNI.PL, który zostanie uruchomiony ju? wkrótce. Nale?y do rady naukowej Mi?dzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki oraz komitetu organizacyjnego. Szef dzia?u psychologicznego w czasopi?mie „Neurodydaktyka. Praktyka. Badania. Dialog”. Autorka „Atlasu Neuropedagogiki dla nauczycieli” (w przygotowaniu).

 

Magdalena T?dziagolska - socjolog, badaczka spo?eczna i trenerka. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Spo?ecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Spo?ecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zrealizowa?a kilkadziesi?t projektów badawczych dla organizacji pozarz?dowych i instytucji publicznych (m.in. Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej, Instytut Bada? Edukacyjnych, Centrum Komunikacji Spo?ecznej m. st. Warszawy, Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce). Kierownik Dzia?u Bada? i Ewaluacji w firmie Era Ewaluacji sp. z o.o. Wspiera szko?y w ich rozwoju, szkol?c dyrektorów i nauczycieli w zakresie prowadzenia ewaluacji, oraz jest cz?onkini? zespo?u tworz?cego narz?dzia ewaluacji zewn?trznej w szko?ach i innych placówkach w ramach Programu Wzmocnienia Systemu Efektywno?ci Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jako?ci Pracy Szko?y Etap III.

 

Jaros?aw Traczy?ski - nauczyciel historii z dwudziestoletnim sta?em, tutor - praktyk - od lat z powodzeniem pracuje z uczniami jako tutor wychowawca i tutor naukowy. Konsultant tutorów, min. przez 5 lat by? konsultantem w tutorskim Gimnazjum nr 16 we Wroc?awiu, szkoleniowiec. Wspó?za?o?yciel i od 2006 r. prezes Kolegium Tutorów. Od 2008 r. koordynator programu "Tutor we wroc?awskiej szkole", wdra?anego w ponad trzydziestu wroc?awskich publicznych szko?ach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wspó?autor innowacji pedagogicznych z zakresu tutoringu. W latach 1997 - 2008 dyrektor Liceum Akademickiego Dolno?l?skiej Szko?y Wy?szej we Wroc?awiu.Od 2009 do 2013 r. prezes Towarzystwa Edukacji Otwartej we Wroc?awiu.

 

Hammerschmidt Ulrich - dyrektor szko?y Waldblick – Mittelschule we Freitalu, nauczyciel fizyki i matematyki. Po studiach pracowa?, jako nauczyciel, nast?pnie w Akademii Nauk Pedagogicznych w Berlinie. Jako dyrektor szko?y w Dre?nie wspó?pracowa? w projekcie Sakso?skiego Ministerstwa Kultury PROFIL-Q (rozwój, jako?ci szko?y i systemu edukacyjnego), potem zajmowa? si? doradztwem organizacji w projekcie „Prozessmoderation” Sakso?skiej Akademii Doskonalenia Nauczycieli (SALF), ostatecznie zosta? liderem tego projektu, organizatorem wspó?pracy SALFu z Dolno?l?skim O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wroc?awiu (wsparcie i doskonalenie przywódców systemu edukacyjnego). Jest autorem cz??ci programu doskonalenia dyrektorów w Saksonii. Od dziesi?ciu lat jest docentem doskonalenia nauczycieli, szczególnie interesuje si? tematyk? doskonalenia przywódców. Wspó?pracuje z szko?ami w Polsce i w Czechach w programie COMENIUS (Unia Europejska), jest uczestnikiem Learning Teachers Network, wspieranego przez Komisj? Europejsk?.


Bart?omiej Walczak – socjolog, antropolog kultury. Autor i wspó?autor ponad 50 publikacji naukowych, które ukaza?y si? w krajowych i zagranicznych pismach, m.in. „Anthropology Matters”, „Kulturze i Spo?ecze?stwie”, „Kontekstach”. Kierownik oraz uczestnik licznych polskich i mi?dzynarodowych projektów badawczych i ewaluacyjnych. Autor ekspertyz i analiz, m.in. dla Rzecznika Praw Dziecka, Fundacji im. Stefana Batorego, Rzecznika Praw Obywatelskich, OECD, MultiKulturni Center Praha i Narodowego Centrum Kultury. Od 2009 r. cz?onek zespo?u wprowadzaj?cego reform? nadzoru pedagogicznego. W 2009 r. ukaza?a si? jego ksi??ka „Antropolog jako Inny. Od pierwszych bada? terenowych do wyzwa? ponowoczesnej antropologii” (wyd. Scholar).

 

Katarzyna Znaniecka-Vogt - dyrektor ds. rozwoju w Fundacji Dobrej Edukacji.Przez 8 lat dyrektorka programu „Szko?a ucz?ca si?” w Centrum Edukacji Obywatelskiej i kierowniczka Studiów Podyplomowych dla dyrektorów szkó? prowadzonych przez CEO i Collegium Civitas. Razem z zespo?em Szko?y Ucz?cej si? wprowadza?a zmiany jako?ciowe w polskiej edukacji. Realizuje projekty edukacyjne we wspó?pracy ze wspólnotami lokalnymi. Od 2008 roku, jako trenerka, tutorka, coach w programie Liderzy Polsko Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci. Wspó?za?o?ycielka spo?ecznej szko?y podstawowej w Warszawie. Ekspertka Unii Europejskiej w obszarach Nauki Spo?eczno-Ekonomiczne i Humanistyczne oraz Nauka w Spo?ecze?stwie. Z wykszta?cenia anglistka, nauczycielka i t?umaczka, absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Dominik Zuziak - nauczyciel j?zyka polskiego w warszawskim gimnazjum i liceum (Zespó? Szkó? z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi nr 113). Oprócz prowadzenia lekcji zajmuje si? szeroko poj?t? animacj? kultury (dziennikarstwo, fotografia, film, muzyka, happeningi...). Pe?ni tak?e funkcj? szkolnego koordynatora edukacji kulturalnej. Jest tutorem i osob? kieruj?c? zespo?em nauczycielskim odpowiedzialnym za promocj? liceum. Prywatne zainteresowania to: turystyka górska, rowerowa, koszykówka, muzykowanie z przyjació?mi i fotografia.
 


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u