Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2015NPSEO.PL

RELACJE Z SESJI

Zobacz...


PREZENTACJE

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

Zobacz....EKSPERCI

Magdalena Biernat - dyrektorka zarządzająca fundacji Nowoczesna Polska. Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i L’Université libre de Bruxelles. Od 2011 roku współtworzy projekt edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej w fundacji Nowoczesna Polska. Wieloletnia koordynatorka biblioteki internetowej Wolne Lektury


Agnieszka Borek - socjolożka, badaczka społeczna i edukatorka. Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach badawczych dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Zaangażowana w edukację dorosłych. Bada zagadnienia związane z procesami edukacyjnymi realizowanymi w szkołach oraz uczeniem się szkoły jako instytucji. Koordynatorka po stronie Ery Ewaluacji projektu systemowego Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Superwizorka szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli, które są realizowane w ramach projektu nadzoru pedagogicznego. Członkini zespołu metodologicznego Systemu Ewaluacji Oświaty. Jako rodzić, który czuje się partnerem, stale współpracuje ze szkołą, w której uczą się jej dzieci.


Stanisław Bobula – psycholog, edukator i coach, pracował osiem lat jako psycholog w gimnazjum w Krakowie, od 2005 r. współpracuje z NODN „Sophia”, od września 2011 r. właściciel firmy szkoleniowej Era Edukacji. Od 2010 r. trener w zespole projektu NPSEO. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki i coachingu. Koncentruje się na takich zagadnieniach jak ADHD, dyscyplina w klasie i szkole, motywacja uczniów do nauki, ewaluacja, współpraca szkoły z rodzicami, udział uczniów w życiu szkolnym, komunikacja interpersonalna, higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela, nowoczesne metody nauczania oraz zastosowanie nowych technologii w procesie dydaktycznym.


Marta Chrabąszcz – doktor nauk humanistycznych; były dyrektor szkoły, współpracuje z Fundacją „Wychowanie do szczęścia”; nauczyciel liceum; nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie; autorka programu z języka polskiego Spotkanie, za który otrzymała II miejsce w ogólnopolskim konkursie Ośrodka Rozwoju Edukacji (2012), autorka programu z języka polskiego Radość uczenia się, za który otrzymała III miejsce w ogólnopolskim konkursie Ośrodka Rozwoju Edukacji (2012); autorka prac nagrodzonych i wyróżnionych w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez czasopismo „Języki Obce w Szkole”; autorka książki Błędne krainy romantyków. Kreacje przestrzeni we „wschodnich” powieściach poetyckich (2010); autorka publikacji z zakresu edukacji i zarządzania w oświacie (np. „Dyrektor Szkoły”); członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, członek zarządu Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza o. w Tarnowie; egzaminator OKE.


Matt Daniels - ukończył studia licencjackie na kierunku nauczanie przedmiotów ścisłych w szkołach średnich w Bowling Green State University. Na tej samej uczelni zdobył dyplom magistra na kierunku edukacja czytelnicza . Od 2003 r. pracuje jako nauczyciel przedmiotów ścisłych w Liceum Elyria High School. Wykładał tu różne przedmioty, w tym biologię, chemię i fizykę.

 

Krzysztof Durnaś - wychowawca, dyrektor szkoły, trener, coach. Na stałe współpracuje z Centrum Rozwoju i Edukacji w Łodzi, Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Warszawie oraz z Uniwersytetem Łódzkim jako wykładowca na studiach podyplomowych z zarządzania oświatą. Absolwent Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, studiów z Coachingu dla Kadr Oświaty. Mentor kursów edukacyjnych. Prowadzi zajęcia w ramach autorskich szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli w Polsce, na Ukrainie, Białorusi. Członek zarządu Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego.Autor publikacji z zakresu zarządzania szkołą i problematyki wychowawczej.

 

John Fischer - wicerektor do spraw akademickich w Bowling Green State University. Był nauczycielem, głównie klas od IV do IX oraz kształcił nauczycieli. Na Uniwersytecie Bowling Green pomagał założyć Międzynarodowy Instytut Edukacji Demokratycznej. W swoich badaniach szuka związków pomiędzy edukacją w miastach a reformą szkół demokratycznych. Przede wszystkim interesują go kwestie kultury, demokracji i demokratycznej praktyki nauczania. Obecnie, w Centrum Edukacyjnym BGSU GEAR-UP, jest dyrektorem projektu, który polega na długoterminowej, dwunastoletniej współpracy z dwiema miejskimi szkołami w Toledo w stanie Ohio, w ramach program federalnego GEAR-UP. John Fischer był również dyrektorem projektu Partnerstwa Polska – Ohio, którego celem było wsparcie i wzajemne uczenie się nauczycieli z Ohio i z Polski. Jego ostatnie publikacje koncentrują się na kwestiach związanych z reformą szkół, na nauczaniu o tolerancji oraz wykorzystaniu nowych technik na zajęciach z nauk społecznych. Publikuje w czasopiśmie The High School Journal, Theory and Research in Social Education, Social Education, and Pedagogies.

 

Katarzyna Gawlicz - pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Jest absolwentką filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego i gender Studies Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w Roskilde University (Dania). Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę wczesnej edukacji (w tym szczególnie kwestie demokracji w edukacji), badania nad dzieciństwem i gender. Prowadzi nieformalną grupę samokształceniową nauczycielek zainteresowanych analizowaniem i przeobrażaniem własnych działań pedagogicznych.

 

Kamila Hernik - socjolożka, starsza specjalistka ds. badań i analiz w Zespole Badań Nauczycieli Instytutu Badań Edukacyjnych, doktorantka Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W IBE zajmuje się problematyką funkcjonowania szkół w środowisku lokalnym oraz koordynuje międzynarodowe badania nauczania i uczenia się (TALIS – Teaching and Learning International Survey) w Polsce. Od 2004 r. prowadziła projekty badawczo-analityczne i wdrożeniowe zarówno w ramach sektora pozarządowego, jak i komercyjnego z zakresu ekonomii społecznej, dialogu społecznego, rynku pracy, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych.

 

Ilona Iłowiecka-Tańska – Antropolog kultury, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Jako badacz zajmuje się kwestią modernizacji społecznej i współczesnymi przeobrażeniami roli nauki i naukowców. W Centrum Nauki Kopernik pracuje w Dziale Ewaluacji i Analiz, gdzie odpowiada za planowanie i realizację badań. Autorka szeregu artykułów i publikacji na temat promocji nauki.

 

Marek Kaczmarzyk – biolog, neurodydaktyk i memetyk, autor podręczników i programów szkolnych, nauczyciel i wykładowca. Autor kilkudziesięciu artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia i wychowania. Od 2000 r. kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska). Koordynator projektów edukacyjnych, twórca programów i wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli. Od 2012 r. prowadzi Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe działające w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ, gdzie jest także koordynatorem Bloku Kształcenia Nauczycieli.

 

Tomasz Kasprzak - socjolog, ewaluator i trener. Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych (Zespół Współpracy Krajowej i Zagranicznej). Od ponad 12 lat członek zespołów badawczych i ewaluator projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, administrację publiczną, inicjatywy wspólnotowe. Od 2009 r. członek zespołu realizującego program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkół. Członek Europejskiej Sieci Przywództwa w Szkole.

 

Norbert Karaszewski - magister psychologii, pracuje z nauczycielami i rodzicami w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych opartych na budowaniu odpowiedzialności uczniów/dzieci za swoje zachowanie. Współautor i realizator Program nauki zachowania (PNZ), oraz propagator profesjonalnego (systemowego) podejścia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w szkole w oparciu o Funkcjonalną analizę zachowania jako elementu szkolnego systemu uczenia właściwych zachowań.

 

Hanna Kędzierska – doktor habilitowany, pedagog, Kierownik Pracowni Jakościowych Badań Szkoły i Profesji Nauczyciela Katedry Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzone przez nią badania koncentrują się wokół problematyki pracy i socjalizacji zawodowej nauczycieli, jakościowych metodologii w badaniach pedeutologicznych. Uczestniczyła jako ekspert w projektach edukacyjnych, których celem było propagowanie aktywnych metod uczenia się uczniów/nauczycieli oraz budowanie edukacyjnych wspólnot praktyki. Jest autorką i redaktorką prac naukowych z tego zakresu, m.in. Człowiek integralny. Holistyczna wizja człowieczeństwa ( z H. Romanowską –Łakomy; 2009) , Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych(2010), Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty-wzory-pola dyskursu (2012), Między powołaniem a strategią maksymalizacji zysków – przemiany dróg wyboru zawodu nauczyciela, (w:)Nauczyciele: Programowe (nie)przygotowanie (red.)B.D. Gołębniak; H. Kwiatkowska, DSW, Wrocław 2012, Napiszę Ci bajkę... Budowanie doświadczeń edukacyjnych studentów metodą projektów, Problemy Wczesnej Edukacji (w druku).

 

Joanna Kołodziejczyk – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, nauczyciel akademicki; prowadzi zajęcia dla studentów w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Instytucie Zarządzania w Państwowej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu, poświęcone komunikacji społecznej, zarządzaniu zasobami ludzkimi i zarządzaniu w organizacjach publicznych. Autorka publikacji dotyczących m.in. komunikacji i ewaluacji.

 

Witold Kołodziejczyk - redaktor naczelny miesięcznika "Edukacja i Dialog", członek redakcji Portalu o Nowoczesnej Edukacji Edunews.pl i rady merytorycznej Edustyle. Apple Education Mentor. Twórca Collegium Futurum - projektu szkoły przyszłości. Autor licznych publikacji promujących innowacje w zarządzaniu oświatą, trener kadry kierowniczej oświaty. Autor książki "Gra o szkołę. W poszukiwaniu zasad zarządzania w nowych czasach". Współautor raportu „Jak będzie zmieniać się edukacja. Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia”.

 

Dorota Kulesza - Polonistka, edukatorka, arteterapeutka, pedagog twórczości, superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Od 2001 r. dyrektorka Niepublicznego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim (gmina Niepołomice), trenerka w projektach "Nadzór pedagogiczny" i "Przywództwo edukacyjne". Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Była ekspertką w projektach: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” (MEN), „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół (ORE). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii pozytywnej i jej zastosowania w edukacji, wyzwalania aktywności twórczej uczniów (choć nie tylko), budowania klimatu dla rozwoju kreatywności, wpływu biografii na kształtowanie postawy twórczej, twórczości codziennej, metody projektu i arteterapii. Prowadzi treningi twórczości dla uczniów i dorosłych.

 

Agata Kula - nauczycielka literatury polskiej i teorii wiedzy w liceum z maturą międzynarodową, mentorka w szkole demokratycznej, autorka tekstów i wywiadów publikowanych m.in. w "Tygodniku Powszechnym".

 

Jennifer Lawless - zdobyła dyplom licencjata nauk społecznych oraz dyplom magistra historii. Pracę w szkolnictwie zaczęła jako nauczycielka nauk społecznych w Jesup W. Scott High School w Toledo, w stanie Ohio. Następnie objęła stanowisko dyrektora nauk społecznych i języków obcych w publicznych szkołach Toledo. W tej chwili Jennifer Lawless jest dyrektorką inicjatyw strategicznych i wdraża reformy mające na celu podniesienie wyników uczniów w całym podległym jej regionie, przede wszystkim koncentrując się na najsłabszych szkołach.

 

Alexandra Loan - otrzymała dyplom magistra polityki publicznej w Hertie School of Governance w Berlinie w 2014 r. Obecnie pracuje nad doktoratem poświęconego tematyce ładu organizacyjnego. Ma doświadczenie jako trenerka i menedżerka projektów prowadzonych z wieloma rumuńskimi i międzynarodowymi fundacjami oraz organizacjami pozarządowymi, zajmujących się szeroko pojętą edukacją nieformalną. Między innymi współpracowała z Fundacją Noi Orizonturi/New Horizons, Fundacją na rzecz przywództwa CODECS, Stowarzyszeniem Expediție în Cultură /Expedition Inside Culture, Fundacją Hertie i niemieckim oddziałem Fundacji Ashoka. Ze względu na aktywne działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego jest zainteresowana rozwojem i wpływem organizacji trzeciego sektora, oraz współpracą międzysektorową w rozwiązywaniu problemów społecznych.


Karolina Malinowska - psycholog, badacz, trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (psychologia społeczna i społeczna psychologia kliniczna) i studiów doktoranckich o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk społecznych w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji dotyczących systemu edukacji, w tym szczególności na temat nauczycieli oraz publikacji z zakresu psychospołecznych uwarunkowań aktywności zawodowej i społecznej osób z ograniczoną sprawnością. Obecnie kieruje badaniem uwarunkowań efektywności komunikacji nauczycieli i rodziców uczniów.

 

Michał Miąsiewicz – dyrektor programowy w Fundacji Dobrej Edukacji, gdzie zajmuje się projektowaniem innowacyjnej instytucji kształcącej przyszłych nauczycieli. Absolwent Uniwersytetu Harvarda (czteroletnie studia licencjackie) oraz College of Europe w Natolinie (studia magisterskie). Na przestrzeni swojej kariery zawodowej na różne sposoby związany edukacją i nauką: jako asystent w College of Europe, analityk ds. edukacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i współpracownik Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, wreszcie twórca i szef Wydziału Analiz Systemowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego pasją jest zmienianie rzeczywistości i projektowanie działań, dzięki którym Polska stanie się (jeszcze) mądrzejszym krajem.

 

Aleksandra Mikulska - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 im. J. Piłsudskiego z klasami integracyjnymi, a także absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty oraz Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. W swojej szkole od lat stosuje nowoczesne metody nauczania i zarządzania czego efektem są sukcesy uczniów- oprócz wyników nauczania ( wbrew powszechnej opinii o możliwościach uczniów z niepełnosprawnościami)- zawsze w wysokich staninach (7,8,9). Dzięki wprowadzeniu partycypacyjnego modelu zarządzania opartego na, wspólnie ze wszystkimi podmiotami społeczności szkolnej wypracowanymi, wartościami, wizji i misji wdrożyła wiele zmian (m.in. ocenianie kształtujące, obserwacje koleżeńskie, coaching nauczycielski i rówieśniczy, nowatorski w skali kraju projekt nauczania dzieci z Zespołem Downa w szkole ogólnodostępnej). Dzieli się dobrymi praktykami – zwłaszcza z zakresu wdrażania zmian podczas ogólnopolskich spotkań oświatowych (np. kongresów OSKKO). Jest dyrektorem-konsultantem i mentorem w kursach internetowych Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Ponadto uczestniczyła w edukacyjnych projektach unijnych (np. projekcie systemowym realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- w charakterze eksperta oraz dyrektora szkoły pilotażowej oraz Przywództwo Edukacyjne – realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Uniwersytet Jagielloński- w charakterze eksperta- twórcy nowatorskiego programu kształcenia kadry kierowniczej oświaty).

 

Katarzyna Mitschke - pedagożka o specjalności społeczno-opiekuńczej, polonistka oraz nauczycielka kształcenia zintegrowanego. Współzałożycielka szkoły demokratycznej w Krakowie. Pasjonatka literatury dla dzieci, redaktorka serwisu www.dziecisawazne.pl

 

Peter Moss - jest profesorem emerytowanym pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Oddziale Badawczym im. Thomasa Corama, w Instytucie Pedagogiki, University College London. Jego zainteresowania obejmują: edukację i opiekę wczesnoszkolną, kształcenie kadr placówek dla dzieci; związek między opieką, płcią i zatrudnieniem, pedagogikę społeczną oraz problem demokracji w placówkach edukacyjnych. Przez ostatnie pięć lat prowadził badania międzynarodowe, przede wszystkim w Europie. Obecnie jest koordynatorem Międzynarodowej Sieci Polityki Urlopowej i Badań, wydaje też rocznik związany z pracami sieci nad polityką urlopową. Ostatnio wydane książki to między innymiTransformative Change and Real Utopias in Early Childhood Education; Radical Education and the Common School: A Democratic Alternative (współautor: Michael Fielding – ta książka wygrała w 2012 roku pierwszą nagrodę przyznawaną corocznie przez Towarzystwo Badań Edukacyjnych); Social Pedagogy and Working with Children and Young People (red. Claire Cameron) oraz Early Childhood and Compulsory Education: Reconceptualising the Relationship.

 

Ewa Nawrocka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studia podyplomowe "Pedagogika Marii Montessori" (UMCS, 2008 r.) i studia podyplomowe "Kształcenie zdalne w edukacji" (UMCS, 2010 r.) oraz liczne szkolenia podnoszące efektywność nauczania w klasie i w szkole. Systematycznie uczestniczy w ogólnopolskich projektach i programach podnoszących jakość pracy szkoły. Są to mi.in.: "Szkoła z klasą", "Dzieci z klasą", "Nauczyciel z klasą", "Rozwijanie Nauczania i Uczenia się", "Panel RUN ", "Laboratorium Praktyki Edukacyjnej" (w bieżącym roku szkolnym). Od 2008 r. współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej - pełni funkcję mentora kursów internetowych (m.in. Ocenianie Kształtujące, Jak motywować uczniów do nauki, Kursy dla moderatorów /koordynatorów/ Aktywnej Edukacji, Lider Oceniania Kształtującego i inne); pełniła funkcję kierownika kursu internetowego oraz superwizora mentorów kursów internetowych. Od 2009 r. pełni funkcję eksperta w ramach III Priorytetu PO KL (współpraca z MEN, obecnie z ORE). Od 2013 r. trener Aktywnej Edukacji (w ramach współpracy z CEO), od 2014 r. trener SUS (w ramach współpracy z CEO). Prowadzi szkolenia dla moderatorów AE, dla nauczycieli, dyrektorów oraz rad pedagogicznych. Obecnie współtworzy materiały szkoleniowe do kursu internetowego "Ocenianie Kształtujące 1" oraz materiały do warsztatu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu oceny rozwojowej. Od kilku lat wdraża ocenianie kształtujące w klasach I-III, w tym informację zwrotną dla ucznia (ocenę rozwojową) wspierającą ich proces uczenia się.

 

Jan Palacz - od 23 dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Posiada bogaty dorobek zawodowy jako nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor jednej z największych szkół zawodowych w Wielkopolsce. Współtwórca Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach, Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie i zespołu nauczycieli doradców. Prowadził liczne szkolenia grantowe dla nauczycieli i dyrektorów szkół, trener i ekspert w projekcie SORE, ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, trener CDN w Pile w zakresie szkoleń dla nauczycieli. Wdrożył liczne eksperymenty i innowacje pedagogiczne z zakresu szkolnictwa specjalnego i zawodowego. Od wielu lat jest aktywny na konferencjach naukowych i tematycznych, gdzie prezentował przykłady dobrych praktyk w zakresie szkolnictwa zawodowego i zarządzania szkołą. Współpracuje z licznymi uczelniami w kraju, zrealizował wiele projektów unijnych służących rozwojowi szkół zawodowych, wdrożył kwalifikacyjne kursy zawodowe i kształcenie modułowe na szeroką skalą.

 

Maria Papis - absolwentka UAM w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, specjalność nauczycielska 1981 r. Od 1 września 1999 r. kieruje Gimnazjum w Pniewach. Wcześniej, w latach 1988-1999 pełniła funkcję wicedyrektora w Szkole Podstawowej w Pniewach. Pełniąc funkcję dyrektora gimnazjum, poza licznymi kursami doskonalącymi, ukończyła studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości(2000-2002), Resocjalizacja i profilaktyka społeczna(2009-2010), Lider Oświaty(2012-2014). Jej staż pracy to 33 lata. Praca z młodzieżą jest od zawsze jej pasją. Jako nauczyciel i dyrektor poszukuje możliwości stworzenia uczniom jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju. Wspiera inicjatywy służące realizacji tego celu. Bardzo cenna jest dla niej atmosfera współpracy.

 

Aleksandra Pezda - dziennikarka, publicystka, specjalizuje się w dziedzinie edukacji. Autorka książki „Koniec Epoki Kredy. Internet dla nauczycieli i rodziców” –przewodnika po internecie. Przez kilkanaście lat publikowała w Gazecie Wyborczej, była współautorką wyprawy reporterów do szkół, która stała się początkiem akcji Szkoła z Klasą 2.0. Pisała o tym, jak dzisiejsza szkoła odnajduje się wobec wyzwań cywilizacji cyfrowej. Współautorka i prowadząca wielu konferencji i debat, również międzynarodowych, dotyczących współczesnej edukacji. Sprawdzała i opisywała jak działa szkoła w wielu krajach europejskich i w Azji. Ostatnio prowadzi w radiu TOK FM wtorkowe wieczory, a w nich audycje „Gra w klasy” i „Jestem z miasta”.

 

Marzanna Pogorzelska –przez wiele lat nauczycielka języka angielskiego i opiekunka Szkol-nej Grupy Amnesty International w liceum w Kędzierzynie-Koźlu. Obecnie adiunkt na Uniwersytecie Opolskim w Instytucie Nauk Pedagogicznych. Polska laureatka Nagrody im. I. Sendlerowej „Za naprawianie świata” w 2010 r. oraz Europejskiej Nagrody Tolerancji i nagrody „Hiacynt” (2008). Autorka licznych projektów dotyczących wielokulturowości i tolerancji. Jej zainteresowania naukowe dotyczą pedagogiki międzykulturowej, krytycznej, edukacji praw człowieka i gender.

 

Sharon Pruski - w 1977 r. otrzymała w London University podwójny dyplom magistra – z żywienia i zarządzania. Następnie ukończyła studia magisterskie i studia podyplomowe z pedagogiki, oraz kurs zarządzania i przywództwa w samorządzie, a także kurs z przywództwa w szkolnictwie. Pracowała jako nauczycielka w wielu szkołach średnich w Południowej Walii. Przez krótki czas wykładała na uniwersytecie. Przez 5 lat uczyła w szkołach policealnych. W 1994 r., wróciła do nauczania w szkołach średnich, a od 1996 r. uczy w szkole w gminie Neath Port Talbot. Tutaj do jej obowiązków należało stworzenie nowego departamentu przedmiotów zawodowych. W 2002 r. została oddelegowana do samorządu NPT, gdzie zajmowała się wdrażaniem kształcenia zawodowego do programu szkół średnich, jak również włączaniem przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych do programu na wszystkich poziomach nauczania. W 2004 r. została stałą członkinią zespołu naprawy szkół w NPT. W dalszym ciągu zajmowała się też kształceniem zawodowym, planowaniem kariery uczniów w wieku 14-19 lat, jak również nauczaniem kompetencji kluczowych i przedsiębiorczości. W 2007 r. zaczęła prowadzić program naprawczy 5 szkół, co obejmowało formułowanie nowe zadań i wspieranie rozwoju tych placówek. Była też odpowiedzialna za monitorowanie, ewaluację i sprawdzanie jakości ścieżek kariery uczniów w wieku 14 – 19 lat w NPT. Odnosiła sukcesy w zdobywaniu funduszy unijnych na programy wspierania uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnictwa w latach 2005 – 2008 i w latach 2009 – 2013. Ma doświadczenie we współpracy międzynarodowej (partnerstwa europejskie I globalne). Zorganizowała 2 udane wymiany międzynarodowe w imieniu Dyrektorów Edukacji Walijskiej oraz wizytę polskich wizytatorów ds. ewaluacji w październiku 2013 r. Zdobywała granty dla szkół współpracujących z partnerami w ramach Unii Europejskiej i poza nią. W tej chwili jest oddelegowana do prowadzenia programu finansowanego przez Unię Europejską (budżet: 1,3 mln euro), wraz z samorządami z Łotwy i Hiszpanii . Program ten dotyczy podnoszenia wiedzy o edukacji rozwojowej i obywatelstwie globalnym i trwa od kwietnia 2013 r. do marca 2016 r. W 2014 r. rząd walijski wdrożył krajowy model rozwoju szkół. Otrzymała wtedy stanowisko doradcy do spraw wyzwań. Po powrocie do głównego zespołu, z którego delegowano ją do 2016 r., zajmuje się edukacją przedszkolną (dzieci w wieku 3-7 lat) oraz wspieraniem szkół dla uczniów w wieku 12- 14 lat.

 

Jacek Pyżalski - profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz adiunkt w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Autor licznych publikacji. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży. Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej pt." Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży"(GWP, Sopot 2011). Autor, współwykonawca, wykonawca, kierownik 60 projektów badawczych, zarówno krajowych i międzynarodowych. Reprezentant Polski z nominacji MNiSW w dwóch akcjach Europejskiej Fundacji nauki COST [European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research] Action IS0801: Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings. oraz COST IS1210 dotyczącej wizerunku i satysfakcji z wyglądu. Więcej: www.jacekpyzalski.pl.

 

Ana Maria Rampelt od 12 lat wykłada kulturoznawstwo, a od 10 lat jest trenerką edukacji nieformalnej i menedżerką projektów. Podejmowała się rozmaitych zadań w tym obszarze, pracowała jako ekspertka ds. ewaluacji, autorka zadań egzaminacyjnych, tłumaczka, trenerka nauczycieli. Założyła też organizację pozarządową zajmującą się edukacją międzykulturową i programami aktywizacji obywatelskiej dla młodzieży, edukatorów i osób pracujących z młodzieżą. Jej zainteresowania zawodowe obracają się wokół promowania podejścia uczestniczącego w edukacji.

 

Marta Rawłuszko - socjolożka, trenerka antydyskryminacyjna, wykładowczyni gender studies, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA). Współkoordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej – porozumienia 52 organizacji pozarządowych, które poprzez działania systemowe, ale także codzienną współpracę ze szkołami promują edukację antydyskryminacyjną w Polsce. Członkini zespołu badawczego TEA, który dokonał analizy danych SEO dotyczących realizacji wymogu „prowadzenia działań antydyskryminacyjnych” w roku szkolnym 2013/2014.

 

Mika Risku - jest dyrektorem Instytutu Przywództwa Edukacyjnego, który działa na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Jyväskylä w Finlandii. Instytut kształci na wielu poziomach i umożliwia kontynuację edukacji w kraju i zagranicą. Ma też istotne osiągnięcia badawcze. Ponieważ instytut działa na Wydziale Pedogogiki, ma bliskie związki z wieloma dziedzinami naukowymi i rozmaitymi prądami edukacyjnymi. Jako dyrektor instytutu, Mika Risku zajmuje się i dydaktyką, i badaniami. Przede wszystkim interesuje go strategiczne przywództwo jako narzędzie rozwijania edukacji z myślą o sprostaniu wyzwaniom przyszłości. Obecnie koncentruje się na polityce edukacyjnej, rozproszonym przywództwie i pedagogice przywództwa. Przed podjęciem pracy na uczelni Mika Risku przez wiele lat był nauczycielem i dyrektorem w szkole średniej.

 

Jerzy Rządzki – pedagog, coach, trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej, specjalista profilaktyki zachowań problemowych. Posiada doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy i z dziećmi po urazach, Doświadczony trener Nonviolent Comunication (Porozumienie bez Przemocy), uczył się m. innymi u Marshalla Rosenberga. Od ponad 20 lat pracuje też z osobami dorosłymi prowadząc warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności wychowawczych, komunikacji i innych obszarów związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi w Zielonej Górze gabinet konsultacje dla rodziców i nauczycieli. Współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizuje także szkolenia dla biznesu, jest m. innymi konsultantem Związku Browarów Polskich oraz trenerem szkoleń dla Kompanii Piwowarskiej W ostatnich latach trener czołowych projektów MEN System Ewaluacji Oświaty oraz Szkoła Współpracy. Ekspert w projektach Wspomagania Szkół (SORE).

 

Katarzyna Salamon-Bobińska - socjolożka, socjoterapeutka i edukatorka. Posiada doświadczenie w pracy w zakresie profilaktyki i terapii. Prowadzi zajęcia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "Sophia" - w swojej pracy koncentruje się na takich zagadnieniach jak: dyscyplina w klasie - zarządzanie klasą, motywacja uczniów do nauki, przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej oraz współpraca w szkole. Stale współpracuje z "Erą Ewaluacji" prowadząc szkolenia z zakresu ewaluacji w projekcie: „Program wzmocnienia systemu efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III" a także Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Adam Steinmetz od 8 lat uczy klasy szóste (uczniowie w wieku 11-12 lat) w dużej szkole publicznej, w północno-wschodnim Ohio, do której uczęszczają uczniowie ze zróżnicowanych środowisk. W 2007 r. ukończył pedagogikę w Bowling Green State University (specjalizacja: lingwistyka i nauki społeczne). Uczestniczył w pracach wielu zespołów, brał udział w międzynarodowych konferencjach poświęconych uczeniu się w Polsce, Rumunii i w USA. Zajmował się tematem wyparcia Holokaustu w ramach zajęć szkolnych. Opublikował artykuł pt. “Śmierć wykładu” w czasopiśmie „Ohio Social Studes Review”. W tym roku zamierza zdobyć dyplom na kierunku “Program i proces nauczania” w Bowling Green State University. Ponadto Adam Steinmetz od początku pracy w szkole jest głównym trenerem futbolu I zapasów.

 

Danuta Sterna – z wykształcenia matematyczka, zajmowała się geometrią algebraiczną. Pracę rozpoczęła w wieku 22 lat w Politechnice Warszawskiej, jako wykładowca matematyki. Od 1990 r. pracowała w różnych liceach w Warszawie, ucząc matematyki. Przez cztery lata była dyrektorem liceum. Ma doświadczenie nauczycielskie w pracy na wyższej uczelni, w liceum i gimnazjum. Od 2000 r. współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Kieruje zespołem prowadzącym warsztaty dla nauczycieli z całej Polski. Szczególnie ważne jest dla niej poszukiwanie efektywnych metod nauczania, specjalizuje się w ocenianiu kształtującym. Prowadzi serwis informacyjny o ocenianiu kształtującym. Tworzy programy dla szkół i nauczycieli, jest autorką książki „Ocenianie kształtujące w praktyce” i „Uczę (się) w szkole”. Prowadzi program - Rozwijanie uczenia się i nauczania (RUN). Propaguje w Polsce również metodę projektu i portfolio.

 

Jacek Strzemieczny – współzałożyciel i prezes zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). Doktor nauk pedagogicznych, trener i superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Lider programu Szkoła Ucząca się (SUS), prowadzonego od 2000 r. przez CEO i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W latach 1980–89 kierował przedszkolem i Ośrodkiem Rozwoju Umiejętności Wychowawczych przy PTP. W latach 1989–2004 był dyrektorem Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej i dyrektorem polsko-amerykańskiego programu Edukacja Obywatelska w Społeczeństwie Demokratycznym. Od 1996 r. członek międzynarodowego stowarzyszenia Ashoka International. W 2002 r. na Światowym Forum Ekonomicznym nagrodzony przez Schwab Foundation for Social Entrepreneurship tytułem „Wybitny Innowator Społeczny". W 2006 r. został pierwszym laureatem Penn Kemble Award za wybitny wkład w edukację dla demokracji.

 

Magdalena Swat-Pawlicka – specjalista ds. szkoleń, członkini Projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny, jakości pracy”, trenerka szkoląca wizytatorów ds. ewaluacji, nauczycieli i dyrektorów


Marek Szurawski - tłumacz, żeglarz - marynista, dziennikarz i szkoleniowiec, propagator metod twórczego wykorzystania ludzkiego potencjału. Po studiach na Politechnice Warszawskiej założył Akademię ECCE HOMO XXI, niepubliczną placówkę oświatową, propagującą nowoczesne techniki twórczego uczenia się, myślenia i autorozwoju. Autor licznych tłumaczeń, opracowań, programów radiowych i telewizyjnych, i trzech bestsellerowych książek „Pamięć. Trening interaktywny”, „Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski” i „Pamięć na całe życie. Trening arcymistrzowski”. Twórca programów szkoleniowych „Pamięć dla sukcesu” dla firm, instytucji i szkół wyższych, programu Szkolnych Klubów MemoryLab i Wakacyjnych Obozów „New Mind Master”.

 

Jacek Ścibor - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego od zawsze uczący informatyki w szkołach podstawowych prywatnych i publicznych oraz gimnazjach (obecnie w Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej k. Wrocławia), wieloletni pracownik Zakładu Dydaktyki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, założyciel i administrator grupy „Superbelfrzy RP”, redaktor naczelny kwartalnika "IT w edukacji", autor, prelegent i trener edukacyjnych konferencji technologicznych, popularyzator wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu.

 

Małgorzata Taraszkiewicz – psycholog edukacyjny, doradca rozwojowy szkół, neurometodyk, ekspert ds. analityki edukacyjnej (diagnozy strategii uczenia się dzieci i dorosłych), wykładowca neuropedagogiki, educoach i superwizor edukacyjny. Autorka i współautorka ponad 30 poradników edukacyjnych z zakresu nowoczesnej metodyki nauczania, bezpieczeństwa w szkole, wspierania rozwoju talentów i kreatywności. Liderka i współzałożycielka Grupy Edukacyjnej 21 – zespołu ekspertów promujących pracę szkoły na miarę XXI wieku i potrzeb współczesnych dzieci. W przeszłości: nauczyciel akademicki na Wydziale Psychologii UW, szef Pracowni Informacji Pedagogicznej, Medioteki i redaktor naczelny Wydawnictw CODN, koordynator kilku międzynarodowych programów, koordynator Polskiej Kampanii na rzecz Uczenia się. Autorka merytorycznego programu w projektach „Umiem się uczyć”, „Wiem, umiem, znam – radę sobie dam”. Wykreowała i była redaktorem naczelnym kilku e-czasopism dla rodziców i nauczycieli (m.in. TRENDY Uczenie się w XXI wieku, Awangarda w Edukacji, Wielka Zabawa). Pomysłodawczyni i autorka projektu INDYWIDUALNI.PL, który zostanie uruchomiony już wkrótce. Należy do rady naukowej Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki oraz komitetu organizacyjnego. Szef działu psychologicznego w czasopiśmie „Neurodydaktyka. Praktyka. Badania. Dialog”. Autorka „Atlasu Neuropedagogiki dla nauczycieli” (w przygotowaniu).

 

Magdalena Tędziagolska - socjolog, badaczka społeczna i trenerka. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów badawczych dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych (m.in. Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Badań Edukacyjnych, Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy, Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce). Kierownik Działu Badań i Ewaluacji w firmie Era Ewaluacji sp. z o.o. Wspiera szkoły w ich rozwoju, szkoląc dyrektorów i nauczycieli w zakresie prowadzenia ewaluacji, oraz jest członkinią zespołu tworzącego narzędzia ewaluacji zewnętrznej w szkołach i innych placówkach w ramach Programu Wzmocnienia Systemu Efektywności Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III.

 

Jarosław Traczyński - nauczyciel historii z dwudziestoletnim stażem, tutor - praktyk - od lat z powodzeniem pracuje z uczniami jako tutor wychowawca i tutor naukowy. Konsultant tutorów, min. przez 5 lat był konsultantem w tutorskim Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu, szkoleniowiec. Współzałożyciel i od 2006 r. prezes Kolegium Tutorów. Od 2008 r. koordynator programu "Tutor we wrocławskiej szkole", wdrażanego w ponad trzydziestu wrocławskich publicznych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Współautor innowacji pedagogicznych z zakresu tutoringu. W latach 1997 - 2008 dyrektor Liceum Akademickiego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.Od 2009 do 2013 r. prezes Towarzystwa Edukacji Otwartej we Wrocławiu.

 

Hammerschmidt Ulrich - dyrektor szkoły Waldblick – Mittelschule we Freitalu, nauczyciel fizyki i matematyki. Po studiach pracował, jako nauczyciel, następnie w Akademii Nauk Pedagogicznych w Berlinie. Jako dyrektor szkoły w Dreźnie współpracował w projekcie Saksońskiego Ministerstwa Kultury PROFIL-Q (rozwój, jakości szkoły i systemu edukacyjnego), potem zajmował się doradztwem organizacji w projekcie „Prozessmoderation” Saksońskiej Akademii Doskonalenia Nauczycieli (SALF), ostatecznie został liderem tego projektu, organizatorem współpracy SALFu z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (wsparcie i doskonalenie przywódców systemu edukacyjnego). Jest autorem części programu doskonalenia dyrektorów w Saksonii. Od dziesięciu lat jest docentem doskonalenia nauczycieli, szczególnie interesuje się tematyką doskonalenia przywódców. Współpracuje z szkołami w Polsce i w Czechach w programie COMENIUS (Unia Europejska), jest uczestnikiem Learning Teachers Network, wspieranego przez Komisję Europejską.


Bartłomiej Walczak – socjolog, antropolog kultury. Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych, które ukazały się w krajowych i zagranicznych pismach, m.in. „Anthropology Matters”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Kontekstach”. Kierownik oraz uczestnik licznych polskich i międzynarodowych projektów badawczych i ewaluacyjnych. Autor ekspertyz i analiz, m.in. dla Rzecznika Praw Dziecka, Fundacji im. Stefana Batorego, Rzecznika Praw Obywatelskich, OECD, MultiKulturni Center Praha i Narodowego Centrum Kultury. Od 2009 r. członek zespołu wprowadzającego reformę nadzoru pedagogicznego. W 2009 r. ukazała się jego książka „Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii” (wyd. Scholar).

 

Katarzyna Znaniecka-Vogt - dyrektor ds. rozwoju w Fundacji Dobrej Edukacji.Przez 8 lat dyrektorka programu „Szkoła ucząca się” w Centrum Edukacji Obywatelskiej i kierowniczka Studiów Podyplomowych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez CEO i Collegium Civitas. Razem z zespołem Szkoły Uczącej się wprowadzała zmiany jakościowe w polskiej edukacji. Realizuje projekty edukacyjne we współpracy ze wspólnotami lokalnymi. Od 2008 roku, jako trenerka, tutorka, coach w programie Liderzy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Współzałożycielka społecznej szkoły podstawowej w Warszawie. Ekspertka Unii Europejskiej w obszarach Nauki Społeczno-Ekonomiczne i Humanistyczne oraz Nauka w Społeczeństwie. Z wykształcenia anglistka, nauczycielka i tłumaczka, absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Dominik Zuziak - nauczyciel języka polskiego w warszawskim gimnazjum i liceum (Zespół Szkół z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 113). Oprócz prowadzenia lekcji zajmuje się szeroko pojętą animacją kultury (dziennikarstwo, fotografia, film, muzyka, happeningi...). Pełni także funkcję szkolnego koordynatora edukacji kulturalnej. Jest tutorem i osobą kierującą zespołem nauczycielskim odpowiedzialnym za promocję liceum. Prywatne zainteresowania to: turystyka górska, rowerowa, koszykówka, muzykowanie z przyjaciółmi i fotografia.
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u