Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

ARTYKU?Y

Zobacz...


PREZENTACJE

wi?cej


Relacje z sesji

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

wi?cej...Sesje eksperckie


Otwarcie konferencji. Wyk?ad wprowadzaj?cy: Podsekretarz Stanu w MEN- Joanna Berdzik; prof. zw. dr hab. Maria Mendel – Szko?a poza szko??; dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz – Teoria ewolucji. Od ucz?cych si? jednostek, przez ucz?ce si? organizacje, do ucz?cej si? wspólnoty


Pawe? Simka - Platforma internetowa SEO


Dr Marek Kaczmarzyk - Neurodydaktyka dorastania albo po co nam nastolatki?


Ewa Sto?ek, Anna Rappe – Czy szko?y si? ucz?? Wyniki bada? dotycz?cych wykorzystania metody edukacyjnej warto?ci dodanej przez szko?y


Dr Stefan Wlaz?o – Jak tworzy? system zapewniaj?cy jako?? w szkole i w przedszkolu


Dr John Fischer – Jak powinna wygl?da? szko?a ucz?ca si??


Ulrich Hammerschmidt – Jak rozumie? rozwój szko?y? Krytyczna refleksja i próba rekonstrukcji poj?cia


Douglas Bell – Identyfikacja problemu, propozycje rozwi?za? i ewaluacja wyników. Rola danych w stawaniu si? ucz?c? szko??


Dr Chris Willis – Profesjonalne ucz?ce si? spo?eczno?ci- wykorzystanie danych na temat osi?gni?? uczniów dla poprawy praktyki nauczycieli


Dr hab. Jacek Py?alski, dr Jakub Ko?odziejczyk – Szko?a wobec sytuacji trudnych wychowawczo – czy wiemy czego nie umiemy?


Isabelle Boyd – Anga?owanie pracowników szko?y w ?ycie uczniów warunkiem sukcesu szko?y


Dorota Kulesza – Szkolna Liga Twórczo?ci - o tym, jak w szkole mo?na si? uczy?, bawi?c


Dr William Kyle Ingle, dr Jim Fritz – Obserwacja lekcji i analiza osi?gni?? uczniów jako punkt odniesienia w zmianach ameryka?skiej polityki ewaluacji pracy nauczycieli


Magdalena T?dziagolska, Tomasz Kasprzak – Badania w szkole - refleksja nad w?asn? prac? a nie papierologia! – przyk?ad nauczycielek i nauczycieli badaczy


Bo?ena Kula, Maria Myzik – Jak rozwija? zdolno?? szko?y do poprawy jako?ci kszta?cenia? „Razem ?atwiej” – ?wi?tokrzyski program wspierania szkó? podnosz?cych efektywno?? kszta?cenia – cztery lata do?wiadcze?


Dr Bruria Schaedel – Wspó?praca szko?y, rodziców i spo?eczno?ci – dobre praktyki


Magdalena Chustecka – Czy szko?a uczy (si?) przeciwdzia?a? dyskryminacji i wykluczeniu – raport z bada?


Agnieszka Borek – Jak sposób pracy uczniów na lekcji wp?ywa na ich osi?gni?cia? – wnioski z analizy wyników ewaluacji zewn?trznej i wska?ników EWD


Dr Tyrone Howard – Reforma wprowadzaj?ca standaryzowane testy (High Stakes Reform), a wykluczone populacje. Sesja plenarna


Dr John Fischer – Ucz?ca si? szko?a i ucz?ce si? spo?ecze?stwo, kiedy teoria staje si? rzeczywisto?ci?? Warunki, zasoby, metody. Panel dyskusyjny


Dr Bart?omiej Walczak – Co wida? w danych?


Mika Risku – Przywództwo jako zasób. Pe?nienie obowi?zków lidera edukacyjnego


Marek Szurawski – Kreatywne uczenie si? – nowa edukacja na miar? czasów


Dr Bruria Schaedel – Wspó?praca szko?y, rodziców i spo?eczno?ci – dobre praktyki


Dr Tyrone Howard – Reformy edukacyjne dla wykluczonych populacji. Perspektywa Stanów Zjednoczonych


Martin Tiidelepp – Zaufanie czynnikiem decyduj?cym o procesie uczenia si?


Aleksandra Sawicka, Marcin Sawicki – Strategia Szko?y czyli po co nam to by?o? Heroiczne przywództwo konieczno?? czy przygoda?; Grzegorz Lech – Zarz?dzanie poprzez to?samo?? organizacyjn? na przyk?adzie III Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Unii Lubelskiej w Lublinie


Lech Gawry?ow, dr Maria Krystyna Szmigel – Wykorzystanie wyników egzaminacyjnych w ucz?cej si? szkole; Adam Prus – Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli


Dr Edyta Bugaj-Brauze, Magdalena Nadolska – Prawdy i mity o nauczaniu ucznia zdolnego, czyli: „Co u?atwia, a co utrudnia prac? nauczyciela?”; Beata Kacprowicz – Demokratyczne zarz?dzanie szko??


Dr Marta Chrab?szcz – Sukces szko?y, czyli jak tworzy? skuteczn? szko?? w oparciu o logodydaktyk?; Jan ?wierszcz, Anna Górska – Mechanizmy wykluczenia i integracji dzieci z do?wiadczeniem migracyjnym w szko?ach. Wnioski z bada?


Krzysztof Durna? – Szkolny zespó? do spraw jako?ci kszta?cenia - do?wiadczenia z wdra?ania zmiany; Aleksandra Mikulska – O samowprowadzaj?cych si? zmianach- przez obserwacje kole?e?skie do zespo?u ucz?cego si? i oceniania kszta?tuj?cego


Aniela Kami?ska, Mariusz Maziarz – Od raportu z ewaluacji zewn?trznej do sukcesu szko?y - prezentacja dzia?a? i efektów projektu Comenius –Regio; Aleksander Palczewski, Artur Pasek – Wykorzystanie wyników ewaluacji do podniesienia jako?ci pracy szko?y. Dobre praktyki w zakresie wspó?pracy z organami prowadz?cymi oraz dyrektorami szkó? i placówek.


El?bieta Piotrowska-Gromniak, Alina Idzikowska, dr hab. Lech Mankiewicz – Khan Academy - tworzymy w?asne zasoby edukacyjne i w??czamy ?rodowisko szkolne: uczniów, nauczycieli i rodziców w aktywne uczenie si?; Mariusz Budzy?ski – Tutoring wychowawczorozwojowy jako metoda pracy wykorzystuj?ca „relacje wzajemnie ucz?ce” w ?rodowisku Nauczyciele- Uczniowie- Rodzice


Lilianna Zabierowska – Tutoring jako forma wsparcia ucznia w rozwoju osobistym na przyk?adzie dwuletnich do?wiadcze? w Liceum Ogólnokszta?c?cym nr XV we Wroc?awiu; El?bieta Wiewióra –My?l?, Wspó?pracuj?, Dzia?am... - metoda projektu badawczego w edukacji wczesnoszkolnej


Dorota Pintal – Wspieramy uczniów w uczeniu si?; Krystyna G?siak- Pi?tkowska – Co zrobi?, ?eby uczniom si? chcia?o?


World cafe


Podsumowanie dyskusji z World Cafe. Sesja plenarna


Anna Goc?owska, dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz – Sto pyta? do koordynatorów projektu


Dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M – Evidence-based practice w edukacji. Inspiracje dla organizacji, które ucz?c innych ucz? si? same. Wyk?ad zamykaj?cy


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u