Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

Relacje z sesji

Zobacz...


ARTYKU?Y

Zobacz...


PREZENTACJE

wi?cejSESJE PLAKATOWE

Szkolny plebiscyt "Klasa z Klas?", Agnieszka Bereza

Ewaluacja wewn?trzna w szkole metod? profilu szko?y, Barbara Bando?a

Równe szanse w gimnazjum w Kolesinie, Barbara Mazurek

Talent Pasja Przyjazna Szko?a, Bo?ena Krzy?anowska

Wspieramy uczniów w uczeniu si?, Dorota Pintal

Usprawnienie przep?ywu informacji, Ewa Mizera-Raczkowska

Sprawdzian Szóstoklasisty, Gra?yna ?upak

Czy czuj? si? bezpiecznie w towarzystwie rówie?ników?, Irena Kusion

Innowacje pedagogiczne w wychowaniu przedszkolnym, Jadwiga Guzowska

Jako?? edukacji czy jako?? ewaluacji. Ucz?ca si? szko?a, Jolanta Do??gowska

Rodzice w placówce edukacyjnej, Justyna Cholewi?ska

Co zrobi?, aby uczniom si? chcia?o?, Krystyna G?siak-Pi?tkowska

Ewaluacja-Edukacja-Efekt. Spotkanie z rad? pedagogiczn?, Ma?gorzata Dybka

Szkolna strategia zadawania prac domowych z ok, Ma?gorzata Sulewska

Bezpieczna szko?a / bezpieczne przedszkole, Ma?gorzata Ziajka

Organizacja szacu pracy, czyli gdy ka?da lekcja ko?czy si? podsumowaniem, Marek Krukowski

Pi?tki projektowe - czyli uczenie si? w dzia?aniu z j?zykiem angielskim, Marzena Wolska

Ucze? z autyzmem w szkole ogólnodost?pnej, Ryszard Sikora

Jak e-learning zmieni? doskonalenie zawodowe nauczycieli?, Zofia Ste?

Akademia wszechstronnego rozwoju ucznia. Maciej Senior

Motywowanie uczniów do nauki j?zyka angielskiego poprzez wymiany i wyjazdy zagraniczne. Magdalena Ostrowska

Ryba psuje si? od g?owy ........ i naprawia te?. Wioletta Bartosik

Jak wdra?ali?my doradztwo edukacyjno-zawodowe w ?ódzkich szko?ach?, Zbigniew Koza?ski

My?l?, Wspó?pracuj?, Dzia?am..., El?bieta Wiewióra

Chcemy ?y? z Wami ,a nie obok Was. Krzysztof Broda

System intensywnych korepetycji..Beata Bia?a-Grz?dzicka

Samorz?dno?? w szkole podstawowej. Iwona Nowak-Gancarz

My?lenie poszerza przestrze? wolno?ci i otwiera horyzonty nadziei. S?awomir Osi?ski

Rzecz o dobrym wychowaniu,  Aleksandra Szerffel


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u