Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

ARTYKU?Y

Zobacz...


PREZENTACJE

wi?cej


Relacje z sesji

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

Zobacz....OPIS SESJI

Jan ?wierszcz, Anna Górska: Sesja:  Mechanizmy wykluczenia i integracji dzieci z do?wiadczeniem migracyjnym w szko?ach. Wnioski z bada?. 

W prezentacji przedstawione zostan? wyniki badania przeprowadzonego w szko?ach w Polsce nad ró?nymi procesami zwi?zanymi z integracj? i wykluczeniem, które wp?ywaj? na dost?p dzieci z do?wiadczeniem migracji do systemu edukacji.

Aleksandra Mikulska, Sesja:  O samowprowadzaj?cych si? zmianach- przez obserwacje kole?e?skie do zespo?u ucz?cego si? i oceniania kszta?tuj?cego.

Celem sesji jest pokazanie, w jaki sposób wprowadzenie obserwacji kole?e?skich zapocz?tkowa?o przekszta?canie si? grona pedagogicznego w zespó? ucz?cy si?, co z kolei zainicjowa?o ?a?cuch zmian wp?ywaj?cych na uczenie si? uczniów. Podczas sesji zostanie opisany proces zmian- jego kolejne etapy- a? do wdro?enia oceniania kszta?tuj?cego w ca?ej szkole. Szczególny nacisk po?o?ony jest na partycypacyjny model zarz?dzania placówk? i jego wp?yw na rozwój zarówno uczniów jak i nauczycieli. Opisane te? b?d? pokrótce strategie i techniki wykorzystywane przez nauczycieli do rozwijania uczenia si? uczniów (obserwacje kole?e?skie, ocenianie kszta?tuj?ce, wykorzystanie taksonomii SOLO w planowaniu lekcji i podnoszeniu ?wiadomo?ci procesu uczenia si? uczniów.) Szko?a Podstawowa nr 8 we Wroc?awiu jest ma??, peryferyjnie po?o?on? placówk? z klasami integracyjnymi, dzi?ki wprowadzonym zmianom zapewnia zrównowa?ony rozwój wszystkich uczniów (zarówno integracyjnych jak i szczególnie zdolnych, a tak?e nauczycieli. Sesja kierowana jest przede wszystkim do dyrektorów szkó?.

Bo?ena Kula, Maria Myzik Sesja:  Jak rozwija? zdolno?? szko?y do poprawy, jako?ci kszta?cenia? „Razem ?atwiej” – ?wi?tokrzyski program wspierania szkó? podnosz?cych efektywno?? kszta?cenia – cztery lata do?wiadcze?.

W czasie spotkania zaprezentowana zostanie konstrukcja autorskiego programu d?ugofalowego wspierania szkó?  i przebieg jego realizacji w 15 placówkach z województwa ?wi?tokrzyskiego. Omówione zostan?  efekty  dzia?a? wdra?anych przez szko?y oraz ocena programu  przez nauczycieli oraz dyrektorów szkó?.  Do?wiadczenia zdobyte podczas programu b?d? punktem wyj?cia do rozmowy o tym, jak skuteczniej wspiera?  szko?y w ich d??eniach poprawy efektywno?ci i jako?ci kszta?cenia.    

Ewa Sto?ek, Anna Rappe, Sesja:  Czy szko?y si? ucz?? Wyniki bada? dotycz?cych wykorzystania metody edukacyjnej warto?ci dodanej przez szko?y.

Celem warsztatu jest dyskusja czynników wp?ywaj?cych na wykorzystywanie metody EWD przez szko?y. Adresatami s? dyrektorzy szkó? zainteresowani w??czaniem wska?ników EWD do zarz?dzania rozwojem szko?y.

Stefan Wlaz?o, Sesja:  Jak tworzy? system zapewniaj?cy, jako?? w szkole i w przedszkolu.

Celem sesji jest przedstawienie, jak tworzy? w szkole/przedszkolu system zapewniaj?cy, jako?? pracy zapewniaj?cej edukacyjny rozwój ucznia/dziecka.Adresaci - dyrektorzy i nauczyciele

Grzegorz Lech, Sesja:  Zarz?dzanie poprzez to?samo?? organizacyjn? np. iii Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Celem sesji jest przybli?enie, czym jest to?samo?? organizacyjna i jak wokó? tego poj?cia mo?na budowa? koncepcj? szko?y. Sesja obejmuje 2 modu?y teoretyczny i praktyczny. Jej adresatami s? dyrektorzy.

Lech Gawry?ow, Maria Krystyna Szmigel, Sesja:  Wykorzystanie wyników egzaminacyjnych w ucz?cej si? szkole

W czasie sesji skoncentrujemy si? na procesie  edukacyjnym  zachodz?cym w szko?ach pod wp?ywem wyników egzaminów zewn?trznych.  Nie ma lepszej drogi do rozwoju ucz?cej si? szko?y jak poznanie skuteczno?ci w?asnych oddzia?ywa? na uczniów poprzez porównanie swoich efektów kszta?cenia z efektami osi?ganymi w innych szko?ach.

 • Gdzie szuka? cennych informacji na temat analiz ilo?ciowych i jako?ciowych?
 • Co tak naprawd? mówi? wyniki egzaminów dostarczone do szkó??
 • Jak odczytywa? i interpretowa? dane, by nie pope?ni? b??dów w rozmowach z ewaluatorami?
 • Jak opisywa? rezultaty osi?gni?? dydaktycznych uczniów, aby przekaz by? komunikatywny dla odbiorców, a równocze?nie poprawny metodologicznie?

 Odpowiadaj?c na te pytania, b?dziemy nawi?zywa? do wymaga? Systemu Ewaluacji O?wiaty, w tym przede wszystkim do wymaga? zwi?zanych z nabywaniem przez uczniów wiadomo?ci i umiej?tno?ci zapisanych w podstawie programowej oraz uwzgl?dniania wniosków pochodz?cych z analizy wyników egzaminów (Wymaganie 3. i 11.).

 • Sk?d czerpa? wiedz? o zmianach w egzaminach, kryteriach punktowania i sposobach prezentacji wyników?
 • Jak radzi? sobie z ich selekcj?, gromadzeniem przez lata?
 • Jak post?powa?, aby warto?ciowe zasoby wiedzy nie pozostawa?y niezauwa?one, czego konsekwencj? b?dzie niewykorzystanie ich rozwoju szko?y?

 Zaprezentujemy dost?pne w sieci ciekawe materia?y przygotowane przez egzaminatorów, OKE w Krakowie. Zdajemy sobie spraw?, ?e nie mo?na dzieli? si? wiedz? wy??cznie przez umieszczenie tekstów, prezentacji czy filmów w sieci. Dlatego mi?dzy innymi korzystamy ze stworzonej przez organizatorów okazji do spotkania si? z przedstawicielami ró?nych ?rodowisk o?wiatowych, którzy maj? wspólny cel – stworzenia spo?eczno?ci ucz?cych si? szkó?,   a nie tylko ucz?cych si? indywidualnie nauczycieli. Z roku na rok ro?nie liczba partnerów, z którymi Okr?gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie wchodzi w ró?ne interakcje. S? to (kolejno?? przypadkowa): uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkó?, egzaminatorzy, doradcy i konsultanci w o?rodkach doskonalenia nauczycieli, wizytatorzy-ewaluatorzy, stowarzyszenia nauczycielskie, organy prowadz?ce szko?y, uczelnie, media.   Pragniemy na chwil? zatrzyma? si?, aby pomy?le? wspólnie, czy rozwi?zania, które proponujemy, s? na pewno optymalne. Sprzyja temu zaplanowany przez organizatorów czas na refleksj?.  Bardzo liczymy na informacj? zwrotn?, która pozwoli zaplanowa? kierunki rozwoju wspó?pracy naszej instytucji z ucz?cymi si? szko?ami.  „Zadanie domowe”:

 1. Wykorzystuj?c materia? zatytu?owany Interpretacja wyników egzaminów w szkole podstawowej/gimnazjalnej/maturalnej dost?pny na stronie internetowej OKE w Krakowie www/OKE.krakow.pl, wykonaj analiz? przydatn? w Twojej pracy zawodowej i oce?  przydatno?? materia?u instrukta?owego

Lub

 1. Przejrzyj zasoby materialne strony www.Oke.Kraków  ze szczególnym uwzgl?dnieniem materia?ów filmowych. Napisz krótki tekst do kole?anki/ kolegi,   polecaj?c  obejrzenie którego? z tych filmów, wska? na  jego warto?? poznawcz? i grono odbiorów, do których  mo?e by? skierowany.

Adam Prus, Sesja:  Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli

Celem wyk?adu b?dzie: - prezentacja opracowanego przez autora narz?dzia oceny potrzeb szkoleniowych nauczycieli, opartego na diagnozowaniu stanu kompetencji kluczowych - wnioski z ewaluacji narz?dzia

Edyta Bugaj-Brauze, Magdalena Nadolska, Sesja:  Prawdy i mity o nauczaniu ucznia zdolnego, czyli: „Co u?atwia, a co utrudnia prac? nauczyciela?”

Celem sesji jest podzielenie si? wiedz? z zakresu praktycznych rozwi?za? stosowanych w pracy nauczycieli uczniów zdolnych w polskich szko?ach. Wspólnie z uczestnikami sesji poszukamy odpowiedzi na trzy pytania:                                                                                                    

1.     Kim jest ucze? zdolny w praktyce szkolnej?                                        

2.     Kto jest jego nauczycielem?                                                                      

3.    Co u?atwia a co utrudnia prac? na zaj?ciach z uczniem zdolnym na podstawie do?wiadcze? uczniów, rodziców i nauczycieli w GiLA oraz z perspektywy uczestników sesji zainteresowanych tematem?                     

W trakcie naszego spotkania zaprezentujemy sylwetki ucznia zdolnego i jego nauczyciela oraz przeprowadzimy zaj?cia warsztatowe, podczas których wspólnie wypracujemy propozycje dobrych praktyk pedagogicznych. Zapraszamy na spotkanie wszystkich chc?cych podzieli? si? swoim do?wiadczeniem oraz wszystkich poszukuj?cych dobrych rozwi?za? w pracy z uczniem zdolnym. Zach?camy Pa?stwa do refleksji przed sesj? nad pytaniem 3.

Mariusz Budzy?ski, Sesja:  Tutoring wychowawczo-rozwojowy, jako metoda pracy wykorzystuj?ca „relacje wzajemnie ucz?ce” w ?rodowisku Nauczyciele_Uczeniowie_Rodzice.

Celem sesji jest:

 • U?wiadomienie wa?nych aspektów wyst?puj?cych w pracy metod? tutorsk?
 • Czynników wzajemnie ucz?cych uwarunkowa? procesu pedagogicznego oraz odpowiedzialno?ci za jego przebieg.

 

Marta Chrab?szcz, Sesja:  Sukces szko?y, czyli jak tworzy? skuteczn? szko?? w oparciu o logodydaktyk?.Nauczyciele i dyrektorzy poznaj? logodydaktyk?, jako koncepcj? wspieraj?c? rozwój szko?y. Omówione zostan? zasady, dzi?ki którym szko?a b?dzie dzia?a? skuteczniej.

Marcin Sawicki, Sesja:  Strategia Szko?y, czyli, po co nam to by?o? Podtytu? "Heroiczne przywództwo konieczno?? czy przygoda?”

Celem sesji jest przedstawienie na przyk?adach procesu zwi?zanego z reagowaniem przywódcy i zespo?u na nowe wyzwania, wspólnego okre?lania zada? i wymaga?, jakie musz? postawi? sobie zespó?.

Magdalena Chustecka, Sesja: Czy szko?a uczy (si?) przeciwdzia?a? dyskryminacji i wykluczeniu – raport z bada?.

Zaprezentowanie problematyki przeciwdzia?ania dyskryminacji w szkole na podstawie badania "Wielka nieobecna - o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce".Przedstawienie rekomendacji oraz dyskusja.

Marek Kaczmarzyk, Sesja:  Neurodydaktyka dorastania albo, po co nam nastolatek?

Celem sesji jest zwrócenie uwagi uczestników na neurobiologiczny kontekst procesów uczenia si? i na wyj?tkowy charakter szko?y w tym kontek?cie. Uczestnicy poznaj? wyj?tkowo?? budowy i dzia?ania mózgu w okresie adolescencji, jego specyficzne potrzeby, mo?liwo?ci i ograniczenia. W trakcie sesji przywo?ane zostan? znane z do?wiadczenia ka?dego nauczyciela, typowe problemy takie jak niestabilne emocje, sk?onno?? do buntu, senno?? w czasie zaj?? i kilka innych. Adresatami s? nauczyciele szczególnie szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Krzysztof Durna?, Sesja:  Szkolny zespó? do spraw, jako?ci kszta?cenia - do?wiadczenia z wdra?ania.

Przedstawione zostan? elementy wdra?anej w szkole zmiany w zakresie procesów uczenia si?. Celem sesji jest podzielenie si? do?wiadczeniem i zach?ta do dokonywania zmian Sesja adresowana dla dyrektorów

Aniela Kami?ska, Mariusz Maziarz, Sesja:  Od raportu z ewaluacji zewn?trznej do sukcesu szko?y - prezentacja dzia?a? i efektów projektu Comenius -Rego.

Celem sesji jest przedstawienie dzia?a? podj?tych w ramach zrealizowanych projektów Comenius -Regio w latach 2009 – 2011 i 2011 – 2013 oraz efektów z punktów widzenia wszystkich partnerów.

Beata Kacprowicz, Sesja:  Demokratyczne zarz?dzanie szko??

Przedstawienie: dzia?ania zespo?ów nauczycieli, sposobu organizacji pracy szko?y, wyboru g?ównych celów szko?y, wspó?pracy nauczycieli. Kurs kierowany jest do dyrektorów szkó? oraz nauczycieli.

Agnieszka Borek, Sesja:  Jak sposób pracy uczniów na lekcji wp?ywa na ich osi?gni?cia? – Wnioski z analizy wyników ewaluacji zewn?trznej i wska?ników EWD

Jak sposób pracy uczniów na lekcji wp?ywa na ich osi?gni?cia? – To pytanie zadaje sobie niejeden nauczyciel, rodzic, ucze?, dyrektor szko?y, minister edukacji. To pytanie zadam sobie i uczestnikom sesji. W poszukiwaniu odpowiedzi na nie si?gniemy do wyników ewaluacji zewn?trznej, które du?o mówi? o tym, jak wygl?daj? procesy edukacyjne w polskich szko?ach oraz do wska?ników EWD dla gimnazjów. Wymagania pa?stwa du?o mówi? o tym, jak powinny wygl?da? procesy edukacyjne w szko?ach i odnosz? si? do tego, co wspó?cze?nie w pedagogice uznane, jako zasady uczenia si? i nauczania.
S? to m.in.:

 • Aktywne zaanga?owanie uczniów
   
 • Samoregulowanie i autorefleksja uczniów nad w?asnym procesem uczenia si?                              
 • Wykorzystanie szkolnej wiedzy w praktyce Tworzenie motywacji do uczenia si?.

Podczas sesji przedstawi? wyniki analizy danych z ewaluacji zewn?trznej przeprowadzonych w roku  szkolnym 2012/2013  w powi?zaniu ze wska?nikami Edukacyjnej Warto?ci Dodanej.  EWD jest cech? szko?y i pokazuje wzgl?dny jej wk?ad w osi?gni?cia uczniów mierzone egzaminami zewn?trznymi. Informuje o tym, czy osi?gni?cia egzaminacyjne uczniów tej szko?y s? porównywalne, wy?sze lub ni?sze od osi?gni?? uczniów o tych samym pocz?tkowym potencjale w innych polskich szko?ach. B?dzie to punkt wyj?cia do poszukiwania odpowiedzi na nast?puj?ce pytania:

 • Jaki jest zwi?zek mi?dzy wk?adem szkó? w osi?gni?cia uczniów a tym, jak organizuj? procesy edukacyjne?
 • Które zasady uczenia si? i nauczania opisane w wymaganiach pa?stwa dzia?aj? w polskich szko?ach?
 • Jak organizacja procesów edukacyjnych wp?ywa na uczenie si? uczniów i ich osi?gni?cia mierzone wynikami zewn?trznych egzaminów?

Podczas sesji b?d? korzysta? z licznych danych statystycznych i zaprosz? uczestników do refleksji nad tym, czego mo?emy si? dzi?ki nim nauczy? z korzy?ci? dla uczniów.

Magdalena T?dziagolska, Tomasz Kasprzak, Sesja:  Badania w szkole - refleksja nad w?asn? prac? a nie papierologia! – Przyk?ad nauczycielek i nauczycieli badaczy

Je?eli uzna?, ?e obecno?? bada? w polskiej szkole nie jest tylko efektem administracyjnego nakazu w postaci rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej, ale wynika te? z potrzeby gromadzenia u?ytecznych danych, to widzimy, ?e aktywno?? badawcza nauczycieli mo?e by? przydatna. W naszej sesji chcemy przyjrze? si? do?wiadczeniom konkretnych nauczycieli i szkó?, które podejmuj? badania w?asne – ?eby zobaczy? nie tylko jak to robi?, (jakich narz?dzi u?ywaj?), kogo anga?uj?, ale przede wszystkim, co z tego wynika dla samych nauczycieli (ich warsztatu pracy), ich uczniów. Pracuj?c z uczestnikami naszych szkole? widzimy mo?liwo?ci kszta?towania bada? w?asnych, jako aktywno?ci o charakterze rozwojowym, a  nie jedynie (cz?sto zreszt? sfingowanych) dzia?a? realizuj?cych wymóg biurokratycznego, zewn?trznego nakazu ewaluacji wewn?trznej.
Celem sesji jest:

 • Przedstawienie sposobów prowadzenia i wykorzystania bada? w szko?ach na przyk?adzie do?wiadcze? uczestniczek i uczestników szkole? „Nauczyciel - badacz”, które obecnie uko?czy?o ponad  2500 osób
 • Wymiana do?wiadcze? mi?dzy uczestnikami sesji na temat przydatnych, produkuj?cych u?yteczn? wiedz? a nie papiery sposobów prowadzenia bada?  w szkole.

Adresatami sesji s? przede wszystkim nauczyciele i dyrektorzy prowadz?cy ju? badania i jednocze?nie szukaj?cy inspiracji do robienie tego inaczej. Ponadto sesja ta adresowana jest do osób wspieraj?cych szko?y w prowadzeniu bada?.

Henryk Mizerek, Sesja:  Evidence-based practice w edukacji. Inspiracje dla organizacji, które ucz?c innych ucz? si? same

Celem sesji jest wskazanie na mo?liwo?ci, jakie tworzy dla praktyki edukacyjnej odwo?anie si? do dynamicznie rozwijaj?cego si? w ?wiecie ruchu okre?lanego, jako evidence-based practice. Ruch ten jest propozycj? zupe?nie nowego podej?cia do praktyki profesjonalnej. Wyk?ad jest adresowany do wszystkich tych, którzy poszukuj? inspiracji dla w?asnego rozwoju zawodowego oraz rozwoju instytucji, w których pracuj?

Jacek Py?alski, Jakub Ko?odziejczyk, Sesja:  Szko?a wobec sytuacji trudnych wychowawczo – czy wiemy, czego nie umiemy?

Warsztat koncentruje si? na radzeniu sobie nauczycieli w sytuacjach trudnych wychowawczo. Problem ten nazywany jest te? czasem dyscyplin? w szkole. Wiele bada? polskich i europejskich wskazuje, i? nauczyciele czuj? si? powszechnie nieprzygotowani  do radzenia sobie z t? cz??ci? swojej profesjonalnej dzia?alno?ci lub niezadowoleni z pedagogicznego sensu rozwi?za?, które stosuj?. Z drugiej strony, w wi?kszo?ci kontekstów koncepcji stresu zawodowego nauczyciela radzenie sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo rozumiane jest, jako powa?ny stresor zawodowy.
Podczas warsztatu”

 •  „Odegramy” symulacj? rady pedagogicznej.
 • Spróbujemy zebra? okre?lone dane dotycz?ce problematyki radzenia sobie z niew?a?ciwymi zachowaniami uczniów.
 •  Zastanowimy si?, jakie dzia?ania na podstawie tych danych warto by?o by wprowadzi? na poziomie szko?y i poszczególnych nauczycieli

 Krótko mówi?c prze?wiczymy wspólnie to, co bardzo cz?sto w praktyce szkolnej jest tematem tabu, z którym ka?dy musi radzi? sobie sam.

Artur Pasek, Sesja: Wykorzystanie wyników ewaluacji do podniesienia, jako?ci pracy szko?y - Dobre praktyki w zakresie wspó?pracy z organami prowadz?cymi oraz dyrektorami szkó? i placówek.

Przedstawienie inicjatyw Kuratorium O?wiaty w Krakowie w zakresie wspó?pracy z organami prowadz?cymi oraz dyrektorami szkó? i placówek, w których dokonano ewaluacji zewn?trznej. 1.Wykorzystanie platformy wewn?trznej MKO do sprawowania nadzoru pedagogicznego, w tym do zbierania danych przydatnych w procesie ewaluacji zewn?trznej. 2.Wsparcie dyrektorów szkó? i organów prowadz?cych poprzez spotkania poewaluacyjne na terenie gminy. 3.Wspó?praca z dyrektorami szkó?, w których dokonano ewaluacji zewn?trznej przed 1 wrze?nia 2013. 4.Wsparcie jst poprzez tworzenie raportów o o?wiacie w gminie z wykorzystaniem danych MKO, OKE oraz SIO. Adresaci: przedstawiciele JST, dyrektorzy szkó? i placówek, pracownicy kuratorium o?wiaty.

Dorota Kulesza, Sesja: Szkolna Liga Twórczo?ci - o tym jak w szkole mo?na si? uczy? bawi?c.

Celem sesji jest prezentacja wieloletniego, autorskiego projektu Szkolna Liga Twórczo?ci stanowi?cego filar koncepcji pracy szko?y opartej na pedagogice kreatywno?ci. Szkolna Liga Twórczo?ci to twórcze dzia?ania w formie turnieju mi?dzyklasowego, rozpoczynaj?ce si? corocznie w pa?dzierniku, a ko?cz?ce na pocz?tku czerwca, realizowane w miar? mo?liwo?ci raz w miesi?cu. Konkurencje Ligi polegaj? na wspólnym, klasowym rozwi?zywaniu problemu, tworzeniu dzie?a, prezentowaniu si? podczas wyst?pów, s? oceniane przez Jury i ko?cz? si? wy?onieniem najlepszej klasy - Mistrza Szkolnej Ligi Twórczo?ci. Generowaniem pomys?ów, prac? nad scenariuszami konkurencji i wszystkim, co si? wi??e z funkcjonowaniem Ligi zawiaduje Szkolna Kapitu?a Twórczo?ci. W roku szkolnym w Gimnazjum Niepublicznym im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Boche?skim odbywa si? XI edycja SLT - a to oznacza setki zada? twórczych rozwi?zanych przez zespo?y klasowe. To opowie?? o koncepcji pracy szko?y udowadniaj?cej, ?e podczas radosnej zabawy uczy? si? mo?na z dobrymi efektami.

Podczas sesji zaprezentuje si? Szkolna Kapitu?a Twórczo?ciDorota Kulesza (dyrektorka gimnazjum), Monika Bartoszek(prowadz?ca ksi?gowo??, kadry i sekretariat szko?y) i Maciej Klima (szkolny pedagog). 

Lilianna Zabierowska, Sesja:Tutoring jako forma wsparcia ucznia w rozwoju osobistym na przyk?adzie dwuletnich do?wiadcze? w Liceum Ogólnokszta?c?cym nr XV we Wroc?awiu 

Celem sesji jest przekazanie wniosków i przemy?le? z do?wiadcze? prowadzenia tutoringu w Liceum Ogólnokszta?c?cym nr XV we Wroc?awiu. W prezentacji zostan? przedstawione nast?puj?ce zagadnienia: blaski i cienie w pracy tutora, wspó?praca tutora z nauczycielami i z rodzicami, efekty wynikaj?ce z wprowadzenia tutoringu w liceum. Sesja kierowana jest do osób zainteresowanych innowacyjnymi metodami pracy z uczniem.  

Prosimy przed sesj? odpowiedzie? na pytanie: Jakich kompetencji nale?a?oby oczekiwa? od nauczyciela pe?ni?cego rol? tutora w szkole? Mamy nadziej?, ?e podczas sesji uda si? podyskutowa? na ten temat.

Dorota Pintal, Sesja: Wspieramy uczniów w uczeniu si?  

Cele: - wskazanie sposobu wykorzystania wyników ewaluacji wewn?trznej do budowania systemu wspierania uczniów w uczeniu si?; - wskazanie roli oceniania kszta?tuj?cego w podnoszeniu efektywno?ci nauczania i uczenia si?; - poznanie dobrych praktyk w zakresie podnoszenie efektywno?ci kszta?cenia. Przebieg sesji:

 1. Przedstawienie kontekstu ?rodowiskowego szko?y, w której wdro?ona zosta?a zmiana edukacyjna - Zespó? Szkó? Nr 1 z Oddzia?ami Integracyjnymi w Zamo?ciu.

2. Okre?lenie przyczyn wdro?enia zmiany edukacyjnej, polegaj?cej na zastosowaniu oceniania kszta?tuj?cego.

3. Prezentacja dzia?a?, które przynios?y znacz?ce efekty - dobre praktyki w zakresie wdra?ania oceniania kszta?tuj?cego.

 4. Rekomendacje dla na?ladowców. Potencjalni adresaci: - dyrektorzy i nauczyciele szkó? podstawowych, gimnazjów, szkó? ponadgimnazjalnych.

Ulrich Hammerschmidt, Sesja: Co to - rozwój szkó?? Krytyczna refleksja obietnic i próba rekonstrukcji wyobra?enia "rozwoju szkó?".

Podczas sesji uczestnicy b?d? mogli uczestniczy? w krytycznej dyskusji na  temat "rozwoju szkó?". Zostanie przedstawiona tak?e perspektywa dzia?ania szkó? w Niemczech. Prelegent planuje rozmowy dotycz?ce respektowania codziennych stara? nauczycieli, a o „rozwoju szko?y” podczas sesji planuje rozmawia? z perspektywy lekcji. Prelegent przedstawi trzy przyk?adowe mo?liwo?ci rozwoju i uczenia si? w szkole: kierowanie bez celów, action learning, wizyty na lekcji.

Krystyna G?siak-Pi?tkowska, Sesja: Co zrobi?, ?eby uczniom si? chcia?o?

Zach?camy do obejrzenia przed sesj? dost?pnych w Internecie filmów:
•       Sugata Mitra  –  Rado?? uczenia si?
•       Ken Robinson – Szko?a zabija kreatywno??.
•       Ken Robinson – Zrewolucjonizujmy nauczanie

W czasie sesji przeka?? do?wiadczenia rady pedagogicznej z codziennych dzia?a?, które odpowiadaj? na pytania: 

• Co zrobi?, by uczniowie chcieli pracowa?? 

• Jak uruchomi? ich potencja?? 

 El?bieta Wiewióra, Sesja: My?l?, Wspó?pracuj?, Dzia?am...-Metoda projektu badawczego w edukacji wczesnoszkolnej

Cel:, Co to jest dobre uczenie si??

Przebieg sesji:

a) prezentacja za?o?e? metody projektów badawczych wg L. Katz oraz cech strukturalnych metody wg. S. C. Chard,

b) burza mózgów " na temat korzy?ci i niebezpiecze?stw wynikaj?cych z uczenia si? we wspó?pracy'

c) krótki warsztat: rola i zadania nauczyciela w metodzie projektu badawczego

d) przedstawienie przyk?adu zrealizowanego projektu badawczego.

Adresaci: nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli oraz szkó? podstawowych, przedstawiciele organu prowadz?cego oraz nadzoruj?cego zajmuj?cy si? strategiami rozwoju edukacji.

El?bieta Piotrowska-Gromniak, Sesja
Szanowni Pa?stwo Uczestnicy warsztatów Khan Academy
przesy?am linki do filmów z pro?b? o obejrzenie przed warsztatami.
Bardzo nam zale?y na Pa?stwa aktywno?ci i zaanga?owaniu, te filmy zainspiruj? i  pobudz? refleksje.

  Na pocz?tek, rekomendujemy dwa filmy "misyjne":
 https://www.youtube.com/watch?v=CLr41vti9jU&list=PLUchO7GuOkaBvwitXTjQyk6vXdjImr3dW
 Ten jest dlu?szy i z polskimi napisami tylko:
 https://www.youtube.com/watch?v=Ah-SmLEMgis&list=PLUchO7GuOkaBvwitXTjQyk6vXdjImr3dW
 http://creuro.eyia.eu/index.php/aktualnosci/108-wywiad-z-prof-mankiewiczem

Douglas Bell, Sesja: Identyfikacja problemu, propozycje rozwi?za? i ewaluacja wyników. Rola danych w stawaniu si? ucz?c? szko??.

Pierwszoplanowym celem nauczycieli jest u?wiadomienie sobie, jakie istniej? narz?dzie decyzyjne i strategie, które okaza?y si? skuteczne w praktycznych zastosowaniach. Z sesji tej skorzysta ka?dy nauczyciel.

Chris Willis, Sesja: Profesjonalne ucz?ce si? spo?eczno?ci- wykorzystanie danych na temat osi?gni?? uczniów dla poprawy praktyki nauczycieli.

Profesjonalne ucz?ce si? spo?eczno?ci stwarzaj? szko?om mo?liwo?? zaanga?owania si? w zrównowa?ony rozwój nauczycieli skupiaj?cy si? na procesie uczenia si? uczniów. Niniejsze warsztaty dotyczy? b?d? wykorzystania tych danych.

Mika Risku, Sesja: Zmieniaj?cy si? ?wiat i nowe przywództwo edukacyjne

Na sesji przeanalizowane zostanie zagadnienie jak zmienia si? nasz ?wiat i czego w ?wietle tych zmian wymaga? mo?na od szkó?, systemu kszta?cenia na poziomie lokalnym i ca?ego systemu edukacji. Jako rozwi?zanie proponuje si? nowatorskie podej?cie do przywództwa edukacyjnego Zgodnie z tym nowatorskim podej?ciem na sesji wykorzystano partycypacyjne metody, w których wiedza uczestników reprezentuj?cych ró?ne modele szkól, poziomy przywództwa i regiony prowadzi do wspólnego rozumienia problemu.

Isabelle Boyd, Sesja: Anga?owanie pracowników szko?y w ?ycie uczniów warunkiem sukcesu szko?y.

W oparciu o praktyczne przyk?ady zbadamy, w jaki sposób nale?y rozwija? przywództwo dyrektorów szkó?, promowa? rozwój osobisty i partnerstwo, anga?owa? pracowników szko?y w ?ycie i prac? szko?y, w??cza? rodziców i przygotowywa? uczniów do roli liderów przysz?o?ci.

William Kyle Ingle, dr Jim Fritz, Sesja: Obserwacja lekcji i analiza osi?gni?? uczniów, jako punkt odniesienia w zmianach ameryka?skiej polityki ewaluacji pracy nauczycieli.

Uczestnicy b?d? mieli okazj? obserwowa? prac? nauczycielki, przeanalizowa? profil danych dotycz?cych osi?gni?? jej uczniów oraz przedyskutowa? mo?liwo?? zastosowania w Polsce modelu ewaluacji nauczycieli stosowanego w Ohio.

Bruria Schaedel, Sesja: Wspó?praca szko?y, rodziców i spo?eczno?ci – dobre praktyki.

Prezentacja sk?ada? si? b?dzie z nast?puj?cych cz??ci: wyniki bada? w oparciu o przegl?d mi?dzynarodowej literatury wprowadzaj?cej poj?cie rodzicielskiego zaanga?owania w dziedzinie edukacji i jego skutków dla szkó?, kierownictwa szkó?, nauczycieli i rodziców. Wyzwania, przed jakimi staj? szko?y i nauczyciele podczas wdra?ania partnerstwa szko?y, rodziny i spo?eczno?ci (School, Family and Community Partnership - SFCP). Warsztaty. Uczestnicy proszeni s? do wyra?enia opinii dotycz?cych wdra?ania SFCP w swoich szko?ach. Studium przypadku: wdra?anie SFCP w wielokulturowym mie?cie Hajfa w Izraelu.

Marianne Göthlin, Sesja: Próbowali?my i uda?o si?! Wdra?anie komunikacji bez przemocy dla budowania warto?ci, poprawiania wyników i samopoczucia.

Zapoznamy uczestników z poj?ciem komunikacji bez przemocy, b?dziemy si? uczy? na podstawie przyk?adów i dzieli? si? do?wiadczeniem oraz skorzystamy z okazji, by prze?wiczy? i przetestowa? nabyt? wiedz?, tak?e wobec wyzwa? stawianych przed szko?? w jej codziennym funkcjonowaniu.

John Fischer, Sesja: Jak powinna wygl?da? szko?a ucz?ca si??

Chris Willis, Sesja: Wykorzystywanie efektów uczniowskiej pracy do ewaluacji uczenia si?. Czy to, co si? dzieje na zaj?ciach artystycznych mo?e si? zdarzy? w ca?ej szkole?

Zaj?cia artystyczne stwarzaj? wyj?tkow? mo?liwo?? interakcji podczas nauki i podczas sprawdzania nabytej wiedzy. Przyjrzyjmy si? jak w szkole ?redniej w Indianie i podczas obozu letniego w Missisipi zastosowano tego modelu do dyscyplin akademickich.

Tyrone Howard, Sesja: Reformy edukacyjne dla wykluczonych populacji. Perspektywa Stanów Zjednoczonych.

Podczas tej sesji przyjrzymy si? kilku najtrudniejszym wyzwaniom, przed którym obecnie staj? szko?y i ca?e spo?ecze?stwo w USA. Prezentacja dotyczy? b?dzie wp?ywu ubóstwa, imigracji, ró?norodno?ci j?zykowej i etnicznej na ameryka?skie szko?y. Na koniec przedstawione zostan? zalecania dotycz?ce polepszenia, jako?ci pracy nauczycieli i szkó? w celu rozszerzenia mo?liwo?ci nauki dla wszystkich ucz?cych si?.

Martin Tiidelepp, Sesja: Zaufanie czynnikiem decyduj?cym o procesie uczenia si?.

Kiedy nauczanie stanie si? uczeniem si?? Uczenie si? to jeden z najdelikatniejszych procesów psychologicznych i spo?ecznych. Jakie s? czynniki powodzenia skutecznego procesu nauczania? Co musi si? dzia? w klasie, aby nast?powa?o uczenie si?? Jakie relacje w klasie maj? krytyczne znaczenie umo?liwiaj?ce nauczycielom wspó?prac? z uczniami, rodzicami i kolegami, w celu stworzenia organizacji ucz?cej si?? Jaki wp?yw na wszystkie te procesy ma zaufanie mi?dzy uczestnikami? W niniejszej sesji postulowa? b?dziemy, by wszystko, co chcemy, aby dzia?o si? mi?dzy nauczycielami i uczniami dzia?o si? tak?e w tej czy innej postaci pomi?dzy samymi nauczycielami oraz pomi?dzy nauczycielami a kierownictwem szkó?. Przedstawione zostan? i omówione z uczestnikami wyniki trzyletnich bada? w 27 szko?ach esto?skich. Czym ró?ni si? stopie? zaufania w najlepszych i w przeci?tnych szko?ach? Jakie s? implikacje tych ró?nic dla liderów szkolnych i w jaki sposób przyczyni? si? mog? do poprawy sytuacji szko?y poprzez podniesienie poziomu zaufania w najwa?niejszych kwestiach?

Mika Risku, Sesja: Przywództwo, jako zasób. Pe?nienie obowi?zków lidera edukacyjnego

Sesja dotyczy? b?dzie kwestii jak trzeba post?powa?, by sta? si? dobrym liderem edukacyjnym. Proponowane jest rozwi?zanie, w którym przywództwo traktowane jest, jako zasób, wymagaj?cy skutecznego wzmocnienia, rozwijania i wykorzystywania. Stosuj?c partycypacyjne metody uczenia si? uczestnicy reprezentuj?cy ró?ne formy szkó?, poziomy przywództwa i regiony b?d? prowadzi? dialog pe?ni?c wzajemnie rol? mentora, staraj?c si? zbada? i rozwija? w?asne cechy przywództwa edukacyjnego. 

<


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u