Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

ARTYKU?Y

Zobacz...


PREZENTACJE

wi?cej


Relacje z sesji

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

wi?cej...O EKSPERTACH

Maria Myzik

Nauczyciel konsultant w ?wi?tokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Zawodowo zwi?zana z zagadnieniami ewaluacji, w tym zakresie prowadzi szkolenia dla nauczycieli, zaanga?owana w dzia?ania ewaluacyjne prowadzone w firmie. Zainteresowana zagadnieniami oceniania, w tym oceniania kszta?tuj?cego, co równie? przek?ada si? na jej ofert? doskonalenia. Od 2010 roku realizuje wraz z innymi pracownikami ?CDN autorski program „Razem ?atwiej” – ?wi?tokrzyski program wspierania szkó? podnosz?cych efektywno?? kszta?cenia.   

 


Anna Rappe

Kierownik Wydzia?u Bada? i Analiz OKE w Krakowie, cz?onek zespo?u EWD od 2005 roku.


Aleksandra Mikulska

Do?wiadczony dyrektor Szko?y Podstawowej Nr 8 im. J. Pi?sudskiego z klasami integracyjnymi i polonista z 25 letnim sta?em, absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów O?wiaty, obecnie dyrektor-konsultant i mentor w tych?e studiach, w swojej szkole od lat stosuje nowoczesne metody nauczania i zarz?dzania, czego efektem s? sukcesy uczniów- oprócz wyników nauczania ( wbrew powszechnej opinii o mo?liwo?ciach uczniów z niepe?nosprawno?ciami) - zawsze w wysokich staninach (7, 8, 9), osi?gni?cia uczniów w konkursach (równie? mi?dzynarodowych- np. II miejsce w ?wiatowych eliminacjach konkursu Odyseja Umys?u w USA), a tak?e ci?g?y rozwój palcówki, (co roku otwieramy nowe klasy), dzi?ki wprowadzeniu partycypacyjnego modelu zarz?dzania opartego na wspólnie ze wszystkimi podmiotami spo?eczno?ci szkolnej wypracowanymi Warto?ciami, wizji i misji wdro?y?a wiele zmian (m.in. ocenianie kszta?tuj?ce, obserwacje kole?e?skie, coaching nauczycielski i rówie?niczy, nowatorski w skali kraju projekt nauczania dzieci z Zespo?em Downa w szkole ogólnodost?pnej).


Bo?ena Kula

Magister filologii polskiej, absolwentka UJ w Krakowie; w latach 1977 – 2004 nauczycielka j?zyka polskiego, autorka artyku?ów metodycznych dla nauczycieli polonistów (publikacje J?zyk polski w liceum w latach 1999-2006, RAABE 2008); od 2004 roku nauczyciel konsultant w ?wi?tokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; szkolenia dla nauczycieli dotycz?ce nowej matury w roku 2005, nowej podstawy programowej 2008, nowej formu?y egzaminu maturalnego z j?zyka polskiego od 2015 roku; lider zespo?u egzaminatorów OKE w ?odzi; zainteresowana procesem analizy i wykorzystywania przez szko?y wyników egzaminów zewn?trznych, wokó? tego problemu buduje swoj? ofert? doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i dyrektorów; publikacje w Kwartalnikach CKE Egzaminy w naszych szko?ach; wspó?pracuje z Pracowni? EWD w IBE; od 2010 roku realizuje wraz z innymi pracownikami ?CDN autorski program „Razem ?atwiej” – ?wi?tokrzyski program wspierania szkó? podnosz?cych efektywno?? kszta?cenia. Maria Myzik – nauczyciel konsultant w ?wi?tokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Zawodowo zwi?zana z zagadnieniami ewaluacji, w tym zakresie prowadzi szkolenia dla nauczycieli, zaanga?owana w dzia?ania ewaluacyjne prowadzone w firmie. Zainteresowana zagadnieniami oceniania, w tym oceniania kszta?tuj?cego, co równie? przek?ada si? na jej ofert? doskonalenia. Od 2010 roku realizuje wraz z innymi pracownikami, ?CDN autorski program „Razem ?atwiej” – ?wi?tokrzyski program wspierania szkó? podnosz?cych efektywno?? kszta?cenia.

 


Ewa Sto?ek

Cz?onek zespo?u badawczego EWD od 2005 roku, autorka materia?ów pomocniczych dla dyrektorów i nauczycieli szkó? z zakresu wykorzystania metody EWD w ewaluacji. 

 


Stefan Wlaz?o

Mgr filologii polskiej, dr nauk humanistycznych (temat pracy: „Decyzje kierownicze dyrektorów szkó?”). Polski ekspert w programie TERM. Autor 150 publikacji, w tym 16 ksi??ek.Cz?onek zespo?u projektu "Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny, jako?ci pracy szko?y etap III".Cz?onek zespo?u projektu "Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny, jako?ci pracy szko?y etap III".

 


Lech Gawry?ow 

Dyrektor  Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, cz?onek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. W czasie swojej pracy zawodowej by? nauczycielem  j?zyka polskiego, dyrektorem  szko?y i  wicedyrektorem  Wydzia?u Edukacji Urz?du Miasta Krakowa.


Grzegorz Lech

Mgr filologii polskiej (KUL), absolwent Lubelskiej Szko?y Biznesu(zarz?dzanie kapita?em ludzkim) oraz Politechniki Lubelskiej (MBA) Od 2010 r. dyrektor III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

 


Maria Krystyna Szmigel

Wicedyrektor  Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, wiceprzewodnicz?ca Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. W trakcie swojej pracy zawodowej by?a nauczycielem geografii w LO oraz nauczycielem akademickim, konsultantem WOM-u, cz?onkiem zespo?u EWD w IBE. Jest autork? wielu artyku?ów na temat pomiaru dydaktycznego i egzaminów zewn?trznych, wspó?redaktork? dziewi?ciu tomów materia?ów z konferencji PTDE.

 


Adam Prus

Absolwent kierunków: wychowanie fizyczne (ZWWF Bia?a Podlaska), zarz?dzanie i marketing (Politechnika Lubelska), MBA (Politechnika Lubelska). Autor szkole?, wyk?adów oraz artyku?ów z zakresu wspó?pracy szkó? z organizacjami pozarz?dowymi, ?róde? finansowania trzeciego sektora, analizy potrzeb szkoleniowych nauczycieli. Od 2010 r. zast?pca dyrektora III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

 


Magdalena Nadolska

Absolwentka kierunków: chemia i j. angielski na UMK w Toruniu, nauczycielka j. angielskiego, od 2004 zatrudniona w ZS UMK GiLA w Toruniu, , autorka programów nauczania do liceum ogólnokszta?c?cego i gimnazjum, wspó?autorka s?ownika j. angielskiego dla uczniów wydanego przez Cambridge University Press,  od roku 2002 przewodnicz?ca zespo?u egzaminatorów egzaminu maturalnego w OKE Gda?sk.


Edyta Bugaj-Brauze

Edyta Bugaj-Brauze - Doktor nauk humanistycznych, od 2000 r. nauczycielka j. polskiego w ZS UMK GiLA w Toruniu, mama Julii i Macieja.

 


Mariusz Budzy?ski

Urodzony we Wroc?awiu 18 stycznia 1951 roku. Uko?czy? histori? na Uniwersytecie Wroc?awskim. W 1988 roku uzupe?ni? kwalifikacje pedagogiczne i podj?? prac?, jako nauczyciel historii i wiedzy o spo?ecze?stwie w Zespole Szkó? nr 10 we Wroc?awiu, a w 1990 w niepublicznym eksperymentalnym liceum ogólnokszta?c?cym - Autorskiej Szkole Samorozwoju ASSA we Wroc?awiu. - W Liceum ASSA by? inicjatorem i wspó?autorem realizowanego w latach 1992 – 1994 - Zintegrowanego Programu Humanistyczno Artystycznego. - Autor opartej na za?o?eniach chrze?cija?skiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej - metody dydaktyczno-wychowawczej szkó? eksperymentalnych - „ALA” Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie. - Wspó?za?o?yciel i twórca koncepcji szko?y artystycznej II stopnia - Autorskiego Studium Projektowania Plastycznego i Fotografii Artystycznej „Abrys”. - Wspó?za?o?yciel Towarzystwa Edukacji Otwartej. - Wspó?za?o?yciel i autor programu edukacyjnego „Akademii Sztuki Trzeciego Wieku” we Wroc?awiu. - Twórca koncepcji Szkolnego Tutoringu Wychowawczego i Rozwojowego. - Inicjator i opiekun merytoryczny w programie wdra?ania tutoringu wychowawczego i rozwojowego we wroc?awskich gimnazjach publicznych. - Wspó?autor ksi??ki „Tutoring w szkole, mi?dzy teori? a praktyk? zmiany edukacyjnej”. - Tutor i trener Kolegium Tutorów we Wroc?awiu - Dyrektor Instytutu Tutoringu Szkolnego w Towarzystwie Edukacji Otwartej - Tutor w Szkole Liderów Polsko Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci - Autor programu kursu pedagogicznego w Akademii Sztuk Pi?knych we Wroc?awiu.

 Marta Chrab?szcz

Doktor, nauczyciel akademicki, by?y dyrektor szko?y, ekspert zewn?trzny IBE, autorka programów nauczania nagrodzonych w konkursach ORE, autorka licznych publikacji z dziedziny edukacji.

 


Marcin Sawicki

Od 1993 roku prowadzi i zarz?dza niepublicznymi szko?ami podstawowymi i przedszkolami, do 2001 w Warszawie, od 2001 w Koszarawie Bystrej i Krzy?ówkach. Opracowa? mechanizm utrzymania ma?ych szkó?.

 


Magdalena Chustecka

Wspó?za?o?ycielka i cz?onkini Zarz?du Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej – organizacji, która bada oraz tworzy rozwi?zania z zakresu przeciwdzia?ania dyskryminacji w systemie edukacji formalnej.

 


Marek Kaczmarzyk

Dr Marek Kaczmarzyk – biolog, wyk?adowca i nauczyciel, autor podr?czników oraz programów szkolnych. Neurodydaktyk, memetyk, autor kilkudziesi?ciu artyku?ów i ksi??ek z zakresu biologicznych oraz memetycznych kontekstów kszta?cenia, wychowania i edukacji ekologicznej. Od 2000 roku kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydzia? Biologii i Ochrony ?rodowiska U?). Koordynator wielu projektów edukacyjnych, twórca programów i wyk?adowca studiów podyplomowych dla nauczycieli. Od 2012 roku prowadzi Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe dzia?aj?ce w ramach Centrum Kszta?cenia Ustawicznego U?, gdzie jest tak?e koordynatorem Bloku Kszta?cenia Nauczycieli.

 


Krzysztof Durna?

Dyrektor szko?y, wspó?pracuje z Uniwersytetem ?ódzkim, Centrum Rozwoju i Edukacji w ?odzi, gdzie prowadzi zaj?cia z zarz?dzania o?wiat?. Autor publikacji i szkole? dla dyrektorów.

 


Aniela Kami?ska

 Absolwentka filologii polskiej UJ, studiów podyplomowych z zakresu pomiaru dydaktycznego i egzaminowania; edukatorka wspó?pracuj?ca miedzy innymi z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

 


Anastasia Padlikowska 

Psycholo?ka mi?dzykulturowa, koordynatorka programu wsparcia psychospo?ecznego dla migrantów i migrantek w Polsce realizowanego przez Fundacj? na rzecz Ró?norodno?ci Spo?ecznej.

 


Agnieszka Borek

Badaczka i edukatorka. Bada zagadnienia zwi?zane z procesami edukacyjnymi w szko?ach oraz uczeniem si? szko?y, jako instytucji. Koordynatorka po stronie Ery Ewaluacji projektu nadzoru pedagogicznego.

 


Magdalena T?dziagolska

Socjolog, badaczka spo?eczna i trenerka. Absolwentka Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Spo?ecznych w Instytucie Socjologii UW i Szko?y Trenerów  STOP. W firmie Era Ewaluacji kieruje dzia?em badawczym.  Zrealizowa?a kilkadziesi?t projektów badawczych dla instytucji publicznych, organizacji pozarz?dowych i firm komercyjnych.   Od 2009 jest cz?onkiem zespo?u  realizuj?cego program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny, jako?ci pracy szkó?;   prowadzi szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z zakresu prowadzenia bada? i ewaluacji w szko?ach.

 


Tomasz Kasprzak

Socjolog, ewaluator i trener. Pracownik Instytutu Bada? Edukacyjnych (Zespó? Wspó?pracy Krajowej i Zagranicznej). Od ponad 12 lat cz?onek zespo?ów badawczych i ewaluator projektów realizowanych przez organizacje pozarz?dowe, administracj? publiczn?, inicjatywy wspólnotowe. Od 2009 roku cz?onek zespo?u realizuj?cego program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny, jako?ci pracy szkó?. W latach 2010-2012 koordynator projektu Laboratorium Mikrobada? IBE. Cz?onek Europejskiej Sieci Przywództwa w Szkole.

 


Henryk Mizerek

Dr hab. Henryk Mizerek jest profesorem Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie. Kieruje Katedr? Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Spo?ecznych. Zajmuje si? problematyk? kszta?cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz teori? i praktyk? bada? ewaluacyjnych w edukacji. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesi?t publikacji z zakresu stosowanych bada? spo?ecznych (w tym szczególnie ewaluacji), problemów, jako?ci kszta?cenia uniwersyteckiego oraz kszta?cenia i przygotowania zawodowego nauczycieli

 


Jacek Py?alski

Jacek Py?alski- pedagog, adiunkt w Instytucie Medycyny Pracy w ?odzi, kierownik i wykonawca ponad 40 mi?dzynarodowych i krajowych projektów badawczych po?wi?conych niew?a?ciwym zachowaniom uczniów w szkole, stresowi zawodowemu nauczycieli i agresji elektronicznej oraz problematyce wychowania w erze  cyfrowej. Przedstawiciel Polski w akcji Europejskiej Fundacji Nauki COST IS0801 po?wi?conej agresji elektronicznej w?ród dzieci i m?odzie?y. Autor monografii „Nauczyciele-uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplin? w klasie” (2007), „Agresja elektroniczna w?ród dzieci i m?odzie?y” (2011). „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania m?odzie?y” (2012).

 


Jakub Ko?odziejczyk

Magister psychologii, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarz?dzaniu. Pracuje, jako adiunkt na Uniwersytecie Jagiello?skim, Instytut Spraw Publicznych i kieruje Niepublicznym O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Sophia”. Jego zainteresowania naukowe zwi?zane s? z kooperacj? w ramach zespo?ów pracowniczych i wspó?prac? mi?dzyinstytucjonaln?, psychologi? w zarz?dzaniu, zarz?dzaniem edukacyjnym, profilaktyk? i ewaluacj?. Jest autorem ksi??ek Agresja i przemoc w szkole (2004) i Dyscyplina w klasie szkolnej (2005).

 


Anna Górska

Afrykanistka i antroplo?ka zaanga?owana w inicjatywy organizacji pozarz?dowych nakierowane na zmniejszanie nierówno?ci w relacjach mi?dzy grupami o charakterze mniejszo?ciowym i wi?kszo?ciowym.

 

 


Jan ?wierszcz

Psycholog spo?eczny, trener antydyskryminacyjny, edukator, badacz. Ekspert w tematyce zwi?zanej z przeciwdzia?aniem stereotypom, przemocy motywowanej uprzedzeniami i dyskryminacji. Cz?onek zarz?du FRS

 


Mariusz Maziarz

Nauczyciel geografii i przedsi?biorczo?ci, edukator, koordynator dwóch projektów Comenius-Regio z niemieckimi partnerami w zakresie ewaluacji w szkole oraz wykorzystania raportu po ewaluacji.


Beata Kacprowicz

Nauczycielka historii, dyrektor szko?y podstawowej, mened?er o?wiaty, absolwentka oraz konsultantka SPLO; wspó?pracuje z organizacjami edukacyjnymi m.in. CEO, PAFW; dzia?aczka spo?eczna.

_____________________________________________________

Artur Pasek

Nauczyciel i dyrektor szko?y, wizytator i kierownik oddzia?u w Kuratorium O?wiaty w Krakowie. Obecnie Zast?pca ds. Ewaluacji Dyrektora Wydzia?u Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium O?wiaty w Krakowie. Cz?onek: Komitetu Monitoruj?cego POKL, Zespo?u Opiniodawczo – Doradczego do spraw Kultury Fizycznej i Sportu przy MEN, Zespo?u Doradczego przy Dyrektorze Wydzia?u Edukacji UMK. Publikacje: „Jak dyrektor placówki o?wiatowej mo?e skutecznie i twórczo sprawowa? nadzór pedagogiczny” Trener i szkoleniowiec studiów i kursów z zakresu zarz?dzania. Studia podyplomowe: UJ - Edukacja i Reforma oraz UW - Distance Learning.

___________________________________________________________

Dorota Kulesza

Polonista, pedagog twórczo?ci, dyrektor gimnazjum (od 2001 r.) Trener i cz?onek zarz?du Polskiego Stowarzyszenia Kreatywno?ci, prowadzi treningi twórczo?ci dla uczniów i nauczycieli, a tak?e innych grup zawodowych. Cz?onek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej O?wiaty. Pracownik UJ na stanowisku starszego specjalisty ds. szkole?, prowadzi zaj?cia dla wizytatorów i dyrektorów z ewaluacji zewn?trznej w ramach Programu Wzmocnienia Efektywno?ci Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny, Jako?ci Pracy Szko?y. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z zakresu ewaluacji wewn?trznej. Ekspert MEN w projektach doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wspomagania szkó? i pracy z uczniem zdolnym. Autorka publikacji zwi?zanych z pedagogik? twórczo?ci, a tak?e pomocy naukowych i bajki dla dzieci.

___________________________________________________________________________

Alina Idzikowska

Nauczycielka muzyki i historii w SP nr 217 w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany. W ramach pracy w Szkole Podstawowej Nr 217 stworzy?a i prowadzi szereg zespo?ów artystycznych: chór „Pó?ton”, studium wokalne dla solistów, teatr dramowy „Dziwad?o”, zespo?y dzieci graj?cych na b?bnach djembe, orkiestr? „Masa krytyczna”, zespó? absolwentów „Mirage”. Cz?onek Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji, uczestnik projektów „Mistrzowie Kodowania”, Khan Academy Plus, ekspert w projekcie „doWiadówki”. W projekcie NPSEO pracowa?a jako ekspert w ramach wymagania „ Rodzice s? partnerami szko?y”. W pracy pedagogicznej od lat stosuje i propaguje nowatorskie metody edukacyjne (np. programowanie w programie Scratch; wykorzystanie i tworzenie zasobów Khan Academy Polska)

___________________________________________________________

El?bieta Piotrowska -Gromniak

Absolwentka Wydzia?u Humanistycznego Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie oraz Master of Business Administration w Akademii im. l. Ko?mi?skiego w Warszawie. Za?o?ycielka i prezes stowarzyszenia ”Rodzice w edukacji” i lider ?rodowisk rodzicielskich w Warszawie. Cz?onek Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz cz?onek zarz?du Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA). Pomys?odawczyni i organizatorka cyklu pierwszych konferencji i warsztatów dla rodziców - Szko?a Partnerska/ IV edycje/, wspó?twórczyni Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców /IX edycji/ we wspó?pracy z M.st. Warszawa oraz programu: „Dowiadówki-, czyli wszystko, co chcieliby?cie wiedzie? o szkole, a boicie si? zapyta?” realizowanym we wspó?pracy z Wydzia?em Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wraz z zespo?em prowadzi stron? internetow? dla rodziców: www.rodzicewedukacji.pl. Autorka artyku?ów i materia?ów szkoleniowych dla rodziców, propagatorka  idei partnerstwa w edukacji i uspo?ecznienia polskiej szko?y. Wspó?twórczyni programów i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu budowania wspó?pracy i partnerskich relacji w ?rodowisku szkolnym. Wspó?twórczyni partnerstwa „Edukacja na nowo”, którego celem jest zmiana my?lenia o edukacji i wypracowanie nowatorskiego modelu w oparciu o wspó?czesn? wiedz? psychologiczn?, pedagogiczn? neurobiologiczn? z optymalnym i spersonalizowanym wykorzystaniem tik w edukacji.

 

______________________________________________________

 Lech Mankiewicz

 Prof.dr hab. Lech Mankiewicz jest dyrektorem Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w zespole, który projektuje i buduje teleskopy-roboty, s?u??ce poszukiwaniu nag?ych i rzadkich zjawisk kosmicznych. Pasjonat wykorzystania mo?liwo?ci, jakie stwarza Internet i technologie w edukacji formalnej i nieformalnej. Entuzjasta nauki obywatelskiej, wspó?pracuje z portalem zooniverse.org, na którym internauci odkrywaj? min.. planety poza s?oneczne i badaj? d?wi?ki, którymi porozumiewaj? si? wieloryby. Laureat nagrody „Przyjaciel Szko?y” 2013r., od dwóch lat przedstawiciel i ambasador  Khan Academy w Polsce.

__________________________________________________________________________________

Lilianna - Iwona Zabierowska

Absolwentka Wydzia?u Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wroc?awskiego. Doradca metodyczny we Wroc?awskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz dyplomowany nauczyciel biologii i tutor w Liceum Ogólnokszta?c?cym nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego we Wroc?awiu.

___________________________________________________________________________

Dorota Pintal

Nauczycielka chemii w gimnazjum. Od 1997 roku dyrektor szko?y, najpierw podstawowej, potem gimnazjum, aktualnie Zespo?u Szkó? Nr 1 z Oddzia?ami Integracyjnymi w Zamo?ciu. Uko?czone studia podyplomowe z zakresu nauczania informatyki w szkole, w zakresie zarz?dzania w o?wiacie, w zakresie kszta?cenia zdalnego w edukacji oraz studia dla liderów o?wiaty. Uko?czone liczne formy doskonalenia. Ekspert ds. stopni awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator egzaminu gimnazjalnego w cz??ci matematyczno-przyrodniczej. Trener w programie "Aktywna Edukacja". Autorka pi?ciu innowacji pedagogicznych, kilku zmian edukacyjnych, licznych publikacji z zakresu wspierania nauczycieli chemii, wydawanych przez o?rodki doskonalenia nauczycieli, wydawnictwa edukacyjne, czasopisma edukacyjne. Dobre praktyki wdra?ane w swojej szkole prezentowa?a na konferencjach organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej O?wiaty. Wspó?pracuje z O?rodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej, innymi instytucjami wspieraj?cymi nauczycieli oraz uczelniami wy?szymi. Posiada liczne osi?gni?cia w pracy z uczniem zdolnym. Wielokrotnie wyró?niana i nagradzana, w tym Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, Nagrod? Ministra Edukacji, Nagrodami Kuratora O?wiaty.

__________________________________________________________________________________

Ulrich Hammerschmidt

Dyrektor szko?y Waldblick – Mittelschule we Freitalu, nauczyciel fizyki i matematyki. Po studiach pracowa?, jako nauczyciel, nast?pnie w Akademii Nauk Pedagogicznych w Berlinie. Jako dyrektor szko?y w Dre?nie wspó?pracowa? w projekcie Sakso?skiego Ministerstwa Kultury PROFIL-Q (rozwój, jako?ci szko?y i systemu edukacyjnego), potem zajmowa? si? doradztwem organizacji w projekcie „Prozessmoderation” Sakso?skiej Akademii Doskonalenia Nauczycieli (SALF), ostatecznie zosta? liderem tego projektu, organizatorem wspó?pracy SALFu z Dolno?l?skim O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wroc?awiu (wsparcie i doskonalenie przywódców systemu edukacyjnego).  Jest autorem cz??ci programu doskonalenia dyrektorów w Saksonii. Od dziesi?ciu lat jest docentem doskonalenia nauczycieli, szczególnie interesuje si? tematyk? doskonalenia przywódców. Wspó?pracuje z szko?ami w Polsce i w Czechach w programie COMENIUS (Unia Europejska), jest uczestnikiem Learning Teachers Network, wspieranego przez Komisj? Europejsk?.

___________________________________________________________

John M. Fischer

Prof. John M. Fisher jest prodziekanem ds. administracyjnych i profesorem nadzwyczajnym w Kolegium Edukacji i Rozwoju Spo?ecznego (College of Education and Human Development) na Uniwersytecie Stanowym Bowling Green (Ohio, USA) . Zajmuje si? metodyk? nauczania klas podstawowych i gimnazjalnych (klasy 4–9), prowadzi te? zaj?cia z zakresu programów nauczania i programów kszta?cenia nauczycieli. Przy USBG wspó?tworzy? te? Instytut ds. Mi?dzynarodowego Kszta?cenia Demokratycznego (International Democratic Education Institute ). W swoich badaniach d??y do ??czenia kwestii kszta?cenia w miastach z demokratyczn? reform? szkolnictwa. Obecnie pe?ni funkcj? dyrektora ds. projektów uniwersyteckiego Centrum Edukacji w ramach federalnego projektu GEAR-UP, którego celem jest wspieranie uczniów z ubo?szych rodzin w zdobyciu edukacji na poziomie policealnym. Jest tak?e szefem projektu Partnerstwo Polska/Ohio, którego ide? jest inspirowanie wzajemnego uczenia si? i wymiany do?wiadcze? mi?dzy nauczycielami z Polski i Ohio. Najnowsze publikacje prof. Fischera skupiaj? si? na skutkach reformy szkolnictwa, nauce tolerancji, jak równie? wykorzystania technologii na lekcjach nauk spo?ecznych. Jego prace ukazuj? si? m.in. w takich czasopismach naukowych i bran?owych, jak “High School Journal”, “Theory and Research in Social Education”, “Social Education” i “Pedagogies”.

 

­___________________________________________________________

Krystyna G?siak-Pi?tkowska

Mgr matematyki- Uniwersytet Wroc?awski, wieloletni dyrektor Szko?y Podstawowej nr 64 im. W?. Broniewskiego, która dwukrotnie uzyska?a tytu? „Szko?y Ucz?cej Si?”, wspó?praca z CEO, egzaminator CKE, ekspert ds. awansu zawodowego.

_____________________________________________________

El?bieta Wiewióra
Pedago?ka, dyrektorka Szko?y Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy, wspó?pracowniczka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy-starszy wyk?adowca oraz cz?onkini Rady Programowej kierunek Pedagogika, specjalno?? Opieka i wychowanie z profilaktyka spo?eczn? oraz Opieku?cza- studia II stopnia.; Trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie warsztatu psychoedukacyjnego, trenerka Akademii Kome?skiego dzia?aj?cej w strukturach Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Kome?skiego, edukatorka MEN oraz trenerka Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „KLANZA”. Interesuje si? problematyk? kszta?cenia i doskonalenia nauczycieli, istot? nauczania i uczenia si? oraz diagnoz? i terapi? dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 


Chris Willis

Piastuje stanowisko assistant professor (odp. adiunkta) w Bowling Green State University. Przed zatrudnieniem si? w BGSU dr Willis pracowa? w Mississippi State University. Ma tak?e za sob? niemal 15 lat do?wiadczenia pracy w charakterze dyrektora szko?y.


William Kyle Ingle

Piastuje stanowisko Associate Professor (odp. docenta) w University of Louisville, Leadership, Foundations, & Human Resource Education w Kentucky.

Marianne Göthlin

Nauczyciel i certyfikowany trener w dziedzinie komunikacji bez przemocy (NVC). Wspomaga dalsze kszta?cenie nauczycieli dziel?c si? z nimi umiej?tno?ciami w zakresie NVC, komunikacji w procesie nauczania i rozwi?zywania konfliktów.


Isabelle Boyd

 


Bruria Schaedel

Piastuje stanowisko Senior Lecturer (starszego wyk?adowcy) na Wydziale Edukacji w College Zachodniej Galilei oraz senior researcher (starszego badacza) w ?ydowsko-Arabskim Centrum Uniwersytetu w Hajfie, w Izraelu. Jej dzia?alno?? naukowa obejmuje nast?puj?ce projekty: za?o?enie i kierowanie w charakterze szefa zespo?u badawczego Partnerstwa na rzecz szko?y, rodziny i spo?eczno?ci (SFCP); Rozwój dialogu w wielokulturowych spo?eczno?ciach nauczycieli i uczniów w Zachodniej Galilei: Program spotka? i sukces All-ALASH. G?ównym celem tych projektów by?o usuni?cie nierówno?ci pomi?dzy wynikami w nauce uczniów z ró?nych ?rodowisk spo?eczno-ekonomicznych. Zaanga?owa?a si? równie? w rozwój strategii maj?cych na celu zbli?enie ?ydowskich i arabskich nauczycieli, uczniów i rodziców. Projekty te prowadzone by?y na Uniwersytecie w Hajfie. Jest cz?onkiem mi?dzynarodowych, krajowych i lokalnych rad edukacji. W 1997 r. otrzyma?a z r?k nie?yj?cego ju? Prezydenta E. Wiezmanna nagrod? Prezydenta za osi?gni?cie w dziedzinie poprawy umiej?tno?ci pisania i czytania w ?ydowskich i arabskich szko?ach. Procesy, rezultaty i zalecenia wynikaj?ce z tych projektów przedstawia?a wielokrotnie na konferencjach naukowych w Izraelu i za granic? oraz w licznych publikacjach w j?zyku hebrajskim i angielskim. Od wielu lat zaanga?owana jest w dzia?alno?? American Educational Research Association (AERA), Family–School–Community Partnership Sig, Europejskiej Sieci Badawczej w dziedzinie Edukacji (European Research Network of Parents in Education -- ERNAPE) oraz Izraelskiego Stowarzyszenie na rzecz Bada? Edukacyjnych(IARA).


Tyrone C. Howard

Profesor edukacji w UCLA w Graduate School of Education and Information Studies’ Urban Schooling Division. Pe?ni równie? funkcj? dyrektora Center X – konsorcjum specjalistów z miejskich szkó? dzia?aj?cych na rzecz sprawiedliwo?ci spo?ecznej i równo?ci w dziedzinie edukacji poprzez przekszta?cenie szkó? w Los Angeles. Zainteresowania profesora Howarda skupiaj? si? g?ównie na osi?gni?ciach w nauce uczniów szkó? miejskich. W swej pracy zajmuje si? mo?liwo?ciami nauki uczniów oraz znaczeniem przekazania nauczycielom wiedzy i umiej?tno?ci pozwalaj?cym ograniczy? uporczywie utrzymuj?ce si? ni?sze od wymaganych wyniki nauki. Dr Howard jest jednym z najwybitniejszych ekspertów zajmuj?cych si? kwestiami rasowymi, kulturowymi, nauczania i uczenia si? w szko?ach miejskich. Jego ksi??ka Race, Culture, and the Achievement Gap, w której bada rol?, jak? kwestie rasowe i kulturowe w odgrywaj? w wynikach nauczania, sta?a si? bestsellerem Teachers College Press. Dr Howard opublikowa? ponad 50 recenzowanych artyku?ów, rozdzia?ów w ksi??kach, hase? w encyklopediach i raportów technicznych. W 2007 z swoj? prace na temat równo?ci w szko?ach miejskich otrzyma? nagrod? Early Career Award przyznawan? przez American Educational Research Association, najwi?ksza i najbardziej presti?ow? krajow? organizacj? dzia?aj?c? w dziedzinie edukacji.


Martin Tiidelepp

Konsultant w dziedzinie zarz?dzania. Do?wiadczenie zawodowe obejmuje g?ównie pomoc firmom w osi?ganiu wi?kszej skuteczno?ci dzi?ki bardziej ludzkiemu podej?ciu." Podczas prowadzonych przez mnie warsztatów na temat polepszenia sytuacji szko?y i rozwoju osobistego pozna?em ponad 1500 dyrektorów szkó? i nauczycieli. Podstawow? rzecz?, której si? wówczas nauczy?em si? jest to, ?e wszyscy – nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji, osoby zajmuj?ce si? kszta?towaniem polityki – chcemy tego samego ... ale nie?atwo jest nam znale?? sposób wspó?pracy. Nasze role maj? wp?yw na to jak widzimy istotne kwestie i ograniczaj? to widzenie, przez co trudno jest spogl?da? na sprawy z odmiennej perspektywy. Przedmiotem moich zainteresowa? s? kwestie zaufania i wyników nauczania, subiektywne modele zaufania, asymetria ról, opracowywanie instrumentów dialogu dla firm i szkó?”.


Mika Risku

Dyrektor Instytutu Przywództwa Edukacyjnego Leadership (IEL) w Uniwersytecie Jyväskylä w Finlandii. Przed podj?ciem pracy na uniwersytecie pracowa? jako nauczyciel i dyrektor szkó? ?rednich. Aktywnie dzia?a w wielu krajowych i mi?dzynarodowych sieciach promuj?cych przywództwo edukacyjne. Lubi uczy? i cieszy si?, ?e mo?e uczestniczy? w charakterze nauczyciela w programach edukacyjnych IEL W ramach pracy naukowej prowadzi krajowy program bada? nad przywództwem edukacyjnym na zlecenie Fi?skiego Ministerstwa Edukacji i Kultury, jest równie? cz?onkiem wielu mi?dzynarodowych sieci badawczych. Jego praca doktorska na temat roli kuratora szkolnego jest w Finlandii pionierska prac? na ten temat. Szczególnie interesuj? go badania nad edukacj? jako instrumentem wprowadzania sprawiedliwo?ci spo?ecznej, przywództwa edukacyjnego i przywództwa postrzeganego jako pewien zasób.


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u