Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

PREZENTACJE

wi?cej


Relacje z sesji

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

wi?cej...ARTYKU?Y

Stefan Wlaz?o, Jako?? w szkole i w przedszkolu

Mariusz Budzy?ski, Tutoring wychowawczo-rozwojowy jako metoda pracy wykorzystuj?ca „relacje wzajemnie ucz?ce” w ?rodowisku Nauczyciele_Uczniowie_Rodzice

Krzysztof Durna?, Zmienia? szko?? – o zmianie edukacyjnej i roli dyrektora

Anna Rappe, Ewa Sto?ek / wspó?praca Ewa K?dracka, Czy szko?y sie ucz?? Wokó? wyników bada? dotycz?cych wykorzystania metody EWD przez szko?y

Edyta Bugaj-Brauze i Magdalena Nadolska, Prawdy i mity o nauczaniu ucznia zdolnego, czyli: „Co u?atwia, a co utrudnia prac? nauczyciela?”

Magdalena Chustecka, „Szko?a ucz?ca si?” a wyzwania przeciwdzia?ania dyskryminacji

Bo?ena Kula, Jak rozwija? zdolno?? szko?y do poprawy jako?ci kszta?cenia? – „?wi?tokrzyski program wspierania rozwoju szkó? podnosz?cych efektywno?? kszta?cenia – Razem ?atwiej” – cztery lata do?wiadcze?.

Beata Kacprowicz, Demokratyczne zarz?dzanie szko??

Aleksandra Mikulska, O samowprowadz?jacych si? zmianach- przez obserwacjie kole?e?skie do zespo?u uczacego si? i oceniania kszta?tujacego.

Katarzyna Kubin, Jan ?wierszcz, Wyzwania dla szko?y ró?norodnej. Wst?pna analiza mechanizmów wykluczania dzieci i rodzin migranckich w strukturach szko?y w Polsce.

Dorota Pintal, Wspieramy uczniów w uczeniu si?

Krystyna G?siak-Pi?tkowska, Co zrobi?, aby uczniom si? chcia?o?

Lilianna Zabierowska. Tutoring jako forma wsparcia ucznia w rozwoju osobistym 

Aleksandra i Marcin Sawiccy, Nauczyciele pracuj?cy Metod? Montessori 

Marek Kaczmarzyk, Rozproszona odpowiedzialno?? nauczyciela czyli o statystycznej istocie wychowania 

Bruria Schaedel, Ustawodawstwo w zakresie o?wiaty i motywacja rodziców do zaanga?owania w edukacj?. Analiza porównawcza 

Ulrich Hammerschmidt, Ucz?ca si? szko?a? – Ucz?cy si? nauczyciele! 

Chris Willis, Wykorzystanie produktów pracy uczniów do ewaluacji uczenia si?: Jak w dwóch miejscach w Ameryce wprowadzono model nauki uczniów metod? pracownian?
Marek Szurawski, Gdzie "mieszka" pami?? i co z tego wynika?

 

na przyk?adzie dwuletnich do?wiadcze? w Liceum Ogólnokszta?c?cym Nr XV we Wroc?awiu 

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u