Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

ARTYKU?Y

Zobacz...


PREZENTACJE

wi?cej


Relacje z sesji

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

wi?cej...Konferencja "Jako?? edukacji i/czy jako?? ewaluacji?"
Ucz?ca si? szko?a
12.04 - 15.04.2014r.

   Konferencje z cyklu „Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji“ odbywaj? si? corocznie. S? skierowane do dyrektorów szkó?, nauczycieli, wizytatorów, przedstawicieli w?adz lokalnych oraz innych osób odgrywaj?cych rol? liderów edukacyjnych w swoich spo?eczno?ciach. Ich celem jest stworzenie przestrzeni i czasu na rozmowy, przemy?lenia i rozwa?ania nad edukacj? i polskim systemem o?wiaty, w kontek?cie zmian w modelu nadzoru pedagogicznego.
   Tegoroczna konferencja dotyczy?a w szczególno?ci kwestii zwi?zanych z organizacyjnym uczeniem si?, wspó?prac? w procesach wprowadzania zmiany, wykorzystywaniem danych w usprawnianiu w?asnego dzia?ania i wieloma innymi aspektami istotnymi dla ka?dej ucz?cej si? organizacji. 

Zapraszamy do lektury i ogl?dania materia?ów konferencyjnych, jednocze?nie informujemy,?e fragmenty sesji, nagranych w czasie konferencji, zostan? umieszczone na stronie do ko?ca czerwca. 


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u