Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

List organizacyjny


ARTYKU?Y

wi?cej


PREZENTACJE

wi?cej


DOBRE PRAKTYKI

wi?cej


MATERIA?Y POMOCNICZE

Zobacz

Wymagania - sesja plakatowa

PobierzSESJE EKSPERCKIE


Dr Marek Kaczmarzyk - Rozproszona odpowiedzialno?? nauczyciela, czyli o statystycznej istocie wychowania

Dr Trevor Davies, David Martin - Zmiana kultur globalnych i to?samo?ci: Implikacje dotycz?ce przywództwa i zarz?dzania edukacyjnego. Cz??? 1

Dr Trevor Davies, David Martin - Zmiana kultur globalnych i to?samo?ci: Implikacje dotycz?ce przywództwa i zarz?dzania edukacyjnego. Cz??? 2

Pawe? Kasprzak - Szkolna matematyka i nie tylko. Co mo?e szko?a? Co da si? sprawdzi? w ewaluacji? Po pierwsze zaciekawi? - z?e i mo?liwe dobre praktyki skupione na tre?ci nauczania

Dr Jacek Strzemieczny - Profesjonalizacja pracy nauczyciela – widoczne nauczanie i uczenie si?

Dr Gerry MacRuairc - Stosowanie samooceny w szko?ach irlandzkich – pocz?tek epoki autonomii szkó? czy stracona szansa?

Danuta Sterna - Strategie dobrego nauczania

Jerzy Kielech - Jak technologie zmieniaj? szko?y; nadzieje, zagro?enia, mo?liwo?ci

Dr Hanna K?dzierska, dr Monika Maciejewska - Odpowiedzialny nauczyciel - (nie)odpowiedzialna wspólnota – co pomaga, a co przeszkadza w budowaniu nauczycielskich wspólnot praktyków

Urlich Hammerschmid - Jak wspiera? samodzielne i odpowiedzialne dzia?anie nauczyciela? Odpowiedzialno?? dyrektora i mo?liwo?ci wp?ywu na dzia?ania nauczyciela przez przywództwo

Dr Jakub Ko?odziejczyk, Stanis?aw Bobula, Katarzyna Salamon Bobi?ska, Norbert Karaszewski - Nauczanie kooperatywne (nauczanie we wspó?pracy)

Dr John M Fischer - Na czym polega bycie dobrym nauczycielem: próba odpowiedzi na pytanie w ramach „pracy nad lekcj?” na spotkaniach grupowych nauczycieli

Roel Vivit, Michelle Navarre - Niewidoczna konieczno??: Tworzenie kultury szko?y w celu kszta?towania liderów

Dr Jacek Py?alski - Wychowanie w erze cyfrowej – czy jeste?my na to przygotowani?

Prof. Dr Ljudmila Wladimirowna Kolomijczenko - Rozwój kompetencji zawodowych i spo?eczno-kulturowych nauczycieli w sferze rozwoju spo?ecznego i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym

Dr Maria Jesus Rodriguez Entrena - Jak polityka odpowiedzialno?ci mo?e wp?yn?? na równo?? szans edukacyjnych? Przypadek programów nauczania promuj?cych ró?norodno?? w kontek?cie Hiszpanii

Joanna Staniewicz - Projekty edukacyjne jako bezbolesna, a cz?sto zabawna forma realizacji polityki o?wiatowej; Magdalena Kreczko - Nauczyciel "samotny bia?y ?agiel"...? Wspó?praca nauczycieli w polskiej szkole – pomi?dzy teori? a praktyk?

Witold Ko?odziejczyk - O czym zapomnia?a dzi? szko?a?

Prof. dr William Gaudelli - Edukacja humanistyczna w dobie globalizacji

Dr William F. Morrison - Indywidualizacja metod pracy z uczniami w celu spe?niania potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniów

Cynthia C.Nambo - Partnerstwo w praktyce: Ocenianie nauczycieli pod k?tem wysokiej jako?ci nauczania

Luc Pluymers - Jak radzi? sobie z ró?nicami w ?rodowisku edukacyjnym w sposób konkretny

Agnieszka Borek, Marzena Sajewicz - Odpowiedzialno?? dyrektora za ewaluacj? wewn?trzn?

Dr Marta Chrab?szcz - Nauczyciel jako przywódca edukacyjny. Wolno?? – odpowiedzialno?? – skuteczno??; Wojciech Starzy?ski - Lider lokalnego ?rodowiska o?wiatowego (dyrektor szko?y, nauczyciel, rodzic, samorz?dowiec)

Dr Rafa? Otr?ba - Klimat szkolny w badaniach mi?dzynarodowych szkó? grupy wyszehradzkiej; dr Jolanta Szcz??niak - Badanie psychologiczne jako narz?dzie ewaluacji wewn?trznej

Mariusz Budzy?ski - Organizowanie pracy nauczycieli dla uczenia si? uczniów w liceum. Z do?wiadcze? szkó? - ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie; El?bieta Piotrowska-Gromaniak, Alina Idzikowska - Odpowiedzialno?? nauczyciela, odpowiedzialno?? rodzica – jak si? ni? dzieli? i jak z niej korzysta??

Adam Prus - Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli na przyk?adzie III Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Justyna Nowotniak - Szko?a jak „miejsce” w kontek?cie odpowiedzialno?ci nauczycieli za przestrze? edukacyjn?

Ma?gorzata Taraszkiewicz- Odpowiedzialno?? zawodowa nauczycieli w kontek?cie efektywno?ci uczenia si? uczniów. Granice i perspektywy


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u