Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

ARTYKU?Y

wi?cej


PREZENTACJE

wi?cej


DOBRE PRAKTYKI

wi?cej


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

List organizacyjnyprzejd? na stron? g?ówn?


OPIS SESJI

 

SESJE

 

Agnieszka Borek, Marzena Siejewicz, SesjaJak zaprosi? szko?? do rozwoju, czyli rola dyrektora w przeprowadzaniu ewaluacji wewn?trznej

Zgodnie z rozporz?dzeniem w sprawie nadzoru pedagogicznego, dyrektor szko?y lub placówki publicznej we wspó?pracy z innymi nauczycielami przeprowadza ewaluacj? wewn?trzn? i wykorzystuje wyniki do doskonalenia jako?ci jej pracy. Podczas sesji damy kilka wskazówek, dotycz?cych tego, jak w praktyce realizowa? ten zapis. Wspólnie zastanowimy si? i odpowiemy na pytania

 • Jak dyrektorzy mog? dba? o to, by ewaluacja wewn?trzna w ich szko?ach placówkach faktycznie s?u?y?a rozwojowi?
 • Jak zorganizowa? ewaluacj?, by dawa?a wa?ne informacje, i aby nie by?a uci??liwym zadaniem ani dla nauczycieli, ani dla dyrektora
 • Jak dyrektorzy mog? zarz?dza? procesem ewaluacji wewn?trznej, by nauczyciele chcieli si? w ni? anga?owa? i widzieli w tym korzy?? dla siebie, a tak?e dla szko?y lub placówki?
 • Jak unika? zbiurokratyzowania ewaluacji i jak dyrektorzy mog? o to zadba??

Podczas sesji wykorzystamy do?wiadczenia wyniesione ze szkole?, w których wzi??o udzia? ponad 5 tys. dyrektorów. Zaprosimy tak?e do dyskusji oraz do podzielenia si? przez dyrektorów - uczestników i uczestniczki sesji - rozwi?zaniami, które sprawdzaj? si? w ich szko?ach lub placówkach.

W sposób szczególny zajmiemy si? analiz? roli dyrektora w procesie ewaluacji oraz sprowokujemy do refleksji, w jaki sposób dyrektor mo?e wp?ywa? i niwelowa? „mity o ewaluacji”, które najcz??ciej funkcjonuj?  w naszych  szko?ach. Dlatego oprócz dyskusji na tematy proponowanych rozwi?za?, damy przestrze? na poznanie modeli mentalnych rad pedagogicznych, zwi?zanych z ewaluacj?. Liczymy na aktywno?? uczestników i uczestniczek sesji – dyrektorów szkó? i palcówek - którzy zechc? podzieli? si? swoimi do?wiadczeniami z prowadzenia ewaluacji wewn?trznej na wszystkich poziomach mikro-poszczególni nauczyciele, mezo- zespo?y nauczycieli oraz makro-ca?a szko?a.

 

Mariusz Budzy?ski, Sesja: Organizowanie pracy nauczycieli dla uczenia si? uczniów  w liceum. Z do?wiadcze? szkó? - ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie

W wyst?pieniu zaprezentuj? specyficzn? metod? pracy dydaktyczno-wychowawczej, stosowan? od 17 lat w Liceach ALA oraz jej wp?yw na rozwój uczniów i nauczycieli. Metoda wpisuje si? w nurt pedagogiki personalno-egzystencjalnej, pedagogiki dialogu. Do?wiadczenia szkó? ALA s? ?ród?em metody opisywanej jako „Tutoring szkolny”. Metody, która znajduje coraz cz??ciej zastosowanie równie? w szko?ach publicznych, mi?dzy innymi w gimnazjach, liceach i szko?ach podstawowych we Wroc?awiu, Gnie?nie, Malborku, Cz?stochowie, Warszawie, Zalesiu Górnym, Siechnicach i innych miastach Polski.

 

Marta Chrab?szcz, Sesja:Nauczyciel jako przywódca edukacyjny. Wolno?? – odpowiedzialno?? – skuteczno??

Z tej sesji uczestnicy dowiedz? si? o:

 • nowej roli nauczyciela jako przywódcy edukacyjnego,
 • zakresie wolno?ci i odpowiedzialno?ci nauczyciela,
 • nowoczesnym uczeniu si? zgodnym z prac? mózgu,
 • nawykach skutecznego dzia?ania (nie tylko w szkole),
 • zasadach skutecznego przywództwa w szkole.

Przebieg: Prezentacja multimedialna po??czona z elementami warsztatu.

Trevor Davies  i David Martin, Sesja:  Zmiana kultur globalnych i to?samo?ci: Implikacje dotycz?ce przywództwa i zarz?dzania edukacyjnego

 

Celem tego warsztatu jest zbadanie wp?ywu globalizacji na systemy edukacji na szczeblu polityki lokalnej, regionalnej, krajowej i mi?dzynarodowej. Wspólnie zastanowimy si? nad tym, jak zmiana kultury w skali globalnej wp?ywa na ?wiadczenie us?ug edukacyjnych oraz na modele przywództwa, które musz? odzwierciedla? wspomniane zmiany. W tych warsztatach b?dzie uczestniczy? go?cinnie za po?rednictwem Skype’a Francis Sealey, organizator Globanet 21.

 

John M. Fischer, Sesja:  Na czym polega bycie dobrym nauczycielem: próba odpowiedzi na pytanie w ramach „pracy nad lekcj?” na spotkaniach grupowych nauczycieli.

W ró?nych krajach ?wiata nauczyciele na spotkaniach grupowych dyskutuj? i zastanawiaj? si? nad udoskonalaniem metod prowadzenia lekcji dotycz?cych tematów trudnych do nauczania lub nauczenia si?. Tematem tych warsztatów b?dzie metoda “pracy nad lekcj?”, która pierwotnie zosta?a opracowana w Japonii. Zaj?cia b?d? obejmowa? filmy wideo z wypowiedziami nauczycieli, dzielenie si? wiedz? na temat dotychczasowych projektów pracy nad lekcj? oraz dyskusje na temat sposobów tworzenia grup nauczycieli w ramach wdra?ania tej metody w szko?ach.

W trakcie naszych dyskusji b?dziemy próbowali znale?? odpowied? na pytanie: “Na czym polega bycie dobrym nauczycielem?” W tym celu b?dziemy:

 • Zastanawia? si? nad procesem zadawania pyta? przez nauczycieli;
 • Rozmawia? o ch?ci anga?owania si? nauczycieli w dyskusje na temat ich praktycznych metod prowadzenia zaj?? w klasie;
 • Dyskutowa? na temat cech „dobrego nauczyciela”.

W ten sposób chcemy uzyska? odpowied? na postawione pytanie oraz wytyczne okre?laj?ce wspó?prac? z nauczycielami.

 

William Gaudelli , Sesja:Edukacja humanistyczna w epoce globalnej

Globalizacja spowodowa?a gruntowne zmiany w edukacji. Nale?? do nich m.in. (1) rozwój prywatnych spó?ek dochodowych jako systemów edukacji publicznej lub w ich ramach; (2) edukacja jako podstawowy element generuj?cy globaln? konkurencyjno?? oraz (3) ocenianie jako?ci szkó? g?ównie w oparciu o pomiary, testy i mierniki porównawcze. U podstaw tych zmian le?y kszta?tuj?cy si? globalny dyskurs na temat edukacji, który zbyt cz?sto sprowadza uczenie si? (i nauczanie) do towaru wymiany, który nale?y dok?adnie zmierzy? i porówna?, a nie humanistyczne zaanga?owanie oparte na za?o?eniach rozwoju, post?pu spo?ecznego oraz dziecka jako indywidualno?ci i istoty rozwijaj?cej si?. Jak na ironi?, to zorientowanie na kapita?, a nie na ludzi nast?puje akurat w czasie rosn?cych problemów globalnych, w??cznie z degradacj? ?rodowiska, niedoborem zasobów, wojnami, wymieraniem gatunków, rozprzestrzenianiem broni j?drowej, gwa?townymi burzami i konfliktami na tle etnicznym – w?a?ciciele kapita?u i rz?dy niestety posiadaj? zbyt ma?o zasobów, aby je rozwi?za? lub te? przyczyniaj? si? do ich utrwalenia.

Znajdujemy si? na krytycznym rozdro?u – kierunek systemów kszta?cenia bardzo niepokoj?co rozmija si? z problemami, które napotykamy w skali globalnej. Co pedagodzy i wychowawcy mog? uczyni?? W tym wyst?pieniu omówione zostan? wysi?ki podejmowane w skali mi?dzynarodowej na rzecz globalnego nauczania z orientacj? humanistyczn?. Opieraj?c si? na trwaj?cym mi?dzynarodowym badaniu w pi?ciu miejscach na ?wiecie, prezentacja skupi si? na pokazaniu przyk?adów, jak szkolnictwo humanistyczne kszta?tuje si? w sposób (1) ugruntowany lokalnie i ?wiadomy globalnie, (2) aktywny obywatelsko i powa?nie zaanga?owany, (3) zorientowany kosmopolitycznie i ?wiadomy estetycznie. Przytoczone przyk?ady z tej dziedziny maj? wskaza? sposoby, które wychowawcy i pedagodzy mog? wykorzysta? do tworzenia przestrzeni dialogicznych edukacji humanistycznej w epoce globalnej.

 

Marianna Hajdukiewicz,Sesja plenarna: Ewaluacja a wspomaganie pracy szko?y na podstawie za?o?e? i do?wiadcze? projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodost?pnym kompleksowym wspomaganiu szkó?”

Celem prezentacji jest przedstawienie za?o?e? kompleksowego wspomagania pracy szko?y i doskonalenia nauczycieli w odniesieniu do zada? wynikaj?cych z nadzoru pedagogicznego. Pokazanie, na przyk?adach wybranych szkó?, jak ewaluacja wewn?trzna (lub zewn?trzna) prowadzonaw szkole mo?e by? punktem wyj?cia do pog??bionej diagnozy, w wyniku której szko?a wy?ania priorytety do swojej rocznej czy wieloletniej pracy (okre?la kierunki rozwoju). Pokazany zostanie model pracy obejmuj?cy analiz? ró?nych informacji na temat szko?y, w tym równie? wyników bada? edukacyjnych, wskazanie problemów i zdefiniowanie wyzwa? stoj?cych przed szko??, a? po zaplanowanie odpowiednich dzia?a? naprawczych, szczególnie w obszarze zwi?zanym z wspomaganiem pracy rady pedagogicznej i doskonaleniem nauczycieli. Przedstawione zostan? korzy?ci tak rozumianego i prowadzonego wspomagania z punktu widzenia pojedynczych szkó?, a tak?e z punktu widzenia systemu o?wiaty. W trakcie prezentacji zaprezentowane zostan? dzia?ania realizowane w ramach projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodost?pnym kompleksowym wspomaganiu szkó?" realizowanego przez O?rodek Rozwoju Edukacji, których celem jest opracowanie szczegó?owychza?o?e? kompleksowego wspomagania pracy szko?y i nowych form doskonalenia nauczycieli. W czasie prezentacji wykorzystane zostan? do?wiadczenia szkó? bior?cych udzia? w projektach wdro?eniowychprowadzanych przez powiaty w ramach Dzia?ania 3.5 „Kompleksowewspomaganie rozwoju szkó?”. Prezentacja jest adresowana do nauczycieli, dyrektorów szkó?, a tak?e pracowników instytucji wspomagaj?cych rozwój szkó? - placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno -pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.

 

 

Ulrich Hammerschmidt,Sesja: Jak wspiera? samodzielne i odpowiedzialne dzia?anie nauczyciela? –Odpowiedzialno??  dyrektora i mo?liwo?ci wp?ywu na dzia?ania nauczyciela przez kierownictwo

Cele:

 • Uczestnicy rozumiej? dzia?anie i odpowiedzialno?? nauczyciela na podstawie teorii systemowej.
 • Uczestnicy dziel? spo?eczne znania o mo?liwo?ci i ograniczenia wp?ywu przywództwa na dzia?anie nauczyciela.
 • Uczestnicy znaj? metody niedyrektywnego przywództwa.

 

Wyk?ad opiera? si?  b?dzie na podstawowych za?o?eniach teorii systemowej, która opisuje szko?? jako  kompleksowy  system ze s?abo po??czonymi elementami. Z drugiej strony opiera si? na podstawie konstruktywizmu, który zak?ada, ?e ka?dy cz?owiek tworzy swój indywidualny obraz ?wiata.  Podczas sesji b?dziemy dyskutowali konsekwencji za kierownictwo, szczególnie ograniczenia i mo?liwo?ci wp?ywu przywództwa na dzia?anie nauczyciela.

 

Marcin Jewdokimow,Sesja: Wykorzystanie metod wizualnych w autoewaluacji w szkole. Zarys problematyki i praktyka

Celem wyst?pienia jest przyjrzenie si? mo?liwo?ciom i problemom, jakich dostarczaj? metody bada? wizualnych w ewaluacyjnych badaniach edukacji. Ekspozycja tej problematyki odbywa si? na kanwie wybranych metod wizualnych oraz dyskusji i analizy badania w?asnego „Szko?a oczami ucznia”. Do zalet metod wizualnych zaliczy? trzeba mo?liwo?? dotarcia do innego typu danych ni? za pomoc? metody zazwyczaj stosowanych oraz zwi?kszenie aktywno?ci uczestników badania (zarówno badanych, jak i badaczy). Metody te stanowi? dobre narz?dzia wspomagaj?ce, aktywizuj?ce i eksploracyjne. Jednak z powodu wieloznaczno?ci obrazu metody wizualne nie mog? by? w badaniach ewaluacyjnych wykorzystywane mechanicznie, w odniesieniu do ka?dego zagadnienia.

 

Marek Kaczmarzyk, Sesja:  Rozproszona odpowiedzialno?? nauczyciela czyli o statystycznej istocie wychowania

Celem sesji jest uzmys?owienie uczestnikom potrzeby jasnego okre?lenia granic odpowiedzialno?ci nauczyciela, faktycznego wp?ywu ?rodowiska szkolnego na kierunki rozwoju ucznia oraz statystycznego charakteru oddzia?ywa? wychowawczych. Uczestnicy korzystaj?c z w?asnych do?wiadcze? zawodowych oraz prywatnych odpowiadaj? na pytania o sens, skuteczno?? oraz realn? si?? oddzia?ywa? edukacyjnych. Problematyka sesji oscyluje wokó? niejednorodno?ci ?rodowiska spo?ecznego, jego ró?norodno?ci memetycznej, wielo?ci czynników warunkuj?cych jako?? przekazu (w tym czynników biologicznych), przemocy symbolicznej oraz rozproszenia ?róde? informacji przystosowawczo korzystnej. Adresatami s? osoby zaanga?owane w proces dydaktyczny, które niepokoi problematyka realnego wp?ywu na rozwój ucznia oraz adekwatno?? przyjmowanej przez nauczyciela odpowiedzialno?ci.

 

Pawe? Kasprzak,Sesja: Szkolna matematyka. Co mo?e szko?a? Po pierwsze zaciekawi? - z?e i mo?liwe dobre praktyki skupione na tre?ci nauczania

Badania pokazuj?, ?e 3/4 populacji uczniów opuszcza system o?wiaty nie rozumiej?c matematyki. Tak wygl?daj? w?asne deklaracje uczniów, co przy okazji oznacza m.in. to, ?e co najmniej po?owa maturzystów zdaje obowi?zkow? matur? z matematyki, nie maj?c o niej bladego poj?cia – wed?ug w?asnej oceny. Znaczenie wyników matur staje si? w ten sposób problematyczne.

G?ówny referat, spróbuje pokaza? przyczyny tego stanu rzeczy, tkwi?ce zdaniem autora g?ównie w konstrukcji tre?ci szkolnego programu, cho? dominuj?ca w szko?ach metoda oczywi?cie równie? zas?uguje na uwag?. Jedn? z konsekwencji prezentowanego sposobu my?lenia b?dzie np. spostrze?enie, ?e cel okre?lony w rozporz?dzeniu MEN jako osi?ganie aktywno?ci intelektualnej uczniów (pkt 1.3) stoi w rzeczywisto?ci w konflikcie z pozosta?ymi wymienionymi celami o?wiaty.

Dwa proponowane wyst?pienia seminaryjne poka?? rodzaj dobrej praktyki. „Krótki kurs matematyki dla humanistów” ma „odczarowa?” matematyk?, najbardziej zatwardzia?ym ofiarom szko?y i dowie??, ?e bez ?adnego przygotowania s? one w stanie bez trudu poj?? tre?? wysublimowanych abstrakcji znacznie wykraczaj?cych poza szkolny program.  Wyk?ad drugi - „Gdyby ?wiat ze szkolnej nauki istnia? naprawd?, nie nadawa?by si? do ?ycia” - b?dzie propozycj? szerokich uj?? interdyscyplinarnych, które mogliby w szko?ach rozwija? wspó?pracuj?cy ze sob? nauczyciele, korzystaj?c z dost?pnych ?róde? wiedzy.

 

Hanna K?dzierska i Monika Maciejewska, Sesja:  Odpowiedzialny nauczyciel - (nie)odpowiedzialna wspólnota –  co pomaga a co przeszkadza w budowaniu nauczycielskich wspólnot praktyków

Celem warsztatu jest zach?cenie uczestników do krytycznego  namys?u nad  problemem wykorzystania szkolnych autoewaluacji  w procesach rozwijania wspó?pracy nauczycieli i budowania wspólnot praktyków.  Warsztat b?dzie sk?ada? si? z 2 cz??ci: wprowadzenia  prezentuj?cego wyniki bada? empirycznych  skupionych wokó? problemów socjalizacji zawodowej nauczycieli na ró?nych etapach rozwoju zawodowego oraz cz??ci praktycznej pokazuj?cej mo?liwo?ci wynikaj?ce z  zastosowania zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) jako metody przeprowadzania autoewaluacji w szkole.

 

Witold Ko?odziejczyk, Sesja: O czym zapomnia?a dzi? szko?a?

Ka?de pokolenie definiuje ?wiat inaczej. Jak definiuje go nasze? Dzi? bardziej od definicji e-podr?cznika, e-ucznia, e-nauczyciela, czy  e-szko?y, potrzebujemy redefinicji edukacji we wspó?czesnym ?wiecie. Twórcy Cyfrowej Szko?a poszukuj? substytutu podr?cznika, nauczyciela, czy szko?y. Ale o wiele wa?niejszym jest poszukiwanie nowego rozumienia poj?cia edukacja i wyzwa?, jakie przed ni? stoj?. Wyzwa? zwi?zanych z kszta?ceniem postaw, charakteru i skutecznych nawyków dzia?ania. 

Ka?da edukacja ma swoj? filozofi?. Jaka jest filozofia szko?y XXI wieku? Zamiast zajmowa? si? technologi? w szkole, zajmijmy si? uczniem w szkole. O rozwój technologii dba biznes. Robi to ?wietnie. Co chwil? pojawiaj? si? nowe wersje telefonów, tabletów, tablic interaktywnych. Na rynku jest wielu ich promotorów. Kto jest promotorem ucznia? Niech szko?a troszczy si? o rozwój w czterech obszarach jego funkcjonowania. Powinna zadba? o równowag? pomi?dzy intelektem, cia?em, emocjami i dusz?. Póki co, koncentruje si? na aspekcie intelektualnym i ewentualnie fizycznym. Zaniedbuje natomiast sfer? emocjonaln? ucznia i duchowo?? rozumian? jako zamys? nad sensem i celem ?ycia. Czy decydenci zadaj? sobie pytanie jakiego obywatela ma kszta?ci? i wychowywa? szko?a w ?wiecie globalnej konkurencji, ?atwego dost?pu do informacji i totalnego relatywizmu warto?ci? Ka?de pokolenie definiuje ?wiat inaczej. Jak dzi? definiujemy edukacj? XXI wieku? 

 

Dorota Kulesza, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska, Jaros?aw Durszewicz, Sesja: Wymagania pa?stwa wobec szkó? i placówek priorytetami pracy nauczyciela

W trakcie sesji uczestnicy wezm? udzia? w symulacji rady pedagogicznej, na której zapoznaj? si? z nowymi wymaganiami i pog??bi? ich rozumienie. Dokonaj? wyboru priorytetów i zaplanuj? dzia?ania dla szko?y/placówki i nauczycieli. Ustal? sposoby informowania uczniów i rodziców o dzia?aniach realizowanych na konkretnych przedmiotach zwi?zanych ze spe?nianiem priorytetowych wymaga?.

Przebieg rady pedagogicznej, zaproponowane ?wiczenia i efekty poddane zostan? refleksji na meta- poziomie. Uczestnicy po sesji b?d? potrafili przeprowadzi? warsztat z nauczycielami i b?d? mieli zaplanowany pierwszy krok na drodze do jego realizacji. Otrzymaj? scenariusz warsztatów, wzór harmonogramu/planu pracy oraz opisy wyja?niaj?ce istot? wymaga?.

 

Henryk Mizerek, Sesja: Konteksty profesjonalnej odpowiedzialno?ci nauczyciela

Celem wyst?pienia jest zasygnalizowanie szeregu, pomijanych w dyskursie publicznym, znacze? jakie wspó?cze?nie przypisuje si? odpowiedzialno?ci profesjonalnej nauczyciela. Odpowiedzialno?? ma sens jedynie wtedy, gdy rozpatruje si? j? ??cznie z kategori? wolno?ci. Odpowiedzialno?ci mo?na oczekiwa? od podmiotu, który podejmuje samodzielne decyzje w rozwi?zywaniu codziennych problemów praktyki edukacyjnej. Tre?ci referatu akcentuj? etyczne, psychologiczne i spo?eczne konteksty odpowiedzialno?ci. Porz?dek ich prezentacji wyznaczaj? nast?puj?ce kwestie szczegó?owe:

1.     Dwa oblicza odpowiedzialno?ci – odpowiedzialno?? „za” versus odpowiedzialno?? „przed”.

2.     Psychologiczne mechanizmy „ucieczki” od wolno?ci i odpowiedzialno?ci.

3.     Natura pracy wspó?czesnego nauczyciela a gotowo?? do brania na siebie odpowiedzialno?ci

4.     Implikacje wobec kszta?cenia i rozwoju zawodowego nauczycieli

 

 

William Morrison, Sesja: Indywidualizacja metod pracy z uczniami w celu spe?niania potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniów

Indywidualizacja metod pracy z uczniami polega na rozpoznawaniu i uwzgl?dnianiu ró?nic w?ród uczniów odno?nie podstawowych zasobów wiedzy, gotowo?ci, j?zyka, preferencji w uczeniu si? i zainteresowa? oraz ich wp?ywu na proces uczenia si?, a tak?e na podejmowaniu odpowiednio szybkich reakcji. Indywidualizacja metod pracy z uczniami to sposób nauczania, który motywuje do nauki uczniów o ró?nych zdolno?ciach i ocenia ich post?py w nauce poprzez stosowanie zindywidualizowanych ocen w obr?bie tej samej klasy. Zasadniczym celem indywidualizacji nauczania jest osi?gni?cie jak najwi?kszego rozwoju pojedynczych uczniów oraz ich osobistych wyników w nauce poprzez uwzgl?dnienie indywidualnych potrzeb ka?dego ucznia w klasie. Na warsztatach zostanie najpierw omówiona sprawa indywidualizacji nauczania oraz jej rola w kszta?ceniu wszystkich uczniów, a nast?pnie zostan? przedstawione mo?liwe sposoby indywidualizacji zaj?? przez nauczycieli w celu poprawy wyników w nauce u wszystkich uczniów w ich klasach.

 

Cynthia C. Nambo, Ricardo Estrada, Sesja: Partnerstwo w praktyce: Ocenianie nauczycieli pod k?tem wysokiej jako?ci nauczania

Cz??? 1: Wyk?ad na temat modelu wdra?anego w Chicago, który ma zapewni? równy dost?p do edukacji. Nale?y koniecznie podkre?li?, ?e wspomniany model bierze pod uwag? nast?puj?ce elementy pod k?tem zapewnienia wysokiej jako?ci edukacji. 1) K?adzie si? nacisk na przypominanie, dlaczego edukacja jest wa?na w ?yciu uczniów. 2) Nale?y stosowa? interdyscyplinarne podej?cie do nauczania. 3) Musi istnie? opieka dydaktyczna oparta na kompetencjach, a tak?e 3) bezpo?rednie powi?zanie sfery naukowej z praktycznymi wskazówkami na przysz?o??.

Cz??? 2: Prezentacja multimedialna i miniwarsztat na temat tego, co jest wa?ne w ocenianiu nauczycieli pod k?tem wysokiej jako?ci nauczania. Kompetencje zosta?y opracowane przez ca?e ?rodowisko szkolne i obejmuj? kompetencje na poziomie szko?y, departamentu i szkolenia. Kompetencje na poziomie szko?y s? dopasowane do kompetencji nauczycieli i s?u?? jako wzorzec do oceny wyników. Ostateczn? ocen? nauczyciela poprzedza szereg czynno?ci. S? to m.in. pokaz filmu wideo, w?asna ocena filmu, wspólne ocenianie, wspólne tworzenie procesu uczenia si?, wyznaczanie priorytetów, instrukcje, obserwacja kole?e?ska, wyznaczanie wzorców i celów; wszystkie te etapy s? zawarte w multimedialnym e-portfolio. IJLA Dyplom uko?czenia szko?y ?redniej otrzymuj? g?ównie uczniowie ze spo?eczno?ci latynoskiej w wieku 17-21 lat.

 

Jerzy Kielech, Sesja:  Jak technologie zmieniaj? szko?y; nadzieje zagro?enia, mo?liwo?ci

Celem sesji jest zebranie i wymiana do?wiadcze? dotycz?cych wp?ywu technologii na ?rodowisko, ze szczególnym uwzgl?dnieniem szko?y. Krótki wyk?ad wprowadzaj?cy dotyczy? b?dzie przyk?adów zastosowania technologii w organizacji szko?y, dydaktyce i wychowaniu.         
Zasadnicza cz??? panelu to przygotowanie do debaty oxfordzkiej o tezie; „Technologie pozytywnie wp?ywaj? na jako?? pracy szko?y”. Uczestnicy poznaj? lub przypomn? sobie zasady debaty oksfordzkiej. Nast?pnie pracowa? b?d? w dwóch zespo?ach warsztatowych; jeden przygotowywa? b?dzie argumenty za tez?, drugi – przeciw. Na zako?czenie prze?wiczymy krótko kluczowe elementy debaty (mo?liwo?? przeprowadzenia jej w kolejnej sesji trenerskiej).    

 

Ljudmi?a W?adimirowna Ko?omijczenko, Sesja: Rozwój kompetencji zawodowych i spo?eczno-kulturowych nauczycieli w sferze rozwoju spo?ecznego i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym

Analiza empiryczna wyników dzia?alno?ci miejskich placówek przedszkolnych dowodzi, ?e proces rozwoju i kszta?towania adaptacyjnych cech osobowo?ci jest nieusystematyzowany i nie w pe?ni kontrolowany przez nauczycieli. Nauczyciel przedszkolny odgrywa kluczow? rol? w procesie edukacyjnym: rozwi?zanie wielu problemów zale?y od jego kwalifikacji, cech charakteru i profesjonalizmu. Wspó?czesny nauczyciel przedszkolny pe?ni rol? mediatora pomi?dzy dzieckiem a otoczeniem spo?eczno-kulturowym, „t?umacza” z j?zyków kultury na j?zyki indywidualnej percepcji, przewodnika w labiryntach ludzkich znacze? i warto?ci. Socjalizacja obejmuje stworzenie dzieciom przestrzeni do wolnego wyboru dzia?a?, ocen, relacji oraz zapewnianie poczucia bezpiecze?stwa, co jest w du?ej mierze uzale?nione od osobowo?ci osoby doros?ej pracuj?cej z nimi.

Kompetencje spo?eczno-pedagogiczne nauczyciela przedszkolnego s? postrzegane jako integracyjna spersonalizowana edukacja zapewniaj?ca skuteczn? realizacj? wszystkich funkcji pedagogicznych, jako jedno?? teoretycznej i praktycznej gotowo?ci do realizowania dzia?a? pedagogicznych w celu pomy?lnego wprowadzenia dzieci we wspó?czesne spo?ecze?stwo, jako zdolno?? rozumienia podstawowych potrzeb dziecka (mi?o?? i bezpiecze?stwo, stabilno?? i przewidywalno?? otoczenia, komunikacja i do?wiadczenia pobudzaj?ce emocje, postrzeganie ?wiata oraz siebie samego w tym ?wiecie) oraz tworzenia warunków do ich rozs?dnego spe?niania, zdolno?? ?wiadomego planowania edukacji i wychowania dziecka zgodnie z cechami dziecka i sytuacj? spo?eczn? wraz z wyznacznikiem warto?ci systemu rozwoju spo?ecznego.


Magdalena Kreczko,Sesja: Nauczyciel ,,samotny bia?y ?agiel”...? Wspó?praca nauczycieli w polskiej szkole – pomi?dzy teori? a praktyk?

Praktyka edukacyjna – zw?aszcza w szko?ach ponadgimnazjalnych – pokazuje, ?e nauczyciele najcz??ciej pracuj? w izolacji i pos?uguj? si? cz?sto tradycyjnymi, ,,akademickimi” metodami oraz stylami pracy na lekcji.  Jednocze?nie  ponosz? ca?kowit? odpowiedzialno?? za ich wybór. W tej sytuacji trudno jest im  obiektywnie oceni? skuteczno?? stosowanych przez siebie rozwi?za? edukacyjnych, a co za tym idzie nie zawsze dostrzegaj? potrzeb? zmiany, czy weryfikacji raz przyj?tych. Dyrektor, a tak?e inni nauczyciele pracuj?cy z t? sam? klas? tak naprawd? nie wiedz?, co dzieje si? za zamkni?tymi drzwiami szkolnych sal. Sytuacja ta nie sprzyja budowaniu spójnej strategii pracy nauczycieli z tym samym zespo?em klasowym, zmierzaj?cej  do podniesienia jako?ci kszta?cenia z uwzgl?dnieniem post?pów w nauce ka?dego ucznia.

Ta sama praktyka pokazuje, ?e w kulturze pracy polskich szkó? najcz??ciej niedostatecznie rozwini?ta jest wspó?praca pomi?dzy nauczycielami, a tak?e wi???ca si? z ni? wymiana informacji, która powinna by? ?ród?em poszukiwania najbardziej skutecznych rozwi?za? w zakresie metod pracy z uczniem na lekcji, wspierania go w procesie samokszta?cenia , czyli uzyskania w procesie edukacyjnym za?o?onych przez nauczyciela efektów. Potrzeba zmiany tej szkolnej rzeczywisto?ci by?a dla nauczycieli ZSOi T w Wojkowicach bezpo?rednim bod?cem do poszukiwania nowych rozwi?za?, które u?atwi?by im planowanie pracy na lekcji i realizacj? za?o?onych celów edukacyjnych. Z dotychczasowych do?wiadcze? pracy nauczycieli  ZSOiT w Wojkowicach wynika w?a?nie to, ?e wspó?praca nauczycieli  (skierowana na proces nauczania i uczenia si? uczniów) systematycznie dziel?cych si? do?wiadczeniem w zakresie stosowania metod, technik motywuj?cych uczniów do nauki, wspólnie ucz?cych si? jest skutecznym sposobem na popraw? jako?ci nauczania (zasada „teachers learning communities”). Nowe zasady wspó?pracy nauczycieli ZSOiT w Wojkowicach zosta?y ustalone na podstawie za?o?e? programu Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie  - Rozwój Uczenia Nauczania – RUN.Celem sesji b?dzie prezentacja nowych rozwi?za? organizacyjnych RP w zakresie doskonalenia zawodowego, których celem jest to, aby nauczyciele  mogli wspólnie doskonali? proces nauczania i uczenia si? poprzez wymian? informacji, dzielenie si? dobr? praktyk? i udzielanie sobie nawzajem informacji zwrotnej z obserwowanych lekcji. Uwzgl?dnione zostan? cele tej zmiany - przy za?o?eniu, ?e  uwaga tak wspó?dzia?aj?cych nauczycieli  skoncentrowana jest przede wszystkim na tym, aby uczniowie uczyli si? efektywniej (w my?l  zasady, ?e ucze? jest ,,w?a?cicielem” swojego procesu uczenia si?).           

W drugie cz??ci sesji prowadz?cy przedstawi niektórestrategie nauczania wybrane i stosowane przez zespó? nauczycielski , wprowadzenie których przyczynia si? do aktywnego udzia?u wszystkich uczniów w zaj?ciach oraz takiej pracy z uczniami, aby umieli oni ?wiadomie planowa? swój proces uczenia si? (motywowanie do nauki).

 

María Jesús Rodríguez Entrena, Sesja: Jak polityka odpowiedzialno?ci mo?e wp?yn?? na równo?? szans edukacyjnych? Przypadek programów nauczania promuj?cych ró?norodno?? w kontek?cie Hiszpanii

Mo?na mówi? o mi?dzynarodowym zainteresowaniu w zakresie poprawy edukacji, a mówi?c konkretniej, w zakresie skuteczno?ci nauczania uczniów. Wydaje si?, ?e zwi?kszenie jako?ci edukacji sta?o si? kwesti? kontrowersyjn?. Idea ta przyczynia si? do wprowadzania nowych przepisów w wielu krajach, dla których istotn? kwesti? jest skupienie swojej polityki wokó? nowych trendów w standardach edukacyjnych i porówna? w skali mi?dzynarodowej. W przypadku Hiszpanii do drzwi puka ju? nowa ustawa edukacyjna, tak zwana Ustawa na rzecz poprawy jako?ci edukacji.

Jednak?e z dala od obsesji skierowanej na konkurencyjn? skuteczno?? niektórych reform, zmiany, których potrzebujemy do rozwijania g??bokiej i trwa?ej wiedzy w?ród naszych uczniów wymagaj? zrównowa?onych, demokratycznych i sprawiedliwych procesów (Hargraves i Fink, 2006). Reformy nie mog? traci? z oczu zasad, na których si? opieraj?, takich jak poszanowanie dla ró?norodno?ci, sprawiedliwo?? spo?eczna i równo??. Trzeba by? uwa?nym w chwili projektowania i wdra?ania nowej polityki edukacyjnej, poniewa? je?li nie jest ona dobrze zaplanowania lub zapomina o stronach w ni? zaanga?owanych (nauczyciele, uczniowie, rodziny), istnieje ryzyko uzyskania bardzo ró?nych wyników od tych ??danych.

Obecnie w hiszpa?skim systemie edukacyjnym, opieraj?c si? na zasadach równo?ci i poszanowania dla ró?norodno?ci, istnieje szeroki wachlarz programów przeznaczonych na pomoc uczniom zagro?onym wykluczeniem edukacyjnym w odniesieniu sukcesu w systemie i unikni?ciu wcze?niejszego zako?czenia nauki. W naszym wyk?adzie przedstawimy kontekst obecnej polityki edukacyjnej w Hiszpanii oraz pog??bion? analiz? programów dywersyfikacji nauczania. Skupimy si? na dobrych praktykach prowadzonych na poziomie centralnym i klasy w ramach tych programów.

W strukturze organizacyjnej i programowej Programu Dywersyfikacji Nauczania mo?na znale?? pewne paralele z wymogami, które stara si? wdro?y? polski system nadzoru pedagogicznego.

 

Gerry Mac Ruairc, Sesja: Stosowanie samooceny w szko?ach irlandzkich – pocz?tek epoki autonomii szkó? czy stracona szansa?

W ci?gu ostatnich 20 lat ?rodowisko inspektorów szkolnych uleg?o znacz?cym przeobra?eniom. Wprowadzenie ca?ego zestawu ró?nych form oceniania, ponowne wprowadzenie inspekcji w szko?ach drugiego stopnia, publikowanie raportów na temat szkó? oraz publikowanie kryteriów oceniania szkó?, w??cznie z kodeksem post?powania reguluj?cym prac? inspektorów w szkole – oto g?ówne zmiany, jakie zasz?y w tym ?rodowisku. Owe zmiany pod wieloma wzgl?dami stanowi?y przed?u?enie ju? ugruntowanych form oceniania zewn?trznego, które nie zrewolucjonizowa?o dotychczasowego porz?dku i hierarchicznego uk?adu stosunków na linii szko?y – inspektorat. Tegoroczne wprowadzenie samooceny szkó? powinno stanowi? krok w kierunku decentralizacji zarz?dzania szko?ami i zwi?kszenia ich autonomii. Prezentowany artyku? krytykuje model samooceny szkó? proponowany przez inspektorat irlandzki oraz proces jego wprowadzania do systemu szkolnego. Autor omawia podstawowe b??dy koncepcyjne irlandzkiej metody samooceny szkó? oraz zastanawia si?, w jakim stopniu jest to utracona szansa na zwi?kszenie autonomii szkó? i opracowanie bardziej refleksyjnego i krytycznego systemu szkolnego.

 

Justyna Nowotniak,Sesja: Szko?a jak „miejsce” w kontek?cie odpowiedzialno?ci nauczycieli za przestrze? edukacyjn?

Wprowadzenie w postaci wyk?adu po??czonego z prezentacj? multimedialn? wyników bada? w?asnych zgromadzonych z pomoc? etnografii wizualnej.  Krótka forma warsztatowa w oparciu o zaprezentowane fotografie przestrzeni szkolnej. 

Cele:

 • Zarysowanie ?róde? teoretycznej refleksji nad przestrzeni? edukacyjn? .
 • Wskazanie jawnych i ukrytych mechanizmów wytyczania granic i terytoriów przez uczniów i nauczycieli.
 • Wypunktowanie po?ytków ewaluacji kultury wizualnej szko?y w kontek?cie problemu bezpiecze?stwa uczniów.
 • Okre?lenie potencja?u etnografii wizualnej w ewaluacji wewn?trznej czyli szko?a w przestrzeni fotografii.

 

Rafa? Otr?ba,Sesja: Klimat szkolny w badaniach mi?dzynarodowych szkó? grupy wyszehradzkiej

Cele prezentacji:

 • nabycie niezb?dnej wiedzy dotycz?cej metody CA jako sposobu pomiaru i oceny autentycznych skojarze? uczniów,
 • prezentacja narz?dzia badawczego wykorzystywanego do: przechwytywania oryginalnych skojarze? z pomoc? kolorów, ich oceny, przekszta?cania ich wyników, parametrów i wniosków,
 • badanie klimatu szko?y w pa?stwach Grupy Wyszehradzkiej - podobie?stwa i ró?nice w badanych krajach.

Przebieg: prezentacja tre?ci zgodnie z za?o?onymi celami, po sesji z dr Jolant? Szcze?niak dyskusja nad mo?liwo?ciami implementacji metody w szko?ach.

Adresaci: zainteresowani badaniem klimatu szko?y, w szczególno?ci dyrektorzy szkó?, którzy chcieliby zaimplementowa? metod? jako badanie w ramach ewaluacji wewn?trznej.

 

El?bieta Piotrowska-Gromniak i Alina Idzikowska,Sesja: Odpowiedzialno?? nauczyciela, odpowiedzialno?? rodzica – jak si? ni? dzieli?  i jak z niej korzysta??

Cel warsztatu: Zdiagnozowanie barier, które utrudniaj? wspó?prac? nauczycieli i dyrektorów z rodzicami w ?rodowisku szkolnym i poszukiwanie kierunku zmian, sprawdzonych kana?ów komunikacji, pomys?ów na wspó?prac? oraz sposobów na usuni?cie barier.  Wypracowanie 10/12 podstawowych zasad  wspó?pracy  nauczycieli i rodziców we wspólnocie szkolnej opartej na  podziale obowi?zków i wzi?ciem wspó?odpowiedzialno?ci za edukacj? dzieci.

Podsumowaniem warsztatu b?dzie wypracowanie  wst?pnej diagnozy barier dziel?cych nauczycieli i rodziców  oraz spisaniem obszarów w których nauczyciele i rodzice mogliby si? podzieli? odpowiedzialno?ci? i wspiera? si? wzajemnie. To b?dzie podstaw? do sformu?owania  12 zasad wspó?pracy mi?dzy nauczycielami i rodzicami w szkole.

Spotkanie zostanie zako?czone 12/15 min. prezentacj?  jednej z warszawskich szkó? podstawowych, której misj? jest ?cis?a wspó?praca z rodzicami i prób? refleksji jak do?wiadczenia uczestników warsztatu  odnosz? si? do programu realizowanego przez wy?ej wymieniona szko??. Na podstawie zebranych materia?ów zostanie opracowane 12 zasad wspó?pracy nauczycieli i rodziców oraz rozes?ane do uczestników warsztatu.

 

Luc Pluymers, Sesja: Jak radzi? sobie z ró?nicami w ?rodowisku edukacyjnym w sposób konkretny

Ka?dy ucze? jest inny. Ró?nice te wynikaj? z wielu czynników jak: pochodzenie spo?eczne, typy inteligencji, rozwój mózgu, kompetencje, zainteresowania, p?e?, zdolno?? do nauki lub te? upo?ledzenie… Jak nauczyciele mog? radzi? sobie z tymi ró?nicami pomi?dzy uczniami w sposób konkretny i systematyczny, aby pomóc ka?demu uczniowi uzyska? mo?liwie najlepsze wyniki w nauce? Celem tej prelekcji jest znalezienie odpowiedzi na to pytanie na przyk?adzie metod dydaktycznych, systemu szkolnego i metod oceniania, które funkcjonuj? w szkole ?redniej Middleschool Sint-Jan dla uczniów w wieku 12-14 lat w belgijskim mie?cie Diest.

 

Adam Prus,Sesja: Analiza  potrzeb szkoleniowych nauczycieli na przyk?adzie III Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Rozwój cywilizacyjny wymaga ci?g?ych zmian w pracy nauczycieli. W ci?gu ostatnich kilkudziesi?ciu lat ca?kowicie zmieni? si? profil nauczyciela, z osoby ukierunkowanej na podanie wiedzy oraz jej sprawdzenie, do roli lidera. Dzi? charakter jego pracy jest diametralnie ró?ny, oprócz pracy odtwórczej w szkole, niezb?dne jest twórcze dzia?anie w zespole, odej?cie od roli mentora i stanie si? przywódc? dla m?odych. By si? nim sta?, konieczna jest ci?g?a nauka, nabywanie nowych umiej?tno?ci, do?wiadcze?, permanentny rozwój osobowo?ciowy. We wspó?czesnej szkole oprócz kompetencji profesjonalnych, niezb?dnych do wykonywania danego zawodu coraz wi?ksze znaczenie odgrywaj? kompetencje spo?eczne (osobowe, interpersonalne) oraz firmowe. Na ich rozwój wp?yw ma nie tylko cz?owiek ucz?cy si?, ale równie? ?rodowisko z którego si? wywodzi, a tak?e w którym przebywa, zarówno to zawodowe jak i rodzinne.

I w tym miejscu znajduje si? wspó?czesny dyrektor szko?y, który z osoby nadzoruj?cej pedagogiczn? prac? nauczycieli, zmieni? si? w osob? zarz?dzaj?c? „?redniej wielko?ci przedsi?biorstwem”. To do obowi?zków dyrektora nale?y jednoosobowe kierowanie zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, planowanie i podejmowanie decyzji personalnych, opracowywanie strategii rozwoju placówki. By u?atwi? prac? dyrektora szko?y, autor opracowa? system oceny potrzeb szkoleniowych nauczycieli. Narz?dzie to pozwala porówna? faktyczny stan kompetencji z poziomem po??danym.
Cel:

 • prezentacja opracowanego przez autora narz?dzia oceny potrzeb szkoleniowych nauczycieli, oparta na diagnozowaniu braków w kompetencjach kluczowych (spo?ecznych, profesjonalny i firmowych),
 • metodologia opracowania narz?dzia,
 • wyniki pilota?owego programu w III Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Unii Lubelskiej w Lublinie,     
 • wnioski z ewaluacji narz?dzia,      
 • mo?liwo?? zaadoptowania narz?dzia do potrzeb innych placówek o?wiatowych.

 

Jacek Py?alski,Sesja: Wychowanie w erze cyfrowej – czy jeste?my na to przygotowani?

Sporo mówi si? o wykorzystaniu nowych mediów w procesie nauczania. Z drugiej strony wiele wskazuje na to, ?e problem socjalizacji i wychowania w erze cyfrowej albo wcale nie jest podejmowany, albo pomys?y na jego realizacj? polegaj? na prostych pomys?ach edukacyjnych.

Proponowany warsztat skonfrontuje przekonania uczestników dotycz?ce potrzeb wychowawczych zwi?zanych z u?ytkowaniem nowych mediów z wynikami bada? w tym zakresie. Uczestnicy b?d? tak?e mogli zastanowi? si? nad w?asnym spostrzeganiem spo?ecznych i psychologicznych mechanizmów odnosz?cych si? do funkcjonowania (m?odych) ludzi online. Analizy te stan? si? podstaw? do zbudowania strategii  i pomys?ów na wychowanie w erze cyfrowej oraz krytycznego spojrzenia na cz??? obecnie wprowadzanych rozwi?za?.

 

Katarzyna Salamon-Bobi?ska, Stanis?aw Bobula, Jakub Ko?odziejczyk, Norbert Karaszewski, Sesja: Nauczanie kooperatywne (nauczanie we wspó?pracy)

Koncepcja nauczania/uczenia si? kooperatywnego nie jest nowym pomys?em, ale przez wiele lat znajdowa?a si? w cieniu metod, które k?ad?y nacisk na rozwój jednostek g?ównie poprzez rywalizacj?. Kooperatywne nauczanie/uczenie si? to zarówno filozofia nauczania jak i szereg ró?nych powi?zanych ze sob? metod nauczania. Uczenie kooperatywne pomaga rozwija? kompetencje prospo?eczne, motywacj?, poczucie w?asnej warto?ci, przyczynia si? tak?e do podnoszenia wyników edukacyjnych poprzez rozwijanie strategii uczenia si?, zdolno?ci rozwi?zywania problemów, zapami?tywania i przekazywania skomplikowanego materia?u.

W trakcie pracy warsztatowej chcieliby?my poszuka? odpowiedzi na pytania dotycz?ce dowodów skuteczno?ci nauczania kooperatywnego, powodów dla których nauczyciele w ograniczony sposób wykorzystuj? te metody w swojej praktyce oraz zastanowi? si? nad tym, w jaki sposób przekona? nauczycieli do tego modelu pracy.

 

Joanna Staniewicz,Sesja: Projekty edukacyjne  jako bezbolesna, a cz?sto zabawna  forma realizacji polityki o?wiatowej

Cel - prezentacja skutecznych metod aktywowania i tworzenia poczucia odpowiedzialno?ci w?ród nauczycieli.

Stawianie przed nauczycielami zada? w postaci ogólnoszkolnych projektów z jednej strony zmusza ich do wspó?pracy , z drugiej stanowi doskona?e, bezwiedne  wewn?trzszkolne samoszkolenie. Sukces projektu jest powodem do dumy i satysfakcji wszystkich uczestników przedsi?wzi?cia, niezale?nie od ich rzeczywistego twórczego wk?adu,  stanowi?c skuteczne wzmocnienie atrakcyjno?ci metody. Analiza zaprezentowanych  projektów pozwoli pokaza?, ?e wi?kszo?? z nich realizuje niemal wszystkie wytyczne rozporz?dzenia, rozwijaj?c uczniów na poziomie efektów, a szko?? -procesów, anga?uj?c spo?eczno?? lokaln? czy wreszcie poprawiaj?c jako?? zarz?dzania pojmowanego jako wspó?odpowiedzialno??. Wymagania pa?stwa s? bowiem  oczywiste, pokrywaj?ce si? z kompetencjami kluczowymi okre?lonymi przez Parlament Europejski. Cho? mo?na je dowolnie przeredagowywa?, s? absolutnie bazowe  z punktu widzenia celowo?ci edukacji i powinny by? intuicyjne dla ka?dego  dobrego nauczyciela. Metody stosowane w Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu pozwalaj? stopniowo uzyska? ow? intuicyjno?? nawet tym mniej „wra?liwym” nauczycielom.

 

Wojciech Starzy?ski,Sesja: Lider lokalnego ?rodowiska o?wiatowego (dyrektor szko?y, nauczyciel, rodzic, samorz?dowiec)

Celem wyk?adu jest zaprezentowanie jak najliczniejszej grupie uczestników ?ycia szkolnego: dyrektorom szkó?, nauczycielom, rodzicom i uczniom, roli jak? w kreowaniu i realizowaniu lokalnej polityki o?wiatowej spe?nia ?rodowiskowy lider.

Przedstawienie powy?szej problematyki - w oparciu o konkretne przyk?ady dzia?a?, w których rol? lidera pe?nili i pe?ni?:  dyrektorzy szkó? , nauczyciele, przedstawiciele w?adz samorz?dowych (wójtowie ,gmin, starostowie powiatów, burmistrzowie i prezydenci miast) oraz, coraz cz??ciej,  rodzice - powinno m. in. zapocz?tkowa? dyskusj? po?wiecon? poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Kim jest lider edukacji i jakimi cechami powinien si? charakteryzowa??

 

Danuta Sterna, Sesja: Strategie dobrego nauczania

Cele: Zapoznanie uczestników z pi?cioma strategiami dobrego nauczania.

Przebieg: Prezentacja b?dzie mia?a form? warsztatow?. Uczestnicy b?d? zach?cani do pracy w parach oraz wymiany w?asnych do?wiadcze? i opinii.

Adresaci: Osoby intersuj?ce si? efektywnymi i owoczesnymi metodami nauczania.

Opis: Strategie dobrego nauczania zosta?y zaczerpni?te z programu - “Keeping Learning on Track”. Opracowanego przez Educational Testing Service i przedstawionego w publikacji “Tight but Loose: Scaling Up Teacher Professional Development in Diverse Contexts” Edited by E. Caroline Wylie. ETS 2008). W czasie prezentacji przedstawione b?d? strategie, sposoby ich stosowania w szkole oraz techniki umo?liwiaj?ce ich wprowadzanie.  Uczestnicy prezentacji b?d? aktywnie w niej uczestniczy?, wymieniaj?c w parach w?asne do?wiadczenia i opinie. W drodze do profesjonalizacji zawodu nauczyciela, prowadz?ca ma nadziej?, ?e zach?ci s?uchaczy do stosowania b?d? propagowania strategii w?ród praktyków nauczania.

 

Jacek Strzemieczny, Sesja: Profesjonalizacja pracy nauczyciela – widoczne nauczanie i uczenie si?

Cele: Zapoznanie uczestników z tendencjami zmian w ?wiatowej edukacji w zakresie roli dyrektora szko?y, sposobu pracy nauczycieli, w tym  szczególnie sposobów zwi?kszenie efektywno?ci nauczania i skuteczno?ci uczenia si? uczniów. W trakcie prezentacji zostan? przedstawione wyniki  bada? naukowych uzasadniaj?ce proponowane zmiany w pracy szkó?. Przytoczone zostan? wyniki meta-analiz Johna Hattiego podsumowuj?cych 62 tysi?ce bada? edukacyjnych.

Przebieg: Prezentacja wyników meta-analiz bada? sposobów pracy i wspó?pracy nauczycieli oraz analizy uczenia si? uczniów. Przedstawienie strategii poprawy pracy szko?y prowadzonych w kilku wyró?niaj?cych si? inicjatywach ameryka?skich. Omówione b?d? strategie spaceru edukacyjnego, nagrywania lekcji i skontrastowanie ich z polsk? tradycj? wizytacji i lekcji pokazowych. Zaprezentowane b?d? wyniki rocznego programu Laboratorium Szko?y ucz?cej si? (SUS).

Adresaci: dyrektorzy szkó?

 

Jolanta Szcze?niak,Sesja: Badanie psychologiczne jako narz?dzie ewaluacji wewn?trznej

Cele:

 1. Przedstawienie charakterystycznych wyników przeprowadzonego w ramach projektu badania.
 2. Okre?lenie ró?nic pomi?dzy wynikami partnerów projektu (Czechy, S?owacja, W?gry a wyniki polskie).
 3. Mo?liwo?ci zastosowania metody w praktycznym dzia?aniu placówki.

Porównanie raportów po ewaluacji zewn?trznej a raportu uzyskanego w ramach realizowanego projektu.

 

Tomasz Szkudlarek,Sesja plenarna: Etyczne aspekty formowania to?samo?ci

Wyk?ad dotyczy? b?dzie etycznych aspektów formowania to?samo?ci. Zadania edukacji obejmuj? nie tylko cele instrumentalne (w rodzaju kwalifikacji zawodowych czy kompetencji spo?ecznych), ale tak?e formowanie podmiotu i tworzenie podstaw „wspólnego ?wiata” (np. przez konstruowanie kulturowego kanonu lub wizji obywatelstwa). Procesy te – jako warianty konstruowania to?samo?ci – w nieuchronny sposób obejmuj? elementy negatywne (ró?nice, wykluczenia, budowanie granic). Z tego wzgl?du etyczna odpowiedzialno?? osób zajmuj?cych si? edukacj? dotyczy nie tylko tego, jakie jednostki i jakie spo?ecze?stwa formujemy, ale i tego, co (oraz kogo) na drodze ku to?samo?ci wykluczamy.

 

Ma?gorzata Taraszkiewicz,Sesja: Odpowiedzialno?? zawodowa nauczycieli w kontek?cie efektywno?ci uczenia si? uczniów. Granice i perspektywy

Celem warsztatu jest zaproszenie do refleksji na temat niezwykle rzadko poruszany – rozmawia? b?dziemy o odpowiedzialno?ci zawodowej nauczycieli w kontek?cie efektywno?ci nauczania lub uczenia si? uczniów. I czy jest to odpowiedzialno?? pojedynczych nauczycieli, czy te? odpowiedzialno?? wspólna, szko?y? Jak mo?na rozumie? odpowiedzialno?? zawodow? nauczycieli dzia?aj?cych w szkole – „domu wiedzy” w kontek?cie nierespektowania wspó?czesnej wiedzy dotycz?cej efektywnego nauczania? Gdzie s? granice odpowiedzialno?ci zawodowej? Czy brak ustalonej granicy nie wp?ywa na zjawisko wypalenia zawodowego? 

 

Magdalena T?dziagolska, Tomasz Kasprzak, Sesja: Co z t? ewaluacj?? Badania w?asne nauczycieli jako element profesjonalizacji

Dyskusja na temat profesjonalizacji zawodu nauczyciela w Polsce, je?eli ju? si? pojawia, to najcz??ciej odnosi si? do kwestii prawnych i ekonomicznych zwi?zanych z kolejnymi szczeblami awansu zawodowego oraz kwestii (ograniczonych) ?rodków na rozwój zawodowy. My proponujemy nieco inn? perspektyw?. Laurence Stenhouse - jeden z twórców ruchu nauczyciel-badacz -  podkre?la, ?e "szeroka definicja profesjonalizmu nauczycieli to umiej?tno?? autonomicznego samorozwoju poprzez systematyczn? analiz? w?asnej pracy, pracy innych nauczycieli, testowanie nowych rozwi?za? w klasie".

Ruch  nauczyciel-badacz rozwija si? na ?wiecie od ponad trzydziestu lat. Akcentuje si? w nim rol? autonomicznie podejmowanych dzia?a? badawczych w podnoszeniu jako?ci codziennej pracy nauczycieli.

Celem sesji jest:

 • przedstawienie sposobów prowadzenia i wykorzystania bada? w polskich szko?ach na przyk?adzie do?wiadcze? ze szkole? dla nauczycieli (szkolenie „Nauczyciel-badacz” uko?czy?o ju? 1100 osób) oraz szkole? dla dyrektorów (szkolenie „Efektywna ewaluacja w praktyce” do ko?ca 2012 roku uko?czy?o 3800 dyrektorów) oraz bada? w ramach projektu „Laboratorium Mikrobada? IBE”;
 • dyskusja na temat mo?liwo?ci wykorzystania aktywno?ci badawczo-analitycznej nauczycieli w celu podnoszenia jako?ci i profesjonalizacji pracy. Kontekstem dyskusji b?d? zdiagnozowane kompetencje nauczycieli w tym zakresie oraz obecnie obowi?zuj?ce regulacje prawno-organizacyjne; ·        
 • Mini warsztat projektowania bada? (w nurcie bada? w dzia?aniu).

Adresatami sesji s? zarówno nauczyciele i dyrektorzy maj?cy ju? do?wiadczenie w prowadzeniu bada? jak i osoby zainteresowane wykorzystywaniem bada? jako narz?dzia rozwoju.

 

Roel Vivit, Michelle Navarre, Sesja:Niewidoczna konieczno??: Tworzenie kultury szko?y w celu kszta?towania liderów

W?ród wielu istotnych decyzji podejmowanych przez szkolnych liderów najwa?niejsze s? te dotycz?ce tworzenia i utrzymywania silnej kultury szkolnej.  Pos?uguj?c si? studium przypadku z Polaris Charter Academy (Chicago, IL), uczestnicy warsztatów zbadaj? niezb?dne powi?zania pomi?dzy kszta?towaniem silnej pozytywnej kultury szkolnej a przygotowywaniem uczniów i nauczycieli do pe?nienia ról liderów w ich ?rodowiskach szkolnych oraz ?rodowiskach o szerszym zasi?gu.

Uczestnicy dowiedz? si?, jak w Polaris uda?o si? stworzy? spo?eczno??, w której nauczyciele s? osobi?cie zaanga?owani we wspó?tworzenie sukcesu szko?y.  Omówimy struktury szkolne wspieraj?ce wspó?prac? pomi?dzy nauczycielami i ocen? kole?e?sk? w celu podnoszenia poziomu nauczania oraz wyników uczniów w Polaris.

Celem niniejszych warsztatów b?dzie zbadanie struktur utworzonych i wdro?onych przez nauczycieli w celu ukszta?towania otoczenia edukacyjnego, które stwarza dogodne warunki do autentycznego zaanga?owania uczniów i jest dostatecznie zró?nicowane, aby spe?ni? potrzeby wszystkich uczniów.

 

Adam Winiarczyk, Sesja: Edukacja z "ducha  czasu" czyli  rzecz  o  wolno?ci  w o?wiacie.

Celem sesji b?dzie próba u?wiadomienia sobie , jak powinny wyglada? w?a?ciwe relacje pomi?dzy szkolnictwem a pa?stwem;  zanim b?dziemy mówi?  o jako?ci  i  szansach ewaluacji  w o?wiacie poddajmy najpierw ewaluacji stosunki jakie panuja na linii o?wiata - pa?stwo. Wnioski  i  refleksje  jakie  wy?onia si? podczas sesji  moga nada? zupe?nie nowy  kierunek  my?leniu o  szansach i mo?liwo?ciach rozwoju wielu dziedzin edukacji w naszym kraju  a  przede  wszystkim  o roli  nauczyciela  w  tym  procesie.  W sesji uwzgl?dnione zostana te? do?wiadczenia  szkó?  waldorfskich  na  ?wiecie.

Adresatami sesji  sa ci wszyscy, którzy  otwarci  sa  na nowe  idee  i w poszerzaniu  sfery  wolno?ci  w  o?wiacie  widza  szanse  na  jej  odnow?.


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u