Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

PREZENTACJE

wi?cej


ARTYKU?Y

wi?cejDOBRE PRAKTYKI

 Poni?ej udost?pniamy do pobrania zbiory Dobrych Praktyk.

Cz. 1 (pobierz)

Cz. 2 (pobierz)

Wymagania:

Analizuje si? wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje zawodowe

Zespó? Szkó? Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej: Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin zawodowy s? adekwatnym odzwierciedleniem wiadomo?ci uczniów z lekkim upo?ledzeniem umys?owym

Zespó? Szkó? Ogólnokszta?c?cych Integracyjnych nr 7 w Krakowie: "Treningi testowe dla uczniów klas 5 i 6"

Zespó? Szkó? nr 2; Opole Lubelskie:Analiza osi?gni?? uczniów szko?y podstawowej 

Zespó? Szkó? nr 2 z Oddzia?ami Integracyjnymi;  ul. J. Lompy 1 w Brzegu: W szkole s? wdra?ane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów.

Uczniowie nabywaj? wiadomo?ci i umiej?tno?ci

Gimnazjum w Wojkowicach: Systematyczne monitorowanie osi?gni?? uczniów- od badania na wst?pie do egzaminu próbnego

XIII Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Bohaterów Westerplatte: Mi?dzynarodowe projekty edukacyjne w szkole – wiedza, umiej?tno?ci, do?wiadczenie

Uczniowie s? aktywni

Liceum Ogólnokszta?c?ce; Piaseczno:Aktywno?? uczniów drog? do szko?y przysz?o?ci

Szko?a Podstawowa im. W?adys?awa Bartkowiaka w Jutrosinie: Uczniowie ch?tnie uczestnicz? w zaj?ciach pozalekcyjnych prowadzonych w szkole na podstawie analizy zapotrzebowania. Realizacja projektu „Szko?a Odkrywców Talentów”

ZPGiSP w Le?nie:Dzielenie si? wiedz? i umiej?tno?ciami z uczniami chc?cymi podnie?? wyniki w nauce

Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Pi?sudskiego w Kutnie: Realizacja innowacyjnych dzia?a? edukacyjnych pod has?em "Si?gaj, gdzie wzrok nie si?ga" 

Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w D?ugosiodle : Akcja edukacyjno - artystyczna PATULISKO

Respektowane s? normy spo?eczne

Publiczne Przedszkole nr 7 im. Pszczó?ki Mai:"Jak w przedszkolu zapozna? dzieci z ich prawami?"

Szko?a lub placówka ma koncepcj? pracy

Miejska Szko?a Podstawowa nr 2 z Oddzia?ami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie: 3*"2"=6 Budujemy koncepcj? pracy szko?y w oparciu o posiadane zasoby  i oczekiwania ?rodowiska

Szko?a Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszy?skiego w Szczecinie: "My?lenie poszerza przestrze? wolno?ci i otwiera horyzonty nadziei."(ks. J. Tischner) – wdra?anie nowej koncepcji pracy szko?y

Szko?a Podstawowa nr 6: . Szko?a realizuje w?asn? koncepcj? pracy ukierunkowan? na rozwój uczniów

Szko?a Podstawowa nr 31 w Cz?stochowie: Rok szkolny 2012/13: "Tacy sami"

Oferta edukacyjna umo?liwia realizacj? podstawy programowej

Szko?a Podstawowa im. Jana Brzechwy w ?eliszowie: Oferta edukacyjna umo?liwia realizacj? podstawy programowej

II Podstawowo-gimnazjalny Zespó? Szkó? Spo?ecznych STO w Gda?sku: Wprowadzenie projektu raz w miesi?cu metod? weebquestu w klasie 1 gimnazjum,

raz w miesi?cu, kontynuacja w klasie II i III.

Gimnazjum im. W?adys?awa Kowala we W?odowicach: Oferta edukacyjna umo?liwia realizacj? podstawy programowej

Procesy edukacyjne maj? charakter zorganizowany

Zespó? Szkó? w Siemiatyczach: Rozwijanie talentów i zainteresowa? uczniów poprzez organizacj? zaj?? pozalekcyjnych

 oraz zorganizowanie "Festiwalu Talentów"

Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie: Wykorzystanie koncepcji Planu Dalto?skiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialno?ci, samodzielno?ci i wspó?pracy u dzieci w wieku przedszkolnym

Gimnazjum nr 1 w Brodnicy: Ogólnopolski Przegl?d Ta?ca Wspó?czesnego i Towarzyskiego LIVE DANCE MICAF ZYCIE BRODNICA 2013

Procesy edukacyjne s? efektem wspó?dzia?ania nauczycieli

Kszta?tuje si? postawy uczniów

Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Jana Paw?a II w Siewierzu: Projekt ”School leaving? No, thank you!”

Szko?a Podstawowa nr 1 w Pi?czowie: "Rozwi? si?" - program edukacyjno - wychowawczy dla uczniów, rodziców i wychowawców klas pierwszych

Publiczne Gimnazjum we Wróblewie: Odkrywamy nieznane karty historii…

Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach: Mi?dzypokoleniowe mosty pami?ci

Gimnazjum im. ks. Wac?awa Rabczy?skiego w Wasilkowie: Praca z uczniem sprawiaj?cym trudno?ci wychowawcze

Prowadzone s? dzia?ania s?u??ce wyrównywaniu szans edukacyjnych

Wykorzystywane s? zasoby ?rodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

I Liceum Ogólnokszta?c?ce im. T. Ko?ciuszki: Grupa teatralna "Pospolite ruszenie"

Zespó? Szkó? w ?apach: Stowarzyszenie Przyjació? Osse

Publiczna Szko?a Podstawowa w Landzmierzu:Ocali? od zapomnienie ... Tydzie? Regionalny w naszej szkole 

Przedszkole Publiczne w Po?a?cu: Realizacja programu edukacji ekologicznej w przedszkolu "?yjmy zdrowo w zgodzie z natur?"

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Olsztynie: Rowerowe Przedszkole

Szko?a Podstawowa nr 4 im. Podró?ników Polskich w Gryfinie: Od 2007 roku aktywnie wspó?pracujemy ze Szko?? Podstawow? w Gartz w Niemczech

Zespó? Szkó? Budowlanych w  Olsztynie: Nowe technologie – transfer wiedzy z bran?y do szko?y

Fundacja na rzecz Ró?norodno?ci Spo?ecznej (FRS) w  Warszawie: Seria „Maieutiké” po?wi?cona jest problematyce ró?norodno?ci spo?ecznej w uj?ciu praktycznym.

Wykorzystywane s? informacje o losach absolwentów

Przedszkole Publiczne Nr 10: Przedszkole wykorzystuje informacje o losach dzieci

Promowana jest warto?? edukacji

Szko?a Podstawowa nr 2 w Bia?ej Podlaskiej: Powiatowy Konkurs „POLONISTA ROKU”

Szko?a Podstawowa im. Boles?awa Chrobrego w Mi?dzyzdrojach: programu „Uczenie si? przez ca?e ?ycie”: 1. 2007 - 2010 "Europa - interesuj?ca mieszanka kultur"; 2. 2010 - 2011„Spojrzenie na artystyczn? twórczo?? w Europie”; 3. 2011 - 2013 "Tajemnicza Wyspa".

Rodzice s? partnerami szko?y

Szko?a Podstawowa im. Orl?t Lwowskich w Zabratówce: Odpowiedzialna wspó?praca szko?y z rodzicami

Gimnazjum nr 24 we Wroc?awiu: Nowa formu?a wspó?pracy z rodzicami uczniów

Publiczna Szko?a Podstawowa w Pomieczy?skiej Hucie: Wszyscy tworzymy profil naszej szko?y

Publiczna Szko?a Podstawowa im. T. Ko?ciuszki w Olszowej: Anga?owanie rodziców do wspó?uczestnictwa w realizacji zada? edukacyjno-wychowawczych

Funkcjonuje wspó?praca w zespo?ach

Szko?a Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy: Projekt dzia?ania „Dzieci My?l?. Jak skutecznie uczy? dzieci my?lenia matematycznego” prowadzony jest przez Instytut Bada? Edukacyjnych

Szko?a Podstawowa nr 3 im. 2 Pu?ku Nocnych Bombowców "Kraków": "Nauczyciele pracuj? w zespo?ach zadaniowych"

Szko?a Podstawowa Henryka Sienkiewicza: Tworzenie systemu zespo?owej pracy nauczycieli

Szko?a Podstawowa nr 25 im. Stanis?awa Staszica w Cz?stochowie: Wymagania: 4.1: FUNKCJONUJE WSPÓ?PRACA W ZESPO?ACH.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji-Poradnia : Powo?anie Zespo?ów Specjalistów

Sprawowany jest wewn?trzny nadzór pedagogiczny

Publiczna Szko?a Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusoci?skiego w Soko?owie POdlaskim: Wdra?ane s? wnioski z ewaluacji wewn?trznej w celu doskonalenia pracy ?wietlicy szkolnej

Szko?a Podstawowa im. Jana Paw?a II; Skorzeszyce : Ewaluacja wewn?trzna metod? profilu szko?y

Szko?a lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposa?enie

Szko?a Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mi?sku Mazowieckim: Utworzenie sali zaj?? specjalistycznych

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach: Dziennik elektroniczny w szkole - szansa rozwoju, czy powód do zmartwie?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u