Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

ARTYKU?Y

wi?cej


PREZENTACJE

wi?cej


DOBRE PRAKTYKI

wi?cej


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

List organizacyjnyprzejd? na stron? g?ówn?


O EKSPERTACH

 

O EKSPERTACH

STANIS?AW BOBULA

Stanis?aw Bobula– magister psychologii i edukator. Pracowa? osiem lat jako psycholog
w gimnazjum w Krakowie, obecnie prowadzi szkolenia w Niepublicznym O?rodku Doskonalenia Nauczycieli „Sophia”. W swojej pracy koncentruje si? na takich zagadnieniach jak ADHD, dyscyplina w klasie i szkole, motywacja uczniów do nauki, wspó?praca szko?y z rodzicami i higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela. Autor ksi??ek ADHD dar specyficzny (2006) oraz Okie?zna? chaos - ADHD w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (2007).

AGNIESZKA BOREK

Specjalizuje si? w ewaluacji programów unijnych o tematyce edukacyjnej i spo?ecznej. Jest autork? lub wspó?autork? ponad 50 raportów z ewaluacji ex-ante, on-goin i ex-post. Prowadzi szkolenia i wyk?ady na studiach podyplomowych na temat ewaluacji, monitorowania, wska?ników projektów, metodologii bada? spo?ecznych. Prezeska Zarz?du „Ery Ewaluacji”. Jest absolwentk? Szko?y Trenerów STOP. Lubi nowe wyzwania. Zmusza do my?lenia i dzia?ania. Najch?tniej realizuje ewaluacje i badania spo?eczne wymagaj?ce innowacyjnego podej?cia. W takich projektach stosuje metody bada? spo?ecznych wzbogacone o techniki zbierania danych, inspirowane warsztatami dla doros?ych. Lubi dobre reporta?e i filmy dokumentalne. Pracuje spo?ecznie na rzecz dwóch organizacji pozarz?dowych.

MARIUSZ BUDZY?SKI

Mariusz Budzy?ski urodzony we Wroc?awiu  18 stycznia 1951 roku. Uko?czy? histori? na Uniwersytecie Wroc?awskim w 1980 roku. W 1988 roku uzupe?ni? kwalifikacje pedagogiczne i podj?? prac? jako nauczyciel historii i wiedzy o spo?ecze?stwie w Zespole Szkó? nr 10 we Wroc?awiu, a w 1990 w niepublicznym eksperymentalnym liceum ogólnokszta?c?cym- Autorskiej Szkole Samorozwoju ASSA we Wroc?awiu. By? inicjatorem i wspó?autorem realizowanego w latach 1992 – 1994 - Zintegrowanego Programu Humanistyczno Artystycznego w Liceum ASSA. Autor opartej na za?o?eniach chrze?cija?skiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej -metody dydaktyczno-wychowawczej szkó? eksperymentalnych - „ALA” Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie.  Wspó?za?o?yciel i twórca koncepcji szko?y artystycznej II stopnia  - Autorskiego Studium Projektowania Plastycznego i Fotografii Artystycznej „Abrys”. Wspó?za?o?yciel i autor programu edukacyjnego „Akademii Sztuki Trzeciego Wieku” we Wroc?awiu. Twórca koncepcji Szkolnego Tutoringu Wychowawczego i Rozwojowego. Inicjator i opiekun merytoryczny w programie wdra?ania tutoringu wychowawczego i rozwojowego we wroc?awskich gimnazjach publicznych. Tutor i trener Kolegium Tutorów we Wroc?awiu. Wspó?pracuje z Akademi? Sztuk Pi?knych we Wroc?awiu zakresie kszta?cenia nauczycieli przedmiotów plastycznych jako autor programu kursu pedagogicznego.

 

MARTA CHRAB?SZCZ

Marta Chrab?szcz doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; uko?czone studia podyplomowe: Organizacja i zarz?dzanie o?wiat? oraz  Metodyczno – pedagogiczne nauczanie j?zyka angielskiego; Dyrektor Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 1 w D?browie Tarnowskiej 2007-2012, nauczyciel j?zyka polskiego; nauczyciel akademicki w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej w Tarnowie; autorka programu z j?zyka polskiego Spotkanie, za który otrzyma?a II miejsce w ogólnopolskim konkursie  O?rodka Rozwoju Edukacji (2012),  autorka programu z j?zyka polskiego Rado?? uczenia si?, za który otrzyma?a III miejsce w ogólnopolskim konkursie  O?rodka Rozwoju Edukacji (2012); autorka prac nagrodzonych i wyró?nionych w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez czasopismo „J?zyki Obce w Szkole” (wyró?nienie za prac? Nauka przychodzi ?atwiej, gdy wykonujemy co? samodzielnie – o indywidualnej pracy z uczniem, II miejsce za prac?  Uczenie si? j?zyków wzbogaca – nas samych, nasze ?ycie – pozwala nam ci?gle doskonali? nasz? wiedz? i umiej?tno?ci, wyró?nienie za prac? Nauczmy uczniów si? uczy?); autorka ksi??ki B??dne krainy romantyków. Kreacje przestrzeni we „wschodnich” powie?ciach poetyckich (2010); autorka publikacji z zakresu nauczania j?zyka polskiego, j?zyka angielskiego i zarz?dzania w o?wiacie („Nowa Polszczyzna”, „J?zyki Obce w Szkole”, „J?zyk Polski w Gimnazjum”, „Sedno. Magazyn Dyrektora Szko?y”, „Ruch Literacki”); cz?onek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej O?wiaty, cz?onek zarz?du Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza o. w Tarnowie; egzaminator OKE.

TREVOR DAVIES

Trevor Davies jest dyrektorem Mi?dzynarodowego O?rodka Studiów nad Edukacj? i Szkoleniem przy Instytucie Edukacji Uniwersytetu w Reading w Wlk. Brytanii. Na pocz?tku pracowa? w pa?stwowych szko?ach ?rednich, gdzie zajmowa? si? zarówno nauczeniem, jak i kierowaniem metodyk? nauczania przedmiotów ?cis?ych. Nast?pnie prowadzi? ogólnokrajowy projekt wspó?pracy z w?adzami lokalnymi odno?nie nauczania przedmiotów technicznych. W latach 90. XX w. dokonywa? on wizytacji w szko?ach, jednocze?nie prowadz?c fundacj? edukacyjn?. Po podj?ciu pracy na Uniwersytecie w Reading by? odpowiedzialny za zarz?dzanie programami szkole? dla nauczycieli przedmiotów ?cis?ych i technicznych, prowadzenie i wspó?prowadzenie licznych projektów mi?dzynarodowych w imieniu Komisji Europejskiej, w tym m.in. Grundtvig, Comenius, Erasmus i Erasmus Mundus. We wspó?pracy z rz?dem Kazachstanu opracowa? nowy g?ówny program na temat globalnej przysz?o?ci edukacji. Jego zainteresowania naukowe obejmuj? nadzór nad studentami kursów podyplomowych w dziedzinach zwi?zanych z kreatywno?ci?, przywództwem edukacyjnym, globalnym obywatelstwem i edukacj? w zakresie zrównowa?onego rozwoju. Publikowa? te? liczne artyku?y w czasopismach akademickich.

RICARDO ESTRADA

Dr Ricardo Estrada jest uznanym ekspertem w dziedzinie rozwoju si?y roboczej w skali ogólnokrajowej; pe?ni? funkcj? eksperta merytorycznego w ró?nych instytucjach pa?stwowych i organach doradczych, w??cznie z ameryka?skim Departamentem Edukacji, ameryka?skim Departamentem Pracy i komitetem ekspertów prezydenta Obamy ds. edukacji; odpowiedzialny za rekomendowanie dzia?a? maj?cych przywróci? Stanom Zjednoczonym miejsce w czo?ówce krajów pod wzgl?dem liczby licencjatów. W swojej karierze zawodowej dr Estrada przyczyni? si? do opracowania kilkunastu modeli rozwoju kszta?cenia dla doros?ych, szkolnictwa zawodowego oraz si?y roboczej, które poprawi?y mo?liwo?ci awansu zawodowego dla uczniów i studentów z nietradycyjnych grup spo?ecznych. Do tych modeli nale?? m.in. „Wewn?trzny model przyjmowania uczniów w szko?ach typu community college”, “Ogólny model drogi do kariery” i “101 ?cie?ek kariery”. Dr Estrada jest tak?e g?ównym autorem podr?cznika “Jak stworzy? program pomostowy dostosowany do ?cie?ki kariery” wydanego dzi?ki wsparciu Illinois Community College Board i The Joyce Foundation w ramach projektu Shifting Gears. We wspomnianym podr?czniku dr Estrada przedstawi? model skontekstualizowanego programu nauczania – ogólnokrajowy model okre?laj?cy techniki tworzenia skontekstualizowanych programów nauczania podstawowych umiej?tno?ci na szkoleniach bran?owych lub sektorowych w zakresie programów dla doros?ych. Prace dr Estrady by?y cytowane w kilkunastu dokumentach i opracowaniach badaczy i naukowców w dziedzinie rozwoju si?y roboczej, kszta?cenia dla doros?ych i ?cie?ki kariery.

JOHN M. FISCHER

Prof. John M. Fisher jest prodziekanem ds. administracyjnych i profesorem nadzwyczajnym w  Kolegium Edukacji i Rozwoju Spo?ecznego (College of Education and Human Development) na Uniwersytecie Stanowym Bowling Green (Ohio, USA). Zajmuje si? metodyk? nauczania klas podstawowych i gimnazjalnych (klasy 4–9), prowadzi te? zaj?cia z zakresu programów nauczania i programów kszta?cenia nauczycieli. Przy USBG wspó?tworzy? te? Instytut ds. Mi?dzynarodowego Kszta?cenia Demokratycznego (International Democratic Education Institute ). W swoich badaniach d??y do ??czenia kwestii kszta?cenia w miastach z demokratyczn? reform? szkolnictwa. Obecnie pe?ni funkcj? dyrektora ds. projektów uniwersyteckiego Centrum Edukacji w ramach federalnego projektu GEAR-UP, którego celem jest wspieranie uczniów z ubo?szych rodzin w zdobyciu edukacji na poziomie policealnym. Jest tak?e szefem projektu Partnerstwo Polska/Ohio, którego ide? jest inspirowanie wzajemnego uczenia si? i wymiany do?wiadcze? mi?dzy nauczycielami z Polski i Ohio. Najnowsze publikacje prof. Fischera skupiaj? si? na skutkach reformy szkolnictwa, nauce tolerancji, jak równie? wykorzystania technologii na lekcjach nauk spo?ecznych.Jego prace ukazuj? si? m.in. w takich czasopismach naukowych i bran?owych, jak “High School Journal”, “Theory and Research in Social Education”, “Social Education” i “Pedagogies”.

WILLIAM GAUDELLI

William Gaudelli jest profesorem nadzwyczajnym nauk spo?ecznych i edukacji oraz dyrektorem programu nauk spo?ecznych w Kolegium Nauczycielskim na Uniwersytecie Columbia. Jego badania dotycz? takich tematów, jak edukacja w zakresie globalnego obywatelstwa, media jako narz?dzia programu nauczania oraz kszta?cenie i rozwój nauczycieli. Gaudelli uzyska? doktorat w dziedzinie nauk spo?ecznych i edukacji na Rutgers University oraz tytu? licencjata w dziedzinie nauk politycznych na Rutgers College.Aktualnie zajmuje si? badaniem studiów przypadków dotycz?cych edukacji w zakresie globalnego obywatelstwa oraz przygotowuje ksi??k? na ten temat. Gaudelli uczestniczy? w szeregu ró?nych projektów mi?dzynarodowych, w??cznie ze wspó?prac? z Global Education Leadership Foundation w Indiach, a tak?e otrzyma? dotacj? ameryka?skiego Departamentu Energii na mi?dzynarodowy projekt wymiany w Europie. Zosta? wybrany do Rady O?wiatowej South Orange-Maplewood (NJ) w 2011 roku na kadencj? trzyletni?.

MARIANNA HAJDUKIEWICZ

Marianna Hajdukiewicz - koordynatorka projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodost?pnym kompleksowym wspomaganiu szkó?” realizowanego przez O?rodek Rozwoju Edukacji. Autorka programów edukacyjnych, materia?ów dydaktycznych, programów szkole?. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Spo?ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja animacja dzia?a? lokalnych. Wcze?niej zwi?zana z Centrum Edukacji Obywatelskiej i innymi organizacjami pozarz?dowym.

ULRICH HAMMERSCHMIDT

Ulrich Hammerschmidt - dyrektor szko?y Waldblick – Mittelschule we Freitalu, nauczyciel fizyki i matematyki, po studiach pracowa? jako nauczyciel, potem pracowa? na Akademii Nauk Pedagogicznych w Berlinie. Jako dyrektor szko?y w Dre?nie wspó?pracowa? z projektem Sakso?skiego Ministerstwa Kultury PROFIL-Q (rozwój jako?ci szko?y i systemu edukacyjnego), potem zajmowa? si? doradztwem organizacji w projekcie „Prozessmoderation” Sakso?skiej Akademii Doskonalenia Nauczycieli (SALF), ostatecznie zosta? liderem tego projektu i organizatorem wspó?pracy SALFu z Dolno?l?skim O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wroc?awiu w dziedzinie wsparcia uzdolnionych uczniów i doskonalenia przywódców systemu edukacyjnego, zosta? autorem cz??ci programu doskonalenia dyrektorów w Saksonie. Od dziesi?ciu lat zajmuje si? doskonaleniem nauczycieli, a szczególnie doskonaleniem przywódców. Wspó?pracowa? z szko?ami w Polsce i w Czechach w europejskim programie COMENIUS, by? uczestnikiem Learning Teachers Network, wspieranym przez Komisj? Europejsk?.

ALINA IDZIKOWSKA

Alina Idzikowska – nauczycielka dyplomowana muzyki i historii w SP nr 217 w Warszawie. Absolwentka  Wydzia?u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW  ze  specjalno?ci? polityka spo?eczna i  Studium Pedagogicznego  CODN oraz studiów podyplomowych z zakresu  sztuki na UKSW, Propagatorka dramy w uczeniu si? i muzyk z zami?owania. W ramach pracy w Szkole Podstawowej Nr 217 stworzy?a i prowadzi szereg zespo?ów artystycznych: chór „Pó?ton”, studium wokalne dla solistów, teatr dramowy „Dziwad?o”, zespo?y dzieci graj?cych na b?bnach djembe, orkiestr? „Masa krytyczna”, zespó? absolwentów „Mirage”. W pracy pedagogicznej od lat stosuje nowatorskie metody edukacyjne. Jest cenionym przez uczniów i rodziców wychowawc?.  Od kilku lat dzia?a na rzecz wzmocnienia pozycji rodziców w polskim systemie edukacyjnym, jest cz?onkiem i spo?ecznym ekspertem Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” do spraw budowania relacji rodziców ze szko??.

MARCIN JEWDOKIMOW

Marcin Jewdokimowpe?ni?cy obowi?zki kierownik katedry, adiunkt. Z wykszta?cenia socjolog. Autor dwóch ksi??ek: Zmiany spo?ecznych praktyk zamieszkiwania (2011) i Niedom. Socjologiczna monografia mieszka? migracyjnych (2012) – razem z dr Magdalen? ?ukasiuk i kilkunastu artyku?ów, g?ównie na temat zamieszkiwania, bada? wizualnych, edukacji, problematyki instytucji kultury oraz pami?ci spo?ecznej. Badacz spo?eczny i ewaluator – uczestniczy? w kilkudziesi?ciu badaniach spo?ecznych i ewaluacyjnych, dotycz?cych g?ównie problematyki kulturowej i edukacyjnej. Obecnie jego zainteresowania badawcze zwi?zane s? z problematyk? pami?ci spo?ecznej, przestrzeni, kapita?u kulturowego i spo?ecznego, edukacji, instytucji kultury, bada? wizualnych oraz problematyk? klasztorów.

MAREK KACZMARZYK

Marek Kaczmarzyk – biolog i dydaktyk, autor podr?czników i programów szkolnych. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydzia? Biologii i Ochrony ?rodowiska, Uniwersytet ?l?ski). Koordynator i autor licznych projektów edukacyjnych, twórca programów i wyk?adowca studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Chronobiolog i memetyk. Autor „Zielonego Memu” (pierwszego w polskiej literaturze dydaktycznej opracowania, które ??czy zagadnienia pedagogiki kultury, memetyki, neurobiologii i genetyki) oraz kilkudziesi?ciu innych publikacji z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kszta?cenia i wychowania. Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmuj?cej si? wyodr?bnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wp?ywu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia si? i wychowania. Kieruje Uniwersyteckim Towarzystwem Naukowym – Wszechnica ?l?ska przy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego U?.

NORBERT KARASZEWSKI

Norbert Karaszewski - psycholog, dziesi?cioletnie do?wiadczenie w pracy profilaktycznej i terapeutycznej w Miejskim O?rodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzale?nie? w Lubinie. Wieloletnie do?wiadczenie w pracy szkoleniowej  w Niepublicznym O?rodku Doskonalenia Nauczycieli „Sophia”.

Od kilku lat zajmuje si? coachingiem indywidualnym i grupowym dla nauczycieli i rodziców oraz szkoleniami z zakresu rozwijania umiej?tno?ci wychowawczych tj. dyscyplina w klasie i szkole, motywowanie do nauki itp. Autor programu „Przyjazna szko?a – szko?a wolna od przemocy”, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 w 15 szko?ach podstawowych i gimnazjach z terenu miasta Lubina.

PAWE? KASPRZAK

Pawe? Kasprzyk urodzony 1961r., we Wroc?awiu. 1979-1984 studia – fizyka na Wydziale PPT Politechniki Wroc?awskiej, 1983 – 1987 – historia na Uniwersytecie Wroc?awskim. Dziennikarz, pracuje w mediach elektronicznych, zajmuj?c si? technologi? produkcji. Prowadzi warsztatowe zaj?cia w?ród m?odzie?y z upo?ledzonych ?rodowisk wiejskich. Uczy przedmiotów ?cis?ych – typow? tre?ci? zaj?? bywa szczególna teoria wzgl?dno?ci, któr? opanowuj? dzieci w wieku gimnazjalnym. Za?o?yciel i cz?onek zarz?du edukacyjnej Fundacji OFF. Ojciec czterech synów w wieku 1 do 30 lat.

TOMASZ KASPRZAK

Tomasz Kasprzak - socjolog, ewaluator i trener. Pracownik Instytutu Bada? Edukacyjnych (Zespó? Bada? Nauczycieli). W latach 2002-2010 cz?onek zespo?ów badawczych i ewaluator projektów realizowanych przez organizacje pozarz?dowe, administracj? publiczn? inicjatywy wspólnotowe. Od 2009 roku cz?onek zespo?u realizuj?cego program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szkó?. W latach 2010-2012 koordynator projektu Laboratorium Mikrobada? IBE.

HANNA K?DZIERSKA

Hanna K?dzierska - doktor nauk humanistycznych, pracownik Katedry Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi badania koncentruj?ce si? wokó? problematyki pracy i socjalizacji zawodowej nauczycieli oraz jako?ciowych metodologii w badaniach pedeutologicznych. Jest autork?  i redaktork? prac naukowych z tego zakresu m.in. Jako?ciowe inspiracje w badaniach edukacyjnych, Wyd. UWM Olsztyn 2012,  Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty- wzory pola- dyskursu, Wyd. Adam Marsza?ek , Toru? 2012.

JERZY KIELECH

Jerzy Kielech, nauczyciel matematyki i informatyki w Gimnazjum nr 2w Czerwionce-Leszczynach, sta? 25 lat. W Centrum Edukacji Obywatelskiej kierownik kursów internetowych dla nauczycieli: Technologie informacyjno-komunikacyjne (Nauczycielska Akademia Internetowa), Eksperymentowanie i Wzajemne Nauczanie, Do?wiadczanie pod okiem refleksyjnych praktyków, Projekty edukacyjne Akademii uczniowskiej (Akademia uczniowska) Kurs trenerów Cyfrowej Szko?y (Wdro?enie podstawy programowej kszta?cenia ogólnego w przedszkolach i szko?ach).

Autor wielu materia?ów dydaktycznych.Dyrektor i wicedyrektor w szkole podstawowej i gimnazjum w latach 1995-2006.

JAKUB KO?ODZIEJCZYK

Jakub Ko?odziejczyk - magister psychologii, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarz?dzaniu. Pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Jagiello?skim, Instytut Spraw Publicznych i kieruje Niepublicznym O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Sophia”. Jego zainteresowania naukowe zwi?zane s? z kooperacj? w ramach zespo?ów pracowniczych i wspó?prac? mi?dzyinstytucjonaln?, psychologi? w zarz?dzaniu, zarz?dzaniem edukacyjnym, profilaktyk? i ewaluacj?. Jest autorem ksi??ek Agresja i przemoc w szkole (2004) i Dyscyplina w klasie szkolnej (2005).

WITOLD KO?ODZIEJCZYK

Twórca i koordynator autorskiego programu Collegium Futurum. Promotor koncepcji kszta?cenia charakteru, postaw i nawyków skutecznego dzia?ania - innowacyjnego programu wychowawczego. Autor wielu publikacji promuj?cych innowacje w zarz?dzaniu o?wiat?. Od 2007 roku redaktor naczelny miesi?cznika „Edukacja i Dialog” Autor ksi??ki „Gra o szko??. W poszukiwaniu zasad zarz?dzania w nowych czasach” (2007) i poradnika dla uczniów „Jak skutecznie zarz?dza? swoim czasem” (2006).  Wspó?autor ksi??ki „Rodzice w szkole”(2000) oraz raportu przygotowanego dla Instytutu Obywatelskiego „Jak b?dzie zmienia? si? edukacja? Wyzwania na polskiej szko?y i ucznia.” (2011)

LJUDMI?A W?ADIMIROWNA KO?OMIJCZENKO

Urodzi?am si? 25.07.1957 r. w Pietropaw?owsku Kamczackim, stolicy Kraju Kamczackiego. Od 1958 r. mieszka?am w mie?cie Czasów-Jar w obwodzie donieckim na Ukrainie. W latach 1964-1974 by?am uczennic? szko?y ?redniej nr 17. W 1974 r. przenios?am si? do Permu. W latach 1976-1980 studiowa?am w Permskim Pa?stwowym Instytucie Pedagogicznym. W 1977 r. wysz?am za m??, a w 1979 r. urodzi?am córk?. W 1981 r. rozpocz??am prac? jako asystent w katedrze pedagogiki i psychologii przedszkolnej w PPIP. W latach 1984-1988 by?am s?uchaczk? studiów podyplomowych w instytucie badawczym ds. edukacji przedszkolnej przy Akademii Nauk Pedagogicznych ZSRR w Moskwie. W 1988 r. obroni?am prac? doktorsk? pt. „Rola gier w kszta?towaniu spo?ecznej orientacji u dzieci w m?odszym wieku przedszkolnym”. Od 1990 r. kieruj? katedr? pedagogiki i psychologii przedszkolnej. W 1991 otrzyma?am odznak? eksperta w dziedzinie edukacji publicznej. Od 1996 r. pe?ni? funkcj? doradcy akademickiego dla 15 eksperymentalnych placówek na szczeblu miejskim, obwodowym i pa?stwowym. Od 2000 r. pe?ni? funkcj? doradcy badawczego na rzecz s?uchaczy studiów podyplomowych. W 2008 r. obroni?am rozpraw? doktorsk? pt. “Rozwój spo?eczny dzieci w wieku przedszkolnym w kulturologicznym paradygmacie edukacji”. Od 2009 r. pracuj? jako profesor na katedrze teorii i metod edukacji zawodowej przy Wy?szym Instytucie Wojskowym Ministerstwa Spraw Wewn?trznych Rosji. W 2010 r. otrzyma?am odznak? honorowego pracownika szkolnictwa wy?szego zawodowego. Obecnie nadzoruj? 8 s?uchaczy studiów podyplomowych, 4 adiunktów, 5 s?uchaczy studiów magisterskich, posiadam dorobek w postaci 160 publikacji i jestem cz?onkiem pa?stwowego stowarzyszenia edukacji i metodyki ds. przygotowywania kadr nauczycielskich.

MAGDALENA KRECZKO

Magdalena Kreczko- mgr filologii polskiej (Uniwersytet ?l?ski – Wydzia? Filologiczny). Uko?czony kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarz?dzanie o?wiat? RODN WOM Katowice. Od 1988r. - 2001r. nauczycielka j?zyka polskiego w Zespole Szkó? w Wojkowicach.  Od stycznia 2002 do nadal – dyrektor (obecna nazwa szko?y Zespó? Szkó? Ogólnokszta?c?cych i Technicznych w Wojkowicach, wi?cej informacji na temat szko?y- www.lowojkowice.eu). Do?wiadczenie: Zarz?dzanie projektami edukacyjnymi (wybrane) – m.in. kierownik projektu w ramach Priorytetu IX. Dzia?anie 9. Poddzia?nie 9.12 ,,Przez edukacj? do dobrej przysz?o?ci” (2010-2012). Koordynator programów wspó?pracy mi?dzynarodowej: program ,,M?odzie? w dzia?aniu. Wolontariat Europejski (EVS)" (od 2002 do nadal), Europejska Bezpieczna Szko?a". Sieci  Tematyczne Comeniusa (w latach 2007-2009), program   ,,Uczenie si? przez ca?e ?ycie", projekt ,,Wsparcie rówie?nicze jako sposób przeciwdzia?ania zastraszaniu i przemocy w szkole w latach (2008-2010), wspó?autorstwo oraz praca w projekcie Comenius REGIO – projekt ,,Bezpieczna Europa wielu narodów i kultur. Model Narodów Zjednoczonych” (2008-2010). Do?wiadczenie w zakresie nadzoru nad przygotowaniem m?odzie?y do udzia?u w mi?dzynarodowych seminariach  organizowanych przez Internationales  Haus Sonnenberg i Akademi? Europejsk?  Otzenhausen – Niemcy. Ponadto: edukator nauczania o Holocau?cie – RODN„WOM” w Katowicach we wspó?pracy z Mi?dzynarodow? Szko?? Nauczania o Holokau?cie przy Instytucie Yad Vashem  w Jerozolimie. Realizacja regionalnego programu „Zachowa? pami?? – historia i kultura dwóch narodów” Centralnego O?rodka Doskonalenia Nauczycieli, Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, Instytutu Polskiego w Tel Avivie i Ministerstwa Edukacji Izraela.  Wspó?praca z organizacjami pozarz?dowymi: Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Polsk? Fundacj? Dzieci i M?odzie?y, Polsk? Fundacj? im. Roberta Schumana. Cz?onek - za?o?yciel stowarzyszenia ,,Towarzystwo Przyjació? LO w Wojkowicach” oraz stowarzyszenia ,,Edukacja dla Przysz?o?ci” przy U.? w Katowicach.

 

DOROTA KULESZA

 

Dorota Kulesza, polonista, pedagog twórczo?ci, dyrektor gimnazjum (od 2001 r.). Trener i cz?onek zarz?du Polskiego Stowarzyszenia Kreatywno?ci, prowadzi treningi twórczo?ci dla uczniów i nauczycieli, a tak?e innych grup zawodowych. Cz?onek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej O?wiaty. Pracownik UJ na stanowisku starszego specjalisty ds. szkole?, prowadzi zaj?cia dla wizytatorów i dyrektorów z ewaluacji zewn?trznej w ramach Programu Wzmocnienia Efektywno?ci Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jako?ci Pracy Szko?y. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z zakresu ewaluacji wewn?trznej. Ekspert MEN w projektach doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wspomagania szkó? i pracy z uczniem zdolnym. Autorka publikacji zwi?zanych z pedagogik? twórczo?ci, a tak?e pomocy naukowych i bajki dla dzieci.

 

INDIRA LACHOWICZ

Trener z certyfikatem I stopnia Stowarzyszenia Trenerów STOP oraz certyfikatem starszego trenera w Szkole Trenerów Wszechnicy UJ. Nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN, dyrektor  szko?y (1989–2000), socjolog. W 2012 r. pracownik UJ na stanowisku starszego specjalisty do spraw szkole?. Wspó?pracuje z Er? Ewaluacji, Centrum  Edukacji Obywatelskiej, Wszechnic? UJ. Konsultowa?a i pisa?a raporty z zakresu ewaluacji wewn?trznej kilkunastu szkó? w ramach programu zapewniania jako?ci SUS. Wspó?tworzy?a koncepcje i materia?y szkoleniowe dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji w ramach kompleksowego wsparcia szkó?. Opracowuje materia?y szkoleniowe i prowadzi warsztaty dla wizytatorów z ewaluacji zewn?trznej w ramach Programu Wzmocnienia Efektywno?ci Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jako?ci Pracy Szko?y. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z zakresu ewaluacji wewn?trznej. W ramach w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej prowadzi ewaluacje projektów edukacyjnych.

MONIKA MACIEJEWSKA

Monika Maciejewska - doktor nauk humanistycznych, pedagog, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie. Jako praktyk i naukowiec od kilku lat zajmuje si? kwestiami zmian zachodz?cych w polskich szko?ach, a szczególnie mo?liwo?ciami wykorzystania bada? stosowanych (diagnoza, ewaluacja, badania w dzia?aniu)do tworzenia przestrzeni sprzyjaj?cych rozwojowi spo?eczno?ci szkolnych. Interesuje si? problematyk? kszta?cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Autorka raportów diagnostycznych dotycz?cych szkolnictwa zawodowego i szkolnictwa wy?szego oraz artyku?ów z zakresu problematyki kszta?cenia uniwersyteckiego i ewaluacji.

HENRYK MIZEREK

Dr hab. Henryk Mizerek jest profesorem UWM w Olsztynie. Kieruje Katedr? Pedagogiki Ogólnej.  Specjalizuje si? metodologii stosowanych bada? spo?ecznych – w tym szczególne  bada? ewaluacyjnych, bada? w dzia?aniu (action research) itp. Drugim nurtem jest zainteresowa? badawczych jest problematyka kszta?cenia i rozwoju zawodowego nauczycieli.  

Jest autorem kilkudziesi?ciu publikacji naukowych z tego zakresu.

Laura Piotrowska

 
 
 

Nauczycielka historii i wos zwi?zana z ruchem szkó? spo?ecznych STO,  wspó?organizatorka Spo?ecznej Szko?y Podstawowej i Gimnazjum nr 4 STO w Poznaniu, aktywna uczestniczka ruchu na rzecz pedagogiki waldorwskiej, za?o?ycielka pierwszego w  Poznaniu przedszkola opartego o zasady tej pedagogiki.  Uko?czy?a warsztaty  trenerskie I stopnia STOP oraz Szko?? Trenerów „Rozwój kompetencji trenerskich” – starszy trener: WJ-5114/427/1-20/10/2011 organizowanych  przez Wszechnic? Jagiello?sk?. Od 14 lat wspó?pracuje  z Centrum Edukacji Obywatelskiej przy realizacji takich projektów jak: Szko?a ucz?ca si? (Sus) , Ocenianie Kszta?tuj?ce, Szko?a z Klas? oraz projektów o tematyce spo?ecznej i historycznej realizowanej przez CEO.  Sprawuje funkcj? kierowniczki i mentorki  szkole?  e-lerningowych, obecnie dla dyrektorów szkó? uczestników Studiów Podyplomowych Liderów O?wiaty (SPLO), oraz szkole? dla nauczycieli z zakresu oceniania kszta?tuj?cego. Wspó?tworzy?a materia?y szkoleniowe i prowadzi szkolenia dla wizytatorów i dyrektorów w ramach realizacji programu „Wzmocnienie efektywno?ci systemy nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y”  oraz szkolenia dla SORE ( Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji)  w ramach projektu „System doskonalenia oparty na ogólnodost?pnym kompleksowym wspomaganiu szkó?.”

GERRY MAC RUAIRC

Moje wczesne zainteresowania naukowe dotyczy?y klas spo?ecznych, nierówno?ci szans edukacyjnych oraz j?zyka; taki te? by? temat mojej rozprawy doktorskiej. Praca opublikowana przeze mnie w tej dziedzinie jest wysoce nowatorska, st?d te? w skali krajowej i mi?dzynarodowej uchodz? za specjalist? w tej tematyce. W ostatnich latach poszerzy?em obszar swoich bada? o tematyk? przywództwa szkolnego; prace, jakie opublikowa?em na ten temat, zaowocowa?y powo?aniem mnie na stanowisko doradcy-eksperta European Policy Network on School Leadership (EPNoSL). Jest to mi?dzynarodowa sie?, której celem jest poprawa jako?ci przywództwa w szko?ach ca?ej Europy m.in. poprzez ?cis?? wspó?prac? w zakresie bada? naukowych i tworzenia krajowych polityk edukacyjnych. W ramach tej sieci, dysponuj?cej bud?etem 5 mln euro przyznanym przez UE, wydano ju? nowatorskie opracowanie na temat praktyk przywództwa szkolnego w ca?ej Europie. Wyg?asza?em przemówienia i prezentowa?em artyku?y naukowe na licznych konferencjach w Irlandii i innych krajach Europy, a tak?e w USA. Stypendium dydaktyczno-naukowe, jakie ostatnio uzyska?em, nadaje nowy wymiar mojej pracy na University College Dublin (UCD).Mo?liwo?? pracy nad tym fascynuj?cym przedsi?wzi?ciem na uniwersytecie jest bardzo atrakcyjna pod wzgl?dem zawodowym. Ju? w tej chwili staram si? zagwarantowa? jak najwi?kszy efekt synergii pomi?dzy swoimi przysz?ymi projektami w ramach stypendium, a swoimi poprzednimi opracowaniami na temat przywództwa i sprawiedliwo?ci spo?ecznej, gdy? upatruj? w tym dogodn? okazj? do wniesienia bardziej warto?ciowego wk?adu w dydaktyk? i przywództwo akademickie na UCD, aby w przysz?o?ci mo?na by?o lepiej realizowa? potrzeby studentów s?abo reprezentowanych na uczelni.

DAVID MARTIN

David Martin by? dyrektorem dwóch szkó? ?rednich w ?rodowiskach miejskich i wiejskich. Pó?niej pracowa? na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie wspó?kierowa? opartymi na wspó?pracy uczelnianymi projektami rozwoju systemów kszta?cenia nauczycieli w Europie ?rodkowo-Wschodniej. Pracowa? jako g?ówny doradca ds. strategii w Ministerstwach Edukacji w Indiach Zachodnich i Ameryce Po?udniowej. Tworzy? jednostki rozwoju strategii na szczeblu rz?dowym na potrzeby bada? i opracowywania unowocze?nie? oraz tworzenia modeli programów szkolnych na Jamajce, w Trynidadzie i Tobago oraz Gujanie. Dzia?ania te skupia?y si? przede wszystkim na szkole i spo?eczno?ci. Pe?ni? funkcj? profesora wizytuj?cego na uniwersytetach w Kentucky, Wirginii i Amsterdamie, prowadz?c wyk?ady na temat przywództwa i bada? strategii, a tak?e organizuj?c wspólne konferencje na temat przywództwa na Uniwersytecie w Oksfordzie. Przez wiele lat by? egzaminatorem zewn?trznym ds. edukacji w Wydzia?ach Historii, Muzyki, Wzornictwa i Sztuki przy Instytucie Edukacji, Uniwersytecie Londy?skim oraz Uniwersytecie z Middlesex.

GRZEGORZ MAZURKIEWICZ

Dr nauk humanistycznych, socjolog, pracownik Uniwersytetu Jagiello?skiego, wcze?niej nauczyciel, przez kilka lat zaanga?owany w dzia?ania sektora pozarz?dowego, wspó?autor programu Szko?a Ucz?ca Si? wspieraj?cego szko?y w zapewnianiu jako?ci ich pracy. Pracowa? jako ekspert programu Phare w Rumunii, prowadzi? badania dla Komisji Europejskiej i Local Government Initiative, wyk?ada? w Bowling Green State University w USA. Zaanga?owany w ró?norodne projekty edukacji interkulturowej, edukacji doros?ych, polityki o?wiatowej czy doskonalenia nauczycieli i dyrektorów. Bada zagadnienia zwi?zane z przywództwem edukacyjnym, prac? nauczycieli, stereotypami p?ci w kszta?ceniu, kadr? kszta?c?c? doros?ych czy zarz?dzania systemami edukacyjnymi. Za?o?yciel i cz?onek stowarzyszenia Ekspedycja w G??b Kultury, które realizuje mi?dzynarodowe projekty dla m?odzie?y po?wi?cone kulturze, grupom etnicznym, historii, religii oraz lokalnym obyczajom.   

Koordynator III etapu projektu systemowego Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y, realizowanego przez O?rodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiello?skim i Er? Ewaluacji sp. z o.o. w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Dzia?anie 3.1 wspó?finansowane z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

WILLIAM MORRISON

Dr William Morrison pe?ni funkcj? profesora nadzwyczajnego na Wydziale Us?ug Interwencyjnych Bowling Green State University w Bowling Green, Ohio. Jego zainteresowania naukowe obejmuj? kwestie zwi?zane z identyfikowaniem oraz ?wiadczeniem us?ug na rzecz uczniów z upo?ledzeniami przejawiaj?cymi ró?ne uzdolnienia i talenty, wzbogacanie systemów kszta?cenia nauczycieli o technologie stanowi?ce konkretn? pomoc dla uczniów z upo?ledzeniami, a tak?e wykorzystywanie literatury innej ni? beletrystyka w programach praktyk ogólnopedagogicznych. Wyniki jego bada? by?y publikowane w czasopismach zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Anglii, a tak?e prezentowane w takich krajach, jak Stany Zjednoczone, Indie, Turcja, Arabia Saudyjska, Malta, Hiszpania, Finlandia, Szkocja, Australia i Grecja. W Bowling Green State University dr Morrison prowadzi zaj?cia z zakresu organizacji pracy w klasie, stosowanej analizy behawioralnej, metod czytania i pisania oraz kszta?cenia uczniów szczególnie uzdolnionych.

CYNTHIA C. NAMBO

Cynthia C. Nambo -Edukacja to moja pasja.  Pracuj? w sektorze edukacji od 1995 r. jako nauczyciel dwuj?zyczny i ogólny, dyrektor projektu planowania 1-go obozu dla 4 szkó? ?rednich, autor programów nauczania i rozwoju zawodowego, adiunkt uniwersytecki w zakresie edukacji, autor wniosków o dotacje dla programów kszta?cenia, trener projektów szkolnych oraz doradca ds. kszta?cenia. Wcze?niej by?am zast?pc? dyrektora szko?y Greater Lawndale High School for Social Justice. Opracowywa?am plany rozwoju zawodowego na Uniwersytecie w Chicago i pomaga?am wdra?a? inicjatywy w szko?ach. Obecnie jestem dyrektorem wieloplacówkowej szko?y spo?ecznej INSTITUTO Justice & Leadership Academies (IJLA), skupiaj?cej si? na kszta?ceniu w zakresie sprawiedliwo?ci spo?ecznej. Jestem przekonana, ?e nauczyciele jako zjednoczony zespó? zrealizuj? swoje ambitne oczekiwania, a efekty ich dzia?a? pomog? WSZYSTKIM uczniom osi?gn?? doskona?e wyniki w nauce oraz sukces w ?yciu.

MICHELLE NAVARRE

Michelle Navarre, wspó?za?o?ycielka i dyrektorka szko?y w Polaris Charter Academy w Chicago, IL, jest odpowiedzialna za nadzór i ocenianie nauczycieli oraz ich asystentów w Polaris Charter Academy; nadzoruje opracowywanie programu nauczania, kszta?tuje dyscyplin? szkoln? i stara si? pozytywnie wp?ywa? na rozwój uczniów i ich wyniki w nauce poprzez wspó?prac? z rodzicami. Swoj? karier? w zawodzie nauczyciela rozpocz??a poprzez uko?czenie alternatywnego programu certyfikacji dla nauczycieli w obszarze Chicago (1999). Przed za?o?eniem Polaris Charter Academy razem z p. Kwock i p. Vivat by?a przez 7 lat nauczycielem V klas w Harold Washington Elementary School – szkole publicznej w po?udniowym Chicago.W 2003 r. otrzyma?a certyfikat National Board Certification nadaj?cy jej tytu? specjalisty ds. ?redniego dzieci?stwa, a w latach 2006-2007 uczestniczy?a w krajowym programie przygotowawczym dla dyrektorów szkó? New Leaders. Pani Navarre otrzyma?a presti?ow? nagrod? Golden Apple za doskona?e wyniki w pracy nauczyciela (2005) oraz nagrod? dla nauczycieli im. Rochelle Lee w cyklu czteroletnim (2000-2004). Prowadzi?a kursy na poziomie magisterskim i licencjackim w School of Education na Roosevelt University. Uko?czy?a Columbia College Chicago z tytu?em licencjata sztuk pi?knych w dziedzinie fotografii oraz uzyska?a dwa tytu?y magistra na Roosevelt University (specjalno??: edukacja elementarna) i National Louis University (administracja i nadzór). Aktualnie jest uczestnikiem programu stypendialnego America Achieves dla liderów w dziedzinie edukacji.

JUSTYNA NOWOTNIAK

Justyna Nowotniak - Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczeci?skiego. G?ówne nurty zainteresowa? badawczych: socjopedagogiczne funkcjonowanie szko?y (g?ównie w kontek?cie programów ukrytych), ?ycie codzienne w szkole, proksemiczny i temporalny wymiar procesów nauczania i wychowania, pedagogiczne aspekty kszta?towania orientacji podmiotowych uczniów,  badanie i ewaluacja kultury szko?y z wykorzystaniem etnografii wizualnej.  Autorka monografii: „Ukryty program szkolnej rzeczywisto?ci”; „Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkó?”; „Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej”.

RAFA? OTR?BA

Rafa? Otr?ba, doktor ekonomii w zakresie nauk o zarz?dzaniu. Dyrektor Zespo?u Szkó? Ogólnokszta?c?cych nr 3 im. Jana Paw?a II w Rudzie ?l?skiej, nauczyciel j?zyka niemieckiego. Autor rozprawy doktorskiej Determinanty zarz?dzania nowoczesn? organizacj? szkoln?. Jego dociekania badawcze, zwi?zane s? z zarz?dzaniem organizacj? szkoln? oraz pomiarem dydaktycznym. Pe?ni mi?dzy innymi funkcje: eksperta z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. Jest trenerem w Programie wzmocnienia systemu efektywno?ci nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y. Wspó?pracuje z Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? w Jaworznie.

EL?BIETA PIOTROWSKA-GROMNIAK

El?bieta Piotrowska-Gromniak –absolwentka Wydzia?u Humanistycznego Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie oraz MBA w Akademii im. L. Ko?mi?skiego w Warszawie. Aktualnie prezes Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji i lider ?rodowisk rodzicielskich w Warszawie,  cz?onek Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. Z ramienia stowarzyszenia jest cz?onkiem i wspó?pracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Rodziców /EPA/ i Rad? Europy w ramach  Pestalozzi Programme, przenosz?c europejskie do?wiadczenia do polskich szkó?. Pomys?odawczyni  i organizatorka cyklu pierwszych konferencji i warsztatów dla rodziców -   SZKO?A PARTNERSKA/ IV edycje/ oraz WARSZAWSKIEGO FORUM RODZICÓW I RAD RODZICÓW /IX edycji/ realizowanego we wspó?pracy z Biurem Edukacji m.st. Warszawy. Wraz z zespo?em prowadzi stron? internetow? dla rodziców: www.rodzicewedukacji.pl oraz punkt konsultacyjny on-line :biuro@rodzicewedukacji.pl. Autorka artyku?ów i materia?ów szkoleniowych dla rodziców, propagatorka  idei partnerstwa w edukacji i uspo?ecznienia polskiej szko?y. Wspó?twórczyni programów i warsztatów dla rodziców i nauczycieli  z zakresu budowania wspó?pracy i partnerskich relacji w ?rodowisku szkolnym. Z zespo?em Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji i w partnerstwie z Europejskim Stowarzyszeniem Rodziców /EPA/opracowa?a i przygotowa?a  mi?dzynarodow? konferencj? pt. „Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci”, która odby?a  si? w dniach 25-26 listopada 2011 roku w Warszawie i by?a obj?ta Patronatem  Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

LUC PLUYMERS

Luc Pluymers (1957), dyrektor szko?y ?redniej Middleschool Sint-Jan w belgijskim mie?cie Diest od 2003 r. Wcze?niej przez 23 lata uczy? przedmiotów ?cis?ych w liceum ogólnokszta?c?cym.

Przez ca?? swoj? karier? nieustannie poszukuje metod dydaktycznych, dzi?ki którym uczniowie mogliby uzyskiwa? lepsze wyniki w nauce. Wspó?pracuje ?ci?le z krakowskimi szko?ami Macabra. Najcz?stsze tematy jego prelekcji to edukacja oparta na kompetencjach, ocenianie i uwzgl?dnianie ró?norodno?ci.

KRZYSZTOF POLAK

Krzysztof Polak  -  zwi?zany z Instytutem Pedagogiki UJ. Zajmuje si? problematyk? funkcjonowania szko?y i psychospo?ecznych uwarunkowa? dzia?alno?ci zawodowej nauczyciela. Jest autorem ponad 60 publikacji, w tym czterech ksi??ek autorskich.

ADAM PRUS

Adam Prus ur. 1979 r. w Lublinie; Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ZWWF w Bia?ej Podlaskiej – Wychowanie Fizyczne (2003), Politechniki Lubelskiej – Zarz?dzanie i Marketing (2004) oraz Master of Business Administration „System oceny potrzeb szkoleniowych nauczycieli na przyk?adzie III Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Unii Lubelskiej w Lublinie”  na Politechnice Lubelskiej (2012). Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego, od 2010 roku zast?pca dyrektora III Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Autor kilkunastu szkole? oraz wyk?adów z zakresu wspó?pracy szkó? z organizacjami pozarz?dowymi oraz ?róde? finansowania trzeciego sektora. Praktyk, Wiceprezes Zarz?du Fundacji Rozwoju O?wiaty Lubelskiej, cz?onek Zarz?du Stowarzyszenia Chóralnego „Kantylena”. Koordynator kilkunastu projektów, w tym mi?dzynarodowych realizowanych w partnerstwie szkó? z organizacjami pozarz?dowymi.

JACEK PY?ALSKI

Jacek Py?alskipedagog, adiunkt w Instytucie Medycyny Pracy w ?odzi, kierownik i wykonawca ponad 40 mi?dzynarodowych i krajowych projektów badawczych po?wi?conych niew?a?ciwym zachowaniom uczniów w szkole, stresowi zawodowemu nauczycieli i agresji elektronicznej oraz problematyce wychowania w erze  cyfrowej. Przedstawiciel Polski w akcji Europejskiej Fundacji Nauki COST IS0801 po?wi?conej agresji elektronicznej w?ród dzieci i m?odzie?y. Autor monografii „Nauczyciele-uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplin? w klasie” (2007), „Agresja elektroniczna w?ród dzieci i m?odzie?y” (2011). „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania m?odzie?y” (2012).

MARIA JESUS RODRIGUEZ ENTRENA

María Jesús Rodríguez Entrena, jest wyk?adowc? na Wydziale Edukacji na Uniwersytecie w Murcji w Hiszpanii. Prowadzi zaj?cia z zakresu organizacji i zarz?dzania szko?ami na poziomie licencjackim i magisterskim (tj. licencjat z zakresu edukacji podstawowej). Posiada tytu? doktora edukacji, tematem doktoratu by?a specjalna równoleg?a ?cie?ka obowi?zkowej edukacji ?redniej w Hiszpanii maj?ca przeciwdzia?a? zjawisku przedwczesnego ko?czenia nauki, na podstawie opinii zaanga?owanych w ni? nauczycieli, uczniów i rodziców. María Jesús Rodríguez Entrena szczególnie zainteresowana jest badaniami nad nierówno?ci? szans edukacyjnych, jej powielaniem w szkole oraz sposobami jej niwelowania. Zakres bada? obejmuje m.in. zapobieganie przedwczesnemu ko?czeniu nauki, zjawisko wykluczenia spo?ecznego i szkolnego, równo?? szans w edukacji, popraw? funkcjonowania szkó?, prawo g?osu ucznia, demokratyczne przywództwo.

KATARZYNA SALAMON-BOBI?SKA

Katarzyna Salamon-Bobi?ska, magister socjologii, socjoterapeuta; posiada wieloletnie do?wiadczenie w pracy szkoleniowej. Prowadzi szkolenia w Niepublicznym O?rodku Doskonalenia Nauczycieli „Sophia” dotycz?ce pracy nad dyscyplin? w klasie i rozwoju klasy, przeciwdzia?ania agresji i przemocy rówie?niczej, motywowanie do nauki i zmiany w zachowaniu a tak?e zaj?cia profilaktyczne.

JOANNA STANIEWICZ

Joanna Staniewicz - z  wykszta?cenia biolog (specjalno??: bilogia ?rodowiskowa UAM), od 1990 roku pracuj?ca w szkole jako nauczyciel j?zyka angielskiego (Studia Podyplomowe na Wydziale Neofilologii  Katedra Glottodydaktyki UAM), od 2007 dyrektor  Szko?y Podstawowej nr 58 w Poznaniu. W prowadzonej przez ni? szkole charakterystyczne s? projekty anga?uj?ce ca?? spo?eczno?? szkoln?, takie jak Bo?onarodzeniowe przedstawienia w j?zyku angielskim, w których wyst?puj? wszyscy uczniowie czy Tydzie? Poezji, podczas których wiersze towarzysza dzieciom podczas ró?norodnych  zaj??. Od wielu lat aktywnie wspó?pracuje z kilkunastoma szko?ami europejskimi. Jest autork? projektów w ramach programu Comenius Socrates  takich jak „ European Garden of Environmental Experiments”, „European Energy Adventures” czy „Magical Recycling in Europe”. Przygotowywa?a te? dwustronne projekty wspó?pracy i wymiany uczniów  z dzie?mi z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Czech, a tak?e z podwroc?awskim Kie?czowem.

WOJCIECH STARZY?SKI

Wojciech Starzy?ski -  Prezes Zarz?du Fundacji „Rodzice Szkole”, lekarz weterynarii; pomys?odawca, cz?onek za?o?yciel Spo?ecznego Towarzystwa O?wiatowego, wieloletni Prezes STO. Wspó?twórca o?wiaty niepublicznej w Polsce, animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspo?ecznienia polskiej o?wiaty i zagwarantowania rodzicom realnego wp?ywu na szko?? ich dzieci, w latach 1997-2001 doradca Prezesa Rady Ministrów, cz?onek Obywatelskiego Komitetu Edukacji Narodowej, koordynator Komitetu Za?o?ycielskiego Ogólnopolskiego Forum Rodziców. W latach 2002-2010 radny m. st. Warszawy,  przewodnicz?cy Komisji Edukacji i Rodziny. W latach 2006-2010 przewodnicz?cy  Rady Fundacji „Rodzice Szkole”. Autor kilkudziesi?ciu artyku?ów i publikacji dotycz?cych spraw  edukacji narodowej.

DANUTA STERNA

Danuta Sterna z wykszta?cenia -  matematyczka, zajmowa?a si? geometri? algebraiczn?. Prac? rozpocz??a w wieku 22 lat w Politechnice Warszawskiej, jako wyk?adowca matematyki. Od 1990 roku pracowa?a w ró?nych liceach w Warszawie, ucz?c matematyki. Przez cztery lata by?a dyrektorem liceum. Ma do?wiadczenie nauczycielskie w pracy na wy?szej uczelni, w liceum i gimnazjum.

Od 2000 roku wspó?pracuje  z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Kieruje zespo?em prowadz?cym warsztaty dla nauczycieli z ca?ej Polski.

Szczególnie wa?ne jest dla niej poszukiwanie efektywnych metod nauczania, specjalizuje si? w ocenianiu kszta?tuj?cym. Tworzy programy dla szkó? i nauczycieli, jest autork? ksi??ki „Ocenianie kszta?tuj?ce w praktyce”. Prowadzi program - Rozwijanie uczenia si? i nauczania (RUN). Propaguj? w Polsce równie? metod? projektu i portfolio.

JACEK STRZEMIECZNY

Wspó?za?o?yciel i Prezes Zarz?du CEO. Doktor nauk pedagogicznych, trener i superwizor treningu grupowego PTP. Lider programu Szko?a Ucz?ca si? (SUS), prowadzonego od 2000 roku przez CEO i Polsko-Ameryka?sk? Fundacj? Wolno?ci. W latach 1989–1994 by? dyrektorem Departamentu Kszta?cenia i Doskonalenia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej Od 1996 r. cz?onek mi?dzynarodowego stowarzyszenia Ashoka International. W 2002 r. na ?wiatowym Forum Ekonomicznym w Davos nagrodzony przez Schwab Foundation for Social Entrepreneurship tytu?em „Wybitny Innowator Spo?eczny". W 2006 r. zosta? pierwszym laureatem Penn Kemble Award za wybitny wk?ad w edukacj? dla demokracji. W 2011 r. prezydent Bronis?aw Komorowski odznaczy? go Krzy?em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.  W 2012 r. powo?any na cz?onka Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN.

JOLANTA SZCZE?NIAK

Jolanta Szcze?niak nauczycielj?zyka polskiego z 34 letnim sta?em pracy, zwi?zanym ze szkolnictwem zawodowym. Od wielu lat pe?ni tak?e obowi?zki dyrektora szko?y. W 2003 roku obroni?a na Uniwersytecie ?l?skim prac? doktorsk? na temat twórczo?ci Janusza Korczaka adresowanej do dzieci i m?odzie?y. Od tej pory poszerzy?a swoje zainteresowania o tematyk? zwi?zan? g?ównie z literatur? ?l?sk?. Wiele tekstów dr J. Szcze?niak o charakterze historyczno-literackim ukaza?o si? w publikacjach Uniwersytetu ?l?skiego i w czasopi?mie „Guliwer”, po?wi?conym twórczo?ci dla dzieci i m?odzie?y. W 2006 roku uko?czy?astudia podyplomowe z zakresu zarz?dzania o?wiat?. Jako dyrektor szko?y uczestniczy?aw II Etapie Programu Wzmocnienia Efektywno?ci Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jako?ci Pracy Szko?y, w wyniku czego placówka, któr? kierujepoddana zosta?a ewaluacji zewn?trznej. Uczestniczy?aw konferencji mi?dzynarodowej pt. „Nauczyciele jako ucz?ca si? spo?eczno?? zawodowa” (Warszawa 2012). W tym roku uko?czy?acykl szkole? dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Dzia?arównie? w organizacjach skupiaj?cych szko?y zawodowe np. w Krajowej Federacji Edukacji zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani”, w której pe?niobowi?zki wice prezesa.

TOMASZ SZKUDLAREK

Tomasz Szkudlarek (ur. 1954r.)- profesorna w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Spo?ecznych UG. Zajmuje si? filozofi? wychowania, szczególnie kulturowymi i politycznymi aspektami edukacji – przede wszystkim pod k?tem procesów formowania to?samo?ci zbiorowych i jednostkowych.

MA?GORZATA TARASZKIEWICZ

Ma?gorzata Taraszkiewicz - psycholog edukacyjny, neurometodyk, ekspert ds. analityki edukacyjnej (diagnozy strategii uczenia si? dzieci i doros?ych). Autorka i wspó?autorka ponad 30 poradników edukacyjnych z zakresu nowoczesnej metodyki nauczania, bezpiecze?stwa w szkole, wspierania rozwoju talentów  oraz formatów wspierania w rozwoju takich jak tutoring i coaching. Liderka i wspó?za?o?ycielka Grupy Edukacyjnej 21 – zespo?u ekspertów promuj?cych prac? szko?y na miar? XXI wieku i potrzeb wspó?czesnych dzieci. W przesz?o?ci: nauczyciel akademicki na Wydziale Psychologii UW, szef Pracowni Informacji Pedagogicznej, Medioteki i redaktor naczelny Wydawnictw CODN, koordynator kilku mi?dzynarodowych programów, koordynator Polskiej Kampanii na rzecz Uczenia si? promuj?cej nowoczesne formaty pracy edukacyjnej, w tym diagnozy i terapii. Wykreowa?a i by?a redaktorem naczelnym kilku e-czasopism dla rodziców i nauczycieli (m.in. TRENDY Uczenie si? w XXI wieku, Awangarda w Edukacji, Wielka Zabawa). Wspó?twórca Junior Assessment Center i portalu Edumaluch. Zajmuje si? praktycznym wdra?aniem innowacyjnych programów edukacyjnych w ramach realizowanych w Polsce projektów unijnych.

MAGDALENA T?DZIAGOLSKA

Magdalena T?dziagolska - socjolog, badaczka spo?eczna i trenerka. Absolwentka Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Spo?ecznych w Instytucie Socjologii UW i Szko?y Trenerów  STOP. W firmie Era Ewaluacji kieruje dzia?em badawczym.  Zrealizowa?a kilkadziesi?t projektów badawczych dla instytucji publicznych, organizacji pozarz?dowych i firm komercyjnych.   Od 2009 jest cz?onkiem zespo?u  realizuj?cego program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szkó?;  prowadzi szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z zakresu prowadzenia bada? i ewaluacji w szko?ach.

ROEL VIVIT

Roel Vivit, wspó?za?o?yciel i dyrektor ds. akademickich Polaris Charter Academy w Chicago, IL, opracowuje, ustala i nadzoruje szkolny program nauczania, nadzoruje i ocenia wdra?anie programu dydaktycznego oraz stwarza warunki u?atwiaj?ce wspó?prac? pomi?dzy nauczycielami. Przed za?o?eniem Polaris Charter Academy razem z p. Kwock i p. Navarree by? przez 9 lat nauczycielem IV i VII klas w szko?ach katolickich w Chicago, a tak?e pracowa? w Children of Peace School, gdzie realizowa? program Inner-City Teaching Corps (1998-2001), oraz w Francis Xavier Warde School (2001-2008). By? dyrektorem ds. akademickich Funduszu Stypendiów Szkolnych im. ?wi?tej Rodziny (2002-2007) a tak?e koordynatorem akademickim szkó? ?rednich ni?szego szczebla w Centrum Rozwoju Talentów Northwestern University (1999-2001). Obecnie p. Vivit pe?ni funkcj? doradcy metodycznego w ramach projektu poprawy nauki pisania w obszarze Chicago (Chicago Area Writing Project), prowadzi warsztaty z zakresu nauczania czytania i pisania (od 2003 r.) dla nauczycieli chicagowskich szkó? publicznych i katolickich i koordynuje prac? zespo?ów nauczycielskich badaj?cych prac? uczniów pod k?tem okre?lania wskazówek dydaktycznych i promuj?cych formu?owanie refleksji oraz wspó?prac? mi?dzy nauczycielami. W 2001 r. otrzyma? nagrod? Heart of the School “Rising Star” (Wschodz?ca gwiazda) przyznawan? nowo objawionym liderom w dziedzinie edukacji przez Archidiecezj? Chicago, a tak?e presti?ow? nagrod? Golden Apple za doskona?e wyniki w pracy nauczyciela (2005). Uzyska? licencjat z j?zyka angielskiego oraz tytu? magistra edukacji elementarnej na Northwestern University. Aktualnie stara si? o uzyskanie certyfikatu z zakresu administracji i nadzoru jako uczestnik programu New Leaders (Nowi Liderzy).

ADAM WINIARCZYK

Winiarczyk Adam mgr (ur. 1958, Warszawa); filolog, d?ugoletni nauczyciel waldorfski, wspó?za?o?yciel Fundacji Promocji Pedagogiki Waldorfskiej "Antropos" i dyrektor za?o?onej przez Fundacj? szko?y. Z pedagogik? waldorfsk? zwi?zany od samych jej pocz?tków w Polsce tj. od pocz?tku lat osiemdziesi?tych. T?umacz literatury zwi?zanej z t? pedagogik?. 1983 dyplom mgra filologii klasycznej na Wydziale Polonistyki UW; 1986-88 podyplomowe studia z religioznawstwa na Wydziale Filozofii i Socjologii UW; 1988-92 studia w Instytucie Pedagogiki Waldorfskiej w Witten, RFN (Institut für Waldorfpädagogik Witten/Ruhr); do 1988 nauczyciel ?aciny i religioznawstwa w 3 liceach warszawskich; 1990 wspó?za?o?yciel Towarzystwa Rozwoju Pedagogiki Rudolfa Steinera, 1994-98 przewodnicz?cy; 1992 wspó?za?o?yciel pierwszej szko?y waldorfskiej w Polsce i d?ugoletni nauczyciel, 1992-95 dyrektor; od 1999 wspó?organizator i wyk?adowca na Podyplomowym Studium Pedagogiki Niezale?nej przy ISNS UW; 2002-05 dzia?alno?? szkoleniowa i wyk?adowa w Centrum Poszerzonej Sztuki Leczenia - Terapeutikum Warszawskie; 2007 fundator Fundacji Promocji Pedagogiki Waldorfskiej "Antropos", dyrektor i nauczyciel w za?o?onej w 2009 przez fundacj? szkole w Warszawa (Wawer).


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u