Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

List organizacyjny


PREZENTACJE

wi?cej


DOBRE PRAKTYKI

wi?cej


MATERIA?Y POMOCNICZE

Zobacz


MATERIA?Y POMOCNICZE

El?bieta Piotrowska-Gromniak i Alina Idzikowska,Sesja: Odpowiedzialno?? nauczyciela, odpowiedzialno?? rodzica – jak si? ni? dzieli?  i jak z niej korzysta??

El?bieta Piotrowska-Gromniak i Alina Idzikowska,Sesja: Odpowiedzialno?? nauczyciela, odpowiedzialno?? rodzica – jak si? ni? dzieli?  i jak z niej korzysta??

Wojciech Starzy?ski,Sesja: Lider lokalnego ?rodowiska o?wiatowego (dyrektor szko?y, nauczyciel, rodzic, samorz?dowiec)

Mariusz Budzy?skiSesja: Organizowanie pracy nauczycieli dla uczenia si? uczniów w liceum. Z do?wiadcze? szkó? - ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie

Marta Chrab?szcz, Sesja:Nauczyciel jako przywódca edukacyjny. Wolno?? – odpowiedzialno?? – skuteczno??

Adam Prus,Sesja: Analiza  potrzeb szkoleniowych nauczycieli na przyk?adzie III Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Magdalena T?dziagolska, Tomasz Kasprzak, Sesja: Co z t? ewaluacj?? Badania w?asne nauczycieli jako element profesjonalizacji

Justyna Nowotniak,Sesja: Szko?a jak „miejsce” w kontek?cie odpowiedzialno?ci nauczycieli za przestrze? edukacyjn?

  John M. Fischer, Sesja:  Na czym polega bycie dobrym nauczycielem: próba odpowiedzi na pytanie w ramach „pracy nad lekcj?” na spotkaniach grupowych nauczycieli.

John M. Fischer, Sesja:  Na czym polega bycie dobrym nauczycielem: próba odpowiedzi na pytanie w ramach „pracy nad lekcj?” na spotkaniach grupowych nauczycieli.

Ulrich Hammerschmidt,Sesja: Jak wspiera? samodzielne i odpowiedzialne dzia?anie nauczyciela? –Odpowiedzialno??  dyrektora i mo?liwo?ci wp?ywu na dzia?ania nauczyciela przez kierownictwo

Ulrich Hammerschmidt,Sesja: Jak wspiera? samodzielne i odpowiedzialne dzia?anie nauczyciela? –Odpowiedzialno??  dyrektora i mo?liwo?ci wp?ywu na dzia?ania nauczyciela przez kierownictwo

Hanna K?dzierska i Monika Maciejewska, Sesja:  Odpowiedzialny nauczyciel - (nie)odpowiedzialna wspólnota –  co pomaga a co przeszkadza w budowaniu nauczycielskich wspólnot praktyków

Hanna K?dzierska i Monika Maciejewska, Sesja:  Odpowiedzialny nauczyciel - (nie)odpowiedzialna wspólnota –  co pomaga a co przeszkadza w budowaniu nauczycielskich wspólnot praktyków

William Morrison, SesjaIndywidualizacja metod pracy z uczniami w celu spe?niania potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniów

Jerzy Kielech, Sesja:  Jak technologie zmieniaj? szko?y; nadzieje zagro?enia, mo?liwo?ci

Jerzy Kielech, Sesja:  Jak technologie zmieniaj? szko?y; nadzieje zagro?enia, mo?liwo?ci

Jerzy Kielech, Sesja:  Jak technologie zmieniaj? szko?y; nadzieje zagro?enia, mo?liwo?ci

Jerzy Kielech, Sesja:  Jak technologie zmieniaj? szko?y; nadzieje zagro?enia, mo?liwo?ci

Jacek Py?alski,Sesja: Wychowanie w erze cyfrowej – czy jeste?my na to przygotowani?

Danuta Sterna, Sesja: Strategie dobrego nauczania

Ma?gorzata Taraszkiewicz,Sesja: Odpowiedzialno?? zawodowa nauczycieli w kontek?cie efektywno?ci uczenia si? uczniów. Granice i perspektywy

Roel Vivit, Michelle Navarre, Sesja:Niewidoczna konieczno??: Tworzenie kultury szko?y w celu kszta?towania liderów

Katarzyna Salamon-Bobi?ska, Stanis?aw Bobula, Jakub Ko?odziejczyk, Norbert Karaszewski, Sesja: Nauczanie kooperatywne (nauczanie we wspó?pracy)


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u