Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

PREZENTACJE

wi?cej


DOBRE PRAKTYKI

wi?cejARTYKU?Y

Edukacja z ducha czasu, czyli idea wolno?ci w szko?ach waldorfskich. Adam Winiarczyk

Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli. Adam Prus

Strategia dobrego nauczania. Danuta Sterna

Rodzice brakuj?ce ogniwo i niewykorzystany potencja? polskiej edukacji. El?bieta Piotrowska-Gromniak

Metoda Projektu jako bezbolesna forma realizacji wymaga? MEN. Joanna Staniewicz

Praktyczne korzy?ci p?yn?ce z psychologicznego sposobu badania spo?eczno?ci szkolnej. Jolanta Szcze?niak

Szko?a jak "miejsce" w kontek?cie odpowiedzialno?ci nauczycieli za przestrze? edukacyjn?. Justyna Nowotniak

Ucze? a potem podstawa programowa. Magda Kreczko

Odpowiedzialno?? zawodowa nauczycieli w kontek?cie efektywno?ci uczenia si? uczniów. Granice i perspektywy. Ma?gorzata Taraszkiewicz

Ewaluacja a wspomaganie pracy szko?y na podstawie do?wiadcze? projektu System doskonalenia nauczycieli. Marianna Hajdukiewicz

Organizowanie pracy nauczycieli do uczenia si?. Mariusz Budzy?ski

Co da si? sprawdzi? w ewaluacji. Pawe? Kasprzak

Klimat szkolny w badaniach mi?dzynarodowych szkó? grupy wyszehradzkiej. Rafa? Otr?ba

O czym zapomnia?a dzi? szko?a. Witold Ko?odziejczyk

Lider lokalnego ?rodowiska o?wiatowego. Wojciech Starzy?ski

Rozproszona odpowiedzialno?? nauczyciela, czyli o statystycznej istocie wychowania. Marek Kaczmarzyk

Badanie rozwoju spo?ecznego i wychowania dzieci w  wieku przedszkolnym w Rosji(aspekt retrospektywny). Ljudmi?a Ko?omijczenko

Indywidualizacja metod pracy z uczniami w celu spe?nienia potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniów. William F. Morrison, Mary Rizza.

W jaki sposób dyrektorzy szkól mog? wspiera? samodzielno?? oraz odpowiedzialno?? nauczycieli?. Odpowiedzialno?? i mo?liwo?ci dyrektora szko?y w zarzadzaniu rad? pedagogiczn?. Ulrich Hammerschmidt

Polaris Charter Academy.Single Campus Charter Renewal 2011 - 2012.Roel Vivvit, Michelle Navarre

Humanistic education in a Glob Age. William Gaudelli 

Zmiana kultur globalnych i to?samo?ci:  implikacje dotycz?ce przywództwa i zarz?dzania edukacyjnego. Trevor Davies, David Martin, Francis Sealey

 Odpowiedzialny nauczyciel - (nie)odpowiedzialna wspólnota – co pomaga, a co przeszkadza w budowaniu nauczycielskich wspólnot praktyków. Dr Hanna K?dzierska, dr Monika Maciejewska

 

 Ró?nice w ?rodowisku edukacyjnym. Luc Pluymers

W jaki sposób polityka rozliczania wp?ywa na równo?? w edukacji? O ró?norodno?ci programów nauczania w kontek?cie hiszpa?skim. María Jesús Rodríguez Entrena


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u