Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

ARTYKU?Y

wi?cej


PREZENTACJE

wi?cej


DOBRE PRAKTYKI

wi?cej


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

List organizacyjnyprzejd? na stron? g?ówn?


AKTUALNO?CI

Poniedzia?ek 10.12.2012


O?rodek Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Jagiello?ski i Era Ewaluacji wspólnie realizuj?cy projekt „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y”, zapraszaj? na konferencj?, która ma umo?liwi? g??bok? dyskusj? i zach?ci? do refleksji nad elementami decyduj?cymi o jako?ci ka?dej inicjatywy edukacyjnej: rolami nauczycieli i przywódców edukacyjnych, g?ównymi warto?ciami edukacji, podej?ciem do szko?y i rzeczywisto?ci spo?ecznej oraz ideami, które pomagaj? nauczycielom w doskonaleniu.


Naszym celem jest zbudowanie przestrzeni i zapewnienie czasu na rozmowy o edukacji i polskim systemie o?wiatowym w kontek?cie wymaga? pa?stwa wobec szkó? i placówek.

W konferencji uczestniczy? b?dzie oko?o 300 go?ci. Dyrektorzy i nauczyciele, pracownicy o?rodków doskonalenia i uczelni, pracownicy nadzoru pedagogicznego i w?adz lokalnych, eksperci krajowi i zagraniczni.

Udzia? w konferencji jest bezp?atny natomiast, jako organizatorzy, oczekujemy, ?e zg?asza? si? b?d? osoby, które w sposób aktywny uczestniczy? b?d? w wszystkich sesjach (wyk?adach i warsztatach), a po konferencji b?d? popularyzowa? dyskutowane zagadnienia i dzieli? si? zdobytymi do?wiadczeniami w swoim ?rodowisku. To jeden z warunków uczestniczenia w konferencji – deklaracja podj?cia dzia?a? popularyzatorskich (a tak?e informacja o dzia?aniach podj?tych w wyniku uczestniczenia w konferencji w roku 2011 lub 2010).

Zapraszamy serdecznie. Nabór na konferencj? zaczniemy w grudniu i wtedy te? udost?pnimy pierwsz? wersj? programu.
 

Wtorek 04.12.2012


Szanowni Pa?stwo!

Rekrutacja na konferencj? pt." Jako?? edukacji i/czy jako?? ewaluacji. Odpowiedzialni nauczyciele" rozpocznie si? dnia 5 grudnia i b?dzie trwa?a do 15 stycznia 2013 r.

Link rejestracyjny:
http://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=564


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u