Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

List organizacyjny


ARTYKU?Y

wi?cej


PREZENTACJE

wi?cej


DOBRE PRAKTYKI

wi?cej


MATERIA?Y POMOCNICZE

Zobacz

Materia?y wypracowane przez uczestników

Pobierz


Wymagania - sesja plakatowa

PobierzKonferencja "Jako?? edukacji i/czy jako?? ewaluacji?"
Odpowiedzialni nauczyciele
23.03 - 26.03.2013

III Mi?dzynarodowa Konferencja„ Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji. Odpowiedzialni nauczyciele” przesz?a do historii, ale dla uczestników ci?gle ?ywe s? jej wspomnienia. Dzielimy si? uwagami, jakie uczestnicy i eksperci przes?ali” na gor?co” do zespo?u organizuj?cego konferencj? oraz przypominamy niektóre wydarzenia, podajemy troch? liczb obrazuj?cych rozmiar konferencji.

W dniach 23-26 III w Krakowie 408 osób zwi?zanych z o?wiat? spotka?o si?, by dyskutowa? o roli nauczyciela w procesie uczenia si? uczniów.Uczestnicy przyjechali z 16 województw i reprezentowali ró?ne szczeble „ o?wiatowej drabiny” byli wiec nauczyciele(46), dyrektorzy szkó? i placówek o?wiatowych(80), pracownicy KO(35 w tym kuratorzy i wicekuratorzy)) i przedstawiciele JST(20), przedstawiciele ORE, CKE, IBE, ODN i trenerzy.

W?ród zaproszonych go?ci obecna by?a Podsekretarz Stanu MEN Joanna Berdzik. W wyk?adzie inauguruj?cym konferencje podkre?li?a wag? dobrych sterowników w systemie i wykorzystanie danych do podnoszenia, jako?ci pracy szko?y.

Pozostali wyk?adowcy otwieraj?cy konferencje to: · prof. dr hab. Barbara Ko?uch, Dyrektor szko?y, jako menad?er publiczny;

Prof. dr William Gaudelli, Edukacja humanistyczna w dobie globalizacji;  

Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, Nauczyciele – profesjonali?ci: poradnik pozytywnego my?lenia

Wyk?ad zamykaj?cy konferencje wyg?osi? prof. dr hab. Henryk Mizerek, Kontekstyprofesjonalnej odpowiedzialno?ci nauczyciela.

Na konferencji obecni byli koordynatorzy ró?nych projektów systemowych prowadzonych przez MEN. Projektu kompleksowego wspomagania rozwoju szkó? – Marianna Hajdukiewicz, Projektu wzmocnienia efektywno?ci nadzoru pedagogicznego i oceny, jako?ci pracy szko?y – Grzegorz Mazurkiewicz, Emilia Kowalczyk-Rumak, Agnieszka Borek oraz wicedyrektor ORE Ewa Dudek.

Odby?o si?36 sesji prowadzonych przez ekspertów polskich(29) i zagranicznych (13) i tyle samo sesji implementacyjnych. Wys?uchali?my 4 wyk?adów i wzi?li?my udzia? w 2 panelach dyskusyjnych.

Dla uczestników chc?cych uczestniczy? w mo?liwie wielu aktywno?ciach zorganizowali?my 10 sesji fakultatywnych i 8 projekcji „ sesji na bis”.

Po konferencji uczestnicy i eksperci przys?ali nast?puj?ce uwagi:

Mam nadziej?, ?e konferencja dobrze si? zako?czy?a. Ciesz? si?, ?e mia?em mo?liwo?? uczestnictwa i wyst?powania na tej konferencji, a wszystkim organizatorom szczere podzi?kowania. Program by? ciekawy i inspiruj?cy, zebra?em du?o nowych kontaktów z cudownymi lud?mi, organizacja wspania?a i wsparcie przez organizatorów przyja?nie, jednym s?owem: perfekt!

 Mam nadziej?, ?e z moim wyk?adem mog?em przyczyni? si? do powodzenia konferencji.

Ulrich Hammerschmidt 

Chcia?em bardzo serdecznie na pani r?ce podzi?kowa? za mo?liwo?? udzia?u  w niezwykle ciekawej Konferencji. Pozyskane umiej?tno?ci wykorzystam w kierowanej przez siebie szkole oraz b?d? propagowa? w Lublinie.

Jeszcze raz dzi?kuj?.
Z powa?aniem

Marek Krukowski

Bardzo dzi?kuj? za ca?okszta?t!!! Konferencja by?a ?wietna!!!·Najlepsza z dotychczasowych ( by?am na 1): ·Fajne wyk?ady( Fischer.. the best) , prowadz?cy zaj?cia w grupach to praktycy, a wi?c prezentowali sprawdzone rozwi?zania, ciekawe dyskusje.
Bardzo du?o skorzysta?am i pewne pomys?y  sprzedam na warsztatach metodycznych i konferencjach ju? w kwietniu. Dzi?kuj? za doskona??  logistyk? i zatroszczenie si? o wszelkie wygody. 
Dzi?kuj? za stworzenie  mi?ej  atmosfery pracy i wspó?pracy.
?ycz? mi?ych ?wi?t Wielkanocnych i fantastycznego odpoczynku po organizacji tak wielkiego przedsi?wzi?cia.

Barbara Chuderska/ WOM Katowice, ZSP 4 Jaworzno

 

 

Pragn? przes?a? Pa?stwu gratulacje i uznanie za organizacj? konferencji w dniach 23.03.-26.03.2013 r. w Krakowie. Uczestniczy?am w bardzo dobrych sesjach. 

Dla mnie warto?ci? dodan? jest to, ?e mog? wróci? do wys?uchanych wyk?adów, ogl?daj?c zamieszczone prezentacje i analizuj?c przedstawione artyku?y spokojnie raz jeszcze w domu. Dzi?kuj? równie? za otrzymane ksi??ki, które wykorzystam w swojej pracy ze s?uchaczami kolegium nauczycielskiego jako inspiracj? do dalszych dzia?a?.  

Uwa?am, ?e warto równie? podkre?li? i doceni? szeroko rozumiane warunki "lokalowo-gastronomiczne".

 

Z gratulacjami

Ma?gorzata ?wi?tek-S?onina

 

 

Wasza konferencja stala si? inspiracj? do mojego wpisu na blogu e-mentora: http://www.e-mentor.edu.pl/blog/.
 
Pozdrawiam
Maria Zaj?c
 

Ciesz? si?, ?e mia?am mo?liwo?? uczestniczenia w  bardzo ciekawej i inspiruj?cej  konferencji w dniach 23.03.-26.03.2013 r. w Krakowie (która by?a dla mnie pierwsz?). Chcia?am bardzo serdecznie podzi?kowa? wszystkim organizatorom. Program by? ciekawy i inspiruj?cy. Jestem pod wra?eniem wyk?adów Fischera. Prowadz?cy  zaj?cia prezentowali sprawdzone rozwi?zania, ciekawe dyskusje. Zebra?am du?o nowych kontaktów z wspania?ymi lud?mi, mnóstwo ciekawych pomys?ów i inspiracji, które na pewno wykorzystam w swojej pracy jako nauczyciel (koordynator ds. ewaluacji) i doradca metodyczny. Ciesz? si?, ?e mam mo?liwo?? jeszcze raz  wys?ucha? wyk?adów ogl?daj?c zamieszczone prezentacje i analizuj?c przedstawione artyku?y w domu. Dzi?kuj? za stworzenie  ciep?ej atmosfery pracy i wspó?pracy. Organizacja wspania?a i wsparcie przez organizatorów przyja?nie, jednym s?owem: super. Warunki lokalowe i wszelkie wygody doskona?e. Mam jedno za?alenie - w przysz?ym roku prosz? zamówi? pi?kn? pogod? Jeszcze raz dzi?kuj? i pozdrawiam

Ma?gorzata Noskowska 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

 


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u