Wersja kontrastowa

HOME HARMONOGRAM O EKSPERTACH OPIS SESJI KONTAKT ADRES KONFERENCJI AKTUALNO?CI DLA MEDIÓW


przejd? na stron? g?ówn?


PREZENTACJE

SESJE PLENARNE

Prof.dr Jaros?aw Górniak - Rola ewaluacji w doskonaleniu polityk publicznych i rozwoju instytucji

Dr Grzegorz Mazurkiewicz - Jak pogodzi? co nie do pogodzenia? Wymagania pa?stwa a powszechny dialog i refleksje, w?adza i l?k a przywództwo

Dr Robin Precey - Przywództwo w szko?ach  ?wiecie coraz bardziej ró?norodnym i z?o?onym. Wskazówki dla liderów i rozwoju przywództwa

Prof. dr John MacBeath - Jako??, Ewaluacja i Przywództwo

SESJA I

Sesja I.1 dr Cynthia Tyson - W pogoni za mo?liwym - Anga?owanie rodziców i lokalnej spo?eczno?ci dla wzmocnienia odpowiedzialno?ci

Sesja I.2 dr Toni Sondergeld - Liczby w ewaluacji s? wa?ne, lecz nie zawsze mówi? o wszystkim

Sesja I.3 S?awomir Osi?ski - Zarz?dzanie dialogiczne w kontek?cie nowego nadzoru pedagogicznego

Sesja I.4 Fiona Christe, Marlene Galashan - Zarz?dzanie autoewaluacj? szko?y

Sesja I.4 Grzegorz Lech - Po co szkole stowarzyszenie lub fundacja

Sesja I.5 dr Joop Teunissen - Holenderski Inspektorat Edukacji - co robimy - ewaluacja i ocena szkó?

Sesja I.5 dr Lucian Ciolan - Wpajanie profesjonalizmu rola ewaluacji w szkole. Polityka i praktyka w  nauczaniu przedakademickim w Rumunii

Sesja I.6 Adrian Gray - Ewaluacja szkó? w Anglii

Sesja I.6 Petr Drabek - Czeski system ewaluacji w kontek?cie innych systemów europejskich

Sesja I.7 Roman Shyyan - Autoewaluacja jako narz?dzie zmian w ukrai?skim systemie edukacji

Sesja I.8 Elin Evenrud - Norwegian Folk High School - Wolno?? nauczania bez ustalonych programów i formalnej ewaluacji

Sesja I.8 dr Marta Chrab?szcz - Uczniowie zarz?dzaj? szko???!

SESJA II

Sesja II.1 dr Toni Sondergeld - Liczby w ewaluacji s? wa?ne, lecz nie zawsze mówi? o wszystkim

Sesja II.2 dr John M. Fischer - Wykorzystanie wyników bada? w nauczaniu - metody i praktyka

Sesja II.3 Richard Smith - Innowacyjny paradygmat dla uczenia si? i przywództwa w XXI wieku

Sesja II.4 Fiona Christe, Marlene Galashan - Zarz?dzanie autoewaluacj? szko?y

Sesja II.4 Jacek Stec - Normy spo?eczne w szkole - nasz pomys? na ich kszta?towanie

Sesja II.5 Daniel Andugar - Hiszpa?skie podej?cie do ewaluacji i kontroli

Sesja II.5 Isobel McGregor, Anna Boni - Podej?cie szkockie do poprawy jako?ci

Sesja II.6 Ralf Brecher - Krótki przegl?d systemów ewaluacji w Niemczech. Ewaluacja w Saksonii-Anhalt

Sesja II.6 Simon Brown - Podnoszenie standardów w ramach publicznego systemu kontroli w Walii

Sesja II.7 dr hab. Vilmos Vass, dr Tibor Barath - Wdra?anie kluczowych kompetencji oraz zmiana podej?cia do przywództwa edukacyjnego

Sesja II.8 Janina Stojak, Jaros?aw Pietrzak - Jak wykorzysta? raport z ewaluacji do rozwoju szko?y

SESJA III

Sesja III.1 dr Danuta Elsnet, Krzysztof Bednarek - Dwa lata ewaluacji wewn?trznej w opiniach ?rodowisk edukacyjnych - doniesienie z bada?

Sesja III.2 dr John Fischer - Przemiana nauczycieli - W jaki sposób wspiera? nauczycieli w pracy nad zmian? praktyki

Sesja III.3 dr Judy A. Alston - Efektywne szkolnictwo i przywództwo transformacyjne dla osi?gni?? uczniów w XXI wieku

Sesja III.4 dr Jacek Jakubowski - Wspó?praca oparta na empatii

Sesja III.5 dr Robin Precey - Szko?y w zró?nicowanym i skomplikowanym ?wiecie - w jaki sposób zach?ca? i wspiera? dyrektorów szkó? w podnoszeniu osi?gni?? uczniów

Sesja III.7 Laura Piotrowska, Indira Lachowicz - Jak wykorzysta? raport z ewaluacji do rozwoju szko?y

SESJA IV

Sesja IV.1 dr Judy A. Alston - Efektywne szkolnictwo i przywództwo transformacyjne dla osi?gni?? uczniów w XXI wieku

Sesja IV.2 dr Cynthia Tyson - W pogoni za mo?liwym - Anga?owanie rodziców i lokalnej spo?eczno?ci dla wzmocnienia odpowiedzialno?ci

Sesja IV.3 dr Jacek Strzemieczny - Szko?a skoncentrowana na skutecznym uczeniu si? uczniów

Sesja IV.4 dr hab. Joanna Michalak, prof. U? - Przywództwo edukacyjne - Rola dyrektora w kreowaniu kultury organizacyjnej szko?y

Sesja IV.5 El?bieta To?wi?ska-Królikowska - Szko?a o?rodkiem lokalnego rozwoju - czy potrzebna jest nowa funkcja szko?y

Sesja IV.5 Krystyna Wardach - Szko?a o?rodkiem lokalnego rozwoju - czy potrzebna jest nowa funkcja szko?y

Sesja IV.8 Tomasz Kasprzak, Olga Wasilewska - Europejska sie? przywództwa w szkole - co nam mo?e da? ? Jak j? wspiera? ?


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u