Wersja kontrastowa

HOME HARMONOGRAM O EKSPERTACH OPIS SESJI KONTAKT ADRES KONFERENCJI AKTUALNO?CI DLA MEDIÓW


przejd? na stron? g?ówn?


O EKSPERTACH

John M. Fischer

Prof. John M. Fisher jest prodziekanem ds. administracyjnych i profesorem nadzwyczajnym w  Kolegium Edukacji i Rozwoju Spo?ecznego (College of Education and Human Development) na Uniwersytecie Stanowym Bowling Green (Ohio, USA). Zajmuje si? metodyk? nauczania klas podstawowych i gimnazjalnych (klasy 4–9), prowadzi te? zaj?cia z zakresu programów nauczania i programów kszta?cenia nauczycieli. Przy USBG wspó?tworzy? te? Instytut ds. Mi?dzynarodowego Kszta?cenia Demokratycznego (International Democratic Education Institute ). W swoich badaniach d??y do ??czenia kwestii kszta?cenia w miastach z demokratyczn? reform? szkolnictwa. Obecnie pe?ni funkcj? dyrektora ds. projektów uniwersyteckiego Centrum Edukacji w ramach federalnego projektu GEAR-UP, którego celem jest wspieranie uczniów z ubo?szych rodzin w zdobyciu edukacji na poziomie policealnym. Jest tak?e szefem projektu Partnerstwo Polska/Ohio, którego ide? jest inspirowanie wzajemnego uczenia si? i wymiany do?wiadcze? mi?dzy nauczycielami z Polski i Ohio. Najnowsze publikacje prof. Fischera skupiaj? si? na skutkach reformy szkolnictwa, nauce tolerancji, jak równie? wykorzystania technologii na lekcjach nauk spo?ecznych.Jego prace ukazuj? si? m.in. w takich czasopismach naukowych i bran?owych, jak “High School Journal”, “Theory and Research in Social Education”, “Social Education” i “Pedagogies”.

Judy A. Alston

Prof. Judy A. Alston kieruje Wydzia?em Studiów nad Przywództwem (Department of Leadership Studies) na Uniwersytecie Ashland (Ohio, USA). Zajmuje si? analizami wp?ywu rasy, pochodzenia etnicznego, p?ci i seksualno?ci  na przywództwo. Uzyska?a doktorat w dziedzinie administracji w o?wiacie na Uniwersytecie Stanowym Pensylwania. Jest niezwykle aktywna na polu konferencji i publikacji naukowych, jej najwa?niejsze prace to “Multi-leadership in Urban Schools” i “Herstories: Leading with the Lessons of the Lives of Black Women Activists”. Jest tak?e autork? bestselerowego podr?cznika “School Leadership and Administration: Important Concepts, Case Studies, & Simulations”.  

Cynthia A. Tyson

Prof. Cynthia A. Tyson wyk?ada kszta?cenie mi?dzykulturowe, nauki spo?eczne w zakresie wczesnej edukacji oraz mi?dzykulturow? literatur? dzieci?c? w Szkole Nauczania i Uczenia si?  (School of Teaching and Learning) na Uniwersytecie Stanowym Ohio. Jej zainteresowania naukowe obejmuj? spo?eczne, historyczne, kulturowe i globalizacyjne aspekty nauczania, uczenia si? i bada? nad edukacj?.  Artyku?y publikowa?a w takich w czasopismach, jak: “Educational Researcher”, “Theory and Research in Social Education”, “International Journal of Qualitative Research in Education”, oraz w licznych publikacjach zbiorowych. Jest wspó?autork? trzech ksi??ek: “Handbook of Social Studies Research”, “Charlotte Huck’s Children’s Literature – Briefly”, a tak?e tomu Ameryka?skiego Stowarzyszenia ds. Bada? Naukowych (American Educational Research Association): “Studying Diversity in Teacher Education”. Zdoby?a kilka nagród: Social Science Educators Award, College of Education Diversity Award, a tak?e Mid-Carrier Award (2011 r.) od Ameryka?skiego Stowarzyszenia Bada? Naukowych (American Educational Research Association). Jej prace s? znane zarówno w kraju, jak i zagranic?. Pracowa?a jako doradca dla spo?eczno?ci ucz?cych si? w Zjednoczonym Królestwie, w Ghanie, a obecnie wspó?pracuje przy projekcie w RPA.

Toni A. Sondergeld

Dr Toni A. Sondergeld jest adiunktem w Kolegium Edukacji i Rozwoju Spo?ecznego (College of Education and Human Development) na Uniwersytecie Stanowym Bowling Green (Ohio, USA). Jej zainteresowania naukowe koncentruj? si? wokó? zagadnie? zwi?zanych z ewaluacj? projektów, podejmowaniem decyzji na podstawie analizy danych, a tak?e reform? szkolnictwa w aglomeracjach. Karier? pedagogiczn? zaczyna?a jako nauczycielka matematyki i nauk przyrodniczych w szkole ?redniej i trenerka. Obecnie wyk?ada na studiach akademickich pierwszego i drugiego stopnia. Od ponad siedmiu lat pracuje te? jako ewaluator zewn?trzny w licznych projektach grantowych, wspó?finansowanych z bud?etu stanowego i federalnego. Jest dyrektorem ds. ewaluacji projektu w federalnym programie GEAR UP, którego celem jest wspieranie uczniów z ubo?szych rodzin w zdobyciu edukacji na poziomie policealnym.

Lucian Ciolan

Dr Lucian Ciolan jest adiunktem na Uniwersytecie w Bukareszcie. Kieruje  Zak?adem Nauk Pedagogicznych na Wydziale Psychologii i Pedagogiki. Jego g?ówny obszar zainteresowa? to: polityka spo?eczna i edukacyjna, badania w dziedzinie edukacji, szkolenie nauczycieli i trenerów, zarz?dzanie wydajno?ci?.
 Do najwa?niejszych publikacji nale??: ”Poza dyscyplin?” (wyd. w j?z. rumu?skim), “Towards a Culture of Quality Policymaking  in Transition Countries. The Case of Education”  (w j. angielskim i rumu?skim) czy “Nauczanie zintegrowane. Fundamenty programu interdyscyplinarnego”  (w j?z. rumu?skim). Dzia?a równie? jako trener i konsultant w licznych projektach krajowych i mi?dzynarodowych (g?ównie w Europie ?rodkowej i Po?udniowo-Wschodniej), przede wszystkim w programach finansowanych ze ?rodków Unii Europejskiej. Prowadzi tak?e szkolenia i sesje coachingowe w korporacjach.

Anna Boni

Anna Boni od 2005 r. pracuje w Inspekcji Szkolnej w Szkocji. Pierwotnie  odpowiada?a za rozwój modelu ewaluacji wewn?trznej i modelu inspekcji jednostek odpowiedzialnych za wsparcie psychologiczne w szko?ach. Prowadzi?a te? nadzór pedagogiczny w ró?nych typach placówek, m.in. w szko?ach podstawowych, ?rednich i specjalnych.W ostatnich latach, jako okr?gowy i g?ówny inspektor, zajmowa?a si? m.in. wspieraniem i nadzorowaniem polityki edukacyjnej w?adz lokalnych. Jest tak?e zaanga?owana w rozwój nowych modeli nadzoru, bazuj?cych na wspó?pracy i profesjonalnym dialogu pomi?dzy szko??, w?adzami i Inspekcj? Szkoln?. K?adzie tak?e nacisk na znaczenie autoewaluacji w budowaniu potencja?u organizacji i podnoszeniu jako?ci edukacji.

Daniel Andúgar Caravaca

Daniel Andugar Caravaca jest obecnie zast?pc? ds. ewaluacji G?ównego Inspektora Szkolnego w Murcii (Hiszpania). Posiada licencjat z filologii angielskiej. Przez 13 lat by? nauczycielem w szkole ?redniej, nast?pnie, w latach 2002–2005 pe?ni? w szkole funkcj? dyrektora ds. nauczania. W Inspekcji Szkolnej pracuje od 2007 r.

Marlene Galashan i Fiona Christie

Marlene Galashan jest dyrektork? szko?y podstawowej Stenhouse w Edynburgu (Szkocja), Fiona Christie jest jej zast?pczyni?. Pracuj? razem od 12 lat. Placówka, któr? kieruj?, stawiana jest za wzór, szczególnie w zakresie autoewaluacji – zarówno ca?ej szko?y, jak i poszczególnych nauczycieli.  Szko?a Stenhouse posiada ?wietnie rozwini?ty system ewaluacji procesów kszta?cenia, a praca z uczniami opiera si? na nowatorskim programie, w którym silny nacisk k?adziony jest na motywowanie m?odych ludzi.

Marlene Galashan i Fiona Christie uczestnicz? tak?e w projekcie Partnerstwo Szkocja – Malawi (Scotland Malawi Partnership), dzia?aj?c na rzecz kszta?cenia profesjonalnej kadry nauczycielskiej  w pó?nocnym Malawi.

Jacek Stec

Absolwent Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w S?upsku, kierunek historia (1980). W 2000 r. uko?czy? Studia Podyplomowe  w Politechnice Koszali?skiej w zakresie organizacji i zarz?dzania o?wiat?. Od 1987 r. pe?ni funkcje kierownicze w o?wiacie, najpierw jako wicedyrektor, a od 1999 r.  jako dyrektor szko?y. Autor wielu publikacji na ?amach “G?osu Pedagogicznego” i “Doradcy Dyrektora Szko?y” (od 2009 r. jest redaktorem prowadz?cym tego pisma). Wspó?pracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, m.in. przy realizacji programów: “Szko?a ucz?ca si?” i “Ocenianie kszta?tuj?ce”. Od 1999 r. wspó?pracuje z Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego w Szczecinie przy organizacji klas EURO z rozszerzonym j?zykiem niemieckim i angielskim.  W roku szkolnym 2010/2011 bra? udzia? w pilota?u Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotycz?cym nowych rozwi?za? w  pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyró?niony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2005) oraz Nagrod? Ministra Edukacji Narodowej (2011).

S?awomir Andrzej Osi?ski

Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Szczeci?skim i zarz?dzania w o?wiacie. W latach 1990–1998 zasiada? w Radzie Miasta Szczecina, gdzie by? m.in. wiceprzewodnicz?cym Komisji Edukacji i przewodnicz?cym Komisji Kultury. Nauczyciel dyplomowany z do?wiadczeniem w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokszta?c?cym; dyrektor Szko?y Podstawowej 47 w Szczecinie (tytu? Lidera SUS w ramach programu prowadzonego przez CEO); autor programów edukacyjnych, kilkudziesi?ciu publikacji naukowych, metodycznych i kilkuset popularnych na tematy zwi?zane z o?wiat?, zarz?dzaniem oraz literatur?; egzaminator maturalny; ekspert komisji ds. awansu zawodowego, mediator, konsultant i szkoleniowiec w zakresie spraw spo?ecznych, kultury, o?wiaty i zarz?dzania; trener Salonu Edukacyjnego “Empiria”; wyk?adowca na studiach podyplomowych z zakresu nadzoru pedagogicznego, zarz?dzania zmian? i konfliktem, marketingu o?wiatowego i etyki; publicysta, krytyk kulinarny i artystyczny, rysownik satyryczny, czasem literat i tek?ciarz; od 25 lat redaktor satyrycznej gazetki towarzysz?cej Przegl?dowi Teatrów Ma?ych Form “Kontrapunkt” w Szczecinie; autor sztuki edukacyjnej pt. “Trudy i mozo?y powrotu ze szko?y”(Teatr Pleciuga). Opublikowa? ksi??ki: “B?d? bezpieczny na drodze i w szkole” (2002, edukacyjna dla dzieci), a tak?e “W okolicy kuchni. Felietony kulinarne” (1996) i “W okolicy – kuchnia” (2004). Sta?y wspó?pracownik wydawnictw: “Sedno – Magazyn Dyrektora Szko?y”, “Nowa Szko?a”, “Rytmy Zdrowia”, “Zew Pó?nocy”, “Refleksje”. Cz?onek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej O?wiaty.

Danuta Elsner

Niezale?na konsultantka ds. zarz?dzania o?wiat?. By?a dyrektorka Wojewódzkiego O?rodka Metodycznego w Katowicach. Prowadzi zaj?cia dokszta?caj?ce i doskonal?ce dla cz?onków o?wiatowej kadry kierowniczej oraz doradców i konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli. Ostatnio uczestniczka bada? na temat: pocz?tkuj?cych dyrektorów szkó? oraz pomocy ?wiadczonej przez doradców metodycznych i konsultantów na rzecz szkó? i nauczycieli. Cz?onkini kolegium czasopisma “Dyrektor Szko?y”. Autorka, wspó?autorka, redaktorka ponad 300 publikacji w kilku j?zykach, w tym 20 ksi??ek, z których dwie ukaza?y si? zagranic? (w Anglii i Finlandii). By?a wspó?inicjatork? powo?anej w 1991 r. European Network for ImprovingResearch and Development in EducationalLeadership and Management (ENIRDELM) – organizacji zrzeszaj?cej osoby zajmuj?ce si? zarz?dzaniem o?wiat? w Europie (kreatorów polityki o?wiatowej, dyrektorów placówek o?wiatowych, nauczycieli akademickich, pracowników systemu doskonalenia kadr kierowniczych o?wiaty, niezale?nych konsultantów). Cz?onkini rady tej organizacji i jej przewodnicz?ca przez jedn? kadencj?. Uczestniczka wielu mi?dzynarodowych projektów edukacyjnych, stypendiów zagranicznych, konferencji mi?dzynarodowych, wizyt studyjnych. T?umaczy z j?zyka angielskiego literatur? specjalistyczn?.

Krzysztof Bednarek

Konsultant ds. zarz?dzania o?wiat? w Regionalnym O?rodku Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach. Socjolog i politolog. Od niemal 20 lat aktywny szkoleniowiec bior?cy udzia? w ró?nych formach doskonalenia i dokszta?cania o?wiatowej kadry kierowniczej i innych pracowników systemu o?wiaty. Uczestnik kilku wa?nych projektów edukacyjnych, takich jak TERM, Nowa Szko?a, a ostatnio “System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodost?pnym, kompleksowym wspomaganiu szkó?”. Autor i wspó?autor ponad 30 publikacji dotycz?cych m.in. projektów badawczych, szeroko poj?tej diagnostyki edukacyjnej, etyki. Od wielu lat cz?onek zarz?dów Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej i Stowarzyszenia Edukatorów.

Grzegorz Lech

Uko?czy? filologi? polsk? na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe: “Zarz?dzanie zasobami ludzkimi” (Lubelska Szko?a Biznesu) i “Wychowanie w zreformowanej szkole” (KUL), MBA (Politechnika Lubelska). Obecnie doktorant z zakresu zarz?dzania w  Akademii Ko?mi?skiego w Warszawie. Od 1995 r. nauczyciel w III Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Unii Lubelskiej w Lublinie, od 2010 r. dyrektor tej szko?y. Wspó?za?o?yciel Fundacji Rozwoju O?wiaty Lubelskiej (w latach 2009–2011 pe?ni? funkcj? prezesa). Cz?onek zarz?du Stowarzyszenia Unia Absolwentów.  Czterokrotnie wyró?niony Nagrod? Prezydenta Miasta Lublin za dzia?alno?? dydaktyczno-wychowawcz?. G?ówny obszar zainteresowa?: zarz?dzanie poprzez to?samo?? organizacyjn?, kultura organizacyjna, HR. Autor scenariuszy lekcji j?zyka polskiego oraz tekstów popularyzatorskich z zakresu zarz?dzania, publikowanych w czasopismach bran?owych.

El?bieta To?wi?ska-Królikowska

Pedagog, trenerka, superwizorka i ewaluatorka programów edukacyjnych. W latach 1993–1998 pedagog szkolna i nauczycielka WOS w Twórczej Szkole Integracyjnej im. Raoula Wallenberga w Warszawie, w latach 1995–2000 trenerka programu Kszta?cenie Obywatelskiej w Szkole Samorz?dowej, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w latach 1998–2000 trenerka programu Nowa Szko?a 100/1; w latach 1998–2006 pracownik i kierowniczka Pracowni Rozwoju Systemu Doskonalenia w Centralnym O?rodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Od 2007 r. wiceprezeska Federacji Inicjatyw O?wiatowych – organizacji pozarz?dowej, pomagaj?cej ratowa? wiejskie szko?y przed zamkni?ciem; koordynatorka unijnego projektu “Z ma?ej szko?y w wielki ?wiat” (2009–2013), w którym bierze udzia? 119 ma?ych wiejskich szkó? podstawowych (www.malaszkola.pl).  Autorka, wspó?autorka i redaktorka wielu publikacji o?wiatowych, m.in. “Szkolny program wychowawczy” (2001), “Autoewaluacja w szkole” (2002, 2010), “Poradnik edukatora” (2002), “Prawa cz?owieka. Poradnik nauczyciela” (2002).

Jacek Jakubowski

Wspó?w?a?ciciel i superwizor Grupy TROP. Psycholog, Przewodnicz?cy Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor rekomendowany Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarz?dowych STOP cz?onek ASHOKI, Prezes Powszechnej Akademii M?odzie?y. Autor koncepcji i realizator cykli szkoleniowych dla wielu firm. Do?wiadczony mentor i coach pracuj?cy z najwy?sz? kadr? mened?ersk?. Zajmuje si? m.in. budowaniem i realizacj? programów rozwoju kultury organizacyjnej w firmach biznesowych, szkoleniami z zakresu zarz?dzania zmian?, aktywizacji, budowania wspó?pracy w strukturach sieciowych, rozwijania umiej?tno?ci psychospo?ecznych, wprowadzania innowacyjnych rozwi?za?. Prowadzi? ogólnopolskie programy przeciwdzia?ania bezrobociu, aktywizacji ?rodowiska lokalnego, zmian w systemie edukacji, profilaktyki uzale?nie?. Autor koncepcji programu wsparcia dla firm rodzinnych. By? konsultantem wielu organizacji pozarz?dowych - m.in. Fundacji Boris, Stowarzyszenia CAL (Centra Aktywno?ci Lokalnej), Klubu Gaja, Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci, Akademii Rozwoju Filantropii. Pracowa? dla wielu firm m.in. Amplico Life, Raiffeisen Bank, ING Bank ?l?ski, BZ WBK, Agora, ITI, Bombardier, PLL LOT, WSiP, BPH, Inter Cars, PWN i innych. Najch?tniej superwizuje projekty rozwoju organizacji, aktywizowania ?rodowisk lokalnych, tworzenia biznesowych i pozarz?dowych organizacji opartych na sieciach, aktywizowaniem m?odzie?y i wprowadzaniem nowego paradygmatu edukacyjnego do o?wiaty.

Robin Precey

Pan Robin Precey pracuje w o?wiacie od 40 lat, z czego 32 lata w szko?ach, w tym 13 lat jako dyrektor, a 8 lat na Uniwersytecie w Anglii, gdzie obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Centrum Liderów Edukacji i Rozwoju Szkó? przy Uniwersytecie Canterbury Christ Church /Centre for Education Leadership and School Improvement at Canterbury Christ Church University/.

Na uniwersytecie zajmuje si?:

 • Nauczaniem (studentów na studiach magisterskich i studiach doktoranckich)
 • Doradztwem w dziedzinie przywództwa i rozwoju szkó?
 • Badaniami- moje zainteresowania obejmuj? kierowanie i zarz?dzanie zmian? oraz rozwój umiej?tno?ci przywódczych.

Badania skierowane do uczniów i dotycz? przywództwa demokratycznego, jego wp?ywu i mo?liwo?ci wdra?ania. Badania s? prowadzone na potrzeby kraju (po?udniowo-wchodnia Anglia) oraz dla takich krajów, jak Chiny, Pakistan,Wietnam, Rwanda, Tajlandia i inne kraje Europy). Pan Robin Precey pracuje równie? jako konsultant w National College for the Leadership of Schools and Children’s Services /Pa?stwowym Instytucie ds. Przywództwa nad Szko?ami i Opieki nad Dzie?mi/ w Anglii.

Simon Brown

Pan Simon Brown jest dyrektorem strategicznym Inspektoratu Jej Królewskiej Mo?ci ds. Edukacji i Szkole? /Her Majesty’s Inspectorate for Education and Training - Estyn/, w zakresie prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej przez Estyn, wspó?pracy Estyn z w?adzami lokalnym oraz instytucjami kontroli by?ych 16 - tu sektorów, w??czaj?c kszta?cenie ustawiczne (FE), kszta?cenie praktyczne (WBL), karier?, nauczanie doros?ych (ACL), kszta?cenie przest?pców, nauk? j?zyka walijskiego dla doros?ych (WfA), szkolenia sta?owe dla m?odzie?y oraz prace spo?eczne. By? tak?e odpowiedzialny za wzdro?enie strategii Estyn w celu rozpowszechniania najlepszych praktyk.

Pan Brown do??czy? do zespo?u Estyn w 2001 roku jako Inspektor Jej Królewskiej Mo?ci (Her Majesty’s Inspector of Schools, HMI), by nast?pnie obj?? stanowisko G?ównego Inspektora Jej Królewskiej Mo?ci (Managing HMI) ds. pracy urz?dników lokalnych, pó?niej zosta? szefem Dyrekcji ds.  nauczania ponadobowi?zkowego. Uko?czy? szko?? w Bromsgrove oraz Uniwersytet w Bristolu. Nast?pnie uzyska? tytu? magistra z psychologii kszta?cenia na Uniwersytecie Walisjkim w Cardiff.

Pan Brown rozpocz?? swoj? karier? zawodow? jako nauczyciel, doradca przy Lokalnym Urz?dzie ds. Edukacji (LEA), konsultant edukacyjny w Brytyjskiej Agencji ds. Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Edukacji /British Educational Communications and Technology Agency/, (agencji dzia?aj?cej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Pó?nocnej Irlandii, wspieraj?cej wprowadzanie technologii ICT w edukacji), a tak?e jako dyrektor przedsi?biorstwa zajmuj?cego si? oprogramowaniem. By? równie? wizytatorem szkó? ?rednich i podstawowych z ramienia Biura ds. Standardów w Edukacji, Dzieci i Umiej?tno?ci /The Office for Standards in Education, Children's Services and Skills/ oraz Biura G?ównego Inspektora Jej Królewskiej Mo?ci /OHMCI/. W 1989 roku zosta? cz?onkiem Królewskiego Towarzystwa Geograficznego /FRGS/ oraz cz?onkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego /British Psychological Society/.

Vilmos Vass

Pan Vilmos Vass posiada tytu? doktora habilitowanego nauk pedagogicznych i jest nauczycielem j?zyka w?gierskiego, literatury w?gierskiej, historii oraz pedagogiki. Od 30 lat wyk?ada w szko?ach publicznych i na wy?szych uczelniach. Jest cz?onkiem rady kilku narodowych i mi?dzynarodowych stowarzysze?. W roku 2003 i 2007 przewodniczy? pracom nad zmian? Pa?stwowego Programu Nauczania. W 2004 roku by? dyrektorem Centrum Rozwoju Programu Nauczania o nazwie SuliNova Kht. W latach 2007-2009 by? dyrektorem Centrum Szkolenia Nauczycieli przy Uniwersytecie Pannonia w Veszprém. W latach 2004 i 2010 by? cz?onkiem Cluster on Key Competences – klastra Unii Europejskiej. Jest cz?onkiem Rady redakcyjnej nast?puj?cych czasopism: The New Pedagogical Journal, The Early Childhood, The Journal on Pedagogy of Mother Tongue. Obecnie pracuje w Zak?adzie Teorii Pedagogiki w Instytucie Nauk Pedagogicznych Wydzia?u Edukacji i Psychologii Uniwersytetu im. Loránda Eötövösa w Budapeszcie. Jest autorem prawie 100 publikacji zarówno w j?zyku w?gierskim, jak i w j?zykach obcych. Badania obejmuj? takie obszary jak: teoria programów nauczania, edukacja interdyscyplinarna, nauka o mechanizmach uczenia si? oraz kreatywno??.

Barbara Behrnd-Wenzel

1961 – 1965 Studia nauczycielskie w Wy?szej Szkole Pedagogicznej w Halle, Fizyka, uprawnienia do nauczania w szko?ach ?rednich politechnicznych (egzamin pa?stwowy)
1965 – 1979 Nauczycielka w jednej ze szkó? ?rednich politechnicznych /Polytechnische Oberschule/
1979 – 1983 Studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie w Leipzig (dyplom uko?czenia studiów)
1979 – 1983 Psycholog szkolny w pracowni pedagogicznej w Kwedlinburgu
1983 – 1984 Psycholog szkolny w pracowni pedagogicznej w Halle
1984 – 1992 Pracownik naukowy na Wydziale Psychologii Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Halle
1984 – 1988 Praca doktorska i uzyskanie doktoratu z psychologii
1992 – 1993 Studia specjalistyczne na kierunku: Psychologia pracy i Doradztwo organizacyjne
1993 – 2008 Tytu? profesora z psychologii z Wy?szej Szko?y w Merseburgu, specjalizacja: Diagnostyka i doradztwo

Dodatkowe szkolenia z Superwizji, Komunikacji werbalnej / certyfikowany trener Gordon Training International, Mediator

Adrian Gray

Przed rozpocz?ciem kariery nauczycielskiej w Essex, Lincolnshire i Nottinghamshire, Adrian Gray studiowa? histori? na uniwersytecie. Pracowa? w szko?ach o ró?nych profilach, a w pewnym momencie swojej kariery uczy? sze?ciu przedmiotów. Jako nauczyciel uwielbia? tworzy? i rozwija? gry i dramy na potrzeby lekcji z przedmiotów humanistycznych. Po siedmiu kontrolach, w tym jednej przez osob? z zespo?u Inspektorów Jej Królewskiej Mo?ci, któr? poprzedza?a kontrol? z Ofsted-u, sam zosta? Inspektorem Jej Królewskiej Mo?ci z ramienia Ofsted w 2002 roku. Jego pierwszym do?wiadczeniem by?a praca w Wydziale ds. Poprawy Pracy Szko?y; pracuj?c ze szko?ami maj?cymi statut Szczególnego Nadzoru (Special Measures), opiera? si? na w?asnym do?wiadczeniu w pracy jako pracy w szkole. Ostatnio pracowa? nad zasadami i procedurami, od strony prowadzonych inspekcji w szko?ach, a w lipcu 2007 roku zosta? powo?any na stanowisko Dyrektora Dzia?u ds. Kontroli Instytucjonalnych oraz Planów Ramowych. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Dzia?u Zada? i Analiz. Funkcja ta wymaga sprawdzania wszystkich obszarów, które kontroluje Ofsted w celu zapewnienia spójno?ci, mo?liwo?ci odniesienia si? oraz wyników pracy, która obejmuje wiod?c? prac? mi?dzynarodow? Ofsted.

Ulrich Hammerschmidt

1980 – 1984 Studium na Wy?szej Szko?e Pedagogiczniej w Erfurcie
1984 – 1988 Nauczyciel (fizyka, matematyka)
1988 – 1990 Aspirant nauk pedagogicznych (didaktyka)
1990 – 2001 Dyrektor szko?y
2001 – 2006 Doradca rozwoju szko?y (rozwój organizacyjnego, coaching przywódców)
2006 - Dyrektor szko?y
od 1996 Docent doskonalenia dyrektorów, szczeg. rozwój personelu i organizacji

Jacek Strzemieczny

Wspó?za?o?yciel, prezes zarz?du Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). Doktor nauk pedagogicznych, trener i superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Lider programu Szko?a Ucz?ca si? (SUS), prowadzonego od 2000 roku przez CEO i Polsko-Ameryka?sk? Fundacj? Wolno?ci. W latach 1980 – 1989 kierowa? przedszkolem i O?rodkiem Rozwoju Umiej?tno?ci Wychowawczych przy PTP.  W latach 1989 – 1994 by? dyrektorem Departamentu Kszta?cenia i Doskonalenia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej i dyrektorem polsko-ameryka?skiego programu Edukacja Obywatelska w Spo?ecze?stwie Demokratycznym. Od 1996 r. cz?onek mi?dzynarodowego stowarzyszenia Ashoka International. W 2002 r. na ?wiatowym Forum Ekonomicznym nagrodzony przez Schwab Foundation for Social Entrepreneurship tytu?em „Wybitny Innowator Spo?eczny". W 2006 r. zosta? pierwszym laureatem Penn Kemble Award za wybitny wk?ad w edukacj? dla demokracji.

Ma?gorzata Szczepanek

Absolwentka Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Bydgoszczy, kierunek pedagogika opieku?czo – wychowawcza i studiów przygotowuj?cych do nauczania drugiego przedmiotu historii (1989), studium podyplomowego z tyflopedagogiki (1993) oraz studiów podyplomowych z zarz?dzania o?wiat?(2002). Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowe i Sportu ds. awansu zawodowego nauczycieli. Zatrudniona w Specjalnym O?rodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i M?odzie?y S?abo Widz?cej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy od 1990 roku, od 1997 roku cz?onek zespo?u kierowniczego: kierownik internatu, wicedyrektor o?rodka, a od 2008 roku dyrektor o?rodka. Cz?onek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej O?wiaty, wyk?adowca na studiach podyplomowych z zakresu tyflopedagogiki, nadzoru pedagogicznego, zarz?dzania zmian?. Autorka artyku?ów, publikacji. Autor i wspó?autorka programów edukacyjnych, grantów i programów wspó?finansowanych z EFS.

Tomasz Kasprzak

Socjolog, ewaluator i trener. Pracownik naukowy Instytutu Bada? Edukacyjnych (Zespó? Bada? Nauczycieli). W latach 2002-2010 cz?onek zespo?ów badawczych i ewaluator projektów realizowanych przez organizacje pozarz?dowe, administracj? publiczn? inicjatywy wspólnotowe. Od 2009 roku cz?onek zespo?u realizuj?cego program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szkó?. Koordynator projektu Laboratorium Mikrobada? IBE.  Zaanga?owany w prace European Policy Network on School Leadership, której cz?onkiem jest IBE.

Olga Wasilewska

Pracownik Instytutu Bada? Edukacyjnych. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, jak równie? studiów podyplomowych w Szkole G?ównej Handlowej. Kierowa?a projektami badawczymi, a tak?e uczestniczy?a w realizacji bada? prowadzonych przez instytucje badawcze, sektor pozarz?dowy i administracj? publiczn?. W IBE zajmuje si? miedzy innymi badaniami potrzeb ?rodowisk edukacyjnych. Zaanga?owana w prace European Policy Network on School Leadership, której cz?onkiem jest IBE. 

Agnieszka Borek

Specjalizuje si? w ewaluacji programów unijnych o tematyce edukacyjnej i spo?ecznej. Jest autork? lub wspó?autork? ponad 50 raportów z ewaluacji ex-ante, on-goin i ex-post. Prowadzi szkolenia i wyk?ady na studiach podyplomowych na temat ewaluacji, monitorowania, wska?ników projektów, metodologii bada? spo?ecznych. Prezeska Zarz?du „Ery Ewaluacji”. Jest absolwentk? Szko?y Trenerów STOP. Lubi nowe wyzwania. Zmusza do my?lenia i dzia?ania. Najch?tniej realizuje ewaluacje i badania spo?eczne wymagaj?ce innowacyjnego podej?cia. W takich projektach stosuje metody bada? spo?ecznych wzbogacone o techniki zbierania danych, inspirowane warsztatami dla doros?ych. Lubi dobre reporta?e i filmy dokumentalne. Pracuje spo?ecznie na rzecz dwóch organizacji pozarz?dowych.

Magdalena T?dziagolska

Socjolog, badaczka spo?eczna i trenerka. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauka Spo?ecznych UW, Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Spo?ecznych w Instytucie Socjologii UW i Szko?y Trenerów  STOP. Bra?a udzia? w realizacji kilkudziesi?ciu projektów badawczych dla instytucji publicznych, organizacji pozarz?dowych i firm komercyjnych.  Pe?ni funkcj? kierownika dzia?u bada? w firmie Era Ewaluacji. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z zakresu prowadzenia bada? i ewaluacji w szko?ach.  Absolwentka Akademii Innowatorów Spo?ecznych – programu Ashoka Polska.

Joanna Michalak

Od pocz?tku swojej kariery naukowej (od 1996 r.) zatrudniona na Uniwersytecie ?ódzkim. W roku 2002 uzyska?a stopie? doktora nauk humanistycznych (Wydzia? Nauk o Wychowaniu U?). W roku 2008 uzyska?a stopie? doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki (Wydzia? Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Od roku 2008 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu ?ódzkiego. Kierownik Zak?adu Dydaktyki i Kszta?cenia Nauczycieli, kierownik projektu „Studia Podyplomowe Liderów O?wiaty” (projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego http://lider.uni.lodz.pl). Wiceprzewodnicz?ca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (kadencja 2011-2014) oraz cz?onek Rady Naukowo-Zarz?dczej European Educational Research Association. Autorka licznych prac, które ukaza?y si? w formie ksi??ek, artyku?ów, komunikatów z bada?, sprawozda? oraz recenzji w j?zyku polskim i angielskim. W?ród jej publikacji ksi??kowych znajduj? si?:

Monografie: Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków (Wyd. U?, ?ód? 2007); Poczucie odpowiedzialno?ci zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno-empiryczne (IBE, Warszawa 2003); Authentic Educational Leadership: the challenges ahead (Wyd. U?, ?ód? 2006, ksi??ka napisana wspólnie z Ch. Bezzin?).

Prace zbiorowe, pod jej redakcj? naukow?: Dziecko jako obiekt bada? pedagogicznych. Konteksty teoretyczne i empiryczne (Wyd. „Dajas”, ?ód? 2000, red. wspólnie z M. B??dowsk?); Przywództwo w szkole („Impuls”, Kraków 2006); Przywództwo w kszta?towaniu warunków edukacji (Wyd. U?, ?ód? 2009); Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce (FRSE, Warszawa 2010, red. wspólnie z S.M. Kwiatkowskim); Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela (Wyd. U?, ?ód? 2010); Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu (Wyd. „Difin”, Warszawa 2012, red. wspólnie ze S. M. Kwiatkowskim i I. Nowosad).

Marta Chrab?szcz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; uko?czone studia podyplomowe: Organizacja i zarz?dzanie o?wiat? oraz  Metodyczno – pedagogiczne nauczanie j?zyka angielskiego; dyrektor Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 1 w D?browie Tarnowskiej; nauczyciel akademicki prowadz?cy zaj?cia z metodyki nauczania literatury i j?zyka polskiego w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej w Tarnowie; autorka programu z j?zyka polskiego Spotkanie, za który otrzyma?a II miejsce w ogólnopolskim konkursie  O?rodka Rozwoju Edukacji (2012); autorka prac nagrodzonych i wyró?nionych w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez czasopismo „J?zyki Obce w Szkole” (wyró?nienie za prac? Nauka przychodzi ?atwiej, gdy wykonujemy co? samodzielnie – o indywidualnej pracy z uczniem, II miejsce za prac?  Uczenie si? j?zyków wzbogaca – nas samych, nasze ?ycie – pozwala nam ci?gle doskonali? nasz? wiedz? i umiej?tno?ci, wyró?nienie za prac?Nauczmy uczniów si? uczy?); autorka ksi??ki B??dne krainy romantyków. Kreacje przestrzeni we „wschodnich” powie?ciach poetyckich (2010); autorka publikacji z zakresu nauczania j?zyka polskiego, j?zyka angielskiego i zarz?dzania w o?wiacie („Nowa Polszczyzna”, „J?zyki Obce w Szkole”, „J?zyk Polski w Gimnazjum”, „Sedno. Magazyn Dyrektora Szko?y”, „Ruch Literacki”); cz?onek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej O?wiaty, cz?onek Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza; egzaminator OKE.

Joop Teunissen

Doktor Joop Teunissen jest pracowanikiem Kuratorium O?wiaty i Wychowania w Holandii. Pe?ni funkcj? wizytatora szko? podstawowych oraz jest prze?o?onym zespolu w reginie ?rodkowej Holandii.Pan Joop Teunissen studiowa? metodologi? i socjologi? wychowania, edukacji i o?wiaty na Uniwersytecie w Leiden. Prace doktorancka noszac? tytul “Grupy etniczne w holenderskich szkolach podstawowych” obroni? w 1988 roku. Nast?pnie pracowa? naukowo 25 lat na Uniwersytecie w Utrechcie, a od 1998 roku prcuje w Kuratorium O?wiaty i Wychowania w Utrechcie. Dziedziny, którymi sie dodatkowo zajmuje dotycza s?abych wyników nauczania dzieci emigrantow oraz dzieci pochodzacych z grup etnicznych zamiszkujacych duze aglomeracje miejskie. Pan Teunissen jest przelo?onym zespo?u w Kuratorium w regionie ?rodkowej Holandii. Jest on rownie? przewodniczacym grupy w Kuratorium, która zajmuje si? prawodawstwem i ustawodawstwem. Jest równie? wraz z paroma innymi osobami liderem grup zajmujacych sie: szko?ami muzu?ma?skimi w Holandii oraz osi?gni?ciami z przedmiotu “ wiedza o spo?ecze?stwie”.

Gary Nichol

Pan Gary Nichol posiada 10-lat do?wiadczenia w pracy w szko?ach,

 • wrzesie? 2011 – zosta? mianowany p.o. Dyrektora w szkole podstawowej Lark Hall
 • Regularnie zasiada w Radzie Dyrektorów Szko?y oraz bierze udzia? w posiedzeniach Lambeth Head Teacher Forum
 • grudzie? 2010 – uzyska? kwalifikacje zawodowe do pe?nienia funkcji dyrektora National Professional Qualification for Headship
 • stycze? 2009 – zosta? wybrany dyrektorem szko?y w Lark Hall
 • wrzesie? 2008 – zosta? mianowany Zast?pc? Dyrektora Szko?y w Lark Hall
 • Bra? czynny udzia? w projekcie wspó?pracy szkó? pomi?dzy Clapham Manor a Lark Hall
 • W 2008 – pomy?lnie uko?czy? szkolenie sta?owe Lambeth Future Leaders Apprenticeship (1. stopie?)
 • W 2007 - pomy?lnie uko?czy? szkolenie sta?owe Lambeth Future Leaders Apprenticeship (2. stopie?)
 • 2006 – zosta? wybrany koordynatorem nauczania wczesnoszkolnego w szkole podstawowej Ashmole
 • 2005 – zosta? wybrany przewodnicz?cym bloku przedmiotów matematycznych w szkole podstawowej Ashmole
 • 2002 – uko?czy? program GTP /Graduate Teacher Programme/
 • 1994 – uzyska? dyplom uko?czenia studiów licencjackich (z wyró?nieniem) z przedmiotu Administracja

Roman Syyan

Pan Roman Shyyan urodzi? si? 30. czerwca 1960r. w Krzemie?cu w obwodzie tarnopolskim na, Ukrainie. W 1982 uko?czy? stuia na Wydziale Biologii naUniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki /?????????? ???????????? ??????????? ????? ????? ?????? /. W1990 obroni? prac? doktorsk? iuzyska? tytu? doktorawdziedziniebiofizyki.Pracowa? jako naukowiec, nauczyciel biologii,konsultant projektów mi?dzynarodowych w dziedzinie o?wiaty.Przewodniczy? grupie koordynuj?c przygotowania projektu grantowego Ministerstwa Edukacji i Nauki na Ukrainie pn. "Równy dost?p do Edukacji na Wysokim Poziomie dla Wszystkich" (grant Banku ?wiatowego). Jest konsultantem Instytutu Banku ?wiatowego powo?any na kadencj? roczn?. Obecnie sprawuje funkcj? Kierownika  O?rodka Doskonalenia Nauczycieli we Lwowie. Roman Shyyan jest autorem ponad 100 publikacji na temat szeroko rozumianego rozwoju kszta?cenia.

Ralf Brecher

od 2004 Praca w zakresie oceny jako?ci szkó? / Ewaluacja zewn?trzna
1961 – 1973 Uko?czenie szko?y ?redniej w Halle nad rzek? So?aw?
1975 – 1979 Kolegium Kszta?cenia Nauczycieli w Lipsku
1979 – 1993 Nauczyciel i dyrektor szko?y w Burg
od 1993 w Kuratorium kraju zwi?zkowego Saksonia-Anhalt

Elin Evenrud

Z wykszta?cenia jest nauczycielk? plastyki i rzemios?a artystycznego, absolwentk? Wy?szej Szko?y w Oslo i Akershus na Wydziale Nauk Stosowanych (HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus). Studiowa?a tak?e dziennikarstwo na Uniwersytecie Nordland i projektowanie stron internetowych w HiOA oraz w Wy?szej Szkole Telemark (HiT). W chwili obecnej kszta?ci si? na studiach magisterskich w Szkole Przywództwa na Uniwersytecie w Oslo. Od ostatnich 12-lat Pani Evenrud pracuje na Uniwersytecie Ludowym w Norwegii, g?ównie jako nauczyciel klasy Projektowania i Mody, ale tak?e jako zast?pca dyrektora. Od pierwszego sierpnia b?dzie pe?ni?a funkcj? dyrektor w jednej z 78 placówek Uniwersytetu Ludowego w Norwegii /Folks High School/. Przez 10-lat by?a tak?e zaanga?owana w Norweskim Stowarzyszeniu Uniwersytetu Ludowego /Norwegian Folk High School Association/ (NF), zarówno w strukturach lokalnych, jak i regionalnych oraz centralnych. NF oddzia?uje na polityków, aby zabezpieczali gospodark? oraz politycznie popierali dzia?ania Uniwersytetu Ludowego w Norwegii. W latach 2003-2005 by?a cz?onkiem grupy, która zajmowa?a si? tworzeniem programu dla stowarzyszenia opartego na warto?ciach, pracowa?a nad g?ównymi za?o?eniami jego funkcjonowania. Przez ostatnich sze?? lat by?a koordynatorem grupy do spraw rozwoju pedagogicznego na Uniwersytecie Ludowym w Norwegii.

Petr Drabek

Pan Petr Drabek kszta?ci? si? w Cheb i Plze?, Republice Czech, swoj? karier? rozpocz?? jako nauczyciel w szkole podstawowej przedmiotów j?zyk czeski oraz muzyka. Na pocz?tku swojej kariery zawodowej pracowa? zarówno w szkole podstawowej, jak i ?redniej oraz specjalnej. Jego zainteresowania zwi?za?y si? tak?e z kszta?ceniem doros?ych, a? w ko?cu zosta? wyk?adowc? na Uniwersytecie Karola w Pradze, ze specjalizacj? w nauczaniu studentów zagranicznych. Podczas pracy na uniwersytecie zosta? oddelegowany na rok, aby wyk?ada? na Uniwersytecie w Managua, Nikaragui. Po zmianach politycznych, jakie mia?y miejsce w Republice Czech, Pan Drabek zatrudniony zosta? w Czeskiej Szkolnej Inspekcji i zosta? inspektorem szkolnym /kuratorem szkolnym/. Zajmowa? ró?ne stanowiska kierownicze w tej instytucji, by? jednym z cz?onków-za?o?ycieli Standing International Conference of Inspectorates (SICI), która zosta?a za?o?ona w 1995r. Od roku 1997 pe?ni? funkcj? Generalnego Vice-Sekretarza instytucji SICI. Zajmuj?c obecne stanowisko w instytucji Czeskiej Szkolnej Inspekcji, do jego zada? nale?y pe?nienie funkcji dyrektora Inspektoratu Kraju ?rodkowoczeskiego oraz odpowiedzialno?? za dzia?ania zwi?zane ze wspó?prac? mi?dzynarodow? organizacji.

Richard Smith

Pan Richard Smith jest zast?pc? dyrektora szko?y St. John’s School, Marlborough. Nauczanie rozpocz?? 11-lat temu, uzyskuj?c wcze?niej zarówno tytu? licencjata z j?zyka angielskiego, a kolejno magistra z literatury angielskiej na Uniwersytecie w Londynie; potem przez wiele lat pracowa? w sektorze finansowym w centrali banku Barclays w Londynie. Przez ostatnich 6-lat pe?ni? funkcj? zast?pcy dyrektora szko?y St. John a obecnie kieruje wszystkimi szkolnymi programami (dla uczniów w wieku 7-13) oraz zajmuje si? ich rozwijaniem.  Przez wiele lat pracowa? przy Royal Society of Arts na ich programami nauczania Opening Minds, w których ucz?cy si? umiejscowiony jest w centrum kszta?cenia oraz gdzie od nowa definiuje si? rol? nauczyciela.

Przemys?aw Radwan Rohrenschef 

Polityk spo?eczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Stowarzyszenia Szko?a Liderów (od 1997 roku) i wyk?adowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Collegium Civitas. Koordynator i autor programów edukacyjnych z zakresu przywództwa, edukacji obywatelskiej i politycznej realizowanych w Polsce oraz krajach Europy ?rodkowej i Wschodniej. Konsultowa? i prowadzi? programy edukacyjne dla organizacji pozarz?dowych, samorz?dów, partii politycznych oraz mniejszo?ci narodowych. Stypendysta Departamentu Stanu USA (2007). Przez 2 kadencje cz?onek zarz?du federacji ngo zajmuj?cych si? pomoc? rozwojow?. Od wiosny 2009 cz?onek grupy ds. strategii edukacyjnej w zakresie ekonomii spo?ecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Spo?ecznej. Cz?onek Rady Fundacji Projekt Polska.

Krystyna Wardach

Pedagog; mgr z przygotowaniem pedagogicznym, uko?czy?a równie?: pedagogik? wczesnoszkoln?, przyrod? z ochron? ?rodowiska,  organizacj? i zarz?dzanie placówkami o?wiatowymi, studium pomocy psychologicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe: Menad?er Placówek O?wiatowych we Wroc?awiu.
Pani Krystyna Wardach pracuje w szkole podstawowej od 1982 r. jako nauczyciel- wychowawca, opiekun SU,  wicedyrektor; od r. 2007 r. jest nauczycielem przyrody oraz dyrektorem placówki, której organem prowadz?cym jest stowarzyszenie. Od 2008 r. przy szkole dzia?a punkt przedszkolny dla 25 dzieci. Zainicjowa?a powstanie w placówce Uniwersytetu Rodziców (cel: wspieranie funkcji wychowawczej rodziców), Bawialni Maluchów (zaj?cia psychologa z rodzicami i ma?ymi dzie?mi), Placówki Dziennego Wsparcia, powo?ane zosta?o równie? Centrum Edukacji Lokalnej. Jest koordynatorem wielu projektów realizowanych na terenie placówki. Od roku 2010 aktywnie w??czy?a si? w realizacj? projektu „Z Ma?ej Szko?y w Wieli ?wiat”, w którym uczestniczy szko?a. Liderem projektu jest FIO.

Laura Piotrowska

Trener organizacji pozarz?dowych wspó?pracuj?cy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wszechnic? UJ, nauczyciel dyplomowany historii i wos w Spo?ecznym Gimnazjum STO nr 4 w Poznaniu. Jest autork? raportów z ewaluacji zewn?trznej dotycz?cych problematyki edukacyjnej (program Szko?a Ucz?ca si? i projekt Szko?y Jagiello?skie). Prowadzi szkolenia dla
wizytatorów, dyrektorów szkó?, nauczycieli z zakresu ewaluacji we- wn?trznej i systemów zapewniania jako?ci w ramach programu SUS. Wspó?tworzy materia?y szkoleniowe i prowadzi warsztaty dla wizytatorów do spraw ewaluacji z ewaluacji zewn?trznej w ramach Programu Wzmocnienia Efektywno?ci Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jako?ci Pracy Szko?y. Posiada certyfikat jako?ci szkole? I stopnia Stowarzyszenia Trenerów STOP oraz certyfikat trenera CEO, uko?czy?a szkolenia w zakresie Badania jako?ci pracy szko?y w ramach programu Polityka O?wiatowa Samorz?du Terytorialnego oraz w ramach doskonalenia zawodowego „mierzenie jako?ci placówki o?wiatowej” w zakresie mierzenia jako?ci pracy szko?y.

Indira Lachowicz

Trener organizacji pozarz?dowych, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN, dyrektor  szko?y (1989–2000). Wspó?pracuje g?ównie z Centrum  Edukacji Obywatelskiej, Wszechnic? UJ.
W 2006 roku wchodzi?a w sk?ad zespo?u prowadz?cego ewaluacje programu Szko?y Jagiello?skie. W ramach projektu Szko?y Jagiello?skie przeprowadzi?a ewaluacj? zewn?trzn? w szko?ach i napisa?a 20 raportów. Prowadzi?a warsztaty dla wizytatorów, dyrektorów szkó?, doradców meto- dycznych z zakresu systemów zapewniania jako?ci, obecnie prowadzi warszta- ty z ewaluacji wewn?trznej w ramach programu SUS. Konsultowa?a i pisa?a raporty z zakresu ewaluacji wewn?trznej kilkunastu szkó? w ramach programu zapewniania jako?ci SUS. Wspó?tworzy materia?y szkoleniowe i prowadzi warsztaty dla wizytatorów do spraw ewaluacji z ewaluacji zewn?trznej w ramach Programu Wzmocnienia Efektywno?ci Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jako?ci Pracy Szko?y. Posiada certyfikat jako?ci szkole? I stopnia Stowarzyszenia Trenerów STOP oraz certyfikat trenera CEO.

Janina Stojak

by?a nauczycielka wiedzy o spo?ecze?stwie i historii w Zabrzu. Od 1999 roku wspó?pracowa?a z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie – prowadz?c szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych w programie Szko?a ucz?ca si?. Od 2005 roku pracuje w Centrum Edukacji Obywatelskiej jako kierowniczka merytoryczna kursów internetowych w programie Nauczycielska Akademia Internetowa i kontynuuje prac? trenersk? w programie Szko?a ucz?ca si?. Od 2010 roku bierze udzia? w Programie Wzmocnienia Efektywno?ci Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jako?ci Pracy, w charakterze trenerki szkole? z ewaluacji zewn?trznej wizytatorów i ewaluacji wewn?trznej dyrektorów.

Jaros?aw Pietrzak

Trener organizacji pozarz?dowych. Wspó?pracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wszechnic? UJ. Nauczyciel dyplomowany historii i wiedzy o spo?ecze?stwie w K?dzierzynie - Ko?lu. Od 1999 roku sprawuje opiek? nad szko?ami, które w ramach programu Szko?y Ucz?cej Si? przeprowadzaj? ewaluacj? wewn?trzn?. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkó? i nauczycieli, recenzuje raporty z ewaluacji wewn?trznej i prowadzi panele kole?e?skie. Program prowadzi do poprawy jako?ci pracy szkó? poprzez ewaluacj? wewn?trzn? i wprowadzanie zasad „organizacji ucz?cej si?”. Od 2009 roku prowadzi szkolenia wizytatorów ds. ewaluacji zewn?trznej oraz szkolenia dyrektorów i nauczycieli z ewaluacji wewn?trznej w ramach  Programu Wzmocnienia Efektywno?ci Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jako?ci Pracy Szko?y. Jest absolwentem Szko?y Trenerów Organizacji Pozarz?dowych STOP.


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u