Wersja kontrastowa

HOME HARMONOGRAM O EKSPERTACH OPIS SESJI KONTAKT ADRES KONFERENCJI AKTUALNO?CI DLA MEDIÓW


przejd? na stron? g?ówn?


SESJE EKSPERCKIE

 

Miniatura

mgr Urlich Hammerschmidt - Dlaczego „szko?y zmieni? si? wolniej ni? ko?cio?y"

Miniatura
 

dr Lucian Ciolan - Wpajanie profesjonalizmu: rola ewaluacji w szkole. Polityka i praktyka w nauczaniu przedakademickim w Rumunii

Miniatura
 

dr Joop Teunissen - Holenderski Inspektorat Edukacji - co robimy: ewaluacja i ocena szkó?

Miniatura

Elin Evenrud - Norwegian Folk High School - Wolno?? nauczania bez ustalonych programów i formalnej ewaluacji

Miniatura

dr Marta Chrab?szcz - Uczniowie zarz?dzaj? szko???!

Miniatura

Adrian Gray - Ewaluacja szkó? w Anglii

Miniatura

dr Toni A. Sondergeld - Liczby w ewaluacji s? wa?ne, lecz nie
zawsze mówi? o wszystkim

Miniatura

dr Cynthia Tyson- W pogoni za mo?liwym: Anga?owanie
rodziców i lokalnej spo?eczno?ci dla wzmocnienia odpowiedzialno?ci

Miniatura

Prof. dr Barbara Behrnd-Wenzel - Warsztaty doskonal?ce umiej?tno?ci komunikacyjne

Miniatura

El?bieta To?wi?ska-Królikowska, Krystyna Wardach - Szko?a o?rodkiem lokalnego rozwoju - czy potrzebna jest nowa funkcja szko?y?

Miniatura

dr Roman Shyyan - Autoewaluacja jako narz?dzie zmian w ukrai?skim systemie edukacji

Miniatura

dr Jacek Strzemieczny - Szko?a skoncentrowana na skutecznym uczeniu si? uczniów

Miniatura

Janina Stojak, Jaros?aw Pietrzak - Jak wykorzysta? raport z ewaluacji do rozwoju szko?y

Miniatura

 

Ma?gorzata Szczepanek - Dobra praktyka stosowana w szkole w obszarze Zarz?dzania, wymaganie 4.1 Funkcjonuje wspó?praca w zespo?ach.

Miniatura

Agnieszka Borek, Magdalena T?dziagolska, Tomasz Kasprzak:
Ewaluacja wewn?trzna oraz badanie w dzia?aniu jako narz?dzia uczenia si? ludzi i rozwoju szkó?. Do?wiadczenia dwuletniej pracy z dyrektorami i nauczycielami

Miniatura

Jacek Jakubowski - Wspó?praca oparta na empatii

Miniatura

S?awomir Osi?ski - Zarz?dzanie dialogiczne w kontek?cie nowego nadzoru pedagogicznego

Miniatura

Grzegorz Lech - Po co szkole stowarzyszenie lub fundacja?

Miniatura

dr Judy A. Alston - Efektywne szkolnictwo i przywództwo transformacyjne dla osi?gni?? uczniów w XXI wieku

Miniatura

dr Robin Precey - Szko?y w zró?nicowanym i skomplikowanym ?wiecie: w jaki sposób zach?ca? i wspiera? dyrektorów szkó? w podnoszeniu osi?gni?? uczniów

Miniatura

dr John M. Fischer - Przemiana nauczycieli: W jaki sposób wspiera? nauczycieli w pracy nad zmian? praktyki?

Miniatura

Richard Smith - Innowacyjny paradygmat dla uczenia si? i przywództwa w XXI wieku

Miniatura

dr hab. Vilmos Vass, dr Tibor Baráth - Wdra?anie kluczowych kompetencji zmiana podej?cia do przywództwa edukacyjnego na W?grzech

Miniatura

Gary Nichol - Przewodzenie szkole w rozwoju. Jak przej?? z kategorii „satysfakcjonuj?co" do kategorii „dobrze", my?l?c o kategorii „doskonale"

Miniatura

Isobel McGregor, Anna Boni - Podej?cie szkockie do poprawy jako?ci

Miniatura

Daniel Andúgar Caravaca - Hiszpa?skie podej?cie do ewaluacji i kontroli

Miniatura

Ralf Brecher - Krótki przegl?d systemów ewaluacji w Niemczech. Ewaluacja w Saksonii-Anhalt

Miniatura

Simon Brown - Podnoszenie standardów w ramach publicznego systemu kontroli w Walii,

Miniatura

Fiona Christie, Marlene Galshan - Zarz?dzanie autoewaluacj? szko?y


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u