Wersja kontrastowa

HOME HARMONOGRAM O EKSPERTACH OPIS SESJI KONTAKT ADRES KONFERENCJI AKTUALNO?CI DLA MEDIÓW


przejd? na stron? g?ówn?


ARCHIWUM

Ju? tylko kilkadziesi?t godzin pozosta?o do rozpocz?cia naszego spotkania w Krakowie. Bardzo si? ciesz? my?l?c o szansach jakie pojawiaj? si? przed nami dzi?ki tego rodzaju inicjatywom. Jestem przekonany, ?e nasz ?wiat staje si? lepszym gdy ludzie anga?uj? si? w refleksje nad tym w czym uczestnicz? i dyskusje o tym jak to poprawia?.
 
Edukacja i szko?a to nasze by? albo nie by? – je?eli nie uda nam si? zapewni? mo?liwo?ci uczenia si? m?odym i doros?ym ludziom nie poradzimy sobie z czekaj?cymi nas wyzwaniami. Umiej?tno?? uczenia si? to jedna z najwspanialszych cech cz?owieka dobrze by by?o, aby ci którzy s? odpowiedzialni za jej rozwój i doskonalenie rozumieli skomplikowane konteksty, w jakich przysz?o dzia?a? wspó?czesnym spo?ecze?stwom oraz umieli pomaga? si? uczy?.
 
?adna konferencja nie zaspokoi tego oczekiwania, ale nasze spotkanie umo?liwia uczenie si? od siebie nawzajem w atmosferze intelektualnej ciekawo?ci, wolno?ci eksperymentowania i niczym nieskr?powanej ciekawo?ci. Rozmawiajmy wi?c, zadawajmy pytania, znajdujmy ró?ne odpowiedzi, planujmy i snujmy wizje rozwoju – uczmy si?.

?ycz? tego Pa?stwu z ca?ego serca
Grzegorz Mazurkiewicz


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u