Wersja kontrastowa

HOME HARMONOGRAM O EKSPERTACH OPIS SESJI KONTAKT ADRES KONFERENCJI AKTUALNO?CI DLA MEDIÓW


przejd? na stron? g?ówn?


Aktualno?ci

 

Wyk?adem wybitnego mi?dzynarodowego eksperta w dziedzinie jako?ci w edukacji prof. dr Johna MacBeatha zako?czy?a si? tegoroczna konferencja. Profesor mówi? o jako?ci, ewaluacji i przywództwie. Przedstawi? pi?? kluczowych zasad w procesie tworzenia  jako?ci:

1. Koncentracja na uczeniu si? – uczenie si? jest w centrum wszystkiego co robimy

2.Warunki uczenia si? – d??enie do zapewnienia optymalnych warunków uczenia si?

3. Prowadzenie dialogu o uczeniu si?

4. Dzielenie przywództwa

5. Dzielenie odpowiedzialno?ci

Zadawa? wa?ne pytania i prowokowa? do kreatywnego my?lenia. Podkre?li? wag? dialogu.

Dr Grzegorz Mazurkiewicz w podsumowaniu konferencji powiedzia?, „?e pi?kno ?wiata tkwi w jego ró?norodno?ci”, ?e s?yszymy ró?ne g?osy i widzimy ró?ne perspektywy. W przywództwie wskazywa? na potrzeb? odpowiedzi na pytania: Czy nasze dzia?ania s? adekwatne do potrzeb rzeczywisto?ci?, czy koncentrujemy si? na uczeniu si? uczniów?, czy dostrzegamy ró?norodno???, czy s?u?ymy tym, którzy s? z nami?, czy rozumiemy zasad? partycypacji?.

Na zako?czenie podzi?kowa? wszystkim za udzia? w konferencji i przypomnia? o idei dzielenia si? z innymi wypracowanymi rozwi?zaniami. Uczestnicy wyje?d?ali z postanowieniami, w jaki sposób upowszechni? zdobyt? wiedz? w swoich placówkach i regionie. Wi?kszo?? wyrazi?a nadziej? na uczestnictwo w kolejnych konferencjach. To wydaje si? by? najlepsz? ocen? tego spotkania. Do zobaczenia za rok!


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u