Wersja kontrastowa

HOME HARMONOGRAM O EKSPERTACH OPIS SESJI KONTAKT ADRES KONFERENCJI AKTUALNO?CI DLA MEDIÓW


STRONA KONFERENCJI „JAKO?? EDUKACJI CZY/I JAKO?? EWALUACJI. Zadania i rozwój przywódców”

Ponad 300 dyrektorów szkó?, nauczycieli, pracowników o?rodków doskonalenia nauczycieli i samorz?dowców z ca?ej Polski uczestniczy?o w II mi?dzynarodowej konferencji “Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji?” w Krakowie. Tegoroczne spotkanie przebiega?o pod has?em “Zadania i rozwój przywódców”.

Sesje prowadzi?o 50 ekspertów z kilku krajów europejskich i USA.

Uczestnicy konferencji nie mieli w?tpliwo?ci, ?e czas sp?dzony w Krakowie zaowocuje w ich pracy.

– Najwi?ksze wra?enie zrobi?y na mnie zaj?cia prowadzone przez dwóch ekspertów z W?gier – dzieli?a si? Anna Kubas, dyrektorka Zespo?u Szkó? Ogólnokszta?c?cych nr 3 w Gliwicach. – Chcia?abym ich do?wiadczenia przenie?? na grunt mojej szko?y – doda?a. Zdradzi?a, ?e ju? teraz stosuje metody, o których us?ysza?a podczas ubieg?orocznej konferencji w Krakowie. Chodzi o sposób anga?owania uczniów do udzia?u w projektach. W gimnazjum, które wchodzi w sk?ad ZSO nr 3 w Gliwicach, ucz? si? dzieci z dwóch zwalczaj?cych si? dzielnic. M?odzi ludzie nie potrafili z sob? wspó?pracowa?.

– Rok temu dowiedzia?am si?, ?e z inno?ci mo?na zrobi? zalet?.Teraz uczniowie przyst?puj?cy do danego projektu musz? powiedzie?, czym si? ró?ni? od innych. To uczy ich tolerancji – powiedzia?a Anna Kubas.

Jolanta Bocia?ska, dyrektorka Szko?y Podstawowej im. kard. S. Wyszy?skiego w Somoninie da?a przyk?ad: rok temu us?ysza?a o pomy?le likwidacji dzwonków w szkole. Cho? wydawa? si? jej trudny do realizacji, postanowi?a go zastosowa?.

– W szkole jest teraz znacznie ciszej. Uczniów nie stresuje g?o?ny dzwonek, a zamiast niego w budynku jest mnóstwo zegarów. Dzieci same si? dyscyplinuj? i wchodz? na sal? punktualnie – zapewnia?a dyrektorka.

Ma?gorzata ?widerska z ORE przyjecha?a do Krakowa, bo chcia?a pozna? nowe metody pracy i uporz?dkowa? wiedz? na temat przywództwa. – Wyci?gn??am du?o wniosków, zw?aszcza w kwestii wspó?pracy z rodzicami. Zainspirowa?a mnie te? sesja dr Cynthii Tyson – powiedzia?a ?widerska.

Dr Tyson z Uniwersytetu Stanowego Ohio (USA) podczas swojego wyk?adu podkre?la?a, jak du?e znaczenie w edukacji maj? sprawiedliwo?? spo?eczna, równy dost?p i szanse, szacunek dla odmienno?ci. I ?e w szkole wa?ne jest te? uczenie odpowiedzialno?ci. – Chodzi nie tylko o nauk? matematyki, czytania czy pisania, ale te? o pokazanie uczniom, jak by? lepszymi obywatelami. To cz??? misji szko?y.

Podczas czterech dni sesji i wyk?adów uczestnicy konferencji mogli te? pos?ucha? wielu innych zagranicznych ekspertów. Dr Toni A. Sondergeld z Uniwersytetu Bowling Green w Ohio mówi?a o tym, ?e liczby w ewaluacji s? wa?ne, lecz nie zawsze mówi? o wszystkim. Przedstawi?a przyk?ad badania w programie w Junior High School, które dotyczy?o m.in. zmian frekwencji. Dane liczbowe wskazywa?y na bardzo du?e wzrosty frekwencji, które mog?y ?wiadczy? o sukcesie o?mioletniego programu. Po wywiadach jako?ciowych okaza?o si?, ze du?y wp?yw na taki wynik mia?a inaczej prowadzona dokumentacja szko?y, zwi?kszenie liczby telefonów nauczycieli do domów uczniów i wreszcie sam program. Z tego przyk?adu wida?, ?e nie tylko dane liczbowe s? wa?ne w ewaluacji. Aby mo?na postawi? trafne wnioski, ewaluatorzy musz? zna? kontekst badania, czyli przeprowadzi? ewaluacj? jako?ciow?.

Dr John Fischer z Uniwersytetu Bowling Green w Ohio opowiada? o dobrych praktykach w pracy z uczniem, o konieczno?ci stosowania ró?norodnych metod i ci?g?ej ich zmiany, w zale?no?ci od potrzeb danej klasy, post?pu wiedzy, rozwoju technologii, a tak?e o znaczeniu analizy efektów procesu pedagogicznego.

Nauczyciel nie tylko ma uczy?, ale te? wiedzie?, co z tego wynika – mówi? dr Fischer. – Czy wa?ne s? wyniki testów, czy to, co ucze? zrobi z wiedz?, jak? posiad?, w dalszym ?yciu lub edukacji. A mo?e kombinacja obu tych elementów?

Inni zagraniczni eksperci opowiadali o tym, jak wygl?da system nadzoru pedagogicznego w ich krajach. Sesje dotyczy?y m.in. nadzoru i ewaluacji wewn?trznej w Szkocji, Anglii, Hiszpanii, Rumunii, Czechach, Norwegii, Holandii, na Ukrainie i W?grzech.

Polscy eksperci skupili si? m.in. na kwestiach wykorzystania raportu z ewaluacji dla rozwoju szko?y, a tak?e na podsumowaniu dotychczasowych dzia?a? przy wdra?aniu nowego systemu nadzoru pedagogicznego w Polsce. Ale nie tylko. Prof. Jolanta Michalak z Uniwersytetu ?ódzkiego mówi?a o roli dyrektora szko?y, jako przywódcy edukacyjnego, który ma wspiera? nauczycieli, z którymi pracuje i  motywowa? ich do realizacji nowych celów, a tak?e dba? o tworzenie warunków dla dog??bnego uczenia si? wszystkich uczniów i anga?owa? rodziców w uczenie si? ich dzieci.

Dr Grzegorz Mazurkiewicz w podsumowaniu konferencji powiedzia?, „?e pi?kno ?wiata tkwi w jego ró?norodno?ci”, ?e s?yszymy ró?ne g?osy i widzimy ró?ne perspektywy. W przywództwie wskazywa? na potrzeb? odpowiedzi na pytania: Czy nasze dzia?ania s? adekwatne do potrzeb rzeczywisto?ci?, czy koncentrujemy si? na uczeniu si? uczniów?, czy dostrzegamy ró?norodno???, czy s?u?ymy tym, którzy s? z nami?, czy rozumiemy zasad? partycypacji?.

Na zako?czenie podzi?kowa? wszystkim za udzia? w konferencji i przypomnia? o idei dzielenia si? z innymi wypracowanymi rozwi?zaniami. Uczestnicy wyje?d?ali z postanowieniami, w jaki sposób upowszechni? zdobyt? wiedz? w swoich placówkach i regionie. Wi?kszo?? wyrazi?a nadziej? na uczestnictwo w kolejnych konferencjach. To wydaje si? by? najlepsz? ocen? tego spotkania.

Do zobaczenia za rok!

Relacja z konferencji zamieszczona w Zachodniopomorskim Dwumiesi?czniku O?wiaty "Refleksje"nr 3 z maja/czerwca 2012. S?awomir Osi?ski


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u