Wersja kontrastowa

HOME PROGRAM O EKSPERTACH DLA MEDIÓW KONTAKT FORMULARZ ZG?OSZENIOWY


SESJE

opis sesjiMATERIA?Y

referatyprzejd? na stron? g?ówn?


SESJE


Tworzenie zespo?ów nauczycieli i podejmowanie decyzji na podstawie danych

Ostatnio nauczyciele s? postrzegani jako niezb?dni uczestnicy, a nawet liderzy dzia?a? zmierzaj?cych do reformy szkó?. Dyrektorzy szkó? s? zach?cani do budowania zespo?ów z?o?onych z nauczycieli i personelu, które zajmowa?yby si? badaniem danych, proponowaniem zmian do programu nauczania oraz funkcjonowania danej szko?y i wreszcie wprowadzaniem planów w ?ycie. Jest to ci?gle trwaj?cy proces dla szkó? podejmuj?cych dzia?ania ulepszaj?ce. W ten sposób podejmowanie decyzji rozk?ada si? na osoby zaanga?owane w popraw? zarówno atmosfery, jak i wyników nauczania placówek. Budowanie struktur demokratycznych w szkole wspomaga dzia?ania zwi?zane z jej ulepszaniem. Prawid?owe wywa?enie tych dzia?a? nie jest ?atwe. Na omawianej sesji warsztatowej b?dziemy analizowa? etapy procesu podejmowania decyzji, role dla nauczycieli i dyrektorów, wys?uchamy relacji dyrektora jednej ze szkó? na temat jej dzia?a? oraz pos?u?ymy si? ró?nymi narz?dziami, które zespo?y nauczycielskie mog?yby wykorzystywa? do rozwa?enia jako?ci swoich spotka? i umiej?tno?ci wspólnej pracy. W szkole, która jest organizacj? ucz?c? si?, zespo?y nauczycieli nie tylko istniej?, ale i dobrze funkcjonuj?, staraj? si? refleksyjnie ocenia? swoje dzia?ania i wywiera? wp?yw na ?ycie uczniów w swoich szko?ach.

Sesja zwi?zania jest z wymaganiami: 1.2 Uczniowie nabywaj? wiadomo?ci i umiej?tno?ci oraz 2.2 Oferta edukacyjna umo?liwia realizacj? podstawy programowej.

Edukacja w zakresie globalnego obywatelstwa: weryfikacja poj?cia lokalno?ci

Zasadniczo edukacja jest do?wiadczeniem lokalnym, niemniej jednak cz?sto pojawiaj? si? opinie, ?e m?odych ludzi nale?y kszta?ci? pod k?tem globalnego obywatelstwa. Opisywana prezentacja analizuje mo?liwo?ci ponownego rozwa?enia poj?cia lokalno?ci w ?wietle edukacji wokó? trzech obszarów, w tym problemu "tu/tam", problemu "zainteresowania/oboj?tno?ci" oraz problemu "kiedy?/dzi?". Wspomniane napi?cia b?d? poddane analizie, a ponadto zostan? przedstawione sugestie na temat bie??cych oraz powstaj?cych praktyk edukacji w zakresie globalnego obywatelstwa.

Sesja zwi?zania jest z wymaganiami: 1.2 Uczniowie nabywaj? wiadomo?ci i umiej?tno?ci oraz 2.2 Oferta edukacyjna umo?liwia realizacj? podstawy programowej.

Zarz?dzanie ró?norodno?ci? i akceptacj? w Western Cape (RPA): poradnik dla dyrektorów szkó? i wychowawców

Omawiane warsztaty skupiaj? si? na kwestiach ró?norodno?ci i akceptacji w ?rodowiskach edukacyjnych. Ich celem jest aktywne zaanga?owanie uczestników w rozwa?ania na temat tego, w jaki sposób spo?eczne oczekiwania (tj. status quo) oraz akceptacja/wykluczenie grup osób, które s? inne lub ró?ne, wp?ywaj? na sposoby traktowania problemu inno?ci w szko?ach. Warsztaty opieraj? si? na analizie poj?? centrum, peryferii i kapita?u kulturalnego, która ma pomóc uczestnikom w zrozumieniu, w jaki sposób nasze codzienne interakcje, nasz status spo?eczny, ekonomiczny i kulturalny oraz zwi?zane z tym warto?ci umieszczaj? nas samych lub innych w centrum b?d? na peryferiach. Uczestnicy analizuj? te poj?cia w obr?bie swoich ?rodowisk edukacyjnych za pomoc? ró?nych czynno?ci, pyta? refleksyjnych i dyskusji grupowych. W ten sposób uczestnicy musz? zmaga? si? z problemami nierówno?ci oraz dost?pu dotycz?cymi ich uczniów, nauczycieli, administratorów oraz dzieli? si? najlepszymi praktykami b?d?cymi wyrazem ich stara? w kierunku wyrównywania szans dla wszystkich osób w ich ?rodowiskach edukacyjnych. Warsztaty ko?cz? si? prezentacj? sposobu, w jaki Ministerstwo Edukacji Prowincji Przyl?dkowej Zachodniej spróbowa?o poradzi? sobie z problemem ró?nic i konfliktów poprzez opracowanie wytycznych dla okr?gów szkolnych.

Sesja zwi?zania jest z wymaganiem: 2.6 Prowadzone s? dzia?ania s?u??ce wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Zespo?y nauczycieli jako kluczowe elementy demokratycznych szkó?

Dr Farber i dr Armaline od 20 lat aktywnie zajmuj? si? badaniem, opracowywaniem i ocen? projektów reform szkó? w Stanach Zjednoczonych. Bazuj?c na swoim obszernym do?wiadczeniu, b?d? oni analizowa? wspólnie z uczestnikami charakterystyczne elementy udanych prób tworzenia demokratycznych struktur i praktyk szkolnych, które promuj? bardziej sprawiedliwe i ludzkie ?rodowisko edukacyjne oraz poprawiaj? wyniki nauczycieli i uczniów. Szczególnie kluczow? cech? wspomnianych dzia?a? reformatorskich jest tworzenie zespo?ów nauczycieli jako narz?dzia umo?liwiaj?cego wspólne podejmowanie decyzji w szkole oraz bardziej efektywn? prac? nauczycieli z uczniami w celu osi?gania spo?ecznych, etycznych i edukacyjnych celów demokratycznych szkó?. Celem tych warsztatów jest (1) utworzenie i funkcjonowanie efektywnych zespo?ów nauczycielskich (wymagania, obietnice i pu?apki) oraz (2) opracowanie próbnych protoko?ów "teacher talk", które pomagaj? nauczycielom spojrze? krytycznie zarówno na ich w?asne dzia?ania, jak i na efekty pracy ich uczniów. W miar? mo?liwo?ci uczestnicy b?d? anga?owani w tworzenie próbnych protoko?ów w celu sformu?owania wzorcowych dzia?a? zespo?ów nauczycielskich zmierzaj?cych do stworzenia demokracji partycypacyjnej w szkolnictwie.

Sesja zwi?zania jest z wymaganiami: 2.4 Procesy edukacyjne s? efektem wspó?dzia?ania nauczycieli oraz 4.1 Funkcjonuje wspó?praca w zespo?ach.

Edukacja jako miejsce zmiany.

Bior?c pod uwag? stopie? zaanga?owania edukacji w produkcj? i reprodukcj? kulturaln? i jej rosn?c? komercjalizacj?, nie jest do ko?ca jasne, w jaki sposób pedagodzy i instruktorzy mog? promowa? równo?? i sprawiedliwo?? spo?eczn? poprzez edukacj?. Bourdieu i jego wspó?pracownicy we Francji wyra?nie sugeruj? w swojej pracy (1977, 1996), ?e formalna edukacja raczej pog??bia nierówno?ci spo?eczne, ni? pomaga je eliminowa?. Moje w?asne badania na temat szkó? (Lynch i Lodge, 2002) oraz badania prowadzone przez wiele innych szkó? na ca?ym ?wiecie potwierdzaj? wnioski Bourdieu nie tylko w odniesieniu do klasy spo?ecznej, ale tak?e w kategoriach p?ci, niepe?nosprawno?ci, rasy, seksualno?ci i wieku. Istniej? te? jednak sprzeczno?ci, które mo?na wykorzysta? do wyra?ania odmiennego stanowiska na wszystkich szczeblach edukacji (Apple, 2007, Giroux, 1983, 2002; Lynch, Crean i Moran, 2010). Najwa?niejszym pytaniem jest to, jak mo?emy tworzy? przestrzenie edukacji o autentycznym potencjale transformacji i jakich struktur potrzebujemy do skutecznego radzenia sobie z problemem nierówno?ci w edukacji. Ponadto istnieje pytanie, jak mo?emy wdra?a? operacyjnie takie struktury w taki sposób, aby nie pog??bia? jeszcze bardziej niesprawiedliwo?ci, któr? zamierzamy niwelowa?. W tym dokumencie, opieraj?c si? na pracy Paulo Freire (1970, 1972, 1974, 1992, 1997), zamierzam przedstawi? rodzaj dialogowego i g??boko demokratycznego podej?cia, które musimy przyj?? jako osoby odpowiedzialne za edukacj? przy promowaniu równo?ci. W celu przedstawienia pe?nych ram dla konceptualizacji poj?cia równo?ci w edukacji zamierzam równie? oprze? si? na wspó?czesnych badaniach teorii egalitarnej, w??cznie z nasz? w?asn? prac? (Baker, Lynch i in., 2004, 2009; Lynch i in., 2009). Zamierzam pokaza?, ?e problem równo?ci w edukacji nie jest jedynie kwesti? sprawiedliwo?ci dystrybutywnej (w kategoriach klasowych), ale tak?e kwesti? szacunku i uznania dla wielu ró?nych grup, sprawiedliwo?ci reprezentacyjnej w kategoriach w?adzy, a tak?e sprawiedliwo?ci afektywnej w kategoriach rozpoznawania potrzeb uczniów i nauczycieli dotycz?cych opieki (Lynch i Baker, 2005, Lynch, Cantillon i Lyons, 2007). Zamierzam pokaza?, dlaczego musimy promowa? równo?? warunków nie tylko w edukacji, ale i w ramach ca?ego spo?ecze?stwa, je?li mamy osi?gn?? konkretn? i znacz?c? równo?? szans w edukacji (Lynch i Baker 2005).

Sesja zwi?zania jest z wymaganiem: 2.6 Prowadzone s? dzia?ania s?u??ce wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Rola i postawy pracowników szkó? ?rednich - potencjalna lekcja dla polskiego systemu edukacji

Program dla uczniów w wieku 14-19 lat zajmuje wa?ne miejsce w polityce edukacyjnej Wielkiej Brytanii oraz w szerszym wymiarze. Obecnie uczniom powy?ej lat 16 oferowanych jest mnóstwo odpowiednich kursów i szkole?, co mo?e sprawia? wra?enie, ?e uczniowie stoj? przed skomplikowanym wyborem, a zapisanie si? na w?a?ciwy kurs poci?ga za sob? mnóstwo niepewno?ci. G?ównym celem tej prezentacji jest lepsze zorientowanie si?, co nauczyciele wiedz? na temat mo?liwo?ci dost?pnych dla osób w wieku 14-19, a w szczególno?ci zbadanie, w jakim stopniu nauczyciele s? zaznajomieni z alternatywnymi ?cie?kami dla osób powy?ej 16 lat, które prowadz? do podj?cia nauki w szko?ach wy?szych, co poci?ga za sob? wyra?ne implikacje dla równo?ci szans i sprawiedliwo?ci spo?ecznej. Ponadto prezentacja daje wyobra?enie na temat stopnia pewno?ci, z jakim nauczyciele ?wiadcz? porady i opiek? dla osób powy?ej 16 roku ?ycia, a tak?e tego, jak postrzegaj? oni znaczenie w?asnej roli i obowi?zków przy udzielaniu informacji, wskazówek i porad (IAG) dla osób powy?ej 16 lat. Nast?pnie rozwa?one zostaj? czynniki maj?ce wp?yw na udzielanie informacji, wskazówek i porad przez nauczycieli. Opracowanie opiera si? na gruntownym tematycznym podej?ciu, w ramach którego poprzez wykorzystanie procesu wst?pnego szkolenia analitycznego powstaj? kluczowe koncepcje i pomys?y, które pomagaj? nam uzyska? pe?niejsz? wiedz? na temat do?wiadcze? zdobywanych przez nauczycieli przekazuj?cych informacje, wskazówki i porady dla uczniów.

Sesja zwi?zania jest z wymaganiami: 2.5 Kszta?tuje si? postawy uczniów oraz 4.1 Funkcjonuje wspó?praca w zespo?ach.

Rola autoewaluacji w podnoszeniu jako?ci edukacji

Obecnie wiele krajów na ?wiecie wykorzystuje ocen? w?asn? dokonywan? przez szko?y jako ?rodek s?u??cy poprawie edukacji dla wszystkich uczniów. Omawiany dokument b?dzie zawiera? analiz? trzech systemów szkolnych w Szkocji, S?owenii i australijskim stanie Wiktoria oraz ich porównanie pod k?tem efektywno?ci w poprawianiu rezultatów dla uczniów. Dokument b?dzie zawiera? analiz? sposobu, w jaki stosowanie mi?dzynarodowych testów osi?gni?? wspomaga proces podnoszenia poziomu odpowiedzialno?ci szkó?, oraz stosowania we wszystkich trzech systemach zarówno oceny w?asnej, jak i zewn?trznej jako ?rodka poprawiaj?cego jako?? nauczania i uczenia si?. Nast?pnie zostan? poddane analizie trzy aspekty: kierowanie klas?, rozwijanie umiej?tno?ci my?lenia u uczniów oraz poprawa stosunków na linii ucze? – nauczyciel jako trzy g?ówne obszary promuj?ce przyswajanie wiedzy przez uczniów na wysokim poziomie. Ka?dy z nich zostanie przeanalizowany, a nast?pnie zostan? rozwa?one ewentualne strategie poprawy wspó?dzia?ania nauczycieli. Wreszcie jako ostatnia zostanie rozwa?ona rola szkolnego lidera w k?adzeniu nacisku na uczenie si?, w tym uczenie si? uczniów, personelu oraz instytucji. Zostan? przedstawione argumenty, ?e szkolni liderzy z prawdziwego zdarzenia musz? wiedzie?, co robi?, a tak?e jak to robi?, a na samym ko?cu zostan? opisane wybrane strategie tych dwóch aspektów dzia?alno?ci liderów.

Sesja zwi?zania jest z wymaganiami: 1.1 Analizuje si? wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje zawodowe oraz 4.2 Sprawowany jest wewn?trzny nadzór pedagogiczny.

Anga?owanie si? w transformacj? edukacji

"Tak wiele zreformowano, a tak niewiele si? zmieni?o" – g?osi popularne powiedzenie. Ten problem sam w sobie nie jest innowacj?, ale skutecznym wprowadzaniem innowacji poprzez rygorystyczny proces zmian. W uk?adance, jak? jest reforma edukacji, systematyczne zarz?dzanie zmianami jest tym elementem, którego cz?sto brakuje. Wiedz? nabywamy poprzez zmiany. Nie istnieje ?adne uniwersalne ani jedyne podej?cie do zmiany, ale jako profesjonali?ci musimy znale?? w?a?ciwe rozwi?zania dla naszego kontekstu. Badania i do?wiadczenie podpowiadaj? nam, ?e proces zmian nast?puje etapami. Ka?dy etap musi zosta? przyswojony i wsparty poprzez czas, starania i zasoby. Uczenie si? i nauczanie, program nauczania oraz ocena powinny mie? wspólne warto?ci. Klucz do przysz?ego sukcesu le?y w uzyskaniu syntezy pomys?ów o du?ym potencjale skuteczno?ci, które znajduj? si? na obu ko?cach spektrum rozmów o edukacji oraz rozstrzygni?ciu wewn?trznych dylematów. Aby skutecznie przeprowadza? zmiany, musimy: opanowa? biegle proces uczenia si?, rozumie? zmiany, jasno okre?la? cel, bazowa? na warto?ciach, przestrzega? zasad, unika? dychotomii w rozstrzyganiu dylematów, spogl?da? wewn?trz, na zewn?trz i do przodu w celu dostrze?enia obrazu ca?o?ci ponad wszystkimi innymi elementami, podejmowa? dzia?ania w celu poprawy wyników oraz anga?owa? osoby ucz?ce si?.

Sesja zwi?zania jest z wymaganiem: 2.3 Procesy edukacyjne maj? charakter zorganizowany.

Kontekstowe uczenie si? dla zarz?dzania i nauczania w Europie. Przekszta?canie szko?y w ?rodowisko kszta?cenia nauczycieli

U podstaw tych warsztatów le?y idea, ?e dobre szko?y to szko?y, w których nauczyciele w sposób profesjonalny kszta?c? si? sami, demonstruj?c uczniom swój zapa? i kompetencje w zdobywaniu wiedzy. Nauczyciele nie tylko posiadaj? du?? wiedz?, ale i s? kompetentni. Aby mogli to osi?gn??, szko?y musz? umo?liwi? im kszta?cenie si? i profesjonalny rozwój. Tematem omawianych warsztatów s? czynno?ci, które nale?y wykona? w celu zapewnienia nauczycielom urozmaiconego i oferuj?cego du?y potencja? ?rodowiska, w którym mogliby si? uczy?. Warsztaty rozpoczynaj? si? od cz??ci teoretycznej. G?ównymi poj?ciami s? produktywno?? wiedzy oraz szko?a jako instytucja ucz?ca si?. Po wprowadzeniu przyjdzie kolej na bardziej praktyczn? cz??? warsztatów, po?wi?con? sposobom, które szkolni liderzy lub mened?erowie mog? wykorzystywa? do promowania profesjonalnego uczenia si? i rozwoju w szko?ach. Uczestnicy zostan? poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie w ramach pierwszego narz?dzia oraz omówienie drugiego narz?dzia, do którego przes?a?em link w swojej ostatniej wiadomo?ci z 1 lutego.

Sesja zwi?zania jest z wymaganiami: 4.1 Funkcjonuje wspó?praca w zespo?ach oraz 4.2 Sprawowany jest wewn?trzny nadzór pedagogiczny.

W jaki sposób szko?y wykorzystuj? wyniki inspekcji- problemy i perspektywy

Kontrola jest obecnie postrzegana jako cz??? nowego modelu rz?du zorientowanego na jako?ciowy rozwój szko?y. To zewn?trzne podej?cie pozwala szko?om na uzyskanie szczegó?owej informacji zwrotnej na temat swoich osi?gni?? w obszarach, cz?sto opartych o normy krajowe. Wyniki kontroli musz? by? koniecznie zwi?zane z wewn?trznymi procesami rozwoju zachodz?cymi szkole, poniewa? jako?? kszta?cenia nie zwi?ksza jedynie przez kontrol?. Dlatego istotne jest to, co nale?y zrobi? z wynikami inspekcji szko?y, aby mog?y przyczyni? si? do trwa?ej poprawy jako?ci? Szczególnie interesuj?ce s? poni?sze pytania: - Co wiemy o jako?ci zorientowanej na rozwój szko?y? - Co wiemy na temat wp?ywu wyników kontroli na jako?ciowy rozwój szko?y? - Kto i w jaki sposób odpowiada za zrównowa?ony rozwój jako?ci? - Jakie umiej?tno?ci s? niezb?dne w szkole, w celu zarz?dzania z?o?onymi procesami jako?ci zorientowanej na rozwój? - Jaki rodzaj wsparcia potrzebuj? szko?y, aby by?y w stanie rozpocz?? rozwój w odniesieniu do wyników kontroli? - Jakie informacje zwrotne s? potrzebne, aby pobudzi? rozwój?

Sesja zwi?zana z wymaganiem: 4.2 Sprawowany jest wewn?trzny nadzór pedagogiczny.

Nauczyciele pracuj? zespo?owo i analizuj? efekty swojej pracy

Prezentacja ma na celu wskazanie barier w zespo?owym dzia?aniu nauczycieli oraz korzy?ci z dzia?ania zespo?owego nauczycieli oraz rodzajów zespo?ów. Sesja b?dzie dotyczy?a równie? racjonalno?ci zespo?owego dzia?ania nauczycieli, powodów, dla których organizuje si? prac? zespo?ow? w szkole. Poruszone zostan? tematy: motywacji nauczycieli do podejmowania dzia?ania zespo?owego oraz efektów pracy zespo?owej nauczycieli w szkole. Na koniec wyst?pienie b?dzie dotyczy?o kierowania zespo?em ewaluacyjnym w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szko?y.

Sesja zwi?zana jest z wymaganiem: 4.1 Funkcjonuje wspó?praca w zespo?ach.

Problemy z koncepcj? pracy szko?y? Zapraszam do poszukiwania rozwi?za?

Celem sesji jest przedyskutowanie problemów zwi?zanych z koncepcj? pracy szko?y - praktycznych i teoretycznych, powstaj?cych na poziomie szko?y i organu prowadz?cego, opracowuj?cych koncepcj?, nauczaj?cych jak to czyni? i kszta?tuj?cych polityk? o?wiatow? - oraz poszukiwanie dla nich rozwi?za?. Adresatami sesji powinny by? osoby zainteresowane zagadnieniem koncepcji pracy szko?y (dyrektorzy placówek o?wiatowych, przedstawiciele organów prowadz?cych, pracownicy systemu doskonalenia nauczycieli, nauczyciele akademiccy, kreatorzy polityki o?wiatowej). Dyskusja b?dzie przebiega?a w poni?szej kolejno?ci:
1. Wprowadzenie do dyskusji
2. Zebranie problemów, które nurtuj? uczestników sesji w zwi?zku z wymogiem posiadania przez szko?? koncepcji pracy
3. Wspólne poszukiwanie rozwi?za? - dzielenie si? do?wiadczeniami i wiedz?
4. Podsumowanie dyskusji
Zebranie problemów, w zale?no?ci od potrzeb, odb?dzie si? w jednej lub dwóch rundach, podobnie poszukiwanie rozwi?za?. Dzieleniu si? do?wiadczeniami i wiedz? b?dzie towarzyszy? komentarz merytoryczny. Na zako?czenie uczestnicy otrzymaj? sugestie do dalszej refleksji nad omawianym zagadnieniem. Pok?osiem sesji b?dzie spisanie zg?oszonych problemów oraz proponowanych rozwi?za? (równie? tych problemów, dla których nie znaleziono rozwi?za?).

Sesja zwi?zana jest z wymaganiem: 2.1 Szko?a lub placówka ma koncepcj? pracy.

Jak czyta? raport z ewaluacji zewn?trznej szko?y lub placówki o?wiatowej

W warsztacie powinny uczestniczy? osoby odpowiedzialne za prowadzenie polityki o?wiatowej w jednostce samorz?du terytorialnego, a wi?c przedstawiciele organu prowadz?cego oraz przedstawiciele ?rodowiska nauczycielskiego. Uczestnicy powinni dysponowa? podstawowymi dokumentami steruj?cymi o?wiat? i rozwojem lokalnym, a to:
polityk? o?wiatow?, o ile zosta?a przyj?ta do realizacji, strategi? rozwoju lokalnego, o ile zosta?a uchwalona, wieloletnim planem inwestycyjnym, obowi?zuj?cym (lub/i planowanym) bud?etem na rok bie??cy, innymi dokumentami, które zostan? uznane za niezb?dne przez któr?kolwiek grup z uczestników szkolenia. Warsztat pozwoli na zapoznanie uczestników z tre?ciami merytorycznymi zawartymi w instrukcji "Jak czyta? raport z ewaluacji…" oraz na przeprowadzenie ?wicze? z wykorzystaniem materia?ów opracowanych na potrzeby Projektu.

Temat bloku szkoleniowego:
Proces ewaluacji w ?wietle za?o?e? projektu. Interpretacja raportu ewaluacyjnego. Za?o?enia i elementy polityki o?wiatowej. Wnioski raportu ewaluacyjnego jako determinanty polityki o?wiatowej - cz??? 1 Stosowane przez szko?y/placówki elementy polityki o?wiatowej a wymagania stawiane Rozporz?dzeniem. Wnioski raportu ewaluacyjnego jako determinanty polityki o?wiatowej - cz??? 2 Czytanie raportu ewaluacyjnego na tle instrumentów polityki o?wiatowej w kompetencjach organu prowadz?cego. Wnioski g?ówne. Sesja dla wszystkich zainteresowanych edukacyjn? polityk? lokaln?.

Sesja zwi?zana jest z wymaganiem: 3.1 Wykorzystywane s? zasoby ?rodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

Ewolucja biologiczna a procesy uczenia si? i nauczania. Dydaktyka ewolucyjna

Tematyka sesji dotyczy biologicznych i memetycznych uwarunkowa? zjawisk znanych z praktyki szkolnej, memetycznej interpretacji uczenia si? i nauczania oraz problemów pojawiaj?cych si? w trakcie planowania i przeprowadzania tych procesów. Punktem wyj?cia jest wyk?ad ilustrowany prezentacj? multimedialn?, dotycz?cy podstawowych za?o?e? dydaktyki ewolucyjnej (oko?o 30 minut). Drugi etap dotyczy ewolucyjnej interpretacji wybranych zjawisk zwi?zanych z praktyk? szkoln? takich jak ?ci?ganie, zale?ne od p?ci konteksty kszta?cenia, fizjologia dobrego wyk?adu (zale?nie od preferencji i zainteresowania wykazanego przez uczestników oko?o 30 - 50 minut). Uwagi i dyskusja nad przydatno?ci? i ograniczeniami dydaktyki ewolucyjnej w interpretacji zjawisk szkolnych we szczególnym uwzgl?dnieniem warunków ewaluacji (10-10 minut).

Sesja zwi?zana jest z wymaganiami: 2.2 Oferta edukacyjna umo?liwia realizacj? podstawy programowej oraz 2.3 Procesy edukacyjne maj? charakter zorganizowany.

Zapobieganie problemom dyscypliny w klasie

Przygl?daj?c si? uwa?nie wielu szkolnym incydentom odkrywamy, ?e nie ka?dy z nich powinien sta? si? problemem. Ró?ni nauczyciele na temat tej samej sytuacji maj? ró?ne zdania. Jednym z najcz?stszych ?róde? problemów dyscyplinarnych jest b??dna ocena sytuacji przez nauczyciela. Polega ona na tym, ?e nast?pi?o tu zak?ócenie osobistego funkcjonowania nauczyciela. Nie jest to wi?c problem dyscyplinarny, a w rzeczywisto?ci problem nauczyciela. W tym warsztacie przyjrzymy si? wielu problemom jakie do?wiadczaj? nauczyciele. Zastanowimy si?, jak mo?emy im pomóc.

Sesja zwi?zana jest z wymaganiem: 2.5 Kszta?tuje si? postawy uczniów.

Jak budowa? zaufanie do edukacji?

Wyk?ad (interaktywny, ilustrowany planszami) b?dzie po?wi?cony rozwa?aniu odbudowy zaufania spo?ecznego do nauczycieli, ?wiadomo?ci zada? stoj?cych przed edukacj? oraz temu, co wspomaga a co utrudnia wype?nianie tych zada?.

Sesja zwi?zana z wymaganiem: 3.3 Promowana jest warto?? edukacji.

Dziecko wobec jako?ci w edukacji - przedmiot czy podmiot edukacji?

Dziecko o rok m?odsze w szkole podstawowej. Przygotowanie nauczycieli do pracy z m?odszym uczniem.

Sesja zwi?zana jest z wymaganiami: 1.2 Uczniowie nabywaj? wiadomo?ci i umiej?tno?ci oraz 2.3 Procesy edukacyjne maj? charakter zorganizowany.

Relacje pomi?dzy rodzin? a szko??. Od integracji instytucji spo?ecznych po reprodukcj? kultury dominuj?cej.

Rodzina i szko?a s? zgodnie pokazywane we wszystkich paradygmatach socjologicznych jako prymarne instytucje socjalizuj?ce. Od Durkheimowskiego funkcjonalizmu, gdzie spo?ecze?stwo wykuwa swoje zasady na ludzkiej tabula rasa, po konstruktywizm strukturalny Bourdieu, który wymienia rodzin? i szko?? jako kluczowe sk?adowe reprodukcji habitusów. Ogólny trend, zdiagnozowany jeszcze przez funkcjonalistów, wskazuje na przenoszenie socjalizacji na instytucje edukacyjne. Powstaje zatem pytanie, jak ta ?cis?a funkcjonalna zale?no?? mo?e przek?ada? si? na homogenizacj? stylów ?ycia, czy wr?cz autonomi? podmiotu. Wymaganie "Rodzice s? partnerami", które w moim odczuciu kontynuuje Parsonowsk? ide? integracji instytucji spo?ecznych, jest doskona?ym punktem wyj?cia. Celem jest zarysowanie sposobów ukazania zetkni?cia tych dwóch instytucji spo?ecznych w najwa?niejszych paradygmatach socjologii rodziny, by podj?? refleksj?/dyskusj? w kontek?cie danych zebranych w ramach systemu ewaluacji o?wiaty.

Sesja zwi?zana jest z wymaganiem: 3.4 Rodzice s? partnerami szko?y.

"I kto to mówi?" Jakie g?osy s?ycha?, a jakie nie z polskiej szko?y

W swojej prezentacji chcieliby?my skupi? si? na analizie zagadnieniu kto (jakie grupy, kategorie) s? uczestnikami bada? edukacyjnych (w tym w ewaluacjach), a g?osów jakich kategorii aktorów ?ycia szkolnego nie s?ycha?. Najwi?ksze badania edukacyjne na ?wiecie (je?eli chodzi o temat bada?) skupiaj? si? na zagadnieniu uwarunkowa? oraz efektów kszta?cenia. Natomiast je?eli chodzi o grup? badanych to mamy przede wszystkim do czynienia z badaniami uczniów (np. PISA) czy nauczycieli (np. TALIS). Podobnie w Polsce (realizowany do 2015 roku przez Instytut Badan Edukacyjnych projekt systemowy "Badanie jako?ci i efektywno?ci edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego"). Z tych bada? rysuje si? obraz szko?y w której g?ownie wida? uczniów (a raczej, w skali ogólnopolskiej ?rednie wyniki uczniów z egzaminów zewn?trznych). Perspektywa nauczycieli, dyrektorów (szczególnie silnie reprezentowana w ewaluacji zewn?trznej czy badaniach realizowanych przez Instytut Bada? Edukacyjnych) nawet je?eli nie zawsze jest pe?na to jest obecna. O wiele bardziej ograniczona jest wiedza p?yn?ca z bada? rodziców (cho? ró?ne badania staraj? si? uchwyci? perspektyw? tej grupy - np. wspomniana ewaluacja zewn?trzna).

Sesja zwi?zana jest z wymaganiem: 4.2 Sprawowany jest wewn?trzny nadzór pedagogiczny.

Przywództwo dla uczenia si?

Celem sesji jest refleksja nad posiadanymi przekonaniami na temat przywództwa oraz porównanie ich z wynikami bada? przeprowadzonych w?ród dyrektorów szkó? w 2010 roku. Ta refleksja s?u?y? b?dzie wspólnemu budowaniu rozumienia poj?cia "przywództwo edukacyjne" oraz rozumienia roli przywództwa w procesie uczenia si?. Ta najwa?niejsza funkcja szko?y jak? jest wspieranie uczenia si? powinna sta? si? równie? g?ównym celem dzia?ania dyrektora szko?y (i innych liderów szkolnych).

Sesja zwi?zana jest z wymaganiem: 4.2 Sprawowany jest wewn?trzny nadzór pedagogiczny.

Modele wspó?pracy szkó? z organizacjami w ?rodowisku lokalnym

Jednym z najwa?niejszych wyzwa? stoj?cych przed wspó?czesnymi szko?ami jest konieczno?ci nauczenia si? takiej wspó?pracy z innymi organizacjami w otoczeniu szko?y, która prowadz?c do wzajemnego ich rozwoju pozwala?aby jednocze?nie w pe?niejszy sposób odpowiada? na potrzeb? w?a?ciwego radzenia sobie z problemami uczniów i lepszego wspierania ich rozwoju indywidualnego. Szko?y podejmuj? to wyzwanie w ró?ny sposób. Opis tych sposobów wspó?pracy jak te? okre?lenie czynników okre?laj?cych ich kszta?t, jest niezb?dnym warunkiem wst?pnym przy konstruowaniu zalece? co do organizacyjnych zmian w szkole, które sprzyja?yby transformacji kultury szko?y w kierunku takiej, która u?atwia budowanie zdolno?ci do wchodzenia w g??bsze profesjonalne relacje z otoczeniem.

Sesja zwi?zana jest z wymaganiem: 3.1 Wykorzystywane s? zasoby ?rodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

Szko?a skoncentrowana na uczeniu si? uczniów

Rozwój wiedzy na temat uczenia si? w tym psychologii poznawczej, neurologii, lingwistyki i antropologii pozwala lepiej rozumie? proces uczenia si? i przez to daje praktyczne wskazówki na temat skutecznego nauczania w szkole. W rozwini?tych systemach edukacyjnych ro?nie znaczenie profesjonalizacji pracy nauczycieli. Polskie szko?y stoj? przed konieczno?ci? zmian organizacyjnych. Potrzebna jest zmiana roli dyrektora i szkolnej kultury nauczania i uczenia si?. Dalszy rozwój polskiej o?wiaty wymaga zmian w stosowanych interwencjach systemowych. Potrzebna jest szko?a ucz?ca si?, w której nauczyciele wspó?pracuj?c w ma?ych zespo?ach doskonal? swoj? prac? koncentruj?c si? na efektywnym uczeniu si? wszystkich uczniów.

Sesja zwi?zana z wymaganiami: 2.3 Procesy edukacyjne maj? charakter zorganizowany oraz 4.1 Funkcjonuje wspó?praca w zespo?ach.

Rozwijanie wiedzy praktycznej nauczycieli. Pytanie o relacje mi?dzy instytucjami tworz?cymi sie? ich uczenia si?

W trakcie sesji podj?ta zostanie dyskusja wiedzy praktycznej nauczycieli - jej istoty i mo?liwo?ci wzrostu/rozwijania w sieciowo rozumianej edukacji. Poj?cie sieci (Cornelius), w odniesieniu do wspó?pracy instytucji anga?owanych w doskonalenie szkolnego nauczania, zdaje si? stopniowo zast?powa?/wypiera? takie wypracowane wcze?niej koncepcje czy kategorie, jak organizacja ucz?ca si? (Senge, 2000), wspólnoty praktyków (Wegner, 1998), wspólnoty uczenia si? (Kilpatrick, Jones, Barret, 2006) czy platformy (Smith, 2000). Odwo?uj?c si? do fenomenologiczno-partycypacyjnego podej?cia do edukacji nauczycieli, zw?aszcza koncepcji ekspansywnego uczenia si? osób doros?ych Engeströma (2011) rozwa?y? zamierzamy, jak wobec redefinicji edukacyjnego dzia?ania, polegaj?cego i na poszerzeniu wymiarów wiedzy praktycznej (mamy tu do czynienia z pe?n? integracj? elementów typowo "dzia?aniowych" z takimi wymiarami fenomenologicznie rozumianego uczestnictwa, jak: empatia, przynale?no??, obecno??) i na wpisaniu w nie poszukiwa? badawczych (tak?e o charakterze ewaluacji), "ustawi?" niejako "na nowo" wspó?prac? szkó?, uczelni i organów nadzoruj?cych o?wiat?. Pytanie o wzajemne relacje, przywództwo uznajemy bowiem - w kontek?cie dekretowanej w?a?nie zmiany - za szczególnie "gor?ce".

Sesja zwi?zana jest z wymaganiami: 2.4 Procesy edukacyjne s? efektem wspó?dzia?ania nauczycieli.

Uczenie si? we wspó?pracy z lokaln? spo?eczno?ci? (Service Learning)

Prezentacja dwóch projektów wykorzystuj?cych ide? uczenia przez wspó?prac? szko?y z lokaln? spo?eczno?ci? prowadzonych w Columbus (Ohio, USA). W jednym z projektów wykorzystano instytucje szkolnictwa wy?szego, w drugim ponad 300firm dzia?aj?cych w tym mie?cie. Pierwszy to efekt inicjatywy nauczycieli, drugi w?a?cicieli przedsi?biorstw. Oba podej?cie maj? swoje mocne strony i problemy, ale obserwuj?c dwa ró?ne modele mo?na zobaczy?, ?e autentyczna uczenie si? polega na dzia?aniu, ma znaczenie dla uczniów i jest zawsze wyzwaniem.

Jako?? edukacji z punktu widzenia dyrektora szko?y

Chcia?bym zach?ci? obecnych do refleksji nad kilkoma pytaniami:


  • Czy wiemy, co jest celem naszego systemu edukacji?
  • Czy wiemy, po czym mamy pozna?, ?e si? do tego celu zbli?amy lub od niego oddalamy?
  • Czy wiemy czego oczekujemy od dyrektorów szkó? w realizacji tego celu?
  • Czy wiemy kto uczy nasze dzieci?


3.1 Wykorzystywane s? zasoby ?rodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u