Wersja kontrastowa

HOME PROGRAM O EKSPERTACH DLA MEDIÓW KONTAKT FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


SESJE

opis sesji


POMYSŁY

opis pomysłów


MATERIAŁY

referaty


SESJE EKSPERCKIE

zobacz materiały filmoweprzejdź na stronę główną


POMYSŁY

Małgorzata Nowak
W 6 numerze z 2011 "Dyrektora Szkoły" opublikowałam  artykuł pod
tytułem:"Jakość edukacji czy/i ewaluacji. Osobiste zapiski z międzynarodowej
konferencji z Krakowem w tle". Link do numeru:
http://www.dyrektorszkoly.pl/?cmd=ds_numer,16,2011,92,6

Andrzej Jureczko
Na wysłane zaproszenia do 6 Gimnazjów w dniu 4.05.11r. Na konferencje dniu 31.05.11r. do mojej szkoły zgłosiło 24 nauczycieli w tym 6 dyrektorów. Przedstawiłem zaproszonym gościom moje własne inspiracje z odbytych wykładów na których uczestniczyłem. Najbardziej zaciekawiła wszystkich koncepcja pracy szkoły gdzie prelegent mądrze zdefiniował pojęcie koncepcji tzn,  że szkoła sama ją wypracowuje oraz samodzielnie decyduje o jej treści, jak i formie. Drugi wykład jak czytać raport z ewaluacji czyli jaka jest rola szkoły w jej transformacji. Inspiracje te wykorzystałem w pisaniu wstępnego raportu.

Anna Kubas
Najbardziej przydatne okazały się doświadczenia, o których mówili uczestnicy warsztatów. Np. zaproponowałam w szkole, by inność uznać za walor i w ten sposób rekrutować uczniów do projektów edukacyjnych (pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa i eliminację antagonizmów) - konferencja 20.04.2011. Przeprowadzałam również dyskusje na temat sposobów wykorzystywania wyników ewaluacji w innych krajach np. w Niemczech i prowadzenia preorientacji zawodowej w Anglii.

Anna Maria Krupowicz
Zdobyte informacje konferencyjne przekazałam na posiedzeniu rady pedagogicznej Gimnazjum nr 18 17 maja 2011 roku ,na warsztatach dotyczących ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego rady pedagogicznej z udziałem p. Ewy Drozd w dniu 7 czerwca. Zdobyte informacje przedyskutowaliśmy z nauczycielami i opracowaliśmy wstępne wytyczne do ewaluacji wewnętrznej na przyszły rok szkolny W dniu 20 czerwca na spotkaniu dyrektorów wrocławskich szkół - liderów z władzami Wydziału Edukacji omówiłam informacje na temat idei i treści jakie były przekazane na konferencji.

Beata Florek
Jako konsultant WODN w Łodzi informacje uzyskane w trakcie konferencji wykorzystałam w szkoleniach dyrektorów i rad pedagogicznych z zakresu ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Szczególnie poszerzyłam tematykę związaną z koncepcją pracy szkoły oraz udziałem i rolą pracowników niepedagogicznych w procesie ewaluacji szkół i placówek oświatowych.  Możliwość wymiany doświadczeń z dyrektorami szkół i ewaluatorami zewnętrznymi oraz możliwość zadawania pytań osobom prowadzącym poszczególne moduły ma również przełożenie na treści prezentowane przeze mnie w trakcie prowadzonych szkoleń  

Beata Kossakowska-Szwałek
Informacjami zdobytymi podczas konferencji podzieliłam się z zespołem kierowniczym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Olsztynie, w którym pracuję. Przedstawiłam kolegom kilka rozwiązań przedstawianych przez ekspertów zagranicznych. Zaplanowaliśmy auto-ewaluację naszej placówki w oparciu o niektóre techniki zaprezentowane na konferencji.

Beata Kacprowicz
Informacje przedstawiłam na trzech spotkaniach:

- spotkanie z dyrektorami malborskich szkół samorządowych (podstawowe i gimnazja)

- spotkanie Sieci szkół Pomorskich- dyrektorzy i nauczyciele

- spotkanie z radą pedagogiczną.

Przedstawiłam przebieg Konferencji oraz poleciłam strony internetowe do poczytania z konkretnego warsztatu, w którym uczestniczyłam podczas konferencji.

Zachęcałam do śledzenia strony npseo.pl oraz ORE.

Przedstawiłam także na Forum dyrektorów SUS.

Bożena Krzyżanowska
Zorganizowałam konferencję powiatową „Jeśli wiesz czego nie wiesz-masz szansę na rozwój”. Punkty programu to: Prezentacja wniosków z PISA mierzącego umiejętności i kompetencje intelektualne uczniów ,opracowana przez nauczycieli Z.S w Siemiatyczach. Zaprosiliśmy Dr M. Kaczmarzyka Uniwersytet Śląski- wykład” Ewolucja biologiczna a procesy uczenia się i nauczania. Dydaktyka Ewolucyjna”. Wizytator A. Topór K.O w Białymstoku“ Ewaluacja zewnętrzna w nadzorze pedagogicznym szkoły”.  Zaprezentowałam wnioski z  konferencji w Krakowie „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji?” Następnego dnia wykł. dr M. Kaczmarzyka do uczniów nasze szkoły.

Dorota Kopeć
Doświadczenia zdobyte w trakcie konferencji pozwoliły na rozszerzenie tematyki zajęć prowadzonych w ramach przygotowania studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska do zawodu nauczyciela przyrody i biologii. Dotyczy to zwłaszcza modułów o tematyce związanej z organizacją i analizą procesu ewaluacji.

Ewa Waluś
Przedstawiłam na konferencji szkoleniowej RP ideę jakości pracy szkoły (najpierw musiałam przekonać dyrekcję) Przedstawiając raport z ewaluacji wew. przekonałam nauczycieli do zmian np. od IX wprowadzimy ocenianie kształcące. 2 naucz, z mojej szkoły zapisało się na szkolenie- Nauczyciel-badacz W zaprzyjaźnionej szkole też przedstawiłam wiadomości z konferencji, Pod koniec sierpnia z grupą nauczycieli będziemy pracować nad koncepcją. To tylko skrót działań, jeszcze mam trochę pomysłów, niektóre przedstawiłam inne czekają na swój czas.

Ewa Klein
Przygotowałam prezentacje przedstawiając program konferencji. Prezentację tą wykorzystałam na naradzie dyrektorów Gminy Police. Omawiając konferencje szczególną uwagę zwróciłam na tematy poruszane na sesjach w których uczestniczyłam. Podzieliłam się przykładami dobrych praktyk, o których dowiedziałam się także w rozmowach kuluarowych. Materiały po konferencyjne przesłałam do wszystkich dyrektorów. W swoim gronie pedagogicznym w podobny sposób omówiłam konferencje. Systematycznie mobilizuje nauczycieli do dyskusji, stawiam pytania, przedstawiam problem, proszę o ocenę różnych rozwiązań.

Grażyna Soroka
Jestem trenerem, zaraz po konferencji prowadziłam szkolenia z nauczycielami, dyrektorami szkół we Wrocławiu, Szczecinie, Warszawie, Poznaniu- na temat nadzoru pedagogicznego. Przekazałam porcję informacji na temat konferencji, osób, które prowadziły wykłady, wniosków i dyskusjach z konferencji. Ludzie byli bardzo zainteresowani. ogólnie mówią, że nie bardzo mają możliwości uczestniczenia w podobnych wydarzeniach..

Irena Wojtanowicz-Stadler
Przeprowadziłam szkolenie dla swojej RP, zachęciłam do korzystania z materiałów z konferencji zamieszczonych na str. intern.Informacje zdobyte na konferencji wykorzystuję również w bieżących działaniach celem zwiększenia efektywności i skuteczności swojej pracy oraz podnoszenia jakości pracy szkoły. Wspólnie z dyrektorem SP nr 1 w Jaworznie, który również uczestniczył w konferencji zamierzamy w m-cu listopadzie zorg. miejską. konferencję. dla dyr. szkół wszystkich szczebli i dyrektorów przedszkoli z terenu naszego miasta, przedstawicieliorganuprowadzącego oraz dla 1-go przedstawiciela RP,rodzicai ucznia każdej placówki.

Irena Kaczmarek-Zając
Opracowano harmonogram planowanych działań zawierający 3 szkolenia rad pedagogicznych i forum dla dyrektorów i samorządowców powiatu bieruńsko - lędzińskiego. Przeprowadzono szkolenie warsztatowe jednej rady pedagogicznej na temat: Jak zmieniać szkołę w środowisko kształcenia nauczycieli? Pozostałe szkolenia zaplanowano na pierwsze półrocze roku szkolnego 2011/2012. Ustalono wstępny termin forum - połowa września 2011.

Izabela Wojtycka
Inspirujące było spotkanie z panią Danutą Elsner. Zmiany, które już zostały wprowadzone ,to początek dialogu między rodzicami a gronem nauczycielskim odnośnie  modelu absolwenta szkoły, przedszkola. Stworzyliśmy ten model wspólnie. Zostanie on włączony do Koncepcji funkcjonowania Zespołu, będzie miał wpływ na Program wychowawczy, ocenę zachowania. Zmianie uległ stereotyp postrzegania oczekiwań rodziców wobec szkoły, przedszkola. Obserwację zajęć i nadzór pedagogiczny w nadchodzącym roku skonstruuję w oparciu o wskazówki z sesji prof.T. Townsenda. Do nadzoru zaproszę wszystkich nauczycieli placówki.

Izabelle Kust
Podczas konferencji dowiedziałam się  o różnorodnych możliwościach wykorzystywania wyników raportów w praktyce. W tym celu nawiązałam interesujące kontakty, które mam nadzieję będą służyły efektywnej wymianie doświadczeń. Zdobyte podczas konferencji informacje przekazuję na radach pedagogicznych, rozmowach z dyrektorami, nauczycielami, inspektorami samorządu lokalnego, partnerami szkół i placówek oświatowych jak również na zajęciach ze studentami.

Jolanta Jaworek
Ustnie przekazałam wicekuratorowi, dyrektorowi wydziału i wizytatorom wstępne informacje o przebiegu konferencji i ciekawych sesjach, w których brałam udział. Aby propagować idee konferencji i trafić z tymi informacjami do jak najszerszego grona odbiorców ( nauczyciele, dyrektorzy szkół, wizytatorzy, organy prowadzące, rodzice uczniów, każdy czytelnik biuletynu), napisałam na ten temat artykuł, który został umieszczony w najnowszym numerze biuletynu oświatowego naszego kuratorium. Biuletyn ten jest dostępny online na stronie internetowej Opolskiego Kuratorium Oświaty.

Jolanta Lenkiewicz-Broda
Przygotowałam prezentację na temat konferencji, którą zaprezentowałam na spotkaniu w kuratorium. Szczególną uwagę zwróciłam na tematy poruszane na sesjach, w których uczestniczyłam. Zaprezentowałam filmy pokonferencyjne. Poleciłam strony internetowe dot. konferencji oraz wydrukowane wcześniej skróty prelekcji. Ponadto opublikowałam w majowym numerze miesięcznika „Podlaskich Wieści Oświatowych” artykuł dotyczący konferencji, rozpoczynając cykl artykułów związanych z tym tematem i zachęcając nauczycieli do dyskusji na temat ewaluacji. Zdobyta wiedza na pewno wpłynie też na jakość mojej pracy.

Jolanta Bociańska
wszystkie informacje zdobyte na konferencji przekazałam moim nauczycielom,koleżankom i kolegom dyrektorom  z mojego i nie tylko terenu ,organowi prowadzącemu i nadzorującemu. Podzieliłam się swoimi notatkami oraz skopiowałam te, które otrzymaliśmy od organizatorów. Podzieliłam się też moimi refleksjami na temat super zorganizowanej pod każdym względem konferencji. Moje relacje przyczyniły się do tego, że wielu dyrektorów, a co najważniejsze moje władze zainteresowały się tematyką, dopytując, czy będzie jej kontynuacja. Najważniejszy jednak moim zdaniem jest fakt podjęcia dyskusji wokół tematu.

Józef Żmudziński
1. Konferencja  przedmiotowo- metodyczna. "Podstawa programowa i projekt edukacyjny w planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej" - termin  6,8.09.(mat. konf. dot. tworzenia zespołów nauczycieli i podejmowanie decyzji)

2. Szkol. dla nauczycieli:4.10i3.11 - mat. konf. dot. szkoły skoncentrowanej na uczeniu się uczniów.

3. kursy grantowe kuratora oświaty dot. planowania pracy z podstawą programową i ewaluacji wewnętrznej (oczekuję na wyniki konkursu)

4. Szkol. rad pedagogicznych dot. współpracy z rodzicami (zrealizowane i zaplanowane na nowy rok szk.)

5. Artykuł do "Biuletynu Edukacyjnego - plan.09. 2011

Lidia Rukowicz
Podzieliłam się wiadomościami z przewodniczącymi zespołów rady pedagogicznej. Przekazałam część materiałów i odbyłam spotkanie z dyrektorem zaprzyjaźnionego gimnazjum. Podzieliłam się niektórymi spostrzeżeniami z dyrektorem  sąsiadujacego ze szkołą przedszkola. Z zespołem kierowniczym szkoły przeanalizowałam materiały przywiezione z konferencji, co posłużyło dokonaniu refleksji na temat roli ewaluacji prowadzonych w szkole. Radzie pedagogicznej przekazałam informacje na temat prostych sposobów prowadzenia bieżącej autoewaluacji.

Łucja Bobek
Twórcza autorefleksja nad podejmowanymi przeze mnie- jak dyrektora szkoły- działaniami; przekazanie najważniejszych informacji nauczycielom; zaplanowanie doskonalenia nauczycieli na przyszły rok szkolny - problematyka poruszana na konferencji; analiza niektórych zagadnień w zespołach przedmiotowych; wykorzystanie neurodydaktyki w pracy nauczycieli; popularyzacja idei ewaluacji wśród dyrektorów szkół; przekazanie dyrektorom szkół informacji z konferencji; uczestnictwo nauczycieli szkoły w programie "Nauczyciel badacz"


Maciej Senior
Zorganizowałem posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym przedstawiłem informacje z konferencji. Informacje te przekazano również rodzicom i uczniom. Materiały przekazano również do biblioteki szkolnej. Wspólnie z dyrektorem G nr 1 w Jaworznie planujemy w XI 2011r. zorganizować konferencję z wykorzystaniem materiałów konferencyjnych dla przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli Samorządów Lokalnych, dyrektorów szkół i przedszkoli, rodziców i uczniów.  

Małgorzata Gancarczyk

1.Przeprowadzenie rady szkoleniowej z zakresu oceniania kształtującego/wdrożenie elementów OK przez chętnych n-li/

2.Podjęcie prac nad dostosowaniem koncepcji pracy szkoły do potrzeb rodziców, uczniów i nauczycieli

3.Przekazanie informacji na temat sesji eksperckich oraz dostępu do materiałów dyrektorom z terenu Gminy Oława

4.Zapoznanie przedstawicieli organu prowadzącego- zastępcę wójta i dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty z publikacją dot.refleksji na temat ewaluacji zewnętrznej oraz materiałami dotyczącymi interpretacji wyników ewaluacji zewnętrznej.

Maria Toboła
Konferencja poświęcona jakości edukacji i ewaluacji otworzyła dyskusję na temat nowych wyzwań jakie stoją przed polską edukacją. Większość proponowanych sesji eksperckich i sesji fakultatywnych odpowiadała moim oczekiwaniom. W pierwszej kolejności wykorzystałam sesję, którą prowadził prof. dr Tony Townsed  „Rola autoewaluacji w podnoszeniu jakości edukacji” Materiały pomocnicze „Angażowanie uczniów w klasie. Nauczyciele kierujący procesem uczenia się” stały się materiałem wyjściowym dla nauczycieli mojej szkoły do wypracowania modelu absolwenta.

Paweł Wyszkowski
Przygotowuję publikację HEURYSTYKA Z EWALUACJĄ W PARZE-ZWIĄZEK ZGODY.PLANOWANIE PRACY POLONISTY

Robert Sędzielewski
Przeprowadziłem szkoleniową radę pedagogiczną w mojej szkole. Tematyką były różne formy ewaluacji wewnętrznej. Ma to służyć w szczególności podniesieniu jakości relacji nauczyciel - uczeń. Powołałem szkolny zespół do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej Podzieliłem się doświadczeniami z konferencji w środowisku dyrektorów lubelskich szkół niepublicznych ukazując perspektywę i sensowność zmian zachodzących w polskiej szkole. Zapoznałem z istotą zmian rodziców naszych uczniów.

Teresa Dąbrowska
Wiedzę zdobyta podczas spotkań konferencyjnych wykorzystałam w pracy z radą pedagogiczną. Pracowaliśmy nad wzmocnienie pracy zespołowej wśród nauczycieli, a także uczniów w szkole. Pomocne były nam materiały z wykłady Stefana Wlazło dotyczące działania zespołowego. Ważna była również analiza wykładu dotyczącego pracy zespołowej Johna Fischera TWORZENIE ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI I PODEJMOWANIE DECYZJI W OPARCIU O DANE. Na podstawie scenariusza wykładu i materiałów pomocniczych przeprowadziliśmy szkolenie z tego zakresu, po czym wdrożyliśmy pracę zespołową- wykorzystaliśmy studium przypadku.

Tomasz Jurczyk
Po konferencji brałem udział w spotkaniach z dyrektorami, na których dzieliłem się wiedzą zdobytą na zajęciach zarówno konferencyjnych jak i szkoleniu dotyczącym ewaluacji zewnętrznej ("I pociąg"). Wziąłem także udział jako jeden z prowadzących w konferencji naukowej organizowanej przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu "Ewaluacja, edukacja, rozwój". W nowym roku szkolnym instytucja ta będzie także realizowała szkolenia dla dyrektorów "Nadzór pedagogiczny w pracy dyrektora szkoły/placówki", w których będę jednym z prowadzących zajęcia.

Zbigniew Grześkiewicz
Przedstawiłem prezentację na temat zmian w mojej szkole - II LO w Piotrkowie Tryb. - zarówno na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, jak i w zespołach przedmiotowych. Doskonalimy przebieg ewaluacji wewnętrznej, wykorzystujemy zewnętrzną dokonaną w 2010r., wyniki EWD ogólnopolskie i wewnątrzszkolne. Wzrosło zainteresowanie udziałem w projektach unijnych. Zgłosimy chętnych do szkolenia "nauczyciel badacz". Dyskusje prowadziłem też z nauczycielami innych szkół w regionie podczas pracy w zespole egzaminatorów wos-u jako jego przewodniczący. Przygotowujemy się do wdrożenia reformy programowej od 2012r.

Zofia Szmidt
Zorganizowałam naradę doradców metodycznych i wraz z 2 doradcami, które wraz ze mną brały udział w konferencji zaprezentowałyśmy i omówiłyśmy program i informację zdobyte w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem sesji warsztatowych i wynikających z nich wniosków. Umieściłam inf. o konferencję na stronie swojego Ośrodka www.podn-pabianice.plgdzie podałam stosowne linki do konferencji i do gazety krakowskiej, która publikowała interesujące artykuły. Kontynuację tematyki konferencji przewidziano na konferencję inaugurującą pracę PODN i DM w dniu 28.09.2011r.                  


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u