Wersja kontrastowa

HOME PROGRAM O EKSPERTACH DLA MEDIÓW KONTAKT FORMULARZ ZG?OSZENIOWY


SESJE

opis sesjiMATERIA?Y

referaty


SESJE EKSPERCKIE

zobacz materia?y filmoweprzejd? na stron? g?ówn?


POMYS?Y

Ma?gorzata Nowak
W 6 numerze z 2011 "Dyrektora Szko?y" opublikowa?am  artyku? pod
tytu?em:"Jako?? edukacji czy/i ewaluacji. Osobiste zapiski z mi?dzynarodowej
konferencji z Krakowem w tle". Link do numeru:
http://www.dyrektorszkoly.pl/?cmd=ds_numer,16,2011,92,6

Andrzej Jureczko
Na wys?ane zaproszenia do 6 Gimnazjów w dniu 4.05.11r. Na konferencje dniu 31.05.11r. do mojej szko?y zg?osi?o 24 nauczycieli w tym 6 dyrektorów. Przedstawi?em zaproszonym go?ciom moje w?asne inspiracje z odbytych wyk?adów na których uczestniczy?em. Najbardziej zaciekawi?a wszystkich koncepcja pracy szko?y gdzie prelegent m?drze zdefiniowa? poj?cie koncepcji tzn,  ?e szko?a sama j? wypracowuje oraz samodzielnie decyduje o jej tre?ci, jak i formie. Drugi wyk?ad jak czyta? raport z ewaluacji czyli jaka jest rola szko?y w jej transformacji. Inspiracje te wykorzysta?em w pisaniu wst?pnego raportu.

Anna Kubas
Najbardziej przydatne okaza?y si? do?wiadczenia, o których mówili uczestnicy warsztatów. Np. zaproponowa?am w szkole, by inno?? uzna? za walor i w ten sposób rekrutowa? uczniów do projektów edukacyjnych (pozwala to na zwi?kszenie bezpiecze?stwa i eliminacj? antagonizmów) - konferencja 20.04.2011. Przeprowadza?am równie? dyskusje na temat sposobów wykorzystywania wyników ewaluacji w innych krajach np. w Niemczech i prowadzenia preorientacji zawodowej w Anglii.

Anna Maria Krupowicz
Zdobyte informacje konferencyjne przekaza?am na posiedzeniu rady pedagogicznej Gimnazjum nr 18 17 maja 2011 roku ,na warsztatach dotycz?cych ewaluacji wewn?trznej i nadzoru pedagogicznego rady pedagogicznej z udzia?em p. Ewy Drozd w dniu 7 czerwca. Zdobyte informacje przedyskutowali?my z nauczycielami i opracowali?my wst?pne wytyczne do ewaluacji wewn?trznej na przysz?y rok szkolny W dniu 20 czerwca na spotkaniu dyrektorów wroc?awskich szkó? - liderów z w?adzami Wydzia?u Edukacji omówi?am informacje na temat idei i tre?ci jakie by?y przekazane na konferencji.

Beata Florek
Jako konsultant WODN w ?odzi informacje uzyskane w trakcie konferencji wykorzysta?am w szkoleniach dyrektorów i rad pedagogicznych z zakresu ewaluacji zewn?trznej i wewn?trznej. Szczególnie poszerzy?am tematyk? zwi?zan? z koncepcj? pracy szko?y oraz udzia?em i rol? pracowników niepedagogicznych w procesie ewaluacji szkó? i placówek o?wiatowych.  Mo?liwo?? wymiany do?wiadcze? z dyrektorami szkó? i ewaluatorami zewn?trznymi oraz mo?liwo?? zadawania pyta? osobom prowadz?cym poszczególne modu?y ma równie? prze?o?enie na tre?ci prezentowane przeze mnie w trakcie prowadzonych szkole?  

Beata Kossakowska-Szwa?ek
Informacjami zdobytymi podczas konferencji podzieli?am si? z zespo?em kierowniczym w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych w Olsztynie, w którym pracuj?. Przedstawi?am kolegom kilka rozwi?za? przedstawianych przez ekspertów zagranicznych. Zaplanowali?my auto-ewaluacj? naszej placówki w oparciu o niektóre techniki zaprezentowane na konferencji.

Beata Kacprowicz
Informacje przedstawi?am na trzech spotkaniach:

- spotkanie z dyrektorami malborskich szkó? samorz?dowych (podstawowe i gimnazja)

- spotkanie Sieci szkó? Pomorskich- dyrektorzy i nauczyciele

- spotkanie z rad? pedagogiczn?.

Przedstawi?am przebieg Konferencji oraz poleci?am strony internetowe do poczytania z konkretnego warsztatu, w którym uczestniczy?am podczas konferencji.

Zach?ca?am do ?ledzenia strony npseo.pl oraz ORE.

Przedstawi?am tak?e na Forum dyrektorów SUS.

Bo?ena Krzy?anowska
Zorganizowa?am konferencj? powiatow? „Je?li wiesz czego nie wiesz-masz szans? na rozwój”. Punkty programu to: Prezentacja wniosków z PISA mierz?cego umiej?tno?ci i kompetencje intelektualne uczniów ,opracowana przez nauczycieli Z.S w Siemiatyczach. Zaprosili?my Dr M. Kaczmarzyka Uniwersytet ?l?ski- wyk?ad” Ewolucja biologiczna a procesy uczenia si? i nauczania. Dydaktyka Ewolucyjna”. Wizytator A. Topór K.O w Bia?ymstoku“ Ewaluacja zewn?trzna w nadzorze pedagogicznym szko?y”.  Zaprezentowa?am wnioski z  konferencji w Krakowie „Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji?” Nast?pnego dnia wyk?. dr M. Kaczmarzyka do uczniów nasze szko?y.

Dorota Kope?
Do?wiadczenia zdobyte w trakcie konferencji pozwoli?y na rozszerzenie tematyki zaj?? prowadzonych w ramach przygotowania studentów Wydzia?u Biologii i Ochrony ?rodowiska do zawodu nauczyciela przyrody i biologii. Dotyczy to zw?aszcza modu?ów o tematyce zwi?zanej z organizacj? i analiz? procesu ewaluacji.

Ewa Walu?
Przedstawi?am na konferencji szkoleniowej RP ide? jako?ci pracy szko?y (najpierw musia?am przekona? dyrekcj?) Przedstawiaj?c raport z ewaluacji wew. przekona?am nauczycieli do zmian np. od IX wprowadzimy ocenianie kszta?c?ce. 2 naucz, z mojej szko?y zapisa?o si? na szkolenie- Nauczyciel-badacz W zaprzyja?nionej szkole te? przedstawi?am wiadomo?ci z konferencji, Pod koniec sierpnia z grup? nauczycieli b?dziemy pracowa? nad koncepcj?. To tylko skrót dzia?a?, jeszcze mam troch? pomys?ów, niektóre przedstawi?am inne czekaj? na swój czas.

Ewa Klein
Przygotowa?am prezentacje przedstawiaj?c program konferencji. Prezentacj? t? wykorzysta?am na naradzie dyrektorów Gminy Police. Omawiaj?c konferencje szczególn? uwag? zwróci?am na tematy poruszane na sesjach w których uczestniczy?am. Podzieli?am si? przyk?adami dobrych praktyk, o których dowiedzia?am si? tak?e w rozmowach kuluarowych. Materia?y po konferencyjne przes?a?am do wszystkich dyrektorów. W swoim gronie pedagogicznym w podobny sposób omówi?am konferencje. Systematycznie mobilizuje nauczycieli do dyskusji, stawiam pytania, przedstawiam problem, prosz? o ocen? ró?nych rozwi?za?.

Gra?yna Soroka
Jestem trenerem, zaraz po konferencji prowadzi?am szkolenia z nauczycielami, dyrektorami szkó? we Wroc?awiu, Szczecinie, Warszawie, Poznaniu- na temat nadzoru pedagogicznego. Przekaza?am porcj? informacji na temat konferencji, osób, które prowadzi?y wyk?ady, wniosków i dyskusjach z konferencji. Ludzie byli bardzo zainteresowani. ogólnie mówi?, ?e nie bardzo maj? mo?liwo?ci uczestniczenia w podobnych wydarzeniach..

Irena Wojtanowicz-Stadler
Przeprowadzi?am szkolenie dla swojej RP, zach?ci?am do korzystania z materia?ów z konferencji zamieszczonych na str. intern.Informacje zdobyte na konferencji wykorzystuj? równie? w bie??cych dzia?aniach celem zwi?kszenia efektywno?ci i skuteczno?ci swojej pracy oraz podnoszenia jako?ci pracy szko?y. Wspólnie z dyrektorem SP nr 1 w Jaworznie, który równie? uczestniczy? w konferencji zamierzamy w m-cu listopadzie zorg. miejsk?. konferencj?. dla dyr. szkó? wszystkich szczebli i dyrektorów przedszkoli z terenu naszego miasta, przedstawicieliorganuprowadz?cego oraz dla 1-go przedstawiciela RP,rodzicai ucznia ka?dej placówki.

Irena Kaczmarek-Zaj?c
Opracowano harmonogram planowanych dzia?a? zawieraj?cy 3 szkolenia rad pedagogicznych i forum dla dyrektorów i samorz?dowców powiatu bieru?sko - l?dzi?skiego. Przeprowadzono szkolenie warsztatowe jednej rady pedagogicznej na temat: Jak zmienia? szko?? w ?rodowisko kszta?cenia nauczycieli? Pozosta?e szkolenia zaplanowano na pierwsze pó?rocze roku szkolnego 2011/2012. Ustalono wst?pny termin forum - po?owa wrze?nia 2011.

Izabela Wojtycka
Inspiruj?ce by?o spotkanie z pani? Danut? Elsner. Zmiany, które ju? zosta?y wprowadzone ,to pocz?tek dialogu mi?dzy rodzicami a gronem nauczycielskim odno?nie  modelu absolwenta szko?y, przedszkola. Stworzyli?my ten model wspólnie. Zostanie on w??czony do Koncepcji funkcjonowania Zespo?u, b?dzie mia? wp?yw na Program wychowawczy, ocen? zachowania. Zmianie uleg? stereotyp postrzegania oczekiwa? rodziców wobec szko?y, przedszkola. Obserwacj? zaj?? i nadzór pedagogiczny w nadchodz?cym roku skonstruuj? w oparciu o wskazówki z sesji prof.T. Townsenda. Do nadzoru zaprosz? wszystkich nauczycieli placówki.

Izabelle Kust
Podczas konferencji dowiedzia?am si?  o ró?norodnych mo?liwo?ciach wykorzystywania wyników raportów w praktyce. W tym celu nawi?za?am interesuj?ce kontakty, które mam nadziej? b?d? s?u?y?y efektywnej wymianie do?wiadcze?. Zdobyte podczas konferencji informacje przekazuj? na radach pedagogicznych, rozmowach z dyrektorami, nauczycielami, inspektorami samorz?du lokalnego, partnerami szkó? i placówek o?wiatowych jak równie? na zaj?ciach ze studentami.

Jolanta Jaworek
Ustnie przekaza?am wicekuratorowi, dyrektorowi wydzia?u i wizytatorom wst?pne informacje o przebiegu konferencji i ciekawych sesjach, w których bra?am udzia?. Aby propagowa? idee konferencji i trafi? z tymi informacjami do jak najszerszego grona odbiorców ( nauczyciele, dyrektorzy szkó?, wizytatorzy, organy prowadz?ce, rodzice uczniów, ka?dy czytelnik biuletynu), napisa?am na ten temat artyku?, który zosta? umieszczony w najnowszym numerze biuletynu o?wiatowego naszego kuratorium. Biuletyn ten jest dost?pny online na stronie internetowej Opolskiego Kuratorium O?wiaty.

Jolanta Lenkiewicz-Broda
Przygotowa?am prezentacj? na temat konferencji, któr? zaprezentowa?am na spotkaniu w kuratorium. Szczególn? uwag? zwróci?am na tematy poruszane na sesjach, w których uczestniczy?am. Zaprezentowa?am filmy pokonferencyjne. Poleci?am strony internetowe dot. konferencji oraz wydrukowane wcze?niej skróty prelekcji. Ponadto opublikowa?am w majowym numerze miesi?cznika „Podlaskich Wie?ci O?wiatowych” artyku? dotycz?cy konferencji, rozpoczynaj?c cykl artyku?ów zwi?zanych z tym tematem i zach?caj?c nauczycieli do dyskusji na temat ewaluacji. Zdobyta wiedza na pewno wp?ynie te? na jako?? mojej pracy.

Jolanta Bocia?ska
wszystkie informacje zdobyte na konferencji przekaza?am moim nauczycielom,kole?ankom i kolegom dyrektorom  z mojego i nie tylko terenu ,organowi prowadz?cemu i nadzoruj?cemu. Podzieli?am si? swoimi notatkami oraz skopiowa?am te, które otrzymali?my od organizatorów. Podzieli?am si? te? moimi refleksjami na temat super zorganizowanej pod ka?dym wzgl?dem konferencji. Moje relacje przyczyni?y si? do tego, ?e wielu dyrektorów, a co najwa?niejsze moje w?adze zainteresowa?y si? tematyk?, dopytuj?c, czy b?dzie jej kontynuacja. Najwa?niejszy jednak moim zdaniem jest fakt podj?cia dyskusji wokó? tematu.

Józef ?mudzi?ski
1. Konferencja  przedmiotowo- metodyczna. "Podstawa programowa i projekt edukacyjny w planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej" - termin  6,8.09.(mat. konf. dot. tworzenia zespo?ów nauczycieli i podejmowanie decyzji)

2. Szkol. dla nauczycieli:4.10i3.11 - mat. konf. dot. szko?y skoncentrowanej na uczeniu si? uczniów.

3. kursy grantowe kuratora o?wiaty dot. planowania pracy z podstaw? programow? i ewaluacji wewn?trznej (oczekuj? na wyniki konkursu)

4. Szkol. rad pedagogicznych dot. wspó?pracy z rodzicami (zrealizowane i zaplanowane na nowy rok szk.)

5. Artyku? do "Biuletynu Edukacyjnego - plan.09. 2011

Lidia Rukowicz
Podzieli?am si? wiadomo?ciami z przewodnicz?cymi zespo?ów rady pedagogicznej. Przekaza?am cz??? materia?ów i odby?am spotkanie z dyrektorem zaprzyja?nionego gimnazjum. Podzieli?am si? niektórymi spostrze?eniami z dyrektorem  s?siadujacego ze szko?? przedszkola. Z zespo?em kierowniczym szko?y przeanalizowa?am materia?y przywiezione z konferencji, co pos?u?y?o dokonaniu refleksji na temat roli ewaluacji prowadzonych w szkole. Radzie pedagogicznej przekaza?am informacje na temat prostych sposobów prowadzenia bie??cej autoewaluacji.

?ucja Bobek
Twórcza autorefleksja nad podejmowanymi przeze mnie- jak dyrektora szko?y- dzia?aniami; przekazanie najwa?niejszych informacji nauczycielom; zaplanowanie doskonalenia nauczycieli na przysz?y rok szkolny - problematyka poruszana na konferencji; analiza niektórych zagadnie? w zespo?ach przedmiotowych; wykorzystanie neurodydaktyki w pracy nauczycieli; popularyzacja idei ewaluacji w?ród dyrektorów szkó?; przekazanie dyrektorom szkó? informacji z konferencji; uczestnictwo nauczycieli szko?y w programie "Nauczyciel badacz"


Maciej Senior
Zorganizowa?em posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym przedstawi?em informacje z konferencji. Informacje te przekazano równie? rodzicom i uczniom. Materia?y przekazano równie? do biblioteki szkolnej. Wspólnie z dyrektorem G nr 1 w Jaworznie planujemy w XI 2011r. zorganizowa? konferencj? z wykorzystaniem materia?ów konferencyjnych dla przedstawicieli organów prowadz?cych, przedstawicieli Samorz?dów Lokalnych, dyrektorów szkó? i przedszkoli, rodziców i uczniów.  

Ma?gorzata Gancarczyk

1.Przeprowadzenie rady szkoleniowej z zakresu oceniania kszta?tuj?cego/wdro?enie elementów OK przez ch?tnych n-li/

2.Podj?cie prac nad dostosowaniem koncepcji pracy szko?y do potrzeb rodziców, uczniów i nauczycieli

3.Przekazanie informacji na temat sesji eksperckich oraz dost?pu do materia?ów dyrektorom z terenu Gminy O?awa

4.Zapoznanie przedstawicieli organu prowadz?cego- zast?pc? wójta i dyrektora Gminnego Zespo?u O?wiaty z publikacj? dot.refleksji na temat ewaluacji zewn?trznej oraz materia?ami dotycz?cymi interpretacji wyników ewaluacji zewn?trznej.

Maria Tobo?a
Konferencja po?wi?cona jako?ci edukacji i ewaluacji otworzy?a dyskusj? na temat nowych wyzwa? jakie stoj? przed polsk? edukacj?. Wi?kszo?? proponowanych sesji eksperckich i sesji fakultatywnych odpowiada?a moim oczekiwaniom. W pierwszej kolejno?ci wykorzysta?am sesj?, któr? prowadzi? prof. dr Tony Townsed  „Rola autoewaluacji w podnoszeniu jako?ci edukacji” Materia?y pomocnicze „Anga?owanie uczniów w klasie. Nauczyciele kieruj?cy procesem uczenia si?” sta?y si? materia?em wyj?ciowym dla nauczycieli mojej szko?y do wypracowania modelu absolwenta.

Pawe? Wyszkowski
Przygotowuj? publikacj? HEURYSTYKA Z EWALUACJ? W PARZE-ZWI?ZEK ZGODY.PLANOWANIE PRACY POLONISTY

Robert S?dzielewski
Przeprowadzi?em szkoleniow? rad? pedagogiczn? w mojej szkole. Tematyk? by?y ró?ne formy ewaluacji wewn?trznej. Ma to s?u?y? w szczególno?ci podniesieniu jako?ci relacji nauczyciel - ucze?. Powo?a?em szkolny zespó? do przeprowadzenia ewaluacji wewn?trznej Podzieli?em si? do?wiadczeniami z konferencji w ?rodowisku dyrektorów lubelskich szkó? niepublicznych ukazuj?c perspektyw? i sensowno?? zmian zachodz?cych w polskiej szkole. Zapozna?em z istot? zmian rodziców naszych uczniów.

Teresa D?browska
Wiedz? zdobyta podczas spotka? konferencyjnych wykorzysta?am w pracy z rad? pedagogiczn?. Pracowali?my nad wzmocnienie pracy zespo?owej w?ród nauczycieli, a tak?e uczniów w szkole. Pomocne by?y nam materia?y z wyk?ady Stefana Wlaz?o dotycz?ce dzia?ania zespo?owego. Wa?na by?a równie? analiza wyk?adu dotycz?cego pracy zespo?owej Johna Fischera TWORZENIE ZESPO?ÓW NAUCZYCIELI I PODEJMOWANIE DECYZJI W OPARCIU O DANE. Na podstawie scenariusza wyk?adu i materia?ów pomocniczych przeprowadzili?my szkolenie z tego zakresu, po czym wdro?yli?my prac? zespo?ow?- wykorzystali?my studium przypadku.

Tomasz Jurczyk
Po konferencji bra?em udzia? w spotkaniach z dyrektorami, na których dzieli?em si? wiedz? zdobyt? na zaj?ciach zarówno konferencyjnych jak i szkoleniu dotycz?cym ewaluacji zewn?trznej ("I poci?g"). Wzi??em tak?e udzia? jako jeden z prowadz?cych w konferencji naukowej organizowanej przez Szko?? Wy?sz? im. B. Ja?skiego Wydzia? Zamiejscowy w Opolu "Ewaluacja, edukacja, rozwój". W nowym roku szkolnym instytucja ta b?dzie tak?e realizowa?a szkolenia dla dyrektorów "Nadzór pedagogiczny w pracy dyrektora szko?y/placówki", w których b?d? jednym z prowadz?cych zaj?cia.

Zbigniew Grze?kiewicz
Przedstawi?em prezentacj? na temat zmian w mojej szkole - II LO w Piotrkowie Tryb. - zarówno na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, jak i w zespo?ach przedmiotowych. Doskonalimy przebieg ewaluacji wewn?trznej, wykorzystujemy zewn?trzn? dokonan? w 2010r., wyniki EWD ogólnopolskie i wewn?trzszkolne. Wzros?o zainteresowanie udzia?em w projektach unijnych. Zg?osimy ch?tnych do szkolenia "nauczyciel badacz". Dyskusje prowadzi?em te? z nauczycielami innych szkó? w regionie podczas pracy w zespole egzaminatorów wos-u jako jego przewodnicz?cy. Przygotowujemy si? do wdro?enia reformy programowej od 2012r.

Zofia Szmidt
Zorganizowa?am narad? doradców metodycznych i wraz z 2 doradcami, które wraz ze mn? bra?y udzia? w konferencji zaprezentowa?y?my i omówi?y?my program i informacj? zdobyte w Krakowie, ze szczególnym uwzgl?dnieniem sesji warsztatowych i wynikaj?cych z nich wniosków. Umie?ci?am inf. o konferencj? na stronie swojego O?rodka www.podn-pabianice.plgdzie poda?am stosowne linki do konferencji i do gazety krakowskiej, która publikowa?a interesuj?ce artyku?y. Kontynuacj? tematyki konferencji przewidziano na konferencj? inauguruj?c? prac? PODN i DM w dniu 28.09.2011r.                  


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u