Wersja kontrastowa

HOME PROGRAM O EKSPERTACH DLA MEDIÓW KONTAKT FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


SESJE

opis sesji


POMYSŁY

opis pomysłów


MATERIAŁY

referaty


SESJE EKSPERCKIE

zobacz materiały filmoweprzejdź na stronę główną


O EKSPERTACH
 
JOHN MACBEATH jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Cambridge, dyrektorem Leadership for Learning: the Cambridge Network (Przywództwo dla Uczenia się: Sieć Cambridge) i dyrektorem projektów w Centre for Commonwealth Education (Centrum na rzecz Edukacji we Wspólnocie Brytyjskiej) przy Uniwersytecie Cambridge. Do 2000 r. był dyrektorem ds. jakości w Centrum Edukacyjnym przy Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow. Jego zainteresowania i badania naukowe koncentrują się wokół fenomenu przywództwa na różnych poziomach, poczynając od klasy szkolnej, ale nie tylko: w ciągu ostatniej dekady pracował z placówkami i oświatowymi, a także rządami przy tworzeniu projektów autoewaluacji w szkołach. Książki, jakie napisał na ten temat (m.in. "Schools Must Speak for Themselves", "Self-Evaluation in European Schools", "Self-evaluation: what's in it for schools?", "Self-evaluation in the Global Classroom" czy "School Inspection and Self evaluation"), przetłumaczonych na 12 języków europejskich, adresowanych jest głównie do nauczycieli i kierowników  wyższego szczebla. Inspiracją były doświadczenia ze współpracy ze szkołami, nauczycielami i uczniami. W Polsce, nakładem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, ukazała się książka "Czy nasza szkoła jest dobra", napisana wspólnie z Michaelem Schratzem, Denisem Meuretem i Larsem Jakobsenem. Prof. MacBeath był konsultantem m.in. OECD, UNESCO, Komisji Europejskiej, rządów Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Ghany czy Hong Kongu.
 
JOHN M. FISCHER jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Edukacji Studiów Społecznych Bowling Green State University. Przyczynił się do założenia Międzynarodowego Instytutu Edukacji Demokratycznej, w ramach którego próbuje powiązać kwestie szkolnictwa w miastach z demokratyczną reformą szkół w środowiskach międzynarodowych, szczególnie w kwestiach kultury, demokracji i demokratycznych praktyk nauczania. Obecnie jest dyrektorem BGSU GEAR-UP Learning Center – projektu funkcjonującego od ponad 11 lat we współpracy m.in. z dwiema miejskimi szkołami w Toledo w stanie Ohio. Ponadto jest dyrektorem projektu Poland/Ohio Partnership, który od 12 lat funkcjonuje na rzecz zacieśniania współpracy i wzajemnego uczenia się edukatorów z Ohio i Polski. Jest także członkiem stowarzyszenia "Ekspedycja w głąb kultury", które realizuje międzynarodowe projekty poświęcone historii kultury i życiu w wieloetnicznych demokracjach. Jest współautorem zestawu materiałów ćwiczeniowych Comparative Lessons for Democracy, wydanych przez Center for Civic Education w Stanach Zjednoczonych. Jego ostatnie publikacje koncentrują się na reformach szkolnictwa, nauczaniu o tolerancji oraz wykorzystaniu technologii na zajęciach z nauk społecznych. Jego prace są publikowane w licznych periodykach, m.in. Theory and Research in Social Education, Social Education, Reading Online, Educational Horizons, Inquiry- Critical Thinking Across the Disciplines i Middle School Journal.
 
JEFF TAYLOR jest dyrektorem w okręgu szkolnym Rossford, Ohio. Od trzech lat jest dyrektorem szkoły podstawowej Eagle Point Elementary School, która liczy 340 uczniów w klasach od przedszkolnej do szóstej. Wcześniej przez 15 lat pracował jako dyrektor szkoły średniej (middle school) i szkoły podstawowej oraz nauczyciel w szkołach publicznych w Toledo. Przez osiem lat był nauczycielem w szóstej klasie szkoły podstawowej w śródmieściu. Studiował na University of Toledo, gdzie uzyskał zarówno dyplom licencjata z zakresu pedagogiki, jak i dyplom magisterski z zakresu administracji i nadzoru. Ponadto uzyskał licencję kuratora na Findlay University.
 
WILLIAM GAUDELLI jest profesorem nadzwyczajnym z zakresu nauk społecznych i edukacji w Kolegium Nauczycielskim przy Colombia University. Jego badania dotyczą takich tematów, jak edukacja w zakresie globalnego obywatelstwa, media jako narzędzia programu nauczania oraz kształcenie i rozwój nauczycieli. Aktualnie zajmuje się projektami badawczymi dotyczącymi wykorzystywania mediów wizualnych przez uczniów i nauczycieli do prezentacji kwestii globalnych oraz studiów przypadków dotyczących edukacji w zakresie obywatelstwa globalnego. Ostatnio był członkiem zarządu Theory and Research in Social Education, a obecnie należy do zarządu John Dewey Society oraz Stowarzyszenia Wydziałów Kolegiów i Uniwersytetów NCSS. Publikował artykuły o różnorodnej tematyce na łamach periodyków akademickich, w tym Teachers College Record, The Journal of Aesthetic Education, Teaching and Teacher Education, The Journal of Curriculum Theorizing, Teaching Education, Theory and Research in Social Education, a także dwie książki: World Class: Teaching and learning in global times (Erlbaum Associates, 2003) oraz Social Inequality in the Global Culture (Kluwer, 2008, wydanie wspólne). Gaudelli uczestniczy w szeregu różnych projektów międzynarodowych, włącznie ze współpracą z Global Education Leadership Foundation w Indiach, a także otrzymał dotację amerykańskiego Departamentu Energii na międzynarodowy projekt wymiany. Gaudelii często organizuje prezentacje na spotkaniach poświęconych profesjonalnemu rozwojowi, jest często zapraszany na różne konferencje krajowe i międzynarodowe, a ponadto wykładał gościnnie na terenie Holandii.
 
DENNIS PILLAY od 10 lat pracuje w Departamencie Edukacji Zachodniego Przylądka (WCED) w Republice Południowej Afryki. Jest to jeden z okręgowych departmentów edukacji w Afryce Południowej. Dennis Pillay jest odpowiedzialny za rozwój polityki oraz zarządzanie strategiczne odnośnie dodatkowych zajęć szkolnych oraz spójności społecznej dla 1500 szkół w okręgu. Pillay pracuje w szkolnictwie od 27 lat. W tym czasie był nauczycielem, autorem materiałów edukacyjnych, dyrektorem oraz administratorem. Angażuje się także w działalność społeczną w ramach publicznych organizacji społecznych i pożytku publicznego, protestując przeciwko stosowaniu praktyk dyskryminacyjnych. Jako administrator edukacji Dennis Pillay mocno stara się rozwijać edukację w zakresie obywatelstwa demokratycznego oraz praw człowieka. Opowiada się za włączeniem wychowania obywatelskiego do formalnego programu nauczania w południowoafrykańskich szkołach poprzez swój udział w pracach krajowej komisji ds. wartości w szkolnictwie. W 2009 r. otrzymał nagrodę Penn Kemble za promowanie demokracji w szkolnictwie.
 
SHARON SUBREENDUTH, jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Dydaktycznym (School of Teaching and Learning) Bowling Green State University w amerykańskim stanie Ohio. Jej praca badawcza, twórcza i naukowa jest działaniem na rzecz postkolonialnego programu dekolonizacji, który skupia się na takich kwestiach, jak wolne od ucisku szkolnictwo, program nauczania, pedagogika, kwestie tożsamości oraz prowadzenie społecznie odpowiedzialnych badań w kontekstach globalno-lokalnych i w ramach programu sprawiedliwości społecznej. Dr Subreenduth stara się ustalać historyczny i współczesny kontekst opracowywania i wdrażania programów nauczania w RPA i USA oraz w innych częściach świata oraz przyjmuje perspektywę transnarodową w formułowaniu teorii na temat szkolnictwa miejskiego, edukacji osób marginalizowanych, wiedzy o programie nauczania, edukacji nauczycieli i praktyk pedagogicznych. Dr Subreenduth posiada tytuł licencjata z zakresu pedagogiki oraz stopień licencjata z zakresu edukacji uzyskany w RPA, tytuł magistra z zakresu zaawansowanych nauk społecznych i globalnej/wielokulturowej edukacji oraz tytuł doktora z zakresu programu nauczania, szkoleń i rozwoju zawodowego ze specjalizacją kulturoznawstwa uzyskany na Ohio State University w USA.
 
BILL ARMALINE jest profesorem emerytowanym w dziedzinie dydaktyki oraz dyrektorem-założycielem ośrodka innowacyjnej i transformacyjnej edukacji (Center for Innovative and Transformative Education) na Bowling Green State University. W ciągu swojej 35-letniej działalności w szkolnictwie jako działacz, nauczyciel i naukowiec we współpracy z innymi specjalistami na uczelniach, w szkołach publicznych i społecznościach skupiał się przede wszystkim na przeformułowywaniu struktur szkolnictwa oraz przekształcaniu praktyk pedagogicznych pod kątem promowania sprawiedliwości społecznej i humanitaryzmu.
 
KATHY FARBER jest profesorem emerytowanym w dziedzinie podstaw i badań edukacyjnych; oprócz tego była dyrektorem-założycielem organizacji na rzecz działań wspólnotowych (Partnerships for Community Action – PCA) na Bowling Green State University. Przedmiotem jej badań jest pedagogika krytyczna, reforma szkół K-12 oraz budowa i wspieranie innowacyjnej i wzajemnej współpracy uczelni i społeczności. Jako dyrektor PCA ustanowiła program grantów (Dissemination Grant) wspierający rozpowszechnianie wiedzy popularnej i ogólnej w celu upodmiotowiania. Jest także zaangażowana w realizację zasad i praktyk w ramach badań uczestniczących.
 
KATHLEEN LYNCH jest profesorem equality studies w University College Dublin. Mocno angażuje się w działania na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, zwłaszcza w dziedzinie edukacji. W ramach tych działań przyczyniła się aktywnie m.in. do utworzenia w 1990 r. ośrodka Equality Studies Centre na UCD, a obecnie jest jedną z głównych osób prowadzących go. Była członkiem-założycielem Wydziału Sprawiedliwości Społecznej na UCD w 2005 r. (www.ucd.ie/socialjustice/) W latach 2007-2010 była doradcą Dyrektoratu Generalnego UE ds. Edukacji i Kultury (DGEAC) jako członek europejskiej sieci ekspertów w dziedzinie nauk społecznych ds. edukacji i szkoleń (NESSE). W 2010 r. gościła w Szwecji na uniwersytecie w Orebro jako senior research fellow w ramach programu GEXcel (Gender Excellence Research). Irlandzki minister edukacji mianował ją do irlandzkiej Rady ds. Badań Naukowych w Dziedzinie Nauk Humanistycznych i Społecznych (Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences) na okres 2010-2013. Jest autorką licznych publikacji na temat równości w edukacji: Diversity in School. (2005) redakcja wspólnie z Anne Lodge; Inside Classrooms: The Teaching and Learning of Mathematics in Social Context (2003) współautorstwo z M. Lyons i in.; Equality and Power in Schools (2002) z A. Lodge, oraz Equality in Education (1999) i The Hidden Curriculum (1989), obie stworzone samodzielnie. W 2009 r. stworzyła raport badawczy Gender and Education dla Komisji Europejskiej http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/gender-report-pdf . Jej nowa książka (z B. Grummellem i A. Lodge) również dotyczy edukacji – jej tytuł to New Managerialism in Education: The Care Ceiling in a Caring Profession (2011), Palgrave Macmillan, Londyn. Inne jej ważne książki to Equality: From Theory to Action, (2004, 2009 II wydanie), współautorstwo z J. Bakerem, S. Cantillon, S. i J. Walsh.: Affective Equality: Love, Care and Injustice (2009) London: Palgrave Macmillan (Lynch., K., Baker, J. i M. Lyons).
 
TONY MACFADYEN, M.Sc. jest starszym wykładowcą w dziedzinie edukacji na University of Reading w Wlk. Brytanii, który jest zaliczany do 200 najlepszych uczelni na świecie. Jest dyrektorem przedsiębiorczości w Institute of Education oraz organizatorem badań (research convener) dla grupy uczniów w wieku od 14 do 19 lat. Pod jego kierownictwem dla grupy objętej badaniem (14-19 lat) przyznano niedawno dofinansowanie w wysokości L50 000. Tony prezentował swoją pracę na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach, a oprócz tego jest autorem dwóch wysoko cenionych książek i licznych artykułów w czasopismach. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na doświadczeniach edukacyjnych młodych ludzi oraz otrzymywanych przez nich informacjach, poradach i wskazówkach adresowanych do osób powyżej 16 lat. Obecnie Tony realizuje projekt badawczy, którego tematem są nietypowe doświadczenia uczniów na typowym angielskim uniwersytecie. Wcześniej był nauczycielem zarówno w Anglii, jak i w innych częściach świata, a także kierownikiem wychowania fizycznego w Garden International School w Malezji.
 
TONY TOWNSEND jest kierownikiem Katedry Służb Publicznych, Przywództwa Edukacyjnego i Zarządzania na University of Glasgow. Pracował także na Florida Atlantic University w USA i Monash University w Australii. Był prezesem Kongresu Międzynarodowego ds. Efektywności i Poprawy Szkolnictwa (ICSEI), a także Międzynarodowej Rady ds. Kształcenia Nauczycieli (ICET). Wykładał także gościnnie w Michigan, RPA, Kanadzie, Makau i Malezji. Jest doradcą Krajowej Szkoły ds. Przywództwa Edukacyjnego w Słowenii, której pomaga opracować system samooceny szkoły, czynniki krajowe sprzyjające osiągnięciu sukcesu przez szkołę oraz system zewnętrznej oceny szkoły. Tony organizuje liczne prezentacje w dziedzinie efektywności i poprawy szkół, przywództwa i rozwoju strategii; były one prezentowane w ponad 40 krajach. Wśród jego licznych publikacji i książek znajdują się m.in. niedawno wydane: The Elusive What and the Problematic How: The Essential Leadership Questions for School Leaders and Educational Researchers, (2008), Sense Publishers, Rotterdam i Tajwan (współredakcja z I. Bogotch) Teacher Education in Times of Change: Globalization, Standards and Professionalism (2007), Springer, Dordrecht, Holandia i Nowy Jork (redakcja z Richardem Batesem) The International Handbook of School Effectiveness and Improvement (2007), Springer, Dordrecht, Holandia i Nowy Jork (redakcja)
 
FRANK CRAWFORD pracuje obecnie poza Szkocją jako konsultant, prelegent i doradca w licznych kwestiach związanych z edukacją. Wykazuje on również żywe zainteresowanie rolą technologii i różnych metod nauczania, które w większym stopniu angażują osoby uczące się. Frank przez ponad 15 lat pracował jako główny inspektor ds. edukacji w Szkocji, zajmując się tak różnorodnymi tematami, jak przyszłość edukacji, samoocena, systemy jakości, przygotowywanie krajowych raportów na temat standardów i jakości, krajowe cele edukacyjne, dobre praktyki, planowanie kontroli oraz działań na rzecz poprawy szkolnictwa, szkolnictwo podstawowe i średnie, dodatkowe potrzeby odnośnie wsparcia oraz wykorzystywanie danych i badań do poprawy szkolnictwa. Frank rozpoczął pracę w szkolnictwie w 1969 r. jako nauczyciel nauk wtórnych, pracując na szczeblu okręgowym i krajowym; następnie (ponad 25 lat temu) został pracownikiem szkockiego inspektoratu ds. edukacji. Uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach obejmujących tak różne kwestie, jak wprowadzanie zmian w szkołach, wskaźniki jakości, a także zdrowie i dobre samopoczucie. Wygłaszał gościnnie odczyty na niezliczonych konferencjach i wydarzeniach w całej Szwecji, a ponadto pracował i wygłaszał prelekcje w takich krajach i regionach, jak Kanada, Hongkong, Niemcy, Holandia, Irlandia, Grecja, Serbia, Czechy, Nowa Walia Południowa i Australia Południowa.
 
JAAP VAN LAKERVELD od 1986 r. jest dyrektorem niezależnego ośrodka badawczego PLATO, założonego przez University of Leiden w Holandii. Głównym tematem, w którym się specjalizuje, jest uczenie się. Dotyczy to zarówno uczenia się w środowiskach edukacyjnych, jak i uczenia się fachowców w środowiskach pracy. W ciągu swojej kariery pracował jako badacz i konsultant w dziedzinach doskonalenia zawodowego nauczycieli, kształcenia zawodowego oraz kształcenia dorosłych W tej ostatniej dziedzinie uzyskał stopień doktora. Oprócz pełnienia funkcji dyrektora PLATO wykładał także na uniwersytecie. W swojej pracy zajmował się różnymi projektami międzynarodowymi we współpracy z innymi badaczami z licznych instytucji z Europy i reszty świata. Przez trzy lata sprawował funkcję przewodniczącego ośrodka badawczo-rozwojowego ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli przy Stowarzyszeniu na Rzecz Kształcenia Nauczycieli w Europie (ATEE), którego jest długoletnim członkiem.
 
HARTMUD WENZEL - prof. dr, urodzony w 1945 w Kassel w Niemczech, w roku 1971 ukończył studia na wydziale matematyki, fizyki i pedagogiki na Uniwersytecie w Marburgu. W latach 1972-1975 rozpoczął studia podyplomowe w zakresie edukacji. W latach 1975 - 1985 był asystentem profesora ds. kształcenia. Prowadził szkolenia dla nauczycieli na Uniwersytecie w Essen. W 1977 napisał pracę doktorską w dziedzinie edukacji na Uniwersytecie w Marburgu, a w 1985 habilitację w dziedzinie edukacji na Uniwersytecie w Essen. Prowadził szereg projektów badawczych dotyczących kształcenia i szkolenia nauczycieli. W 1989r. odbył podróż badawczą do USA dotyczącą rozwoju organizacyjnego w szkołach. Profesor pedagogiki i dydaktyki ogólnej szkoły w Martin-Luther-Universität Halle od 1992 r. Prowadził szkolenia i studia podyplomowe w zakresie rozwoju organizacji na WSP w Kielcach w latach 1992 i 1996 r .Od roku 1994 jest członkiem Centrum rozwoju edukacji i praw człowieka (Zentrum für Schul-und Bildungsforschung) Uniwersytetu w Halle. Ekspert w UE-TERM projektu Polska 1996 - 1998. Realizował kilka projektów TEMPUS- szkolenia dla nauczycieli dotyczące rozwoju szkoły w Polsce, Ukrainie i Rosji od 1993 do 2006. Prowadzi dokształcanie zawodowe InService dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Obecnie kontynuuje projekty badawcze dotyczące rozwoju szkoły.
 
STEFAN WLAZŁO mgr filologii polskiej, dr nauk humanistycznych (temat pracy: "Decyzje kierownicze dyrektorów szkół"). 1. Polski ekspert w programie TERM
2. Autor 156 publikacji, w tym 19 książek
3. Posiada międzynarodowe certyfikaty z zakresu ewaluacji w pracy szkoły oraz organizacji pracy szkoły i roli nadzoru pedagogicznego: ECTED (European Consortium for Training, Enterprise & Development - Sheffield - U.K.), "ASET (Accreditation Syndycate for Education and Training)" TERM- IAE ( PTH-contract Eindhoven Netherlands, I.P.S. Bristol U.K.)" i inne, w tym polskie
4.Uczestnik międzynarodowych programów: PHARE-TERM, ARION (Program Unii Europejskiej), BRISTOL i amerykańskich : DEMNET (tworzenie lokalnej demokracji) oraz AED ( Academy for Educational Development) i również w polskim programie POST (Polityka Oświatowa Samorzadu Terytorialnego),
5. Szkolił wizytatorów, a także tysiące dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie jakości edukacji.
 
DANUTA ELSNER niezależna konsultantka ds. zarządzania oświatą. Autorka, współautorka, redaktorka ponad 300 publikacji w kilku językach, w tym 20 książek, z których dwie ukazały się zagranicą (w Anglii i Finlandii). Była współinicjatorka powołania w roku 1991 European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM), która zrzesza osoby zajmujące się zarządzaniem oświatą w Europie (kreatorów polityki oświatowej, dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli akademickich, pracowników systemu doskonalenia kadr kierowniczych oświaty, niezależnych konsultantów). Kilkuletnia członkini rady tej organizacji i jej przewodnicząca przez jedną kadencję. Uczestniczka wielu międzynarodowych projektów edukacyjnych, stypendiów zagranicznych, konferencji międzynarodowych, wizyt studyjnych. Tłumaczka z języka angielskiego literatury specjalistycznej. Była dyrektorka Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach. Wykładowczyni na różnych formach dokształcania i doskonalenia dla oświatowej kadry kierowniczej oraz doradców i konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli. Ostatnio uczestniczka badań na temat: a) początkujących dyrektorów szkół, b) pomocy świadczonej przez doradców metodycznych i konsultantów na rzecz szkół i nauczycieli. Ponadto, członkini kolegium czasopisma "Dyrektor Szkoły".
 
ALEKSANDER NOWORÓL Dr hab. inż. architekt, prof. UJ, habilitowany w naukach technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, specjalizuje się w zarządzaniu jednostkami terytorialnymi oraz rozwojem terytorialnym. Praktyki zawodowe i edukację podyplomową odbywał we: Francji, Szwajcarii, Japonii, Wielkiej Brytanii, USA i Izraelu. W latach 1978 - 1998 był pracownikiem Politechniki Krakowskiej. Poza działalnością naukową, posiada doświadczenia zawodowe w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym, sprawowaniu funkcji kierowniczych w administracji samorządowej oraz w organizacjach gospodarczych. W latach 1994-1998 był dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa. Od 1998 do 2001 r. był zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w spółkach inwestycyjno-deweloperskich. Na Uniwersytecie Jagiellońskim - od 2001 roku. Problematyka badawcza obejmuje: zarządzanie rozwojem jednostek terytorialnych, zarządzanie w administracji publicznej (jednostkami terytorialnymi i urzędem), rewitalizację obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych oraz programowanie i wykonalność inwestycji publicznych. Od 2001 r. prowadzi działalność konsultingową w zakresie rozwoju gospodarczego i przestrzennego w wyżej wymienionych obszarach. Jest autorem 4 książek z zakresu zarządzania terytorialnego, autorem i współautorem ok. 80 publikacji oraz ok. 80 opracowań eksperckich, związanych z zarządzaniem w sektorze publicznym.
 
MAREK KACZMARZYK doktor, biolog, dydaktyk, autor podręczników i programów szkolnych. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski). Koordynator i autor projektów edukacyjnych dla młodzieży oraz dorosłych, twórca programów i wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Twórca i propagator dydaktyki ewolucyjnej - dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i wychowania. Chronobiolog i memetyk, autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia i wychowania oraz edukacji ekologicznej. Członek zespołu Wszechnicy Śląskiej - Śląskiego Towarzystwa Naukowego. Stały współpracownik "Edukacji i Dialogu", jednego z największych czasopism liderów edukacji.
 
ANDRZEJ KOŁODZIEJCZYK socjolog, trener-superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współautor programu wychowawczo-profilaktycznego "Spójrz inaczej", "Spójrz inaczej na agresję" oraz programu dla nauczycieli przedszkoli "Przedszkolaki Krok Pierwszy" i "Przedszkolaki Krok Drugi" realizowanego dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Członek zespołu ekspertów MEN przygotowujących materiały dydaktyczne dla edukatorów Programu "Nowa Szkoła". Jest posiadaczem Certyfikatu Trenera Trenerów I stopnia Treningu Zastępowania Agresji. Ma tytuł edukatora. Ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. Profilaktyki Dzieci i Młodzieży. Autor licznych warsztatów i treningów dla nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych itp. poświęconych między innymi problematyce agresji i przemocy np. "Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole", "Jak radzić sobie ze słowną i fizyczną agresją uczniów w klasie", "Rozwiązywanie konfliktów w szkole", "Stymulowanie rozwoju moralnego", "Jak motywować uczniów do nauki i zmiany zachowania", "Zapobieganie problemom dyscypliny w klasie", "Jak radzić sobie z własną złością" (warsztat dla nauczycieli).
 
BARBARA MARIA WÓJCIK (zd. Jaskólska) ukończyła studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek geografia). W latach 1977-1991 pracowała jako nauczyciel akademicki (od 1985 adiunkt) na Politechnice Gdańskiej. Przez 2 lata była asystentem reżysera w Teatrze Witkacego w Zakopanem. Po powrocie do Wrocławia pracowała w uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym i napisała wraz z E. Kiernicką książkę pt. "Tajemnice ogrodów". W latach 1999-2006 pełniła rolę specjalisty nowoczesnych metod nauczania w Centrum Nauki SITA i redagowała tam czasopismo "Podróż w Intelekt". Jednocześnie była redaktorem edukacyjnych książek dla dzieci w zielonogórskim Wydawnictwie E.Jarmołkiewicz. Od roku 1997 zajmuje się tematem inteligencji emocjonalnej oraz roli emocji w rozwoju umysłu, prowadząc zajęcia dla nauczycieli, socjoterapeutów i menedżerów. Jest trenerem warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz specjalistą w zakresie doradztwa pedagogiczno-psychologicznego. W pracy doradczej posługuje się metodą indywidualnych ustawień rodzinnych i i organizacyjnych, którą studiowała u nauczycieli niemieckich. Wraz z Renatą Gut i Marią Piegowską napisała książkę o działaniu, myśleniu i odczuwaniu, pt. "Zarządzanie sobą" (Difin, Warszawa 2008). Jest autorką artykułów dotyczących roli emocji w procesie uczenia się oraz zawodu nauczyciela.
 
MAŁGORZATA SKURA dr, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
- od 1996 r. do 2009 r. pedagog - terapeuta w Szkole Podstawowe Nr 1 w Sulejówku - nauczyciel dyplomowany;
- 2001 r. - 2003 r. adiunkt w Katedrze Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie;
- 2003 r. - 2004 r. adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, w Katedrze Pedagogiki Ogólnej, w Zakładzie Edukacji Wczesnoszkolnej;
- od 2004 r. adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, w Instytucie Rozwoju Człowieka i Edukacji, w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka;
- od października 2006 r. do pażdziernika 2010 r. z-ca Dyrektora Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji;
- od marca 2007 r. kierownik Studiów Podyplomowych Klasyczne i Alternatywne Formy Wychowania Przedszkolnego, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
- od 2007 r. warsztaty dla nauczycieli z zakresu edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;
- ekspert MEN ds. reformy programowej wychowania przedszkolnego, w zakresie metodyki nauczania, w projekcie Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego.
 
MICHAŁ LISICKI mgr Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
- 1992 r. - 1996 r. Społeczne Przedszkole Integracyjne, wychowawca i terapeuta;
- 1996 - 1998 Społeczna Podstawowa Szkoła Integracyjna nr 100, dyrektor;
- od 2002 r. Nowa Era sp. z.o.o.
- od 2006 r. zajęcia z zakresu wspomagania rozwoju psychorychowego dziecka, warsztaty umiejętności osobistych, ćwiczenia z zakresu pedagogiki przedszkolnej na studiach dziennych i podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
- od 2007 r. warsztaty dla nauczycieli z zakresu edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym; g) ekspert MEN ds. Reformy programowej wychowania przedszkolnego;
wykładowca w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; prezes Fundacji Wychowania Przedszkolnego i Edukacji BERDO
 
BARTŁOMIEJ WALCZAK dr, socjolog, antropolog kultury. Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gościnny wykładowca Collegium Civitas i Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Autor i współautor czterdziestu publikacji naukowych, które ukazały się w krajowych i zagranicznych pismach, m.in. Anthropology Matters, Kulturze i Społeczeństwie, Kontekstach, kierownik oraz uczestnik licznych polskich i międzynarodowych projektów badawczych i ewaluacyjnych. Autor ekspertyz i analiz min. dla Rzecznika Praw Dziecka, Fundacji im. St. Batorego, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Narodowego Centrum Kultury. W 2009 roku ukazała się jego książka "Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii", wyd. Scholar.
 
AGNIESZKA BOREK socjolożka, ewaluatorka, trenerka. Specjalizuje się w ewaluacji programów unijnych o tematyce edukacyjnej i społecznej. Jest autorką lub współautorką ponad 50 raportów z ewaluacji ex-ante, on-goin i ex-post. Prowadzi szkolenia i wykłady na studiach podyplomowych na temat ewaluacji, monitorowania, wskaźników projektów, metodologii badań społecznych. Prezeska Zarządu "Ery Ewaluacji"
 
TOMASZ KASPRZAK socjolog, ewaluator i trener. Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych ( Zespół Badań Nauczycieli). Współzałożyciel i członek zarządu Spotkań - Stowarzyszenia dla Edukacji i Kultury. Polski ekspert i korespondent w European Knowledge Centre for Youth Policy.
 
GRZEGORZ MAZURKIEWICZ Doktor nauk humanistycznych, socjolog, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, wcześniej nauczyciel, przez kilka lat zaangażowany w działa- nia sektora pozarządowego, współautor programu Szkoła Ucząca Się, wspie- rającego szkoły w zapewnianiu jakości ich pracy. Pracował jako ekspert pro- gramu Phare w Rumunii, prowadził badania dla Komisji Europejskiej i Local Government Initiative, wykładał w Bowling Green State University w USA. Zaangażowany w różnorodne projekty edukacji interkulturowej, edukacji dorosłych, polityki oświatowej czy doskonalenia nauczycieli i dyrektorów. Bada zagadnienia związane z przywództwem edukacyjnym, pracą nauczycieli, stereotypami płci w kształceniu, kadrą kształcącą dorosłych i zarządzaniem systemami edukacyjnymi.
Założyciel i członek stowarzyszenia "Ekspedycja w głąb kultury", które realizuje międzynarodowe projekty dla młodzieży, poświęcone kulturze, grupom etnicznym, historii, religii oraz lokalnym obyczajom. Koordynator II etapu projektu systemowego Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki", Działanie 3.1, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
ROMAN DORCZAK Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, psycholog. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych UJ oraz docent w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu, od 2008 kieruje Studium Pedagogicznym PWSZ w Oświęcimiu. Stypendysta Farmington Institute, Manchester-Harris College, Oxford University (1996).
Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką zarządzania w oświacie, kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli, kultury organizacyjnej instytucji publicznych i edukacyjnych i współpracy szkół z innymi organizacjami publicznymi. Od początku lat dziewięćdziesiątych zaangażowany w liczne projekty krajowe i międzynarodowe poświęcone reformie edukacji: TEMPUS Developing Schools for Democracy in Europe Project, TERM, Szkoły Jagiellońskie, Opening Minus. Autor wielu artykułów z zakresu zarządzania w sferze publicznej i zarządzania w oświacie, w tym: Zarządzanie w edukacji - wyzwania i możliwości [w:] Zarządzanie Publiczne nr 2(6)2009, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii Psychologiczne aspekty wdrażania zmian w PUP (2007).
 
dr JACEK STRZEMIECZNY Doktor nauk humanistycznych. W latach 1979 - 1989 kierował Ośrodkiem Rozwoju Umiejętności Wychowawczych przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Licencjonowany trener i superwizor treningu grupowego i treningu edukacyjnego PTP. 1989 - 1994 dyrektor Departamentu Kształcenia Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od roku 1994 współzałożyciel, dyrektor i Prezes Zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od roku 1997 członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych ASHOKA. W roku 2001 na szczycie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos otrzymał nagrodę Outstanding Social Entrepreneur. W 2006 na XV Światowym Kongresie Edukacji Obywatelskiej roku został pierwszym laureatem Penn Kemble Award za wybitny wkład w edukację dla demokracji.
 
DOROTA GOŁĘBNIAK Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska: 1974 - 2000 UAM, Wydz. Studiów Edukacyjnych: asystent stażysta, asystent, starszy asystent, adiunkt, od 2001 r. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, profesor, kierownik Zakładu Pedeutologii, od 2002 r. prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
Wykształcenie: Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki: specjalność: pedeutologia Zainteresowania naukowe: Modele profesjonalizmu i edukacja nauczycieli, Konstruktywizm i jego dydaktyczne implikacje, Jakościowe strategie badań edukacyjnych
Publikacje: 5 prac zwartych i ponad 60 artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych. Wybrane przykłady: B.D. Gołębniak (1998), Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza - biegłość - refleksyjność, Poznań-Toruń: Edytor, B.D. Gołębniak i Teusz G. (1996; 1999), Edukacja poprzez język, Warszawa: Wyd. CODN, B. D. Gołębniak (red.) (2001), Uczenie metodą projektu, Warszawa: WSiP, B.D. Gołębniak (2002; 2003; 2006; 2008) Szkoła - kształcenie - nauczyciel, w: Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa: PWN, B.D. Gołębniak i H. Cervinkova (2010) Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, Wrocław: Wyd. Naukowe DSW, B.D. Gołębniak (2003), Ewaluacja - nowy "leitmotyw" edukacji nauczycieli, w: R. Cierzniewska (red.), Ewaluacja jakości pracy nauczyciela, Bydgoszcz: Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, B.D. Gołębniak (2005) Konstruktywizm - moda, "nowa religia" czy tylko/aż interesująca perspektywa poznawcza i dydaktyczna?, w: Problemy wczesnej edukacji, Szkoła i przedszkole w świadomości nauczycieli, Nr 1, Warszawa: PTP, B.D. Gołębniak (2008) Wyjść poza scjentystyczne i personalistyczne myślenie o "uczeniu uczenia", w: E. Filipiak (red.) Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy, Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego, B.D. Gołębniak (2009), Aplikacje konstruktywizmu do poradoznawstwa. Inspiracje pedeutologiczne, w: A. Kargulowa (red.) O teorii i praktyce poradnictwa II. Warszawa: PWN, B.D. Gołębniak (2010) Poszukiwanie, dziejowość, dialektyczne uczenie się. Nowe praktyki edukacyjne w szkole wyższej, w: J. Piekarski i D. Urbaniak-Zając (red.) Zmiana kształcenia w szkole wyższej, Łódź: Wyd. UŁ,
Członkostwo z wyboru w stowarzyszeniach i organizacjach naukowych: Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, International Society for Cultural and Activity Research, Human Development and Capacity,
 
DOREEN UHAS SAUER Dr Uhas Sauer jest doświadczoną nauczycielką w największym okręgu szkolnym w Ohio. Jej wykształcenie związane jest z historią europejską i amerykańską, językiem angielskim oraz literaturą. W wieku 35 lat, zajęła się pracą w Annenberg- Fundacji Inicjatywy Edukacji Obywatelskiej i przez 3 lata kierowała federalnymi dotacjami dla nauczania i pedagogiki nauczania historii. Pomaga redagować lokalne podręczniki do historii dla uczniów szkół podstawowych. Poza tym, koordynuje dwa projekty edukacyjne. Uhas Sauer pracowała w Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie opracowując lekcje i materiały dla nauczycieli związane z Edukacją Obywatelską. Została uhonorowana za swoją prace związaną z nauczaniem historii i edukacją obywatelską.
 
SEWERYN SZATKOWSKI Nauczyciel filozofii; od 1994 wykładowca na Podyplomowym Studium Filozofii i Etyki w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; od 2003 dyrektor Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u