Wersja kontrastowa

HOME PROGRAM O EKSPERTACH DLA MEDIÓW KONTAKT FORMULARZ ZG?OSZENIOWY


SESJE

opis sesjiMATERIA?Y

referaty


SESJE EKSPERCKIE

zobacz materia?y filmoweprzejd? na stron? g?ówn?


O EKSPERTACH
 
JOHN MACBEATH jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Cambridge, dyrektorem Leadership for Learning: the Cambridge Network (Przywództwo dla Uczenia si?: Sie? Cambridge) i dyrektorem projektów w Centre for Commonwealth Education (Centrum na rzecz Edukacji we Wspólnocie Brytyjskiej) przy Uniwersytecie Cambridge. Do 2000 r. by? dyrektorem ds. jako?ci w Centrum Edukacyjnym przy Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow. Jego zainteresowania i badania naukowe koncentruj? si? wokó? fenomenu przywództwa na ró?nych poziomach, poczynaj?c od klasy szkolnej, ale nie tylko: w ci?gu ostatniej dekady pracowa? z placówkami i o?wiatowymi, a tak?e rz?dami przy tworzeniu projektów autoewaluacji w szko?ach. Ksi??ki, jakie napisa? na ten temat (m.in. "Schools Must Speak for Themselves", "Self-Evaluation in European Schools", "Self-evaluation: what's in it for schools?", "Self-evaluation in the Global Classroom" czy "School Inspection and Self evaluation"), przet?umaczonych na 12 j?zyków europejskich, adresowanych jest g?ównie do nauczycieli i kierowników  wy?szego szczebla. Inspiracj? by?y do?wiadczenia ze wspó?pracy ze szko?ami, nauczycielami i uczniami. W Polsce, nak?adem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, ukaza?a si? ksi??ka "Czy nasza szko?a jest dobra", napisana wspólnie z Michaelem Schratzem, Denisem Meuretem i Larsem Jakobsenem. Prof. MacBeath by? konsultantem m.in. OECD, UNESCO, Komisji Europejskiej, rz?dów Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Ghany czy Hong Kongu.
 
JOHN M. FISCHER jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Edukacji Studiów Spo?ecznych Bowling Green State University. Przyczyni? si? do za?o?enia Mi?dzynarodowego Instytutu Edukacji Demokratycznej, w ramach którego próbuje powi?za? kwestie szkolnictwa w miastach z demokratyczn? reform? szkó? w ?rodowiskach mi?dzynarodowych, szczególnie w kwestiach kultury, demokracji i demokratycznych praktyk nauczania. Obecnie jest dyrektorem BGSU GEAR-UP Learning Center – projektu funkcjonuj?cego od ponad 11 lat we wspó?pracy m.in. z dwiema miejskimi szko?ami w Toledo w stanie Ohio. Ponadto jest dyrektorem projektu Poland/Ohio Partnership, który od 12 lat funkcjonuje na rzecz zacie?niania wspó?pracy i wzajemnego uczenia si? edukatorów z Ohio i Polski. Jest tak?e cz?onkiem stowarzyszenia "Ekspedycja w g??b kultury", które realizuje mi?dzynarodowe projekty po?wi?cone historii kultury i ?yciu w wieloetnicznych demokracjach. Jest wspó?autorem zestawu materia?ów ?wiczeniowych Comparative Lessons for Democracy, wydanych przez Center for Civic Education w Stanach Zjednoczonych. Jego ostatnie publikacje koncentruj? si? na reformach szkolnictwa, nauczaniu o tolerancji oraz wykorzystaniu technologii na zaj?ciach z nauk spo?ecznych. Jego prace s? publikowane w licznych periodykach, m.in. Theory and Research in Social Education, Social Education, Reading Online, Educational Horizons, Inquiry- Critical Thinking Across the Disciplines i Middle School Journal.
 
JEFF TAYLOR jest dyrektorem w okr?gu szkolnym Rossford, Ohio. Od trzech lat jest dyrektorem szko?y podstawowej Eagle Point Elementary School, która liczy 340 uczniów w klasach od przedszkolnej do szóstej. Wcze?niej przez 15 lat pracowa? jako dyrektor szko?y ?redniej (middle school) i szko?y podstawowej oraz nauczyciel w szko?ach publicznych w Toledo. Przez osiem lat by? nauczycielem w szóstej klasie szko?y podstawowej w ?ródmie?ciu. Studiowa? na University of Toledo, gdzie uzyska? zarówno dyplom licencjata z zakresu pedagogiki, jak i dyplom magisterski z zakresu administracji i nadzoru. Ponadto uzyska? licencj? kuratora na Findlay University.
 
WILLIAM GAUDELLI jest profesorem nadzwyczajnym z zakresu nauk spo?ecznych i edukacji w Kolegium Nauczycielskim przy Colombia University. Jego badania dotycz? takich tematów, jak edukacja w zakresie globalnego obywatelstwa, media jako narz?dzia programu nauczania oraz kszta?cenie i rozwój nauczycieli. Aktualnie zajmuje si? projektami badawczymi dotycz?cymi wykorzystywania mediów wizualnych przez uczniów i nauczycieli do prezentacji kwestii globalnych oraz studiów przypadków dotycz?cych edukacji w zakresie obywatelstwa globalnego. Ostatnio by? cz?onkiem zarz?du Theory and Research in Social Education, a obecnie nale?y do zarz?du John Dewey Society oraz Stowarzyszenia Wydzia?ów Kolegiów i Uniwersytetów NCSS. Publikowa? artyku?y o ró?norodnej tematyce na ?amach periodyków akademickich, w tym Teachers College Record, The Journal of Aesthetic Education, Teaching and Teacher Education, The Journal of Curriculum Theorizing, Teaching Education, Theory and Research in Social Education, a tak?e dwie ksi??ki: World Class: Teaching and learning in global times (Erlbaum Associates, 2003) oraz Social Inequality in the Global Culture (Kluwer, 2008, wydanie wspólne). Gaudelli uczestniczy w szeregu ró?nych projektów mi?dzynarodowych, w??cznie ze wspó?prac? z Global Education Leadership Foundation w Indiach, a tak?e otrzyma? dotacj? ameryka?skiego Departamentu Energii na mi?dzynarodowy projekt wymiany. Gaudelii cz?sto organizuje prezentacje na spotkaniach po?wi?conych profesjonalnemu rozwojowi, jest cz?sto zapraszany na ró?ne konferencje krajowe i mi?dzynarodowe, a ponadto wyk?ada? go?cinnie na terenie Holandii.
 
DENNIS PILLAY od 10 lat pracuje w Departamencie Edukacji Zachodniego Przyl?dka (WCED) w Republice Po?udniowej Afryki. Jest to jeden z okr?gowych departmentów edukacji w Afryce Po?udniowej. Dennis Pillay jest odpowiedzialny za rozwój polityki oraz zarz?dzanie strategiczne odno?nie dodatkowych zaj?? szkolnych oraz spójno?ci spo?ecznej dla 1500 szkó? w okr?gu. Pillay pracuje w szkolnictwie od 27 lat. W tym czasie by? nauczycielem, autorem materia?ów edukacyjnych, dyrektorem oraz administratorem. Anga?uje si? tak?e w dzia?alno?? spo?eczn? w ramach publicznych organizacji spo?ecznych i po?ytku publicznego, protestuj?c przeciwko stosowaniu praktyk dyskryminacyjnych. Jako administrator edukacji Dennis Pillay mocno stara si? rozwija? edukacj? w zakresie obywatelstwa demokratycznego oraz praw cz?owieka. Opowiada si? za w??czeniem wychowania obywatelskiego do formalnego programu nauczania w po?udniowoafryka?skich szko?ach poprzez swój udzia? w pracach krajowej komisji ds. warto?ci w szkolnictwie. W 2009 r. otrzyma? nagrod? Penn Kemble za promowanie demokracji w szkolnictwie.
 
SHARON SUBREENDUTH, jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Dydaktycznym (School of Teaching and Learning) Bowling Green State University w ameryka?skim stanie Ohio. Jej praca badawcza, twórcza i naukowa jest dzia?aniem na rzecz postkolonialnego programu dekolonizacji, który skupia si? na takich kwestiach, jak wolne od ucisku szkolnictwo, program nauczania, pedagogika, kwestie to?samo?ci oraz prowadzenie spo?ecznie odpowiedzialnych bada? w kontekstach globalno-lokalnych i w ramach programu sprawiedliwo?ci spo?ecznej. Dr Subreenduth stara si? ustala? historyczny i wspó?czesny kontekst opracowywania i wdra?ania programów nauczania w RPA i USA oraz w innych cz??ciach ?wiata oraz przyjmuje perspektyw? transnarodow? w formu?owaniu teorii na temat szkolnictwa miejskiego, edukacji osób marginalizowanych, wiedzy o programie nauczania, edukacji nauczycieli i praktyk pedagogicznych. Dr Subreenduth posiada tytu? licencjata z zakresu pedagogiki oraz stopie? licencjata z zakresu edukacji uzyskany w RPA, tytu? magistra z zakresu zaawansowanych nauk spo?ecznych i globalnej/wielokulturowej edukacji oraz tytu? doktora z zakresu programu nauczania, szkole? i rozwoju zawodowego ze specjalizacj? kulturoznawstwa uzyskany na Ohio State University w USA.
 
BILL ARMALINE jest profesorem emerytowanym w dziedzinie dydaktyki oraz dyrektorem-za?o?ycielem o?rodka innowacyjnej i transformacyjnej edukacji (Center for Innovative and Transformative Education) na Bowling Green State University. W ci?gu swojej 35-letniej dzia?alno?ci w szkolnictwie jako dzia?acz, nauczyciel i naukowiec we wspó?pracy z innymi specjalistami na uczelniach, w szko?ach publicznych i spo?eczno?ciach skupia? si? przede wszystkim na przeformu?owywaniu struktur szkolnictwa oraz przekszta?caniu praktyk pedagogicznych pod k?tem promowania sprawiedliwo?ci spo?ecznej i humanitaryzmu.
 
KATHY FARBER jest profesorem emerytowanym w dziedzinie podstaw i bada? edukacyjnych; oprócz tego by?a dyrektorem-za?o?ycielem organizacji na rzecz dzia?a? wspólnotowych (Partnerships for Community Action – PCA) na Bowling Green State University. Przedmiotem jej bada? jest pedagogika krytyczna, reforma szkó? K-12 oraz budowa i wspieranie innowacyjnej i wzajemnej wspó?pracy uczelni i spo?eczno?ci. Jako dyrektor PCA ustanowi?a program grantów (Dissemination Grant) wspieraj?cy rozpowszechnianie wiedzy popularnej i ogólnej w celu upodmiotowiania. Jest tak?e zaanga?owana w realizacj? zasad i praktyk w ramach bada? uczestnicz?cych.
 
KATHLEEN LYNCH jest profesorem equality studies w University College Dublin. Mocno anga?uje si? w dzia?ania na rzecz równo?ci i sprawiedliwo?ci spo?ecznej, zw?aszcza w dziedzinie edukacji. W ramach tych dzia?a? przyczyni?a si? aktywnie m.in. do utworzenia w 1990 r. o?rodka Equality Studies Centre na UCD, a obecnie jest jedn? z g?ównych osób prowadz?cych go. By?a cz?onkiem-za?o?ycielem Wydzia?u Sprawiedliwo?ci Spo?ecznej na UCD w 2005 r. (www.ucd.ie/socialjustice/) W latach 2007-2010 by?a doradc? Dyrektoratu Generalnego UE ds. Edukacji i Kultury (DGEAC) jako cz?onek europejskiej sieci ekspertów w dziedzinie nauk spo?ecznych ds. edukacji i szkole? (NESSE). W 2010 r. go?ci?a w Szwecji na uniwersytecie w Orebro jako senior research fellow w ramach programu GEXcel (Gender Excellence Research). Irlandzki minister edukacji mianowa? j? do irlandzkiej Rady ds. Bada? Naukowych w Dziedzinie Nauk Humanistycznych i Spo?ecznych (Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences) na okres 2010-2013. Jest autork? licznych publikacji na temat równo?ci w edukacji: Diversity in School. (2005) redakcja wspólnie z Anne Lodge; Inside Classrooms: The Teaching and Learning of Mathematics in Social Context (2003) wspó?autorstwo z M. Lyons i in.; Equality and Power in Schools (2002) z A. Lodge, oraz Equality in Education (1999) i The Hidden Curriculum (1989), obie stworzone samodzielnie. W 2009 r. stworzy?a raport badawczy Gender and Education dla Komisji Europejskiej http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/gender-report-pdf . Jej nowa ksi??ka (z B. Grummellem i A. Lodge) równie? dotyczy edukacji – jej tytu? to New Managerialism in Education: The Care Ceiling in a Caring Profession (2011), Palgrave Macmillan, Londyn. Inne jej wa?ne ksi??ki to Equality: From Theory to Action, (2004, 2009 II wydanie), wspó?autorstwo z J. Bakerem, S. Cantillon, S. i J. Walsh.: Affective Equality: Love, Care and Injustice (2009) London: Palgrave Macmillan (Lynch., K., Baker, J. i M. Lyons).
 
TONY MACFADYEN, M.Sc. jest starszym wyk?adowc? w dziedzinie edukacji na University of Reading w Wlk. Brytanii, który jest zaliczany do 200 najlepszych uczelni na ?wiecie. Jest dyrektorem przedsi?biorczo?ci w Institute of Education oraz organizatorem bada? (research convener) dla grupy uczniów w wieku od 14 do 19 lat. Pod jego kierownictwem dla grupy obj?tej badaniem (14-19 lat) przyznano niedawno dofinansowanie w wysoko?ci L50 000. Tony prezentowa? swoj? prac? na wielu krajowych i mi?dzynarodowych konferencjach, a oprócz tego jest autorem dwóch wysoko cenionych ksi??ek i licznych artyku?ów w czasopismach. Jego zainteresowania naukowe skupiaj? si? na do?wiadczeniach edukacyjnych m?odych ludzi oraz otrzymywanych przez nich informacjach, poradach i wskazówkach adresowanych do osób powy?ej 16 lat. Obecnie Tony realizuje projekt badawczy, którego tematem s? nietypowe do?wiadczenia uczniów na typowym angielskim uniwersytecie. Wcze?niej by? nauczycielem zarówno w Anglii, jak i w innych cz??ciach ?wiata, a tak?e kierownikiem wychowania fizycznego w Garden International School w Malezji.
 
TONY TOWNSEND jest kierownikiem Katedry S?u?b Publicznych, Przywództwa Edukacyjnego i Zarz?dzania na University of Glasgow. Pracowa? tak?e na Florida Atlantic University w USA i Monash University w Australii. By? prezesem Kongresu Mi?dzynarodowego ds. Efektywno?ci i Poprawy Szkolnictwa (ICSEI), a tak?e Mi?dzynarodowej Rady ds. Kszta?cenia Nauczycieli (ICET). Wyk?ada? tak?e go?cinnie w Michigan, RPA, Kanadzie, Makau i Malezji. Jest doradc? Krajowej Szko?y ds. Przywództwa Edukacyjnego w S?owenii, której pomaga opracowa? system samooceny szko?y, czynniki krajowe sprzyjaj?ce osi?gni?ciu sukcesu przez szko?? oraz system zewn?trznej oceny szko?y. Tony organizuje liczne prezentacje w dziedzinie efektywno?ci i poprawy szkó?, przywództwa i rozwoju strategii; by?y one prezentowane w ponad 40 krajach. W?ród jego licznych publikacji i ksi??ek znajduj? si? m.in. niedawno wydane: The Elusive What and the Problematic How: The Essential Leadership Questions for School Leaders and Educational Researchers, (2008), Sense Publishers, Rotterdam i Tajwan (wspó?redakcja z I. Bogotch) Teacher Education in Times of Change: Globalization, Standards and Professionalism (2007), Springer, Dordrecht, Holandia i Nowy Jork (redakcja z Richardem Batesem) The International Handbook of School Effectiveness and Improvement (2007), Springer, Dordrecht, Holandia i Nowy Jork (redakcja)
 
FRANK CRAWFORD pracuje obecnie poza Szkocj? jako konsultant, prelegent i doradca w licznych kwestiach zwi?zanych z edukacj?. Wykazuje on równie? ?ywe zainteresowanie rol? technologii i ró?nych metod nauczania, które w wi?kszym stopniu anga?uj? osoby ucz?ce si?. Frank przez ponad 15 lat pracowa? jako g?ówny inspektor ds. edukacji w Szkocji, zajmuj?c si? tak ró?norodnymi tematami, jak przysz?o?? edukacji, samoocena, systemy jako?ci, przygotowywanie krajowych raportów na temat standardów i jako?ci, krajowe cele edukacyjne, dobre praktyki, planowanie kontroli oraz dzia?a? na rzecz poprawy szkolnictwa, szkolnictwo podstawowe i ?rednie, dodatkowe potrzeby odno?nie wsparcia oraz wykorzystywanie danych i bada? do poprawy szkolnictwa. Frank rozpocz?? prac? w szkolnictwie w 1969 r. jako nauczyciel nauk wtórnych, pracuj?c na szczeblu okr?gowym i krajowym; nast?pnie (ponad 25 lat temu) zosta? pracownikiem szkockiego inspektoratu ds. edukacji. Uczestniczy? w wielu mi?dzynarodowych projektach obejmuj?cych tak ró?ne kwestie, jak wprowadzanie zmian w szko?ach, wska?niki jako?ci, a tak?e zdrowie i dobre samopoczucie. Wyg?asza? go?cinnie odczyty na niezliczonych konferencjach i wydarzeniach w ca?ej Szwecji, a ponadto pracowa? i wyg?asza? prelekcje w takich krajach i regionach, jak Kanada, Hongkong, Niemcy, Holandia, Irlandia, Grecja, Serbia, Czechy, Nowa Walia Po?udniowa i Australia Po?udniowa.
 
JAAP VAN LAKERVELD od 1986 r. jest dyrektorem niezale?nego o?rodka badawczego PLATO, za?o?onego przez University of Leiden w Holandii. G?ównym tematem, w którym si? specjalizuje, jest uczenie si?. Dotyczy to zarówno uczenia si? w ?rodowiskach edukacyjnych, jak i uczenia si? fachowców w ?rodowiskach pracy. W ci?gu swojej kariery pracowa? jako badacz i konsultant w dziedzinach doskonalenia zawodowego nauczycieli, kszta?cenia zawodowego oraz kszta?cenia doros?ych W tej ostatniej dziedzinie uzyska? stopie? doktora. Oprócz pe?nienia funkcji dyrektora PLATO wyk?ada? tak?e na uniwersytecie. W swojej pracy zajmowa? si? ró?nymi projektami mi?dzynarodowymi we wspó?pracy z innymi badaczami z licznych instytucji z Europy i reszty ?wiata. Przez trzy lata sprawowa? funkcj? przewodnicz?cego o?rodka badawczo-rozwojowego ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli przy Stowarzyszeniu na Rzecz Kszta?cenia Nauczycieli w Europie (ATEE), którego jest d?ugoletnim cz?onkiem.
 
HARTMUD WENZEL - prof. dr, urodzony w 1945 w Kassel w Niemczech, w roku 1971 uko?czy? studia na wydziale matematyki, fizyki i pedagogiki na Uniwersytecie w Marburgu. W latach 1972-1975 rozpocz?? studia podyplomowe w zakresie edukacji. W latach 1975 - 1985 by? asystentem profesora ds. kszta?cenia. Prowadzi? szkolenia dla nauczycieli na Uniwersytecie w Essen. W 1977 napisa? prac? doktorsk? w dziedzinie edukacji na Uniwersytecie w Marburgu, a w 1985 habilitacj? w dziedzinie edukacji na Uniwersytecie w Essen. Prowadzi? szereg projektów badawczych dotycz?cych kszta?cenia i szkolenia nauczycieli. W 1989r. odby? podró? badawcz? do USA dotycz?c? rozwoju organizacyjnego w szko?ach. Profesor pedagogiki i dydaktyki ogólnej szko?y w Martin-Luther-Universität Halle od 1992 r. Prowadzi? szkolenia i studia podyplomowe w zakresie rozwoju organizacji na WSP w Kielcach w latach 1992 i 1996 r .Od roku 1994 jest cz?onkiem Centrum rozwoju edukacji i praw cz?owieka (Zentrum für Schul-und Bildungsforschung) Uniwersytetu w Halle. Ekspert w UE-TERM projektu Polska 1996 - 1998. Realizowa? kilka projektów TEMPUS- szkolenia dla nauczycieli dotycz?ce rozwoju szko?y w Polsce, Ukrainie i Rosji od 1993 do 2006. Prowadzi dokszta?canie zawodowe InService dla dyrektorów szkó? i nauczycieli. Obecnie kontynuuje projekty badawcze dotycz?ce rozwoju szko?y.
 
STEFAN WLAZ?O mgr filologii polskiej, dr nauk humanistycznych (temat pracy: "Decyzje kierownicze dyrektorów szkó?"). 1. Polski ekspert w programie TERM
2. Autor 156 publikacji, w tym 19 ksi??ek
3. Posiada mi?dzynarodowe certyfikaty z zakresu ewaluacji w pracy szko?y oraz organizacji pracy szko?y i roli nadzoru pedagogicznego: ECTED (European Consortium for Training, Enterprise & Development - Sheffield - U.K.), "ASET (Accreditation Syndycate for Education and Training)" TERM- IAE ( PTH-contract Eindhoven Netherlands, I.P.S. Bristol U.K.)" i inne, w tym polskie
4.Uczestnik mi?dzynarodowych programów: PHARE-TERM, ARION (Program Unii Europejskiej), BRISTOL i ameryka?skich : DEMNET (tworzenie lokalnej demokracji) oraz AED ( Academy for Educational Development) i równie? w polskim programie POST (Polityka O?wiatowa Samorzadu Terytorialnego),
5. Szkoli? wizytatorów, a tak?e tysi?ce dyrektorów szkó? i nauczycieli w zakresie jako?ci edukacji.
 
DANUTA ELSNER niezale?na konsultantka ds. zarz?dzania o?wiat?. Autorka, wspó?autorka, redaktorka ponad 300 publikacji w kilku j?zykach, w tym 20 ksi??ek, z których dwie ukaza?y si? zagranic? (w Anglii i Finlandii). By?a wspó?inicjatorka powo?ania w roku 1991 European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM), która zrzesza osoby zajmuj?ce si? zarz?dzaniem o?wiat? w Europie (kreatorów polityki o?wiatowej, dyrektorów placówek o?wiatowych, nauczycieli akademickich, pracowników systemu doskonalenia kadr kierowniczych o?wiaty, niezale?nych konsultantów). Kilkuletnia cz?onkini rady tej organizacji i jej przewodnicz?ca przez jedn? kadencj?. Uczestniczka wielu mi?dzynarodowych projektów edukacyjnych, stypendiów zagranicznych, konferencji mi?dzynarodowych, wizyt studyjnych. T?umaczka z j?zyka angielskiego literatury specjalistycznej. By?a dyrektorka Wojewódzkiego O?rodka Metodycznego w Katowicach. Wyk?adowczyni na ró?nych formach dokszta?cania i doskonalenia dla o?wiatowej kadry kierowniczej oraz doradców i konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli. Ostatnio uczestniczka bada? na temat: a) pocz?tkuj?cych dyrektorów szkó?, b) pomocy ?wiadczonej przez doradców metodycznych i konsultantów na rzecz szkó? i nauczycieli. Ponadto, cz?onkini kolegium czasopisma "Dyrektor Szko?y".
 
ALEKSANDER NOWORÓL Dr hab. in?. architekt, prof. UJ, habilitowany w naukach technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, specjalizuje si? w zarz?dzaniu jednostkami terytorialnymi oraz rozwojem terytorialnym. Praktyki zawodowe i edukacj? podyplomow? odbywa? we: Francji, Szwajcarii, Japonii, Wielkiej Brytanii, USA i Izraelu. W latach 1978 - 1998 by? pracownikiem Politechniki Krakowskiej. Poza dzia?alno?ci? naukow?, posiada do?wiadczenia zawodowe w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym, sprawowaniu funkcji kierowniczych w administracji samorz?dowej oraz w organizacjach gospodarczych. W latach 1994-1998 by? dyrektorem Wydzia?u Strategii i Rozwoju Urz?du Miasta Krakowa. Od 1998 do 2001 r. by? zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w spó?kach inwestycyjno-deweloperskich. Na Uniwersytecie Jagiello?skim - od 2001 roku. Problematyka badawcza obejmuje: zarz?dzanie rozwojem jednostek terytorialnych, zarz?dzanie w administracji publicznej (jednostkami terytorialnymi i urz?dem), rewitalizacj? obszarów miejskich, poprzemys?owych i powojskowych oraz programowanie i wykonalno?? inwestycji publicznych. Od 2001 r. prowadzi dzia?alno?? konsultingow? w zakresie rozwoju gospodarczego i przestrzennego w wy?ej wymienionych obszarach. Jest autorem 4 ksi??ek z zakresu zarz?dzania terytorialnego, autorem i wspó?autorem ok. 80 publikacji oraz ok. 80 opracowa? eksperckich, zwi?zanych z zarz?dzaniem w sektorze publicznym.
 
MAREK KACZMARZYK doktor, biolog, dydaktyk, autor podr?czników i programów szkolnych. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydzia? Biologii i Ochrony ?rodowiska, Uniwersytet ?l?ski). Koordynator i autor projektów edukacyjnych dla m?odzie?y oraz doros?ych, twórca programów i wyk?adowca studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Twórca i propagator dydaktyki ewolucyjnej - dziedziny zajmuj?cej si? wyodr?bnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wp?ywu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia si? i wychowania. Chronobiolog i memetyk, autor kilkudziesi?ciu artyku?ów z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kszta?cenia i wychowania oraz edukacji ekologicznej. Cz?onek zespo?u Wszechnicy ?l?skiej - ?l?skiego Towarzystwa Naukowego. Sta?y wspó?pracownik "Edukacji i Dialogu", jednego z najwi?kszych czasopism liderów edukacji.
 
ANDRZEJ KO?ODZIEJCZYK socjolog, trener-superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Cz?onek Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wspó?autor programu wychowawczo-profilaktycznego "Spójrz inaczej", "Spójrz inaczej na agresj?" oraz programu dla nauczycieli przedszkoli "Przedszkolaki Krok Pierwszy" i "Przedszkolaki Krok Drugi" realizowanego dla Polskiej Fundacji Dzieci i M?odzie?y. Cz?onek zespo?u ekspertów MEN przygotowuj?cych materia?y dydaktyczne dla edukatorów Programu "Nowa Szko?a". Jest posiadaczem Certyfikatu Trenera Trenerów I stopnia Treningu Zast?powania Agresji. Ma tytu? edukatora. Ekspert Pa?stwowej Agencji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych ds. Profilaktyki Dzieci i M?odzie?y. Autor licznych warsztatów i treningów dla nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych itp. po?wi?conych mi?dzy innymi problematyce agresji i przemocy np. "Przeciwdzia?anie agresji i przemocy w szkole", "Jak radzi? sobie ze s?own? i fizyczn? agresj? uczniów w klasie", "Rozwi?zywanie konfliktów w szkole", "Stymulowanie rozwoju moralnego", "Jak motywowa? uczniów do nauki i zmiany zachowania", "Zapobieganie problemom dyscypliny w klasie", "Jak radzi? sobie z w?asn? z?o?ci?" (warsztat dla nauczycieli).
 
BARBARA MARIA WÓJCIK (zd. Jaskólska) uko?czy?a studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wroc?awskiego (kierunek geografia). W latach 1977-1991 pracowa?a jako nauczyciel akademicki (od 1985 adiunkt) na Politechnice Gda?skiej. Przez 2 lata by?a asystentem re?ysera w Teatrze Witkacego w Zakopanem. Po powrocie do Wroc?awia pracowa?a w uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym i napisa?a wraz z E. Kiernick? ksi??k? pt. "Tajemnice ogrodów". W latach 1999-2006 pe?ni?a rol? specjalisty nowoczesnych metod nauczania w Centrum Nauki SITA i redagowa?a tam czasopismo "Podró? w Intelekt". Jednocze?nie by?a redaktorem edukacyjnych ksi??ek dla dzieci w zielonogórskim Wydawnictwie E.Jarmo?kiewicz. Od roku 1997 zajmuje si? tematem inteligencji emocjonalnej oraz roli emocji w rozwoju umys?u, prowadz?c zaj?cia dla nauczycieli, socjoterapeutów i mened?erów. Jest trenerem warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz specjalist? w zakresie doradztwa pedagogiczno-psychologicznego. W pracy doradczej pos?uguje si? metod? indywidualnych ustawie? rodzinnych i i organizacyjnych, któr? studiowa?a u nauczycieli niemieckich. Wraz z Renat? Gut i Mari? Piegowsk? napisa?a ksi??k? o dzia?aniu, my?leniu i odczuwaniu, pt. "Zarz?dzanie sob?" (Difin, Warszawa 2008). Jest autork? artyku?ów dotycz?cych roli emocji w procesie uczenia si? oraz zawodu nauczyciela.
 
MA?GORZATA SKURA dr, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
- od 1996 r. do 2009 r. pedagog - terapeuta w Szkole Podstawowe Nr 1 w Sulejówku - nauczyciel dyplomowany;
- 2001 r. - 2003 r. adiunkt w Katedrze Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci Chrze?cija?skiej Akademii Teologicznej w Warszawie;
- 2003 r. - 2004 r. adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, w Katedrze Pedagogiki Ogólnej, w Zak?adzie Edukacji Wczesnoszkolnej;
- od 2004 r. adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, w Instytucie Rozwoju Cz?owieka i Edukacji, w Katedrze Pedagogiki Ma?ego Dziecka;
- od pa?dziernika 2006 r. do pa?dziernika 2010 r. z-ca Dyrektora Instytutu Wspomagania Rozwoju Cz?owieka i Edukacji;
- od marca 2007 r. kierownik Studiów Podyplomowych Klasyczne i Alternatywne Formy Wychowania Przedszkolnego, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
- od 2007 r. warsztaty dla nauczycieli z zakresu edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i m?odszym wieku szkolnym;
- ekspert MEN ds. reformy programowej wychowania przedszkolnego, w zakresie metodyki nauczania, w projekcie Wdro?enie podstawy programowej kszta?cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó? ze szczególnym uwzgl?dnieniem II i IV etapu edukacyjnego.
 
MICHA? LISICKI mgr Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
- 1992 r. - 1996 r. Spo?eczne Przedszkole Integracyjne, wychowawca i terapeuta;
- 1996 - 1998 Spo?eczna Podstawowa Szko?a Integracyjna nr 100, dyrektor;
- od 2002 r. Nowa Era sp. z.o.o.
- od 2006 r. zaj?cia z zakresu wspomagania rozwoju psychorychowego dziecka, warsztaty umiej?tno?ci osobistych, ?wiczenia z zakresu pedagogiki przedszkolnej na studiach dziennych i podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
- od 2007 r. warsztaty dla nauczycieli z zakresu edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym; g) ekspert MEN ds. Reformy programowej wychowania przedszkolnego;
wyk?adowca w Katedrze Pedagogiki Ma?ego Dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; prezes Fundacji Wychowania Przedszkolnego i Edukacji BERDO
 
BART?OMIEJ WALCZAK dr, socjolog, antropolog kultury. Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Spo?ecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Szkole G?ównej Gospodarstwa Wiejskiego, go?cinny wyk?adowca Collegium Civitas i Wy?szej Szko?y Pedagogicznej Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego. Autor i wspó?autor czterdziestu publikacji naukowych, które ukaza?y si? w krajowych i zagranicznych pismach, m.in. Anthropology Matters, Kulturze i Spo?ecze?stwie, Kontekstach, kierownik oraz uczestnik licznych polskich i mi?dzynarodowych projektów badawczych i ewaluacyjnych. Autor ekspertyz i analiz min. dla Rzecznika Praw Dziecka, Fundacji im. St. Batorego, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Narodowego Centrum Kultury. W 2009 roku ukaza?a si? jego ksi??ka "Antropolog jako Inny. Od pierwszych bada? terenowych do wyzwa? ponowoczesnej antropologii", wyd. Scholar.
 
AGNIESZKA BOREK socjolo?ka, ewaluatorka, trenerka. Specjalizuje si? w ewaluacji programów unijnych o tematyce edukacyjnej i spo?ecznej. Jest autork? lub wspó?autork? ponad 50 raportów z ewaluacji ex-ante, on-goin i ex-post. Prowadzi szkolenia i wyk?ady na studiach podyplomowych na temat ewaluacji, monitorowania, wska?ników projektów, metodologii bada? spo?ecznych. Prezeska Zarz?du "Ery Ewaluacji"
 
TOMASZ KASPRZAK socjolog, ewaluator i trener. Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Spo?ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Instytutu Bada? Edukacyjnych ( Zespó? Bada? Nauczycieli). Wspó?za?o?yciel i cz?onek zarz?du Spotka? - Stowarzyszenia dla Edukacji i Kultury. Polski ekspert i korespondent w European Knowledge Centre for Youth Policy.
 
GRZEGORZ MAZURKIEWICZ Doktor nauk humanistycznych, socjolog, pracownik Uniwersytetu Jagiello?skiego, wcze?niej nauczyciel, przez kilka lat zaanga?owany w dzia?a- nia sektora pozarz?dowego, wspó?autor programu Szko?a Ucz?ca Si?, wspie- raj?cego szko?y w zapewnianiu jako?ci ich pracy. Pracowa? jako ekspert pro- gramu Phare w Rumunii, prowadzi? badania dla Komisji Europejskiej i Local Government Initiative, wyk?ada? w Bowling Green State University w USA. Zaanga?owany w ró?norodne projekty edukacji interkulturowej, edukacji doros?ych, polityki o?wiatowej czy doskonalenia nauczycieli i dyrektorów. Bada zagadnienia zwi?zane z przywództwem edukacyjnym, prac? nauczycieli, stereotypami p?ci w kszta?ceniu, kadr? kszta?c?c? doros?ych i zarz?dzaniem systemami edukacyjnymi.
Za?o?yciel i cz?onek stowarzyszenia "Ekspedycja w g??b kultury", które realizuje mi?dzynarodowe projekty dla m?odzie?y, po?wi?cone kulturze, grupom etnicznym, historii, religii oraz lokalnym obyczajom. Koordynator II etapu projektu systemowego Program Wzmocnienia Efektywno?ci Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jako?ci Pracy Szko?y, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego "Kapita? Ludzki", Dzia?anie 3.1, wspó?finansowane z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
 
ROMAN DORCZAK Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie: nauki o zarz?dzaniu, psycholog. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych UJ oraz docent w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej w O?wi?cimiu, od 2008 kieruje Studium Pedagogicznym PWSZ w O?wi?cimiu. Stypendysta Farmington Institute, Manchester-Harris College, Oxford University (1996).
Od kilkunastu lat zajmuje si? problematyk? zarz?dzania w o?wiacie, kszta?cenia i rozwoju zawodowego nauczycieli, kultury organizacyjnej instytucji publicznych i edukacyjnych i wspó?pracy szkó? z innymi organizacjami publicznymi. Od pocz?tku lat dziewi??dziesi?tych zaanga?owany w liczne projekty krajowe i mi?dzynarodowe po?wi?cone reformie edukacji: TEMPUS Developing Schools for Democracy in Europe Project, TERM, Szko?y Jagiello?skie, Opening Minus. Autor wielu artyku?ów z zakresu zarz?dzania w sferze publicznej i zarz?dzania w o?wiacie, w tym: Zarz?dzanie w edukacji - wyzwania i mo?liwo?ci [w:] Zarz?dzanie Publiczne nr 2(6)2009, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego. Autor monografii Psychologiczne aspekty wdra?ania zmian w PUP (2007).
 
dr JACEK STRZEMIECZNY Doktor nauk humanistycznych. W latach 1979 - 1989 kierowa? O?rodkiem Rozwoju Umiej?tno?ci Wychowawczych przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Licencjonowany trener i superwizor treningu grupowego i treningu edukacyjnego PTP. 1989 - 1994 dyrektor Departamentu Kszta?cenia Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od roku 1994 wspó?za?o?yciel, dyrektor i Prezes Zarz?du Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od roku 1997 cz?onek Mi?dzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Spo?ecznych ASHOKA. W roku 2001 na szczycie ?wiatowego Forum Ekonomicznego w Davos otrzyma? nagrod? Outstanding Social Entrepreneur. W 2006 na XV ?wiatowym Kongresie Edukacji Obywatelskiej roku zosta? pierwszym laureatem Penn Kemble Award za wybitny wk?ad w edukacj? dla demokracji.
 
DOROTA GO??BNIAK Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska: 1974 - 2000 UAM, Wydz. Studiów Edukacyjnych: asystent sta?ysta, asystent, starszy asystent, adiunkt, od 2001 r. Dolno?l?ska Szko?a Wy?sza we Wroc?awiu, profesor, kierownik Zak?adu Pedeutologii, od 2002 r. prorektor ds. nauki i wspó?pracy z zagranic?
Wykszta?cenie: Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki: specjalno??: pedeutologia Zainteresowania naukowe: Modele profesjonalizmu i edukacja nauczycieli, Konstruktywizm i jego dydaktyczne implikacje, Jako?ciowe strategie bada? edukacyjnych
Publikacje: 5 prac zwartych i ponad 60 artyku?ów w czasopismach naukowych i rozdzia?ów w pracach zbiorowych. Wybrane przyk?ady: B.D. Go??bniak (1998), Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza - bieg?o?? - refleksyjno??, Pozna?-Toru?: Edytor, B.D. Go??bniak i Teusz G. (1996; 1999), Edukacja poprzez j?zyk, Warszawa: Wyd. CODN, B. D. Go??bniak (red.) (2001), Uczenie metod? projektu, Warszawa: WSiP, B.D. Go??bniak (2002; 2003; 2006; 2008) Szko?a - kszta?cenie - nauczyciel, w: Z. Kwieci?ski i B. ?liwerski (red.) Pedagogika. Podr?cznik akademicki, Warszawa: PWN, B.D. Go??bniak i H. Cervinkova (2010) Badania w dzia?aniu. Pedagogika i antropologia zaanga?owane, Wroc?aw: Wyd. Naukowe DSW, B.D. Go??bniak (2003), Ewaluacja - nowy "leitmotyw" edukacji nauczycieli, w: R. Cierzniewska (red.), Ewaluacja jako?ci pracy nauczyciela, Bydgoszcz: Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, B.D. Go??bniak (2005) Konstruktywizm - moda, "nowa religia" czy tylko/a? interesuj?ca perspektywa poznawcza i dydaktyczna?, w: Problemy wczesnej edukacji, Szko?a i przedszkole w ?wiadomo?ci nauczycieli, Nr 1, Warszawa: PTP, B.D. Go??bniak (2008) Wyj?? poza scjentystyczne i personalistyczne my?lenie o "uczeniu uczenia", w: E. Filipiak (red.) Rozwijanie zdolno?ci uczenia si?. Wybrane konteksty i problemy, Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego, B.D. Go??bniak (2009), Aplikacje konstruktywizmu do poradoznawstwa. Inspiracje pedeutologiczne, w: A. Kargulowa (red.) O teorii i praktyce poradnictwa II. Warszawa: PWN, B.D. Go??bniak (2010) Poszukiwanie, dziejowo??, dialektyczne uczenie si?. Nowe praktyki edukacyjne w szkole wy?szej, w: J. Piekarski i D. Urbaniak-Zaj?c (red.) Zmiana kszta?cenia w szkole wy?szej, ?ód?: Wyd. U?,
Cz?onkostwo z wyboru w stowarzyszeniach i organizacjach naukowych: Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, International Society for Cultural and Activity Research, Human Development and Capacity,
 
DOREEN UHAS SAUER Dr Uhas Sauer jest do?wiadczon? nauczycielk? w najwi?kszym okr?gu szkolnym w Ohio. Jej wykszta?cenie zwi?zane jest z histori? europejsk? i ameryka?sk?, j?zykiem angielskim oraz literatur?. W wieku 35 lat, zaj??a si? prac? w Annenberg- Fundacji Inicjatywy Edukacji Obywatelskiej i przez 3 lata kierowa?a federalnymi dotacjami dla nauczania i pedagogiki nauczania historii. Pomaga redagowa? lokalne podr?czniki do historii dla uczniów szkó? podstawowych. Poza tym, koordynuje dwa projekty edukacyjne. Uhas Sauer pracowa?a w Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie opracowuj?c lekcje i materia?y dla nauczycieli zwi?zane z Edukacj? Obywatelsk?. Zosta?a uhonorowana za swoj? prace zwi?zan? z nauczaniem historii i edukacj? obywatelsk?.
 
SEWERYN SZATKOWSKI Nauczyciel filozofii; od 1994 wyk?adowca na Podyplomowym Studium Filozofii i Etyki w Instytucie Stosowanych Nauk Spo?ecznych Uniwersytetu Warszawskiego; od 2003 dyrektor Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie.

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u