Wersja kontrastowa

HOME PROGRAM O EKSPERTACH DLA MEDIÓW KONTAKT FORMULARZ ZG?OSZENIOWY


SESJE

opis sesjiMATERIA?Y

referaty


SESJE EKSPERCKIE

zobacz materia?y filmoweprzejd? na stron? g?ówn?


DLA MEDIÓW

 

Krótko o za?o?eniach konferencji

Wypracowano wiele sposobów na zagwarantowanie jako?ci edukacji. Bardzo istotn? rol? w?ród ró?norodnych inicjatyw projako?ciowych pe?ni ewaluacja dzia?a? szkó?. Jednak ewaluacja zaplanowana i zorganizowana w ramach formalnych struktur w?adzy cz?sto skupia energi? i uwag? na zupe?nie sztucznych wska?nikach, takich jak przestrzeganie regulacji lub doskonalenie procedur zamiast autentycznego rozwoju i kszta?cenia. Czasami pope?nia si? b??d polegaj?cy na przecenianiu znaczenia narz?dzi ewaluacyjnych lub koncentracji na formalnych zasadach ewaluacji, podczas gdy w rzeczywisto?ci nale?a?oby skupi? uwag? na wizji i celach ideologii oraz procach edukacyjnych.

Obecnie szko?y staj? w obliczu wyzwa? nieznanych jeszcze kilka dekad temu. Oczekuje si?, ?e zapewni? one us?ugi, które po pierwsze: obejm? ka?dego, po drugie: b?d? dotyczy? rozleg?ego obszaru wiedzy, a po trzecie: wyka?? si? wysok? jako?ci?. Te trzy wymogi na?o?one dzisiaj na szko?y i inne placówki edukacyjne stwarzaj? now?, pe?n? wyzwa? rzeczywisto??, która bardzo cz?sto bywa b??dnie interpretowana. Bardzo wa?nym tematem jest wysoka jako?? edukacji. Ta kwestia zasadniczo zmieni?a ?rodowisko pracy w szkole. Idea rozliczalno?ci wraz z opracowaniem specjalistycznych sposobów pomiaru sukcesu szko?y stwarza napi?cie wokó? wyników edukacji. W nieodleg?ej przesz?o?ci szko?? uwa?ano za dobr?, je?li potrafi?a nauczy? czyta? i pisa?. Obecnie musi ona to robi? zgodnie z etapem rozwojowym ucznia i jego potrzebami, skutecznie i przy u?yciu odpowiednich metod. Nie chodzi tylko o nauczenie czytania i pisania, ale o przekazanie wielu innych umiej?tno?ci (w tym tzw. umiej?tno?ci mi?kkich, takich jak komunikacja, przedsi?biorczo??, rozwi?zywanie problemów, umiej?tno?? pracy zespo?owej, oraz postaw takich jak otwarto??, czy tolerancja).

Zmieni?a si? rzeczywisto?? funkcjonowania szkó?, jednak?e nie zmieni?y si? istotnie kultura pracy, postawy interesariuszy czy te? stosowane metody. Naszym (spo?ecznym) obowi?zkiem jest wspieranie nauczycieli w tych wysi?kach. W poszczególnych krajach wypracowano ró?ne metody wzmocnienia procesu doskonalenia i wprowadzania zmian w szko?ach. Mo?na jednak wskaza? kilka niekwestionowanych elementów podstawowych – wci?? nauczamy w obr?bie systemów formalnych, wierzymy w rol? pa?stwa i rz?du, skupiamy si? na nauczycielach, a tak?e zgadzamy si? z potrzeb? ewaluacji i kontroli. Do szeroko akceptowanych, tradycyjnych „systemów wsparcia” nale?y zaliczy? nadzór pa?stwa nad systemem edukacyjnym poprzez struktury kontroli jako?ci. W Polsce jako g?ówne narz?dzie s?u??ce do osi?gni?cia tego celu rz?d postanowi? wprowadzi? ewaluacj? szkó? jako gwarancj? jako?ci edukacji.

O?rodek Rozwoju Edukacji i Uniwersytet Jagiello?ski, wspólnie realizuj?cy projekt „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y. Etap III”, przygotowa?y wydarzenie, które ma umo?liwi? pog??bion? dyskusj? i wzmocni? zwyczaj refleksji nad „kr?gos?upem” ka?dej inicjatywy edukacyjnej: warto?ciami kieruj?cymi ca?ym procesem, podej?ciem do szko?y i rzeczywisto?ci spo?ecznej oraz ideami, które pomagaj? nauczycielom w doskonaleniu. Zaprosili?my ekspertów, którzy dostarcz? uczestnikom wa?nych, prowokuj?cych i inspiruj?cych pomys?ów zwi?zanych z wymaganiami pa?stwa wobec szkó? i placówek oraz zaprezentuj? je podczas wyk?adów lub warsztatów. Wspólnie skupimy si? na dekonstrukcji ich znaczenia, krytycznym podej?ciu, przedstawieniu dobrych praktyk. W czasie trwania konferencji na stronie www.npseo.pl relacjonowany b?dzie jej przebieg oraz zamieszczane g?ówne tezy i wnioski.


Grzegorz Mazurkiewicz-koordynator projektu
 


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u