Wersja kontrastowa

HOME PROGRAM O EKSPERTACH DLA MEDIÓW KONTAKT FORMULARZ ZG?OSZENIOWY


SESJE

opis sesjiMATERIA?Y

referaty


SESJE EKSPERCKIE

zobacz materia?y filmowe
Jak pomóc innym uczy? si?

 
W Krakowie odby?a si? konferencja, "Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji?"  wspó?organizowana przez Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, O?rodek Rozwoju Edukacji i Er? Ewaluacji. Przez cztery dni ponad 300 dyrektorów szkó?, nauczycieli, pracowników kuratoriów, urz?dników odpowiedzialnych za o?wiat? i naukowców dyskutowa?o o tym, co zrobi?, aby polepszy?, jako?? edukacji. Prelegentami podczas konferencji byli najwybitniejsi eksperci o?wiatowi z kraju i zagranicy.

Przyjecha? m.in. prof. John MacBeath z Uniwersytetu w Cambridge, który bardzo pozytywnie wyra?a? si? o tym, w jaki sposób w Polsce wprowadzany jest system ewaluacji placówek o?wiatowych. – Pracowa?em nad ewaluacj? w oko?o 30 krajach. Jeszcze nie widzia?em ?adnego, który mia?by ju? wszystko idealnie urz?dzone. U Polaków wspania?? rzecz? jest to, ?e pragn? si? uczy?: nie tylko tego,  co robi?, ale te?, czego unika? – mówi prof. MacBeath. W konferencji wzi??a tak?e udzia? Krystyna Szumilas, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Podkre?la?a konieczno?? debaty nad wymaganiami stawianymi przez pa?stwo szko?om. – Musimy si? wspólnie zastanawia?, jakie wymagania s? istotne dla podnoszenia, jako?ci edukacji. Mo?e trzeba co? dopisa?, co? wykre?li?, co? zmieni?? – apelowa?a do uczestników spotkania.

Za udzia? w konferencji uczestnikom podzi?kowa? koordynator projektu. Uda?o nam si? przez kilkadziesi?t godzin skoncentrowa? na najwa?niejszym pytaniu: jak pomóc innym uczy? si??, ale te? pomy?le? o tym, co robimy, ·pod ró?nym k?tem i popatrze? na to z ró?nych perspektyw - napisa? dr Grzegorz Mazurkiewicz. Uczestnicy w wypowiedziach na forum wyra?ali zadowolenie z uczestnictwa. Wzmocni?am swoj? motywacj? do tego, co robi?, upewni?am si?, ?e warto, (bo czasami ju? mam w?tpliwo?ci). Jednym s?owem troch? "na?adowa?am swoje akumulatory"-napisa?a Jolanta Lenkiewicz Broda
 

Do zobaczenia  na kolejnej konferencji mi?dzynarodowej
30 marca - 2 kwietnia 2012 roku!


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u