Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Ewaluacja w rozwoju szkó? i prowadzeniu polityki edukacyjnej – pod takim has?em przebiega?o spotkanie z przedstawicielami samorz?dów.
7 pa?dziernika 2010

 

W dniach 29 – 30 wrze?nia br. w Hotelu ?azienkowskim odby?o si? spotkanie

z przedstawicielami samorz?dów po?wi?cone wykorzystaniu raportów z ewaluacji zewn?trznych szkó? i placówek do budowania regionalnych i lokalnych polityk o?wiatowych. Raport z ewaluacji dostarcza szeregu informacji o funkcjonowaniu szko?y lub placówki wskazuje tak?e czy szko?a lub placówka realizuje wymagania okre?lone przez pa?stwo, zawarte w za??czniku do rozporz?dzenia o nadzorze pedagogicznym. Warto, aby samorz?dy wykorzysta?y te informacje do podejmowania istotnych decyzji dotycz?cych lokalnej o?wiaty.

Spotkanie z samorz?dowcami rozpocz??a Pani Krystyna Szumilas – Minister Edukacji Narodowej omówieniem projektowanych przez resort o?wiaty zmian
do ustawy o systemie o?wiaty. Samorz?d jest wa?nym partnerem w procesie doskonalenia jako?ci pracy szkó?, bez samorz?dów nie b?d? mo?liwe zmiany – podkre?li?a Pani Minister.

Przedstawiciele samorz?dów w ramach zaj?? warsztatowych; poznawali wymagania stawiane szko?om i zastanawiali si? nad ich istot?, wskazywali – ich zdaniem – najwa?niejsze, w ka?dym wymaganiu, elementy sprzyjaj?ce rozwojowi szkó?, dyskutowali nad zadaniami samorz?du w zakresie wspierania szkó? w  realizacji wymaga?, opowiadali, czego dowiedzieli si? z raportów z ewaluacji o „swoich” szko?ach a jakich informacji im jeszcze zabrak?o w raportach. Przedstawione przez samorz?dowców propozycje wspomagania szkó? i placówek by?y bardzo ró?norodne, pocz?wszy od zapewnienia szko?om jedynie podstawowych warunków do realizacji zada?, po propozycje tworzenia systemowego ich wsparcia.

Jeden z zaproponowanych modeli zak?ada?, ?e samorz?d dzi?ki diagnozie ?rodowiska lokalnego mog?yby stymulowa? tworzenie atrakcyjnej oferty szkó? w regionie, która wp?ywa?aby na zwi?kszenie motywacji i aktywno?ci uczniów oraz wyzwala?a konieczno?? doskonalenia nauczycieli.  

Samorz?dowcy wyjechali z Warszawy z poczuciem, ?e warto korzysta?
z raportów z ewaluacji, które mog? sta? si? ?ród?em refleksji oraz pocz?tkiem dyskusji nad problemami lokalnej o?wiaty.                

 

 

   

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1