Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Konferencje regionalne.
26 wrze?nia 2010

 

W dniach 23-24.IX.2010 odby?o si? 5 regionalnych konferencji prowadzonych przez cz?onków zespo?u projektowego:
- we Wroc?awiu dla województw: dolno?l?skiego, lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego
- w Bydgoszczy konferencja dla województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
- w Krakowie konferencja dla województw: ma?opolskiego, ?wi?tokrzyskiego, podkarpackiego, ?l?skiego
- w Warszawie konferencja dla województw: mazowieckiego, lubelskiego, ?ódzkiego
- w Olsztynie konferencja dla województw: warmi?sko-mazurskiego, podlaskiego.

Spotkania z przedstawicielami organów prowadz?cych, dyrektorami szkó? i o?rodków doskonalenia nauczycieli oraz z wizytatorami wype?ni?y dwa dni konferencji..Poruszane by?y zagadnienia zwi?zane ze znaczeniem ewaluacji zewn?trznej dla sprawowania lokalnej polityki o?wiatowej, rol? dyrektora w nadzorze pedagogicznym ,sposobami wspomagania szkó? w realizacji wymaga? . Wizytatorzy ds. ewaluacji doskonalili umiej?tno?ci zwi?zane z pisaniem raportów.

W kuluarach u?ciski i serdeczno?ci. Wszyscy wyrazili zadowolenie ze spotkania. Gor?co dzi?kowano gospodarzom konferencji oraz prowadz?cym trenerom.

 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1