Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Drugie spotkanie wizytatorów d/s ewaluacji-Kraków 8-11 wrze?nia 2010
11 wrze?nia 2010

Po raz drugi w III edycji spotkali si? w Krakowie wizytatorzy ds. ewaluacji. W programie zaj?? g?ownie organizacja i metodologia ewaluacji w placówkach i szko?ach, ale tak?e rozwa?ania na temat istoty wymaga? i roli wizytatora. O roli wizytatora mówi? w wyk?adzie wst?pnym koordynator projektu. Zmiana postaw- to zdaniem dr Grzegorza Mazurkiewicza -klucz do sukcesu. Ta zmiana dotyczy wszystkich uczestników procesu, zarówno wizytatorów jak i dyrektorów, nauczycieli i w?adze samorz?dowe.

Tym razem uczestnicy spotkania mieli okazje zapozna? si? w trakcie wyk?adu i warsztatów prowadzonych przez dr Gerego Mac Ruairca z School of Education University College Dublin ze sposobami prowadzenia nadzoru pedagogicznego w Irlandii. Dr Mac Ruairc mówi? o kontek?cie narodowym i historycznym, formach inspekcji, sposobach raportowania. Ciekawe by?o poznanie równie? publikacji, których autorami s? w Irlandii inspektorzy. Publikacje zawieraj? omówienia bada? oraz zagadnienia metodyczne zwi?zane z konkretnymi przedmiotami.
 Podsumowuj?c wyk?ad dr Mac Ruairc wymieni? bie??ce trendy w podej?ciu do inspekcji:·

1. Inspekcja po inspekcji
2.Wyznaczenie priorytetowych szkó? do inspekcji
3.Czteropunktowa skala rankinguj?ca szko?y
4.Powo?anie grupy roboczej ds. poprawy szkó?

W ci?gu 4 dni wizytatorzy ds. ewaluacji musz? przygotowa? si? do przeprowadzenia badania w szko?ach i placówkach. Przyjdzie czas weryfikacji teorii w praktyce. O do?wiadczeniach porozmawiamy na trzecim spotkaniu w pa?dzierniku (26-29 X 2010) -oczywi?cie w Krakowie.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1