Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Ucz?ca wizyta
25 sierpnia 2010

Wizytatorzy ds. ewaluacji w dniach 12-19 IX 2010 wezm? udzia? w wizycie studyjnej w Leiden. Wizyty te s? istotnym elementem„Programu wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny, jako?ci pracy szko?y etap II”. Tym razem celem jest zapoznanie uczestników wyjazdu z zasadami funkcjonowania systemu edukacji i nadzoru pedagogicznego w Holandii. W ci?gu o?miu dni wizytatorzy wezm? udzia? w wyk?adach i prezentacjach( miedzy innymi w wyk?adziedr Japa van Lakerveld’a na temat holenderskiego systemu zewn?trznej i wewn?trznej ewaluacji, prezentacji dr Melanie Ehren z Uniwersytetu w Twente) .Zaplanowane s? spotkania z lokalnymi w?adzami i przede wszystkim odwiedziny kilku szkó? i inspektorat w Leiden.Zebrane do?wiadczenia, poznane rozwi?zania stworz? mo?liwo?? wdro?enia dobrych praktyk w polskim systemie edukacji. Relacje z pobytu wizytatorów b?dziemy na bie??co zamieszcza? na stronie seo pod linkiem „wizyty studyjne”.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1