Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Trzeci cykl szkole? dla wizytatorów d/s ewaluacji – Kraków 18-21 VIII 2010.
23 sierpnia 2010

   Rozpocz??o si?  ju? tradycyjnie wspólnym spotkaniem  na sesji plenarnej.
G?ówne za?o?enia programu przedstawi?a Agnieszka Borek. Prowokowa? do refleksji  i wprowadza? w teorie ewaluacji prof. Henryk Mizerek. Uczestnicy w pi?ciu grupach pod kierunkiem ekspertów i trenerów poznawali podstawowe za?o?enia stosowanej metody bada? spo?ecznych jak? jest ewaluacja. Dyskutowali o roli wizytatora i znaczeniu wymaga? jakie postawi?o pa?stwo szko?om i placówkom.  
     Wizytatorzy tym razem mieli okazj? zapozna? si? z rozwi?zaniami zastosowanymi w nadzorze w Holandii. Zaj?cia i wyk?ad na temat ewaluacji zewn?trznej i wewn?trznej poprowadzi?  dr. Jaap van Lakerveld  z Leiden  University. Wskaza? na cztery zasadnicze cechy w podej?ciu holenderskim:
1.Proporcjonalno?? oparta o poziom ryzyka( lepsze szko?y potrzebuj? mniej kontroli, a s?absze wi?cej).
2.Analiza rezultatów( szko?y d??? do celów okre?lonych na poziomie grup szkó? do jakich nale??).
3.Analiza wymaga? w stosunku do procesów(szko?y organizuj? procesy uczenia si? zgodnie z okre?lonymi minimalnymi standardami).
4.Analiza finansowa
     W podsumowaniu  zwróci? uwag? ,?e ewaluacja wewn?trzna jest procesem uczenia si? doros?ych. Zorganizowana zgodnie z potrzebami, inicjowana i regulowana samodzielnie, anga?uj?ca ró?ne dialogi .
      I spotkanie zako?czy? koordynator projektu dr Grzegorz Mazurkiewicz. Podzi?kowa? wizytatorom za aktywno?? na zaj?ciach i przedstawi? perspektyw? dalszego szkolenia. Zaprosi? na nast?pne spotkanie  w dniach 8-11 IX 2010 równie? w Krakowie !
W ostatnim dniu spotkania odby?o si? szkolenie i warsztaty dla  40 przedstawicieli ODN. G?ównym celem by?o omówienie roli o?rodków we wspomaganiu szkó? . Wypracowanie propozycji oferty szkoleniowej uwzgl?dniaj?cej wymagania zawarte w za??czniku do rozporz?dzenia o nadzorze pedagogicznym. Go?ciem tego spotkania by? równie?  dr Jaap Lakerveld.


 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1