Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Podsumowanie cyklu szkole? pt. „W kierunku dobrej szko?y... Jak spe?nia? wymagania pa?stwa wobec szkó??
18 listopada 2015

Zako?czy? si? cykl dwudniowych szkole? pt. W kierunku dobrej szko?y… Jak spe?nia? wymagania pa?stwa wobec szkó??, które realizowane by?y w Bydgoszczy, Suwa?kach i Lublinie.

Szkolenie dedykowane by?o przede wszystkim nauczycielom, dyrektorom szkó?, przedstawicielom samorz?du terytorialnego oraz pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.

Celem szkole? by?o podniesienie kompetencji uczestników w zakresie realizacji wymaga?, o których mowa w rozporz?dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymaga? wobec szkó? i placówek (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214), które wskazuj? im strategiczne i priorytetowe zadania oraz stanowi? przedmiot zewn?trznego nadzoru pedagogicznego.

Prawid?owa interpretacja wymaga? stanowi o sukcesie organizacyjnym, edukacyjnym i wychowawczym danej szko?y/placówki, co z kolei sprzyja tworzeniu optymalnych warunków rozwoju ka?dego ucznia.

Swoj? wiedz?, do?wiadczeniem i kompetencjami z uczestnikami dzielili si? zaproszeni go?cie m.in.:
prof. dr hab. Stanis?aw Dylak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w wyk?adzie „Architektura wiedzy” odniós? si? do kontekstu wymagania Uczniowie nabywaj? wiadomo?ci i umiej?tno?ci okre?lone w podstawie programowej,
prof. Maria Groenwald z Uniwersytetu Gda?skiego, która w ramach wymagania : Kszta?towane s? postawy i respektowane normy spo?eczne mówi?a o drogach wychowania do warto?ci,
czy te? prof. Janusz Trempa?a z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, którego wyst?pienie pt. Nie ma „przeci?tnego” ucznia – czy i jak dzisiejsza szko?a mo?e wspomaga? rozwój ka?dego ucznia, wyra?nie wpisywa?o si? w wymaganie 6: Szko?a wspomaga rozwój uczniów z uwzgl?dnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Dodatkowo, w?ród prelegentów znale?li si? pracownicy kuratorium o?wiaty oraz nauczyciele-konsultanci placówek doskonalenia nauczycieli z Bydgoszczy, Suwa?k i Lublina, którzy w bie??cej pracy zajmuj? si? kwestiami nadzoru pedagogicznego.

Organizatorzy, wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom uczestników, zapewnili równie? mo?liwo?? indywidualnych konsultacji z prelegentami oraz otwarty panel dyskusyjny z ich udzia?em.

We wszystkich trzech przedsi?wzi?ciach ??cznie wzi??o udzia? blisko 400 uczestników, co stanowi o ?ywym zainteresowaniu tematyk? wymaga? oraz ch?ci? podnoszenia jako?ci pracy polskiej szko?y.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1