Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Konferencja"Czy szko?a mo?e by? lepsza?"
30 pa?dziernika 2015
Relacja z przebiegu konferencji
 
I dzie? 28.10.2015

  W pierwszej turze wyst?pie? mieli?my mo?liwo?? zastanowi? si? nad takimi wyzwaniami jak: efektywne porozumiewanie si? ró?nych pokole?, które spotykaj? si? w szkole, zaproszenie uczniów do decydowani o tym, w jakiej szkole chc? si? uczy? czy te? nad pomys?em jak za pomoc? nauczania ekspedycyjnego stworzy? szko?? poza budynkiem. 
  Druga cz??? by?a równie ciekawa.. Joanna Berdzik dzieli?a si? przemy?leniami na temat tego jak trudno w szko?ach efektywnie wdro?y? i wykorzysta? ró?ne, (nawet) sprawdzone ju? odkrycia pedagogiczne – ocenianie kszta?tuj?ce, nauczanie ekspedycyjne. By? mo?e by?o by inaczej gdyby?my wi?cej czasu po?wi?cali na rozmow? o warto?ciach istotnych dla szkolnej spo?eczno?ci?
  Marcin Sawicki dzieli? si? swoimi do?wiadczeniami pracy z dzie?mi W CISZY, towarzysz?cej dzia?aniu, poznawaniu zagadnienia, którym dzieci aktualnie si? zajmuj?. Ostatnie wyst?pienie prowadzi?o do refleksji, ?e koniecznie trzeba patrze? krytycznie na otaczaj?c? nas rzeczywisto?? i zaprasza? do tego uczniów. Wtedy zamiana i rozwój szkó?, uczniów i nauczycieli b?dzie mo?liwa – a szko?a b?dzie miejscem uczenia si? a nie „formatowania”.

II dzie? 29.10.2015

  W drugim dniu wyst?pienia w wi?kszym stopniu dotyczy?y wyzwa?, które wci?? stoj? przed szko??. Grzegorz Mazurkiewicz mówi? o barierach w nas samych, naszych modelach mentalnych, które powoduj?, ?e cz?sto bezrefleksyjnie powielamy wzorce i schematy dzia?ania, zatrzymuj?ce szko?? w XIX wieku, nadal nastawion? na rywalizacj? i odtwórczo??. My za? potrzebujemy dzisiaj ufa? sobie wzajemnie i wspó?pracowa?, ?eby konstruowa? ?wiat, w którym chcemy mieszka? i ?y?.
  Kinga Karp przypomnia?
a, ?e dyskryminacja w szko?ach jest wci?? powszechnym zjawiskiem, wy??czaj?cym du?? grup? dzieci, m?odzie?y z efektywnego procesu uczenia si?.
  Aleksander Pawlicki pokaza? jak bardzo jeste?my z?apani w pu?apk? „jedynej w?a?ciwej odpowiedzi”, co bardzo utrudnia nam kreatywne my?lenie i dzia?anie. Wyst?pienie Doroty Ogrodzkiej pozwala?o zastanowi? si? nad wag? obecno?ci zaj?? teatralnych w rzeczywisto?ci szkolnej. W?ród argumentów za znalaz?y si? m. in. budowanie poczucia sprawczo?ci, mo?liwo?? testowania ró?norodnych zachowa? i ról.      Prezentacja kolejnych prelegentek, Katarzyny ?abickiej i Iwony Chrzanowskiej, dostarcza?a kolejnych dowodów na to, ?e ocenianie kszta?tuj?ce jest mo?liwe do wprowadzenia w klasie i skutkuje wi?ksz? ?wiadomo?ci? i umiej?tno?ci? sterowania swoim w?asnym procesem uczenia si? ju? u najm?odszych uczniów.
  Konferencj? ko?czy?o wyst?pienie Jaros?awa Kordzi?skiego. Zawarto w nim tezy, ?e rzeczywi?cie du?o rodziców i nauczycieli d??y do tego, ?eby wchodzi? w relacje oparte na dialogu i zaufaniu, zamiast ?lepym pos?usze?stwie i kontroli – a to pozwala wierzy?, ?e szko?a gdzie wzajemne relacje s? wa?niejsze ni? przekazywanie informacji jest w zasi?gu naszych mo?liwo?ci. I z tym optymistycznym przes?aniem opuszczali?my sal?...

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1