Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Konferencja pt "Szko?a z wyobra?ni?" 12-14.10.2015 - Pozna?
8 pa?dziernika 2015

Konferencja dedykowana jest przede wszystkim nauczycielom, dyrektorom szkó?, przedstawicielom samorz?du terytorialnego, pracownikom o?wiaty, przedstawicielom rad rodziców i samorz?dów uczniowskich.

Celem  przedsi?wzi?cia jest prezentacja dobrych praktyk edukacyjnych dla budowania szkolnej spo?eczno?ci ucz?cej si?. Podczas spotkania b?d? si? prezentowa? szko?y z Polski i zagranicy – szko?y z wyobra?ni?, szko?y wykraczaj?ce poza powszechne praktyki pedagogiczne.

Zak?adamy, ?e to nieprzeci?tne spotkanie stanie si? przestrzeni? dyskusji na temat wspó?czesnej o?wiaty i mo?liwo?ci jej tworzenia czy reorganizacji.
Podczas trzech dni konferencji zaplanowane s? wyk?ady, towarzysz?ca prezentacjom szkó? wystawa posterowa, panel dyskusyjny oraz pokazy. Imprezami towarzysz?cymi b?d? koncerty muzyczne oraz ekspozycja na temat wygl?du i architektury szkó?.

Link do strony konferencji:  http://szkolazwyobraznia.amu.edu.pl/

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1