Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Komunikat nt narz?dzi na platformie SEO
24 wrze?nia 2015

Szanowni Pa?stwo,


uprzejmie informujemy, ?e kompletny zestaw narz?dzi do prowadzenia ewaluacji we wszystkich typach szkó? i placówek o?wiatowych (zgodnie z nowymi przepisami) powinien by? dost?pny na platformie internetowej Systemu Ewaluacji O?wiaty nie pó?niej, ni? do ko?ca pa?dziernika br.
Obecnie udost?pniane s? sukcesywnie ju? przygotowane narz?dzia.
Aktualnie wprowadzamy narz?dzia do IV, V i VI grup wymaga? oraz dla szkó? i przedszkoli specjalnych.

W ca?o?ci powinny by? na platformie do 15.10. Reszta, czyli III i VII grupy, do ko?ca pa?dziernika.

Przypominamy, ?e dost?pne ju? do wykorzystania s? narz?dzia dla:

  • Przedszkoli (z wy??czeniem przedszkoli specjalnych),
  • Szkó? podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, placówek kszta?cenia ustawicznego, placówek kszta?cenia praktycznego, o ?rodków dokszta?cania i doskonalenia zawodowego.
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1