Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Platforma SEO - zmiana przepisów
2 wrze?nia 2015

Szanowni Pa?stwo,

uprzejmie informujemy, ?e z uwagi na okres przej?ciowy w prowadzeniu ewaluacji, warunkowany tym, ?e prowadzone s?  na  platformie dzia?ania rozpocz?te na podstawie przepisów obowi?zuj?cych do 31 sierpnia 2015 roku  i dzia?ania w oparciu o rozporz?dzenie obowi?zuj?ce od 1 wrze?nia 2015 roku, na platformie SEO b?d? pojawia?y si? jeszcze raporty zawieraj?ce ustalane poziomy spe?niania wymaga? na poziomach ABCDE.  

Ponadto informujemy, ?e na platformie internetowej SEO zamie?cili?my narz?dzia i konceptualizacje do nowych wymaga? dla szkó?, przedszkoli oraz szkó? dla doros?ych zgodnych z rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymaga? wobec szkó? i placówek. Nad dostosowaniem narz?dzi do pozosta?ych placówek wci?? pracujemy i b?dziemy je sukcesywnie do??cza?.

Jednocze?nie informujemy, ?e do wszystkich ewaluacji za?o?onych od dnia 1 wrze?nia br. automatycznie wygenerowany zostanie nowy raport (zgodny z rozporz?dzeniem, nie zawieraj?cy ustalania poziomu spe?niania wymaga? na poziomach E, D, C, B, A).

Ponadto w informacjach archiwalnych zostawimy informacje o dotychczasowym stanie prawnym i opracowane na podstawie tego stanu prawnego materia?y szkoleniowe w celu u?atwienia Pa?stwu korzystania z raportów z ewaluacji (prawie 22 800), które powsta?y na podstawie dotychczasowych przepisów.                                  

Zespó? Projektu.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1