Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Dok?d zmierza edukacja XXI wieku?
3 lipca 2015

Zako?czyli?my cykl szkole? (?ód?, Suwa?ki, Lublin) zatytu?owanych „Dok?d zmierza edukacja XXI wieku?”. Wzi??o w nich udzia? ponad 300 osób (pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, o?rodków doskonalenia nauczycieli (ODN), bibliotek pedagogicznych, jednostek samorz?du terytorialnego (JST), przedstawicieli kuratoriów o?wiaty (KO), dyrektorów szkó?, nauczycieli).

Celem szkole? by?o rozbudzenie refleksji i zach?cenie do dyskusji ró?norodnych ?rodowisk o?wiatowych na temat mo?liwo?ci spe?niania wymaga? pa?stwa sformu?owanych wobec szkó? i placówek. Ich wype?nianie powinno pomóc szko?om sprosta? wyzwaniom zmieniaj?cego si? ?wiata, spo?eczno?ci globalnej i lokalnej oraz oczekiwaniom pojedynczych odbiorców us?ug edukacyjnych.

Motywem przewodnim spotka? by?y kierunki po??danych zmian, które powinna podejmowa? szko?a, aby stale zwi?ksza? szanse edukacyjnych wszystkich ucz?cych si? (dzieci i doros?ych), co jest istot? wymaga? pa?stwa wobec szkó?.
 

Tworzenie ?rodowiska sprzyjaj?cego uczeniu si?

W trakcie dwudniowych spotka? eksperci z zakresu nadzoru pedagogicznego i wspomagania szkó?, odnosz?c si? do obowi?zuj?cych wymaga?, przybli?yli wybrane zagadnienia dotycz?ce takich problemów, jak: tworzenie ?rodowiska sprzyjaj?cego uczeniu si?, indywidualizacja procesu nauczania/uczenia si?, rola bada? wewn?trznych i zewn?trznych w diagnozowaniu problemów i poszukiwaniu optymalnych rozwi?za?, szanse i zagro?enia, jakie nios? nowe technologie w szkole.


Nietypowa formu?a szkole? (prezentacje eksperckie przeplatane ró?norodnymi formami aktywno?ci uczestników) sprawi?a, i? uczestnicy z du?ym zaanga?owaniem dyskutowali nad poruszanymi kwestiami. Prezentowali ró?ne sposoby widzenia tych samych problemów, dzielili si? swoimi do?wiadczeniami. Wypracowywali optymalne rozwi?zania u?atwiaj?ce pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznych, o?rodków doskonalenia nauczycieli
i bibliotek pedagogicznych w udzielanie pomocy szkole w tym zakresie.

Materia?y przydatne w pracy z radami pedagogicznymi

Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? opracowane przez ekspertów materia?y ?wiczeniowe, które zdaniem wielu uczestników mog? by? z powodzeniem wykorzystywane przez pracowników instytucji wspomagaj?cych w pracy wspieraj?cej z radami pedagogicznymi.

Do pobrania:

Prezentacje

?wiczenia i Case Studies

Inne materia?y:

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1