Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Podsumowanie szkole? dla wizytatorów w Krakowie
2 lipca 2015

W drugiej po?owie czerwca i na pocz?tku lipca do Krakowa przyjechali wizytatorzy ds. ewaluacji z ca?ego kraju. Celem szkole? by?o doskonalenie jako?ci raportów, a tak?e umiej?tno?ci udzielania sobie kole?e?skich informacji zwrotnych na temat fragmentów raportów. Ponadto w trakcie spotkania skupiano si? na takich
kwestiach jak np. kultura organizacyjna szko?y sprzyjaj?ca uczeniu si?. Dodatkowo w czerwcowej edycji uczestnicy podejmowali refleksj? na temat swojej roli zawodowej, a w lipcu poznali szkockie dobre praktyki z zakresu prowadzenia procesu ewaluacji i poprawy jako?ci raportów. W pierwszym szkoleniu, które odby?o si? w dniach 17-19.06.2015r. udzia? wzi??o 70 wizytatorów, w kolejnym, które odby?o si? w dniach 01-03.07.2015r. – 188 osób.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1