Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Spotkanie Kuratorów O?wiaty, Dyrektorów Wydzia?ów ds. Nadzoru Pedagogicznego oraz ??czników Regionalnych
22 maja 2015

W dniach 20-21 maja 2015r. w Hotelu Best Western w Krakowie odby?o si? spotkanie Kuratorów O?wiaty, Dyrektorów Wydzia?ów ds. Nadzoru Pedagogicznego oraz ??czników Regionalnych. W spotkaniu uczestniczy?y tak?e przedstawicielki Ministerstwa Edukacji Narodowej, a tak?e przedstawicielka O?rodku Rozwoju Edukacji.
Krakowskie spotkanie by?o po?wi?cone opracowaniu rekomendacji w zakresie wspó?pracy mi?dzy wizytatorami ds. ewaluacji, a tak?e budowie modelu u?ytecznej wspó?pracy w obr?bie wszystkich instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie ewaluacji. Podj?to tak?e prób? wypracowania dzia?a? maj?cych na celu popraw? jako?ci ewaluacji.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1