Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJ?CA – E?K – Dzia?ania antydyskryminacyjne w szko?ach – co robi?, aby dzia?a? skutecznie?
12 maja 2015

29 i 30 kwietnia w E?ku – odby?a si? konferencja upowszechniaj?ca efekty projektu Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III. Spotkanie by?o po?wi?cone realizacji w szko?ach i placówkach dzia?a? antydyskryminacyjnych.

W spotkaniu, które odby?o si? w budynku Biblioteki Publicznej w E?ku, uczestniczy?o 13 osób, przedstawicieli/ek szkó? w E?ku i okolicach. Szkolenie zorganizowane zosta?o we wspó?pracy z O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olecku.

Podczas dwudniowego spotkania skupili?my si? na zrozumieniu czym jest dyskryminacja, i jak si? przejawia w szkole.
Osoby uczestnicz?ce mia?y okazj? nie tylko do dyskusji i wymiany do?wiadcze? w w?asnych szkó? i placówek ale równie? w formie warsztatowej poznawa?y zagadnienia takie jak:
• Czym s? stereotypy i uprzedzenia?
• Jak powstaj??
• Jakie przes?anki pojawiaj? si? najcz??ciej w otoczeniu szkolnym?
• Jakie grupy uczniów i uczennic s? najbardziej nara?one na dyskryminacj??
• Jakie s? konsekwencje do?wiadczania dyskryminacji dla uczniów i uczennic?
• Co mo?na zrobi? aby nie dopuszcza? do sytuacji dyskryminacyjnych w szkole?
• Gdzie szuka? wsparcia planuj? dzia?ania antydyskryminacyjne?

Spotkanie zako?czy?a deklaracja dalszej wspó?pracy i zg??biania tematu przeciwdzia?ania dyskryminacji w szko?ach, który to temat okaza? si? by? bardzo poruszaj?cy dla wszystkich, którzy wzi?li udzia? w szkoleniu. Ko?czyli?my spotkanie z refleksj?, ?e konieczne jest zdobywanie wiedzy i umiej?tno?ci zapobiegania i reagowania na dyskryminacj? aby z poczuciem kompetencji budowa? szko?? wolna od dyskryminacji.
 

Galeria (ilość: )
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1