Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
RELACJA ZE ?WI?TOKRZYSKIEGO
4 maja 2015

S?owa „Nauka jest jak niezmierne morze... Im wi?cej jej pijesz, tym bardziej jeste? spragniony” wypowiedziane przez Stefana ?eromskiego - piewc? Ziemi ?wi?tokrzyskiej -ponownieznalaz?y odzwierciedlenie w czasie konferencji regionalnych zorganizowanych ju? po raz ostatni L w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III”.

22 kwietnia 2015 roku w W?chocku i 23 kwietnia 2015 roku we W?oszczowie spotka?y si? osoby, którym nie jest oboj?tny efektywny proces dydaktycznego oddzia?ywania na ucznia.  Wizytatorzy, dyrektorzy szkó? i placówek o?wiatowych oraz nauczyciele  pod okiem trenerów - Pani Marzeny Siejewicz i Pani Magdaleny Swat-Pawlickiej prowadzili dyskurs
o wymaganiach  okre?lonych w rozporz?dzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego, traktuj?c Wymagania jako inspiracj? do my?lenia o ?rodowiskach uczenia si?.

 

Na podstawie wideowyk?adu dr Marzeny ?yli?skiej uczestnicy konferencji regionalnych zastanawiali si?, jak spowodowa? swoisty przewrót kopernika?ski w ?wi?tokrzyskiej  edukacji, tzn. "wstrzyma? nauczycieli i ruszy? uczniów”. Zrozumieli, jak niezb?dna w tym zakresie jest wiedza o tym, jak funkcjonuje mózg cz?owieka. Istot? w tworzeniu ?rodowiska sprzyjaj?cego uczeniu si?  jest  w?a?nie neurodydaktyka, czyli  nauczanie przyjazne mózgowi, w którym mózg ucznia staje si? „miejscem pracy nauczyciela”. Pod tym  k?tem analizowany i interpretowany by? arkusz obserwacji lekcji wykorzystywany w czasie ewaluacji zewn?trznej. Uczestnicy konferencji zastanawiali si?, jak pobudza? ciekawo?? poznawcz? ucznia, stymulowa? i motywowa? go do my?lenia i poszukiwania. Jednocze?nie sformu?owane zosta?y zasady pracy nauczycieli, by w szkole wyzwalali  kreatywno??
i entuzjazm,  indywidualizacj? procesu nauczania,  twórcze my?lenie uczniów oraz  przyczyniali si? do doceniania ich zaanga?owania.

Konwencja zaj?? wymaga?a od uczestników szerszej refleksji nad donios?o?ci? rzetelnego opisu przebiegu zaj?? prowadzonych przez nauczycieli z pozycji dyrektora oraz wizytatora. Klimat twórczej pracy zaowocowa? wypracowaniem przez zespo?y katalogu tez pomocnych w rzeczywistym odtworzeniu obserwowanych sytuacji edukacyjnych, wa?nych dla szko?y jako miejsca sprzyjaj?cego uczeniu si?.

Trenerki finalizuj?c spotkanie, ?yczy?y zebranym, aby jak najwi?cej z tych pomys?ów uda?o si? zrealizowa? w ich szko?ach.

Reasumuj?c nale?y stwierdzi?, ?e refleksja nad procesem, jak ucz? si? ludzie,  jest fundamentalna
i przewija si? w wi?kszym lub mniejszym stopniu we wszystkich wymaganiach.

Dodatkowym atutem pobytu w W?chocku -polskiej stolicy humoru- s?yn?cego
z niekonwencjonalnego so?tysa (którego pomnik zamieszczamy na zdj?ciu wraz z koleg? Andrzejem, przymierzaj?cym si? do zaj?cia jego miejsca) by?o zwiedzenie zrewitalizowanej cz??ci tej miejscowo?ci (naprawd? robi wra?enie).

W rol? przewodnika wcieli? si? sam Burmistrz W?chocka - Pan Jaros?aw Samela (naprawd? robi wra?enie), który opowiada?,  dlaczego nale?y zawita? do jego gminy. 

Ze wzgl?du na ograniczone mo?liwo?ci tej relacji zamiast wielu argumentów przytoczymy 5 kawa?ów so?tysa dla podkre?lenia, ?e jest to miejscowo?? na pi?tk?:

1.       Do W?chocka nale?y jednak jecha? tylko w dzie?, bo w nocy nie mo?na niczym dojecha?. Dlaczego? – bo zwijaj? asfalt na noc!

2.       Do W?chocka zbudowali dwupasmow? autostrad?. Dlaczego? – bo budowali z dwóch stron drog? i si? nie zeszli …

3.       W W?chocku autobusy s? szersze ni? d?u?sze. Dlaczego? – bo ka?dy chce siedzie? obok kierowcy!

4.       W W?chocku nowy so?tys (po wyborach) zarz?dzi? budow? ogrodze? szkó? drutem kolczastym.  Dlaczego? – bo nie chce, ?eby si? ciemnota wciska?a i obni?y?a ich poziom, 
a po ostatnich egzaminach wszystkie s? w 9 staninie.

Dlaczego w W?chocku wszyscy smaruj? szyby naft???? – bo s?yszeli, ?e na szybach naftowych mo?na zrobi? du?y biznes…

Autor tekstu: Urszula Wojs?aw - Koz?owska

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1