Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Kielce te? upowszechniaj?
29 kwietnia 2015

24 kwietnia w Kielcach – odby?a si? konferencja upowszechniaj?ca efekty projektu Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III. Obserwacja lekcji w kontek?cie wymaga? pa?stwa – codzienne narz?dzie pracy dyrektora szko?y (warsztaty).

W spotkaniu uczestniczy?o 44 dyrektorek i dyrektorów kieleckich przedszkoli, szkó? podstawowych, gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych.

Konferencja rozpocz??a si? od ustalenia, jak powinna wygl?da? udana lekcja w kontek?cie wspó?czesnych bada? i wymaga? pa?stwa. Da?o to mo?liwo?? dyskusji i wypracowania dyspozycji do obserwacji zaj??. Wypracowane dyspozycje zosta?y sprawdzone w praktyce – podczas obserwacji fragmentów nagranych zaj??. Najwi?cej emocji i czasu zaj??a dyskusja o tym, jak uczy? uczniów umiej?tno?ci uczenia si?.
Przygotowana propozycja uwzgl?dni?a równie? tworzenie pyta?, które dyrektor mo?e wykorzysta? w rozmowie po obserwacji zaj?? i refleksj? nad tym, jak mo?na zmodyfikowa? zaj?cia, aby by?y one jeszcze bardziej efektywniejsze.
Oto opinie dyrektorów po spotkaniu „zaj?cia przydatne w sprawowaniu nadzoru wewn?trznego”, „mam nowe spojrzenie na obserwacj? zaj??”, „konkretne wskazówki do obserwacji”, „wypracowanie wska?ników do trudnego obszaru – uczenie uczniów uczenia si?”, „mam nowe pomys?y – zmieni? sposób obserwacji”, „zmieni? sposób zadawania pyta?, bo zale?y mi na autorefleksji nauczyciela”.
Doda? nale?y, ?e spotkanie odby?o si? w nowej sali audytoryjnej, któr? udost?pni?o Starostwo Powiatowe w Kielcach – serdecznie dzi?kujemy!
Zapraszamy na kolejne spotkanie w Kielcach
 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1