Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Konferencja „ na najwy?szym poziomie” w liczbach. Zakopane 2015
8 kwietnia 2015

Pi?ta i zarazem ostatnia konferencja, „ Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji” realizowana w ramach projektu: "Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny, jako?ci pracy szko?y etap III” dobieg?a ko?ca. Uczestniczy?o w niej 360 osób w tym 141 dyrektorów; 57 nauczycieli; 63 przedstawicieli: KO; 39; ODN i PPP, 7 JST; 48 innych osób zwi?zanych z o?wiat?.

Odby?o si? 48 sesji eksperckich, 5 fakultatywnych i 12 wprowadzaj?cych prowadzonych przez 12 ekspertów zagranicznych i 38 polskich.

Uczestnicy czterokrotnie uczestniczyli w sesjach refleksji i dwukrotnie w grupach ucz?cych si?. Wzi?li udzia? w 3 sesjach plenarnych, (Coto jest “dobra szko?a”? Pytanie g??boko polityczne, wyk?ad
prof. Peter Moss;Edukowanie dla sprawiedliwego spo?ecze?stwa, wyk?ad
prof. Kathleen Lynch ;Czy g?ówne reformy edukacji s? rzeczywi?cie demokratyczne?
Rynki, standardy i nierówno?ci
, wyk?ad prof. Michael Apple.

Trzeciego dnia odby? si? panel dyskusyjny: Dobra szko?a. W pogoni za jednoro?cemprof. Michael Apple, Katarzyna Hall, prof. Kathleen Lynch, dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz,
prof. Peter Moss, Alicja Pacewicz

W ostatnim dniu przeprowadzona zosta?a metod? Word Cafe dyskusja. Tematami zaproponowanymi przez uczestników by?y:

Jak doj?? do stanu, gdy b?dziemy sobie ufa? a nie rozlicza??,

Ewaluacja zewn?trzna - jak wp?yn??a na szko???,

Jak wzmocni? autonomi? nauczyciela i dyrektora?,

W jaki sposób zorganizowa? wspó?prac? miedzy szko?ami?,

Jak zorganizowa? kultur? wspó?pracy?,

Jak uruchamia? i wzmacnia? dialog w szkole?,

Jak przekona? rodziców do zmian w szkole?,

Jak wygl?da? mo?e szko?a bez stopni?,

Jaki pierwszy krok zrobi? do dobrej szko?y?,

Jak zapobiega? komercjalizacji grup?,

Jak budowa? w?ród nauczycieli postaw? otwart? na zmiany?,

Gdzie jest sfera wolno?ci w szkole i jak j? rozszerza??.

Ko?cowym akcentem by?y wyk?ady prof. Henryka Mizerka i dr hab. Grzegorza Mazurkiewicza

Zapraszamy na podstron? konferencji, gdzie zamieszczane b?d? sukcesywnie materia?y konferencyjne.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1