Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Konferencja"Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji?-Jak zbudowa? dobr? szko???" Zakopane 2015
28 marca 2015

Konferencja, „Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji?” w tym roku ma charakter wyj?tkowy. Jest podsumowaniem do?wiadczenia z wdra?ania nowej formy nadzoru pedagogicznego i upowszechniania wymaga? pa?stwa wobec szkó? i placówek o?wiatowych.

Konferencj? otworzy?a Minister Joanna Berdzik wskazuj?c na osi?gni?cia i pozytywne zmiany wynikaj?ce z realizacji projektu. Mówi?a o jako?ciowych zmianach w szko?ach i lepszych osi?gni?ciach uczniów. Wskazywa?a jednak na wiele obszarów mo?liwych zmian i wyzwa?, przed którymi stoj? szko?y. Nasi uczniowie osi?gaj? bardzo dobre wyniki na egzaminach, ale ci?gle wielu nie jest szcz??liwych w szkole – mówi?a Pani minister. ?yczy?a uczestnikom konferencji ciekawych spotka? i inspiracji.

Nast?pnie z g?osem podsumowuj?cym projekt wyst?pi? Prorektor UJ prof. Stanis?aw Kistryn.

W?tek kontynuowa?y koordynatorki projektu: Anna Goc?owska z ramienia ORE, Agnieszka Borek  z EE. Dowiedzieli?my si? o ró?norodno?ci dzia?a?( podstawowe szkolenia dla wizytatorów, konferencje regionalne,konferencje upowszechniaj?ce wykorzystanie danych przekazanych w raportach z ewaluacji zewnetrznej,szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli badaczy, nauczycielek badaczek,ca?ych rad pedagogicznych. Szczegó?owiej o tych dzia?aniach mówi?y Panie; Anna Kostruba?a-Brak, Laura Rabiej, Hanna Gamza - koordynujace prac? zespo?u projektowego UJ.Tysi?ce osób przeszkolonych w ramach projektu to szansa na utrwalenie modelu uczenia si? ludzi i organizacji w oparciu o dane – te zewn?trzne i wewn?trzne – taki nakre?lony zosta? obraz dzia?a? i szkole? w ramach projektu.

Wyk?ady inauguracyjne wyg?osili:

Mikael Risku”Dobra szko?a: fi?skie podej?cie do przysz?o?ci”

Dr.hab. Grzegorz Mazurkiewicz ”Dobra szko?a. Uwarunkowania i mechanizmy”

Tegoroczna konferencja przebiega pod has?em „Jak zbudowa? dobr? szko???”. Podczas konferencji uczestnicy zajmowa? si? b?d? pomys?ami, planami i przyk?adami dobrych praktyk pokazuj?cymi konkretne rozwi?zania stosowane dla kreowania i zmiany szkolnej rzeczywisto?ci. W rozwa?aniach za ka?dym razem wychodzi? b?d? od koncepcji dobrej szko?y widocznej w wymaganiach pa?stwa wobec szkó? i placówek.

Zapraszamy na podstron? konferencji.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1