Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Spotkanie Kuratorów O?wiaty i Dyrektorów Wydzia?ów ds. Nadzoru Pedagogicznego
11 marca 2015
W dniach 5-6 marca 2015 r. w Krakowie odby?o si? Spotkanie Kuratorów O?wiaty i Dyrektorów Wydzia?ów ds. Nadzoru Pedagogicznego. W spotkaniu uczestniczy?y tak?e przedstawicielki Ministerstwa Edukacji Narodowej – pani Anna Dakowicz-Nawrocka, pani Ewa Lis oraz pani Barbara Socha, a tak?e przedstawicielka O?rodku Rozwoju Edukacji – pani Anna Goc?owska.
W trakcie spotkania rozmawiano o dzia?aniach, jakie zosta?y podj?te w ramach Projektu "Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III". Dyskusja toczy?a si? tak?e wokó? tematu doskonalenia jako?ci raportów z ewaluacji zewn?trznej, a tym samym poprawy jako?ci pracy szko?y. Uczestnicy spotkania nie tylko dzielili si? miedzy sob? wiedz? i do?wiadczeniem, ale tak?e wypracowywali priorytetowe dzia?ania w obszarze zapewniania wysokiej jako?ci ewaluacji zewn?trznej, a tak?e przygotowywali materia? do publikacji w neewsleterze
Uczestnicy spotkania mieli równie? mo?liwo?? wys?uchania wyk?adu eksperta z holenderskiego instytutu badawczego PLATO-  Jaapa van Lakervelda. Wyk?ad po?wi?cony by? zarz?dzaniu zmian? i warunkom zapewniania efektywnego systemu ewaluacji. Spotkanie zako?czy?o si? wyst?pieniem Pani Minister Joanny Berdzik.
Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1