Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Szkolenia z ewaluacji zewn?trznej dla dyrektorów szkó? lub przedszkoli w ramach XVII cyklu szkoleniowego
8 stycznia 2015

O?rodek Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Jagiello?ski i Era Ewaluacji wspólnie realizuj?cy projekt „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y, etap III”, zaprasza dyrektorów szkó?/przedszkoli do udzia?u w Szkoleniu z ewaluacji zewn?trznej w ramach XVII cyklu szkoleniowego.

Informujemy, i? w ramach tej edycji szkolenia, poza szkoleniem wizytatorów, przygotowali?my dodatkowo mo?liwo?? uko?czenia przez dyrektorów szkó? lub przedszkoli takiego samego szkolenia
jak wizytatorzy. Oznacza to, ?e podczas szkolenia dyrektor b?dzie prowadzi? badania ewaluacyjne i je?eli w przysz?o?ci b?dzie si? stara? podj?? prac? jako wizytator ds. ewaluacji w kuratorium o?wiaty,
b?dzie musia? uzupe?ni? obowi?zuj?ce w danym momencie szkolenie z doskonalenia zawodowego, realizowane przez O?rodek Rozwoju Edukacji.

Szczegó?y dotycz?ce szkolenia i rekrutacji znajduj? si? pod poni?szym linkiem:

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/283

Termin przyjmowania zg?osze? zosta? przed?u?ony do 20.01.2015r.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1